Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence

Firemné informačné stredisko a program CI v kontexte KM

Mária Dologová, Slovnaft, a.s.; Slovenská republika

Nástup ekonomiky znalostí prináša so sebou zmenu paradigmy, ktorá vo fimách znamená zmenu orientácie na znalosti a na procesy, ktoré s ich tvorbou, zdieľaním a využívaním súvisia. Práve schopnosť rýchlo a hospodárne tvoriť a zdieľať znalosti sa v súčasnosti považuje za hlavný zdroj dlhodobej konkurenčnej výhody firmy v blízkej budúcnosti. I keď orientácia na znalosti nie je vynálezom tejto doby, uvedomenie si ich plného významu vo firmách má dopad na povahu práce a na postavenie ich rôznych činnosti - činnosti firemných informačných stredísk nevynímajúc.

Príspevok na príklade fiktívneho pilotného projektu zameraného na oblasť CI poukáže na možnosti zapojenia sa takéhoto strediska do programu KM vo firme. V rámci toho najprv priblíži systémové predpoklady, ktoré je potrebné pre realizáciu KM programu splniť, jeho kritické faktory úspešnosti ako aj potenciálne bariéry. V druhej časti predstaví možnosti účasti informačného strediska na takomto projekte (miesto vo vhodnej organizačnej štruktúre - rola/úlohy, činnosti, ktoré môže vykonávať, resp. pre ktoré má predpoklady, požadované znalosti, ktoré si musí doplniť).

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001