Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Nadstandardní informační služby knihoven a informačních středisek

Vícezdrojové zpracování rešeršního dotazu

Jana Hercová, Národní lékařská knihovna

Uvolnění finančních prostředků MŠMT z programu "Informační zdroje pro vývzkum a vývoj" na vytvoření konsorcionálních přístupů do bází, které byly dosud v ČR málo dostupné (nebo nedostupné vůbec), přineslo nové možnosti při zpracování rešeršních dotazů. Kromě tradičních informačních zdrojů (MEDLINE, EMBASE, BMČ) a Cochrane Library, jsou využívány nové zdroje informací jako jsou Web of Science (tematické rešerše, zjišťování citovanosti našich autorů), Biological Abstracts (dotazy s hraniční problematikou), báze s propojením do plných textů ProQuest 5000/PCI, EIFL Direct, Science@Direct a Springer Link. Rovněž jsou při zvlášť specifických dotazech využívány možnosti databázového centra STN International. Je provedeno srovnání výtěžnosti jednotlivých zdrojů a zdůrazněna jejich specifika.

Úvod

Uvolnění finančních prostředků MŠMT z programu “Informační zdroje pro výzkum a vývoj” na vytvoření konsorciálních přístupů do bází, které byly dosud v ČR málo dostupné (a nebo nedostupné vůbec), přineslo nové možnosti při zpracování rešeršních dotazů. Kromě tradičních informačních zdrojů (MEDLINE, EMBASE, BMČ) a Cochrane Library, jsou využívány nové zdroje informací.

V popředí těchto nových možností beze sporu stojí báze Web of Science (ISI Philadelphia), kde je hlavním garantem Knihovna Akademie věd ČR. Tato báze poskytuje nejen poměrně velkou retrospektivu (od roku 1980), ale i velký záběr excerpovaných časopisů. Nabízí zcela jiný přístup k vyhledávání relevantních prací, a to jak v oblasti tematických dotazů, tak při cíleném vyhledávání citovanosti jednotlivých autorů a jejich prací. Nepoužívá totiž tezaurů, které známe z bází MEDLINE a EMBASE, ale vyhledávání probíhá pomocí citačních vazeb – přes práce citované za článkem (CITED REFERENCES), práce, které citují základní článek (TIMES CITED) a tzv. příbuzné práce (RELATED RECORDS), které se vyznačují tím, že musí mít se základním článkemalespoň jednu společnou citaci.

Další bází, kterou můžeme využívat díky výše uvedeným aktivitám, je báze Biological Abstracts (hlavním garantem je Univerzita Palackého v Olomouci). Její retrospektiva není příliš velká (1997-současnost), ale poskytuje nám informace v případě, že rešeršní dotaz přesahuje hranice medicíny.

Konsorciální přístup máme i do báze CINAHL, která poskytuje informace pro oblast ošetřovatelské problematiky a rovněž můžeme využívat i konsorciálního vstupu do báze HealthStar (organizace zdravotnictví), kde je garantem pracoviště MEDICON IKEM.

Další možnosti zpracování dotazu v těch případech, kdy zodpovězení nemůžeme pokrýt z vlastních zdrojů ať již nakupovaných nebo jako účastníci konsorcií, nám poskytuje databázové centrum STN International v Karlsruhe (SRN), kde je možno pracovat ve více než 200 bázích a pro medicínu jsou vytvořeny dva shluky bází (klastery), a to Health a Medicine. Ještě před zadáním dotazu do konkrétní báze, kde už je potom pobyt a vlastní hledání v bázi za úplatu, je možno využít zdarma služby FREE SEARCH PREVIEW. Zde je možno na jednodušším zadání ověřit, která konkrétní báze je pro zpracování dotazu nejvhodnější.

V současnosti využíváme, kromě vstupu do STN International, pro zpracování rešeršních dotazů tyto bibliografické zahraniční zdroje:

Báze

BIOSIS 97+ konsorcium

CINAHL 96+ konsorcium

Cochrane Library nákup

EMBASE 89+ nákup

HealthStar 75+ konsorcium

Health for All (WHO) zdarma

MEDLINE 66+ nákup

Old MEDLINE (58-65) zdarma

OECD nákup

Web of Science 80+ konsorcium

Další možnosti zpracování rešeršních dotazů nám umožňují i konsorciální přístupy do plnotextových zdrojů, nebo do zdrojů, kde jsou přístupy do plných textů kombinovány s hledáním v bibliografické bázi.

 

Plnotextové zdroje

EIFL Direct konsorcium

OVID-Core Biom. Collection konsorcium

ProQuest/PCI konsorcium

Science Direct konsorcium

Springer Link konsorcium

CatchWord nákup

další plné texty nákup (dodávány k tištěným titulům)

zdarma

nedostupné - služba JASON (Bielefeld, SRN)

Rešeršní oddělení NLK rozšířilo své možnosti zpracování dotazu a dnes už není téměř požadavek, který by nebyl zpracován z více zdrojů, jak bibliografických tak často i plnotextových. Báze Medline např. také excerpuje periodikum Cochrane Database of Systematic Reviews, kde konkrétní citaci tohoto zdroje můžeme pro uživatele rozšířit plným zněním z báze Cochrane Library – je to vlastně také specifický plnotextový zdroj. V porovnání roků 1999 (2268 rešeršních dotazů) a 2000 (2397 rešeršních dotazů) zpracovalo oddělení více požadavků ze zahraničních bází, nastal mírný pokles zpracování dotazů z bází domácích. Přehled poskytuje následující tabulka:

 

Zahraniční báze

BÁZE

1999

2000

MEDLINE

1246

1084

EMBASE

793

852

COCHRANE

98

184

INTERNET

75

134

WoS

-

60

HEALTHSTAR

22

20

BA

-

18

BOOKFIND

19

7

HFA

5

12

HISTLINE

-

5

OLDMEDLINE

-

2

OECD

-

2

ProQuest

-

4

 

Závěr

  1. Využíváme, pokud máme přístup do bází různého typu, všech možností vícezdrojového zpracování. Zvláště při menším počtu záznamů k dané problematice se mohou objevit i originální práce.
  2. Přestože jsme si vědomi určitých hranic databáze MEDLINE, zůstává pro nás jednou z nejdůležitějších bází pro svou velkou retrospektivu a pro vynikající tezaurus, který se objevuje jako jednotící terminologický prvek i v jiných zdrojích.
  3. Databáze Web of Science je jedním z největších přínosů konsorciálních aktivit poslední doby díky jinému přístupu vyhledávání rešeršních dotazů (citační vazby). Do budoucna můžeme očekávat i rozšíření licence na Journal Citation Reports, který poskytuje řadu přehledů o vývoji vědy a výzkumu.
  4. Plnotextové zdroje zatím více využíváme v konečné fázi zpracování dotazu – buď k upřesnění dané problematiky, nebo jako rychlý způsob dodání plného textu článku uživateli.

Jana Hercová

1973 - ukončila studia na Filosofické fakultě UK Praha, katedra knihovnictví a vědeckých informací

1973-1982 pracovnice v dokumentaci VTI Institutu hygieny a epidemiologie (dnes SZÚ) Praha

1982-1997 IKEM Praha; nejprve řadový pracovník rešeršního oddělení, později vedoucí rešeršního oddělení, v letech 1992-1997 vedoucí celého SVTI IKEM

1992-1998 práce v poradním orgánu MZ ČR – skupina VISZ

1998-2001 vedoucí rešeršního oddělení NLK Praha

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001