Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační zdroje 2001

Informační zdroje pro výzkum a vývoj 2000-2003

Věra Kubíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

První část charakterizuje okolnosti a důvody vzniku a vypsání programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj v rámci programů na podporu výzkumu a vývoje, které vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Druhá část je věnována cílům a obsahové charakteristice uvedeného programu a jeho tří podprogramů Třetí část uvádí podmínky pro předložení návrhů projektů, kriteria výběru jednotlivých projektů a jejich hodnocení a způsob financování projektů. Čtvrtá část uvádí na několika číslech počet podaných projektů, počet projektů doporučených k financování a objem finančních prostředků, vkládaných do řešení projektů.

Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci kompetencí za oblast výzkumu a vývoje vyhlašuje v souladu se zákonem č.300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje a změn a doplnění vyplývajících ze zákona č.1/1995 Sb. programy na podporu výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že zabezpečení výzkumu a vývoje informačními zdroji je chápáno jako součást informační infrastruktury výzkumu a vývoje byl v průběhu roku 1999 zformulován a vyhlášen program s názvem “Informační zdroje pro výzkum a vývoj”.

Okolnosti vzniku programu “Informační zdroje pro výzkum a vývoj”

Trvale a dlouhodobě se snižující dostupnost informačních zdrojů typu periodik v českých knihovnách, zpřístupňujících informace o stavu vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání a kultury byla na přelomu jara a léta 1999 důvodem vzniku iniciativy, které se ujala Ústřední knihovnická rada – poradní orgán ministra kultury. Z pověření Ministerstva kultury ČR a s příslibem zajištění finančních prostředků ve výši cca 40 mil. Kč pak zpracovala spolu se skupinou zainteresovaných odborníků návrh programu pod názvem“Optimalizace dostupnosti informací ze světových periodických informačních zdrojů v českých knihovnách”. Návrh programu formuloval řešení problémů dostupnosti především zahraničních odborných časopisů a jeho součástí byl i výčet variantních možností financování tohoto programu.

Cíltohoto programu byl formulován jako vytvoření podmínek pro zajištění dostupnosti informací, publikovaných ve světových vědeckých a odborných časopisech pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání a dalších společenských aktivit. Šlo především o:

koordinované vytváření a zpřístupňování fondů světových periodik,

  • všechny typy nosičů těchto periodik (papírové, CD-ROM, dálkově přístupné),
  • splnění podmínek základní technické připravenosti knihoven - účastníků programu tak, aby mohly zajistit optimální zpřístupnění informačních zdrojů všem potenciálním uživatelům při nejefektivnějším využití vložených finančních prostředků.

Knihovnická veřejnost, zejména zástupci státních vědeckých knihoven a rozhodujících odborných knihoven (Národní knihovna ČR, Státní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR) se velmi aktivně zapojily do přípravy tohoto programu, nicméně nejistota finančních prostředků se ukázala být rozhodující pro jeho realizaci. Slíbené finanční prostředky nakonec k dispozici nebyly.

V téže době bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno Radou vlády pro výzkum a vývoj ČR zpracovat program, kterým by bylo možné saturovat naléhavou potřebu informačních zdrojů pro výzkum a vývoj. V rámci přípravy programu byla oslovena úzká, ale reprezentativní konzultační skupina odborníků, s jejíž pomocí byl program připraven tak, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohlo dne 24.9.1999 vyhlásit veřejnou soutěž na řešení projektů programu ”Informační zdroje pro výzkum a vývoj”.

Připravit program v poměrně krátké době, zformulovat jeho cíl a specifikovat podprogramy tak, aby obsáhly všechny potřeby uživatelské (ale i knihovnické) komunity, t.j. získání konkrétních zdrojů, různých co do obsahu, rozsahu i způsobu zpracování, včetně technického zabezpečení jejich zpracovávání i zpřístupňování bylo možné díky zcela mimořádné shodě okolností. Především do shodného časového období soustředěný, takřka synergický tlak uživatelů knihoven veřejných i odborných i uživatelů na úrovni vedení vysokých škol a akademických ústavů spolu s úsilím knihovníků a informačních pracovníků, který směřoval jak k Ministerstvu kultury tak k Radě vlády pro výzkum a vývoj vedl posléze k cíli. Byly uvolněny finanční prostředky, jako účelové prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj a dán pokyn ke zpracování programu pro veřejnou soutěž. Na druhé straně to byla připravenost knihovnické, zejména odborné, veřejnosti z předchozí iniciativy okolo programu “Optimalizace dostupnosti informací ze světových periodických informačních zdrojů v českých knihovnách”, která podstatným způsobem ovlivnila jak vznik programu “Informační zdroje”, tak jeho obsah a především odbornou kvalitu a náplň přihlášených projektů.

Určitou roli sehrála také dílčí zkušenost knihovnických a informačních pracovišť a to nejen vysokoškolských, z předchozího programu, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo v roce 1996 jako veřejnou soutěž pod názvem “Informační infrastruktura pro výzkum a vývoj” (známý pod zkratkou INFRA II) pro období1997 až 2000. Jeden ze tří podprogramů nesl názevPodpora rozšiřování a efektivního zpřístupňování informací pro oblast výzkumu a vývoje a byl orientován především na “vytváření nových zdrojů vědeckých informací; vytvoření a zpřístupnění rozsáhlých strukturovaných databází vědeckých dat, reálných dat pro modelování; vytvoření a průběžnou aktualizaci databáze informací o unikátních vědeckých přístrojích a zařízení pro výzkum a vývoj o jejich lokalizaci a využitelnosti; vytváření a průběžnou aktualizaci databází informací o časopisech, jejich lokalizaci a podmínkách dostupnosti v ČR i v zahraničí; informace o lokalizaci databází speciálního zaměření využitelných zejména pro oblast výzkumu a vývoje”. Tento podprogram využila a přihlásila do něho své projekty i řada knihovnických a informačních pracovišť, pro které to znamenalo první kroky a zkušenosti se způsobem financování činnosti, služeb, informačních zdrojů i technických prostředků pomocí grantů.

 

Program “Informační zdroje pro výzkum a vývoj”

Zaměření programu ”Informační zdroje pro výzkum a vývoj” právě na oblast výzkumu a vývoje byla nezbytná a v podstatě daná jednak kompetencemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výzkumu a vývoje a v té souvislosti i finančními prostředky, poskytnutými Radou vlády pro výzkum a vývoj. Program byl připraven s cílem, aby vědecký či výzkumný pracovník nebo uživatel výsledků výzkumu a vývoje měl možnost získat v daném oboru na jednom místě veškeré dostupné informace. Jednotlivé projekty musí zajistit pro příslušnou skupinu oborů získávání, zpřístupňování a poskytování informací, informačních zdrojů (databází, periodik, elektronických i klasických dokumentů) a komplexních služeb s využitím moderní technické a technologické infrastruktury. Formulovány byly tři podprogramy se zaměřením na:

A/ podporu/vytvoření multifunkčních knihovnických center orientovaných zpravidla oborově nebo podle speciálních druhů dokumentů, která budou schopna s využitím účelových prostředků na nákup informačních zdrojů garantovat zpřístupňování informací a informačních zdrojů uživatelům z oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím služeb a nástrojů moderních informačních a síťových technologií, a to v národním a mezinárodním měřítku.

B/ získání konkrétních az hlediska potřeb výzkumu a vývoje prokazatelně zdůvodněných titulů informačních zdrojů/dokumentů, bez ohledu na jejich formu, resp. nosič, s podmínkou veřejného a dlouhodobého zpřístupňování.

C/ získání multilicencí/velkoplošných licencí pro přístup k primárním, sekundárním a kombinovaným zdrojům, resp. podporující zpřístupňování zdrojů prostřednictvím síťových technologií (”document delivery services”, ”pay-as-you-go” apod.).

V případě nákupu multilicencí on-line přístupu k databázovým službám nebo velkoplošných licencí pro přístup k rozsáhlým elektronickým zdrojům se předpokládá uzavírání dohod o společném nákupu a využívání služeb, resp. zdrojů.

Program byl určen jako přístupnýpro všechny právnické osoby se sídlem na území České republiky s předpokladem návrhů zejména těch právnických osob nebo jejich součástí, které působí jako knihovny nebo informační pracoviště, která systematicky získávají, zpracovávají a zpřístupňují informační zdroje pro potřebu a využití v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Podmínky a kriteria výběru projektů

Ve vyhlášení  programu byly formulovány závazné podmínky předložení návrhu projektu - znichž nejdůležitějšíbyly:soulad s cílem a strukturou programu; využití pro potřeby výzkumu a vývoje (včetně požadavku doložení zájmu); finanční vyjádření vkladu nositele projektu; specifikace všech finančních zdrojů a podrobné zdůvodnění jednotlivých položek veškerých finančních nákladů, včetně doložení obchodních nabídek v případě návrhů nákupu investic a služeb; v případě, že v návrhu byli uvedeni i spolunositelé, byl nositel povinen přiložit k návrhu projektu kopii smlouvy uzavřené mezi nositelem a spolunositelem o spolupráci při realizaci projektu a využití finančních prostředků. Součástí návrhu projektu byla rovněž příloha, která m.j. obsahovala souhlas nositele se zveřejněním informací o projektu ve struktuře a rozsahu Centrální evidence projektů (CEP) spravované Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a souhlas se zpřístupněním realizovaného výstupu (popř. závěrečné zprávy) veřejnosti prostřednictvím Státní technické knihovny.

Ve vyhlášení programu byla rovněž uvedena kriteria pro výběr projektů. Bylo to jednak splnění formálních náležitostí (dodržení termínu podání návrhu projektu, podpisy a razítka, počet kopií návrhu včetně digitálního tvaru a jeho předepsaného formátu, shoda tištěné a digitální formy návrhu, správnost výpočtu nákladů projektu a shodnost navzájem si odpovídajících položek, doložení obchodních nabídek v případech nákupu investic a služeb, přiložení návrhu smlouvy mezi nositelem a spolunositeli, atd.); věcný soulad s cílem a strukturou programu,doložení azdůvodnění všech položek nákladů; vyjádření a doložení potřebnosti výsledků řešení projektu pro oblast výzkumu a vývoje; způsob dalšího využití výsledků řešení projektu po ukončení dotace z tohoto programu; odborné zajištění řešení programu ze strany nositele projektu - specifikace technické, technologické a personální způsobilosti pracoviště k řešení projektu.

Program m.j. také umožnil v rámci požadovaných neinvestičních prostředků přijmout nové pracovníky, ale výhradně na řešení projektů (nově vytvořené místo, jednoznačné doložení pracovní náplně, souvislost s dalším zabezpečením projektu po skončení dotace), tj. možnost získat mzdové prostředky.

Jak ukázal průběh výběrového řízení, bylo právě nesplnění příslušných, často formálních, náležitostí (vyplývající pravděpodobně z náročnosti a složitosti vyplňovaných formulářů, krátké doby na zpracování projektu, v některých případech i malé zkušenosti navrhovatelů) pro řadu věcně kvalitních a potřebných projektů důvodem, že neuspěly, především v prvním kole.

A právě s ohledem na výše uvedené a zejména na skutečnost, že v případě tohoto programu se jednalo o zcela nový typ věcného zaměření programu (informační zdroje), určený specifickému typu pracovišť (knihovny a informační pracoviště) se při vyhlášení programu v listopadu 1999 předpokládala možnost opakovaného vyhlášení, které se pak uskutečnilo 24.března 2000, jako druhé kolo výběrového řízení. Program byl vyhlášen pro léta 2000-2003 s tím, že řešení projektů prvního kola bylo zahájeno od 1. ledna, u projektů druhého kola od 1. července 2000. Možnost opakovaného vyhlášení jsme pak využili ještě jednou, koncem roku 2000, kdy bylo 27.října vyhlášeno třetí kolo jako doplňkové výběrové řízení pro období let 2001-2003.

Jako ke každému programu, vyhlašovanému MŠMT, i k programu “Informační zdroje pro výzkum a vývoj” jmenoval náměstek skupiny pro vědu a vysoké školství doc. Ing. J.Průša, CSc. jako svůj poradní orgán Radu programu, složenou z předních odborníků jak z oblasti knihovnicko-informační tak z oblasti uživatelské, která na základě posudků formálních náležitostí i na základě posudků oponentských doporučila (či nedoporučila) vybrané projekty k financování. Činnost Rady ale nekončí jen doporučením projektů. Členové Rady se zúčastnili koncem roku 2000 průběžného oponentního řízení zatím jen u pěti vybraných projektů, náročných především z finančního hlediska. Členové Rady se také dohodli na účasti při oponentních řízeních, které se v  roce 2001 budou konat u všech projektů, jako povinná součást jejich hodnocení.

Několik čísel

Do prvního kola k termínu podání návrhů 12.listopadu 1999 bylo přihlášeno celkem 79 návrhů projektů – z tohoto počtu Rada programu doporučila k financování celkem 31 projektů; 48 jich doporučeno nebylo, z toho 27 z důvodů nesplnění ve vyhlášení požadovaných formálních náležitostí. Celkový objem finančních prostředků, nárokovaných doporučenými projekty byl pro rok 2000 ve výši cca 85 mil. Kč.

Druhé kolo programu pak bylo vyhlášeno 24.března s datem podání projektů do 21. dubna 2000 a předpokládaným zahájením řešení od l. července 2000. Celkem došlých ve druhém kole bylo 48 projektů, doporučeno k financování bylo celkem 16 projektů, nebylo doporučeno 32, z toho 13 z důvodů nesplnění ve vyhlášení požadovaných formálních náležitostí. Objem finančních prostředků doporučených projektů druhého kola je ve výši cca 41 mil. Kč.

Třetí kolo, jako doplňkové výběrové řízení pak bylo, opět s doporučením Rady programu, vyhlášeno 27. října s datem podání návrhů do 30. listopadu 2000. Celkem bylo v tomto třetím kole přihlášeno 53 projektů, doporučeno k financování 15 projektů a z 38 nedoporučených to bylo 13 pro nesplnění formálních náležitostí. Obj em prostředků, potřebných pro 15 doporučených projektů je ve výši 36 mil. Kč, v současné době ale pro nedostatek finančních prostředků může být finančně podpořeno pouze 11 projektů ve výši 16 mil. Kč. Ke druhému i třetímu kolu je třeba dodat, že řada navrhovatelů, kteří neuspěli v předchozích kolech, využili možnosti konzultace, nebo seznámení se s důvody zamítnutí a opravený projekt většinou úspěšně podali do dalšího.

Na projekty, které byly doporučeny k financování, byly v případě projektů za první a druhé kolo uzavřeny smlouvy mezi zadavatelem a nositelem, v případě projektů za třetí kolo budou finanční prostředky poskytnuty na základě Rozhodnutí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Zkušenosti (po prvním roce)

  • Schopnost knihoven a informačních pracovišť se domluvit na společném postupu (společná konsorcia, sdružení);
  • Schopnost napsat projekt (jako knihovna, informační pracoviště) a získat tak finanční prostředky – prestiž pracoviště;
  • Možnost pro řadu dalších pracovišť, nezúčastněných přímo na řešení projektů na využití informačních zdrojů (finančních prostředků) – např. desítky veřejných knihoven prostřednictvím celoplošných licencí v rámci projektů EIFL Direct, Pro Quest;
  • Možnost získat informační zdroje, které knihovny a informační pracoviště dosud odebíraly a potřebují, ale z finančních důvodů už by je objednat nemohly, ale i deziderata nebo nové informační zdroje, ať už jednotlivé tituly, nebo v rámci velkých databází;

Závěr

Všem, kteří se podíleli na přípravě programu “Informační zdroje pro výzkum a vývoj” patří dík za věnovaný čas a invenci. Pozitivní ohlas na tento program je důkazem toho, že byl vyhlášen ve vhodnou chvíli a úspěšná řada vysoce kvalitních a věcně potřebných projektů nepochybně přinese zadostiučinění těm, kteří budou poskytovat a zprostředkovávat takto získané nezbytné a často unikátní informační zdroje a užitek těm, kterým jsou tyto zdroje určeny.

 


 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001