Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Nadstandardní informační služby knihoven a informačních středisek

Znalostní IS Komora daňových poradců ČR

Jiří Nevrkla, Komora daňových poradců ČR

KDPČR sdružuje daňové poradce a vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace. Aby poradce mohl zodpovědět dotazy klienta, musí zadaný problém analyzovat, vyhledat relevantní informace z dostupných datových zdrojů, vyhodnotit je a na závěr procesu, poskytnout klientu své rady na řešení zadaného problému. Jádro poradenského procesu představuje jistou formu průběžného "sebevzdělávání".

Tak vznikl nápad vyčlenit z IS kanceláří poradců tuto bázi dat, převést ji do informačního systému Komory a tato data, případně informace z nich extrahované, nabídnou ke sdílení členům Komory.

Budování IS který směřuje ke znalostnímu (a v budoucnu snad i částečně expertnímu) systému musí vycházet z určité teoretické vize. Zlomovou rovinou mezi informacemi a znalostmi je rovina označující proces učení.

Digitalizujeme všechny celostátní přednášky organizované komorou do formátu mp3. Uživatel má možnost opakování daného tématu formou náslechu.

Rozsáhlým datovým zdrojem jsou pro nás odborné časopisy, které anotujeme (cca 16 000 anotací) a digitalizujeme. Celkem zpracováváme 40 titulů těchto periodik. Diskusní skupina komory na našem serveru představuje více než 820 uživatelů. Příspěvky archivujeme.

Přístup na náš server není určen pro veřejnost

Motto:

…Zájmová sdružení. Posílí se horizontální vazby mezi osobami, které vykonávají stejnou práci, nebo mluví stejným jazykem v různých částech světa. Toto společenství stmelí dohromady stejné zájmy, zkušenosti a koníčky spíše nežli geografická blízkost lidí.

…Protože se nezvýší schopnost lidí přijímat stále nové informace, bude třeba k přijímání, zpracování a editování informací použít filtry.

Francess Cairncross: Konec vzdálenosti - Jak komunikační revoluce změní naše životy Computerpress Brno 1999.

Úvod

Komora daňových poradců sdružuje (ze zákona) všechny daňové poradce v České republice. Jedním z úkolů komory je vytvářet předpoklady pro zvyšování odborné kvalifikace a profesní úrovně jejich znalostí a dovedností. Výkon daňového poradenství má charakter procesu. Poradce musí klientem zadaný úkol analyzovat, vyhledat k němu relevantní informace z dostupných datových zdrojů, prostudovat je a vyhodnotit. Na závěr procesu poskytuje poradce klientu variantní řešení zadaného problému. “Jádro” poradenského procesu tak představuje jednu z forem průběžného “profesního sebevzdělávání”.

Průměrná daňová kancelář zaměstnává v současné době 3-4 pracovníky a mimo daňové poradenství nabízí jako službu – prioritně - zpracování účetnictví, mezd, audit či právní poradenství zejména v oblasti správy daní a poplatků.

Individuální poradci a malé poradenské kanceláře nemají dostatek finančních prostředků na zakoupení všech dostupných datových zdrojů, které potřebují pro svoji práci. Nejsou také schopni zaměstnávat specialisty-informatiky s odborným zaměřením na archivaci a digitalizaci dat a práci s informacemi. Proto je úkolem komory, tyto chybějící nástroje nabídnout svým členům.

Vyčleníme-li z informačního systému poradenské kanceláře citovanou chybějící bázi dat a tato (komorou zakoupená) data přidružíme k informačnímu systému komory. Následně tato data, případně informace z nich extrahované (znalostní IS–ZIS), komora nabídne k využívání (jako poskytovatel - ASP) všem svým členům a v budoucnu, případně i ostatním spolupracujícím profesním sdružením či komorám.

Základní bázi dat, využívanou v poradenském procesu, tvoří převážně data nestrukturovaná – cca 80-85%. Proces jejich využívání směřuje k označení těchto bází dat jako systémy informační, případně znalostní a informační (ZIS).

Realizace znalostního IS KDPČR

Postup realizace ZIS vychází z dále popsaných, relativně nezávislých vrstev:

Vrstva prostředí

Úkoly zařazené do této vrstvy (lidský faktor) pokládáme za prioritní. Jakýkoli ZIS, pokud jej uživatelé neumí využívat, je mrtvým systémem. Při realizaci je nutno také

odstraňovat řadu barier, které představují odmítání komplexní inovační změny. V našich podmínkách to znamenalo kontinuální popularizaci využívání nových informačních technologií a práce se znalostním IS komory formou:

 • publikování odborných článků v bulletinu komory
 • přednášek na celorepublikových školeních
 • nabídky přednášek na regionálních klubech
 • nabídky výuky v počítačové učebně
 • provozu Hot-Line podpory
 • ročního statistického šetření o využívání ZIS/IT
 • provozu mailové diskusní skupiny (NT List)

Poznámka:Využívání ZIS komory, prostřednictvím Internetu, odmítá v současnosti asi 3-4% členů.

Vrstva aplikační

nabídka serverů komory podle použitého aplikačního SW pro oblasti:

 • hierarchicky členěných a vyhledávaných informací
 • plnotextově vyhledávaných informací
 • ostatních služeb

Základem jsou Internetové technologie (protokoly TPC/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP, atd.) a vyhledávací stroj Tovek fy Verity Inc. Od jejich využívání se odvíjí převážná většina dílčích aplikací, která je programována individuálně.

Vrstva technologická

Představuje:

 • doporučení konfigurace HW, OS a SW u daňových poradců a přístupu do sítě Internet
 • konfiguraci HW, OS a SW na serverech komory a připojení na páteřní síť

Komora provozuje fyzicky 2 servery. Na jednom je umístěn mail server (mail.kdpcr.org). Na druhém potom servery www.kdpcr.cz a www.kdpcr.org. Přístup do konference a na stránky ZIS je ošetřen heslem. Přístup na server www.kdpcr.cz je volný a nabídka tohoto serveru je určena pro veřejnost.

Teoretická vize znalostního IS

Budování IS který směřuje ke znalostnímu systému musí vycházet z určité teoretické vize (data-informace-znalosti-dovednosti, proces učení). Na Obr.1 je graficky znázorněna tato vize s tím, že sloupcové diagramy označují postup prací při budování systému. Modře označeny jsou etapy již realizované, šedou barvou jsou označeny etapy v přípravné a realizační fázi. Při provozování ZIS používáme Internet jako přenosovou síť a můžeme tedy nazvat náš systém intranetem budovaným v prostředí sítě WAN. Vzniká architektura ZIS soustředěná kolem přenosové sítě.

Zlomovou rovinou mezi informacemi a znalostmi na Obr.1 je rovina označující proces učení. Ten může mít podobu sebevzdělávání, nebo výuky (učení se) prostřednictvím lektora (učitele, mentora). První forma výuky je charakteristická zejména pro poradenský proces. Forma druhá je klasická forma učení a vzdělávání se, většinou realizovaná formou “školní” výuky. Problematickou se jeví nabídka školení (přednášek) která ve své praxi představuje pouhý výklad předem připravených tématických či problémových okruhů. Pokud na tento výklad nenavazují moduly opakování a testování získaných znalostí, mohou tyto znalosti z naší paměti poměrně brzy vymizet (Tab. 1).

Obr.1 Data – znalosti – dovednosti

 

Tab. 1 Množství zapamatovaných informací v závislosti na času a metodě

 

Schopnost vybavit si naučenou věc po

3 týdnech

3 měsících

Sdělit

70%

10%

Sdělit a ukázat

72%

32%

Sdělit, ukázat a vyzkoušet

85%

65%

Zdroj: Plamínek Jiří:Synergický management, Argo 2000

 

Digitalizujeme ve zvukovém formátu mp3

všechny (celostátní) přednášky organizované převážně komorou. Posluchač má potom možnost několikanásobného opakování výkladu (získaných znalostí). Připravujeme i možnost testování za pomocí SW, který je již k dispozici na našem serveru ke stažení. Připravujeme vzdělávání prostřednictvím sítě Internet a eBooks a využívání ZIS prostřednictvím PDA (Compaq iPAQ).

Dlouhodobý záměr v oblasti Web kurzů

Náš systém vzdělávání se bude zabývat výukou dospělých a dospělí se učit mohou, ale nemusí. Učí se tehdy, když mají čas a motivaci k učení. Nejde o “diplom” – jde o získání odborných znalostí a dovedností, které mohu uplatnit ve své poradenské praxi a následně je “směnit” za peníze, nebo uznání okolí, tedy uznání jejich odborné autority. Našim cílem je nabídnout členům takovou formu dalšího vzdělávání, která by jim umožnila vzdělávat se v čase, kdy jim to dovolí jejich práce, která je živí.

Osnovy takového vzdělávání budou obsahově jiné, než vzdělávání klasického. Studující musí získat přesvědčení, že nabízená forma výuky jim přináší nová poznání pro jejich praxi, a umožní jim získat další znalosti nejen v jejich profesi, ale i v profesích příbuzných (audit, účetnictví, právo atd.). K úspěšnému využívání prostředí ve kterém bude taková výuka probíhat jsou potřebné i jiné znalosti a dovednosti, než profesní. Jde o práci s výpočetní technikou, s daty, informacemi a ostatními informačními technologiemi. Dochází tak ke vzájemné interakci Člověk–stroj(počítač,periferie)–technologie (OS,síť,SW). Bez těchto znalostí a dovedností by nebylo možno v praxi efektivně využívat ZIS i tuto formu vzdělávání.

Obr. 2 Návrh schématu vzdělávání po Internetu členů KDPČR

Spojovací vazbou mezi prvkem komunikačním (diskusní skupina na mail serveru) a prvkem znalostním (ZIS na www serveru) je archiv diskusních příspěvků.Tyto příspěvky obsahují již jisté dispozice v praxi aplikovaných znalostí a dovedností, tedy osvojení si určitých činností. Pro přístup do konference ze stánek WWW slouží aplikace WebMail, která doplňuje nabídku Vyhledávání v archivu diskusních příspěvků.

Publikujeme metodické pomůcky

diferencovaně, podle jednotlivých daňových zákonů. Ty nám umožňují spolu s fulltextovým prohledáváním velmi rychlou orientaci v nich. Tyto metodické pomůcky také představují určitou formu znalostí.

Budujeme virtuální knihovnu a čítárnu

Poměrně rozsáhlým datovým zdrojem jsou pro nás odborné časopisy a knihy. Digitalizujeme ročně 40 titulů periodik a v termínu k 20.1.2001 bylo vystaveno na serveru komory 838 čísel, co představuje cca 7 406 článků. Mimo tyto zdroje máme v nabídce fulltextu cca 1 890 odborných článků jiných, 16 219 anotací, asi 500 judikátů, 12 609 článků z monitoru tisku atd. Celkem představuje archiv serveru komory asi 70 tisíc dokumentů. Jejich množství se pochopitelně denně mění. Nabídkou možnosti využívání anotací, digitálních článků z časopisů, vybraných odborných publikací a plnotextového prohledávání dostává náš uživatel mocný nástroj k podpoře své poradenské činnosti.

Podmínkou využívání služeb virtuální knihovny a čítárny je členství v odborné knihovně KDPČR. Tato knihovna, jejímž předobrazem snad byly bývalé podnikové knihovny VTEI, má “Knihovní a výpůjční řád” schválený valnou hromadou komory. Vlastní knihovna spravuje celkem 40 titulů odborných časopisů (od roku 1992) a více než 1 200 knižních titulů z oblasti daní, účetnictví, práva, marketingu a auditu.

Pokud si člen Komory (uživatel) chce pro svoji potřebu přečíst některý z odborných článků, potom se musí připojit na server Komory. Následně “vstoupí” do elektronické čítárny. Z roletové nabídky Archiv - Knihovna – časopisy si vybere Název časopisu – ročník – číslo. Kliknutím na číslo se otevře obsah příslušného čísla časopisu. Uživatel klikne myší na název článku v tabulce vlevo, a otevře se mu vybraný článek pouze ke čtení. Programově je vše upraveno tak, že článek je možno pouze číst a není jej možno kopírovat, ani není možno dílčí odstavce kopírovat za pomocí schránky (clipboardu). Tento postup je adekvátní postupu v “kamenné” čítárně, kdy si uživatel vybere časopis a čte jej přímo v čítárně.

Systém se bude chovat jako “kamenná” čítárna také v případě, že uživatel potřebuje vyhotovit kopii článku pro svou vlastní potřebu. Uživatel klikne myší na příslušnou ikonu a článek se na předvolené tiskárně jednou vytiskne. Dikce autorského zákona je naplněna tím, že za tisk každé strany je uživatel tarifikován určitou částkou, formou inkasa z jeho účtu. Účet nebude veden v Kč, ale ve speciálních virtuálních jednotkách, tiskových bodech. Jeden tiskový bod se bude pravděpodobně rovnat 0,10 Kč. Současně se zaeviduje do log souboru: název časopisu, ročník, číslo, název článku a autora, počet vytištěných formátů A4, případně evidenční číslo čtenáře. Tento materiál poslouží k vyúčtování autorských poplatků za černobílou kopii jedné stránky. Nabídka Vyhledávání v liště Home page umožňuje plnotextové prohledávání v anotacích (k digitalizovaným článkům) a opět nabídku tisku relevantních článků takto vybraných, jak bylo popsáno výše. Ve věci smlouvy na úhradu autorských poplatků jsme již kontaktovali Dilii Praha, která předala popis našeho systému právníkům Ministerstva kultury k posouzení, zda nedochází k porušování autorského zákona (stav leden 2001). Po tomto kroku nám Dilia může nabídnout uzavření příslušné smlouvy.

Přístup k datům a informacím externích dodavatelů

Příkladem může být systém Delfín – účetní a daňový infosystém. Přístup k němu je zpoplatněn, ale poplatky si vybírá přímo provozovatel od jednotlivých zájemců formou zálohových plateb (B2C).

Statistika přístupu

Počet návštěv a požadavků v roce 2000 ukazuje Obr.3. Průměrný denní počet návštěv se pohybuje mezi 300-400 přístupy, průměrný počet požadavků je cca 2 000 – 2 500. I když server byl původně budován jako informační a znalostní systém, uplatnila kancelář komory požadavek rozšíření nabídky serveru o služby spojené s organizací, zajišťováním a objednáváním přednášek a vzdělávání.

 Obr.3 Statistika serveru www.kdpcr.org

Popis jednotlivých akcí je obecně uveden v nabídce Vzdělávání , podrobněji potom v Diáři. Kliknutím na příslušný termín a nabídku, otevře se podrobná informace.

Jednotlivé objednávky k účasti na plánovaných akcích mohou uživatelé posílat kanceláři komory prostřednictvím mailového formuláře, což představuje (pro začátek) jistou jednoduchou formuB2B – B2E.

Součástí nabídky služeb je iJobServis, tedy nabídka a poptávka služeb jednotlivých kanceláří mezi sebou navzájem, formou subdodávek. Snad se zde rýsuje specifická nabídka B2B (mezi daňovými kancelářemi) a pokus o budování virtuálních poradenských týmů.

Komunikovat a diskutovat

Již jsem se zmiňoval o diskusní skupině komory na serveru mail.kdpcr.org. Tato skupina představuje více než 820 uživatelů. Je ale pravdou, vzhledem k počtu příspěvků, že většina uživatelů se účastní spíše pasivně. Počet aktivních účastníků i kvalita příspěvků se postupně zvyšuje. S budováním profesních diskusních skupin máme řadu zkušeností, zejména potom se zábranami které snižují efektivnost využívání této aplikace.

Ekonomické přínosy pro uživatele

Je nutno se zmínit také o ekonomických přínosech které ZIS komory nabízí. Každý daňový poradce většinou ročně upgraduje databázi dokumentů z informačních systémů typu Konzulta Brno, Aspi Praha, SoftBook Praha atd. Nejlevnější cena roční aktualizace dat stojí ročně cca 1 000,- Kč (U Aspi až 18 000,- Kč). Odběr průměrně 3 odborných časopisů stojí ročně cca 1 500,- Kč, Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj cca 4 500,- Kč. Tyto datové zdroje plně nahrazuje nabídka ZIS komory. Může tak ušetřit ročně každému uživateli nejméně 7 000,- Kč. V současné době je pro členy KDPČR přístup do systému zdarma a náklady s jeho provozem spojené jsou plně hrazeny z členských příspěvků. Roční členský příspěvek je 4 000,- Kč. Z něj připadá podíl na člena (na budování ZIS) asi 650,- Kč.

Časový plán realizace

Na začátku prací dali jsme si za cíl vybudovat (financováním z členských příspěvků) tzv. standardní rozsah znalostního IS. To je dost rozsáhlý pojem, který si zaslouží samostatného rozboru. Nejde v něm jen a pouze o nabídku dat a služeb, ale také o určitou “automatizaci” systému z pohledu nabídky, dodávky a vystavení datových zdrojů. Redakční publikační systémy (Vismo,Redsys, WebInfo) by bylo možno užívat pouze omezeně v části Služby.

Financování

Ani finanční prostředky komory nejsou nevyčerpatelné a tak nevylučujeme možnost zpoplatnění přístupu do ZIS a to formou ročního paušálu, případně formou mikroplateb (obousměrných). V této věci jsme již navázali spolupráci s fy. Villusion která uvádí na trh Q měnu. Nákladově jsme do budování našeho ZIS celkem vložili od roku 1998 cca 4,5 mil. Kč. Z výše uvedených prostředků je hrazeno vše včetně investic. V nákladech nejsou zahrnuty ceny studií a ověřování systému které byly vypracovány zdarma.

 

Závěr

Popsaný znalostní IS komory daňových poradců ČR je ve stavu realizace. Dokončení standardní verze předpokládáme do konce roku 2002. V letošním roce se snažíme systém co nejvíce mezi členy popularizovat a dosáhnout tak vyššího využívání ZIS v praxi, z pohledu počtu jeho uživatelů. Tento postup znamená důslednou orientaci na vrstvu prostředí – praktické využívání postupů vyhledávání informací, znalostí a práci s nimi. Zkušenosti z b udování našeho ZIS je možno využít při budování virtuálních oborových knihoven (dříve VTEI) a čítáren zaměřených na nabídku odborných časopisů a knih i u jiných subjektů.

 

 

Použitá literatura:

J. Dohnal, J. Pour: Architektura informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích, Ekopress 1997

Jiří Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Managementpress 1997

Peter F.Drucker: Postkapitalistická společnost, Managementpress 1993

Peter F.Drucker: Výzvy managementu pro 21. století, Managementpress 2000

Frances Cairncross: Konec vzdáleností, Computerpress 1999

Jaroslav Mužík: Andragogická didaktika, Codex Bohemia 1998

Geoffrey Petty: Moderní vyučování, Portál 1996

Jiří Plamínek: Synergický management, ARGO 2000

 

Příloha:

Odborná knihovna Komory daňových poradců ČR

Kozí 4, 602 00  Brno

 

Knihovní a výpůjční řád

I. Knihovní řád

 

Článek 1

Základní ustanovení

 Posláním knihovny KDP ČR je poskytovat knihovnické a informační služby na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací.

 

Článek 2

Uživatelé

 Uživateli knihovny jsou členové Komory daňových poradců ČR. Prezidium KDP ČR může udělit výjimku jiným uživatelům.

 

Článek 3

Služby

 Knihovna KDP ČR poskytuje:

a) výpůjční služby  

- prezenční

- absenční

b) reprografické a kopírovací služby

-  kopírování za poplatek

c) informační služby

- poskytování dat a služeb o fondech knihovny

- vyhledávání faktografických dat

- adresní informování o novinkách a přírůstcích v knihovně

d) elektronické služby

- využívání dat na serveru KDP ČR zpřístupněných za pomoci prohlížeče a přístupových hesel uživatelům dle čl. 2

       

Článek 4

Elektronické služby 

1. Uživatel se zavazuje, že neposkytne přístupová hesla další osobě.

2. Uživatel se zavazuje nakládat s daty získanými prostřednictvím el. služeb KDP ČR v souladu s autorským zákonem (z.č.35/1965 Sb., ve znění pozd. předpisů, z.č.121/2000 Sb.)

3. Uživatel el. služeb je oprávněn nakládat s takto získanými daty pouze pro svoji osobní potřebu. Uživatel nesmí kopírovat, modifikovat, překládat nebo jakkoliv šířit získaná data, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno příslušným zákonem. Uživatel nese výlučnou odpovědnost za porušení autorského zákona a je si vědom všech možných důsledků takového protiprávního jednání.

II. Výpůjční řád

 

Článek 5

Půjčování informačních zdrojů

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatelé mají právo vypůjčovat si dokumenty po předložení průkazu daňového poradce a  vyplnění předepsaného tiskopisu.

3. Pouze prezenčně se půjčují:

a) publikace zařazené do příručního fondu

b) časopisy

c) dokumenty, které knihovna vlastní pouze v jednom exempláři.

Článek 6

Výpůjční lhůty

1. Knihovna půjčuje dokumenty ve stanovené výpůjční lhůtě na dobu maximálně 1 měsíců (pokud o zapůjčená díla nemá zájem další zájemce, lze po dohodě prodloužit výpůjční lhůtu na 2 měsíce).

2. Na požádání může knihovna knihy rezervovat, nejdéle nadobu 1 týdne.

 

Článek 7

Vracení výpůjček

1. Jestliže uživatel nevrátí vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě (článek 6), vymáhá se jejich vrácení upomínkou.

2. První upomínku zašle Komora daňových poradců uživateli  po uplynutí výpůjční lhůty. Druhou upomínku zašle Komora daňových poradců uživateli  po uplynutí 1 měsíce od konce výpůjční lhůty.

3. Pokud do 1 měsíce ode dne odeslání 2 upomínky uživatel dokumenty nevrátí, bude mu účtována náhrada škody za každý z dokumentů ve výši 1.000,-Kč za každý jeden dokument. Náhrada škody bude uhrazena na základě faktury, kterou Komora daňových poradců ČR vystaví uživateli dle počtu nevrácených dokumentů.

4. Uživatel nesmí dokumenty půjčovat dalším osobám.

5. Uživatel je povinen vrátit dokumenty ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

 

Článek 8

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen hlásit ztrátu vypůjčených dokumentů.

2. Na náhradu škody za ztrátu se vztahují ustanovení článku 7 Knihovního a výpůjčního řádu

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním a výpůjčním řádem.

2. Výjimky z Knihovního a výpůjčního řádu povoluje vedoucí Kanceláře KDP ČR.

3. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny je možno podávat ústně nebo písemně vedoucímu Kanceláře KDP ČR.

4. Tento Knihovní a výpůjční řád nabývá účinnost dne 1.10.2000

 

 

Brno, říjen 2000

Ing. Radek Neužil

vedoucí Kanceláře  KDP ČR


 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001