Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence

Informační navigátor pro manažery

Katarína Šebejová, Ekonomická univerzita v Bratislave

Podle P. F. Druckera, představuje přístup k informacím základní předpoklad úspěchu podniku. Nejde už o aplikaci počítači generovaných, informacemi zaplněných ekonomických modelů. Jde o využití informací v řízení společnosti takým způsobem, že manažeři budou produkovat rozhodnutí na základě vyhodnocení informací a budou schopni pružně reagovat.

Prohledávat informace v papírové podobě je zdlouhavé. Elektronická média však mohou manažery doslova zahltit informacemi. Je důležité, aby se manažer ve spleti informačních zdrojů dobře orientoval a uměl potřebné informace rychle získat. Potřebuje nevyhnutně znát platnou legislativu a sledovat informace o ekonomickém prostředí.

Uspokojit požadavek na aktuální právní informace dokážou elektronické sbírky zákonů nebo systémy právních informací. Ekonomické prostředí už informačně není možno pokrýt jedním zdrojem, elektronické zdroje tu vznikají na bázi dat veřejných i neveřejných, případně individuálně získávaných. O mikroprostředí informují veřejné registry, úřední věstníky a data z kapitálového trhu, o makroekonomickém vývoji souhrnná statistická data a pravidelně sledované makroekonomické kategorie.

Moderné informačné technológie umožňujú prístup k informáciám zo všetkých oblastí ľudskej činnosti. Ich nesporný význam spočíva v možnosti rýchlo vyhľadať a okamžite získať aktuálnu informáciu bez ohľadu na teritórium, z ktorého pochádza. Globálna celosvetová sieť Internet je dnes informačným zdrojom prakticky bez akéhokoľvek obmedzenia, informáciami môže užívateľa úplne zahltiť. Riadenie však nespočíva v zdĺhavom získavaní a triedení informácií, jeho podstatou je predovšetkým prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí na základe dostupných informácií. Preto by sa mal manažér v oblasti informačných zdrojov dobre orientovať.

P. F. Drucker, jeden z najväčších analytikov budúcnosti a zakladateľ vedy o manažmente, vo svojom článku The next information revolution uvádza, že prístup k informáciám predstavuje základný predpoklad úspechu podniku. Podľa Druckera nejde pritom už o aplikáciu počítačmi generovaných, informáciami zaplnených ekonomických modelov, ktoré sami budú rozhodovať a drasticky meniť procesy, do ktorých budú zavedené. Ide o využitie informácií v riadení spoločnosti a to takým spôsobom, že manažéri budú produkovať úsudky, kreované informáciou a budú schopní pružne reagovať na požiadavky súvisiace s potrebami firmy a jej okolia.

P. F. Drucker vyčlenil informácie, slúžiace pre tvorbu bohatstva a informácie o tom, kde sú výsledky a rozdelil firemné informácie na:

  • taktické , ktoré slúžia na riadenie bežného chodu firmy,
  • strategické, ktoré informujú o vonkajšom okolí (informácie o trhoch, obchodných a neobchodných partneroch, o technickom pokroku v odvetví, o svetových financiách a zmenách vo svetovej ekonomike).

Moderný informačný systém by preto mal manažérovi sprístupniť okrem podrobných interných informácií o vlastnej firme aj externé informácie z okolia firmy, buď priamo začlenené pomocou softwarových nástrojov v systéme, alebo využiteľné ako samostatné aplikácie mimo neho.

Externé zdroje by mali informačne pokrývať minimálne platnú legislatívu a ekonomické prostredie, v ktorom firma pôsobí. Ak je manažér informovaný v týchto dvoch oblastiach, môže formulovať efektívnu stratégiu, ktorá mu zabezpečí konkurenčnú výhodu, zároveň má možnosť výrazne eliminovať podnikateľské a finančné riziko. Keďže klasifikujeme tieto zdroje ako nevyhnutné pre prax, je samozrejmé, že by sas nimi mali naučiť pracovať už študenti, ktorí takýmito znalosťami môžu v reálnom čase značne obohatiť svoje teoretické vedomosti a zároveň si ich prakticky overiť.

Elektronické zbierky zákonov a systémy právnych informácií, pokrývajúce celú platnú legislatívu, sú v právnej oblasti veľmi pohodlným informačným zdrojom. Elektronické systémy právnych informácií obsahujú pôvodné znenia zákonov ako aj ich novelizácie a úpravy, v elektronických Zbierkach zákonov sú dostupné spravidla len novely pôvodného znenia, ak nebol celý zákon vyhlásený v novom znení. Zbierka zákonov z roku 1999 ako archív a zákony prijímané v rokoch 2000 a 2001 sú dostupné na Internete na adrese http://www.zbierka.sk spolu s nástrojom na ich využívanie a prehľadávanie Adobe Acrobat Reader. Vyhľadávať možno po napojení na uvedenú stránku aj priamo, zadaním hľadaného slova. Registráciou získa užívateľ prostredníctvom e-mailu možnosť byť oboznámený s každou zákonnou úpravou obsiahnutou v Zbierke zákonov.

Ekonomické prostredie už informačne nemožno pokryť jedným zdrojom. Okrem makroekonomického rámca sú dôležité aj informácie o zámeroch štátu v jednotlivých oblastiach hospodárskej politiky. Do škály významných informácií môžeme zaradiť aj údaje o pozícii firmy na kapitálovom trhu i o vývoji kapitálového trhu ako celku, údaje o konkurentoch v odvetví i o odvetviach samotných, ale i o firmách, spoločne utvárajúcich jeden podnikateľský reťazec.

Elektronické zdroje informácií o ekonomickom prostredí vznikajú na báze údajov verejných i neverejných, prípadne z individuálnych údajových báz rôznych vydavateľov. Zverejňovanie údajov má právny rámec, na mikroúrovni súvisí s právnou formou i s formou emisie cenných papierov. Z verejných zdrojov sú údajovou bázou makroekonomické dáta, na mikroúrovni predovšetkým verejné registre, úradné vestníky a dáta z kapitálového trhu.

Dostupnosť makroekonomických údajov vyplýva z účasti Slovenska v informačnom projekte Medzinárodného menového fondu. V súlade s tzv. osobitným štandardom (Special D ata Dissemination Standard) sa okrem iného zaviazalo zverejňovať 17 údajových kategórií, vypovedajúcich o fiškálnom, reálnom finančnom a zahraničnom sektore v stanovenom rozsahu, periodicite a včasnosti. Národný koordinátor, Štatistický úrad SR, prevádzkuje národnú súhrnnú stránku údajov, na ktorú je hyperlink z jeho domovskej stránky http://www.statistics.sk. Na zhromažďovaní predpísaných dát spolupracuje Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska, ktorá v gescii zverejňuje na stránke http://www.nbs.sk analytické účty bankového sektora a centrálnej banky, úrokové sadzby, medzinárodnú investičnú pozíciu, výmenné kurzy, platobnú bilanciu, medzinárodné rezervy ako aj predstihový kalendár dát (v súčasnosti za obdobie júl - december 2000). Rozsiahlu údajovú základňu o vývoji ekonomiky poskytuje Štatistická ročenka SR v elektronickej forme na báze Adobe Acrobat Reader i súbor analýz pod názvom Statslov v textovom a tabuľkovom formáte. Zámery hospodárskej politiky vlády prezentujú na svojich internetových stránkach viaceré ministerstvá prostredníctvom vládnej siete GOVnet.

Dáta z mikroúrovne, identifikačné údaje zapísané v Obchodnom a Živnostenskom registri podľa ustanovení príslušných zákonov, sú dostupné prostredníctvom Internetu on-line z pôvodného zdroja. Obchodný register na adrese www.orsr.sk od 1. 1. 2001 prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR. E-výpis má len informatívny charakter, pričom možne byť buď úplný alebo aktuálny. Živnostenský register na adrese www.zrsr.vs.sk prevádzkuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy. Získaný e-výpis o činnostiach, na výkon ktorých sa vzťahuje oprávnenie prevádzkovať živnosť, má tiež iba informatívny charakter.

Údaje, z oboch uvedených registrov, zo Štatistického registra ekonomických subjektov a taktiež údaje z úradného Obchodného vestníka, sú integrované v elektronických infoproduktoch: Obvest od Junkers Software Prešov, spol. s r. o., Infosystém Slovakia od Europrint, spol. s r. o., Firemný monitor od Albertina data, spol. s r. o. Informácie sú poskytované na CD nosičoch, spoločnosť Albertina data ponúka aj on-line prístup prostredníctvom Internetu. Rozsah údajov v týchto zdrojoch sa spravidla nelíši, iné sú len softwarové nástroje a forma, v ktorej sú údaje prístupné užívateľovi. Časová aktuálnosť závisí na periodicite aktualizácie ponúkanej vydavateľom, ale i na spôsobe napojenia na pôvodný zdroj dát, ktoré do elektronickej podoby spracováva. Okrem údajov z registrov sú stredobodom záujmu užívateľov uvedených elektronických informačných zdrojov zverejňované údaje z finančných výkazov. Zákonná povinnosť zverejňovať tieto údaje sa vzťahuje bez výnimky na všetky akciové spoločnosti a štátne podniky a podmienene na spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá. Tu však treba vidieť hlavný nedostatok, ktorý sa prenáša aj do elektronického infoproduktu z pôvodného zdroja, Obchodného vestníka. Spočíva v nedostatočnom rozsahu i kvalite zverejňovaných finančných údajov a je dôsledkom nerešpektovania zákonnej povinnosti zverejňovať údaje a zároveň nedodržiavania záväznej štruktúry zverejňovaných údajov. Na využitie týchto zdrojov pre analýzu finančnej situácie firmy je potrebné aplikovať kvalitný analytický software s kontrolou vstupov a základných väzieb medzi výkazmi. Niektoré z elektronických zdrojov umožňujú aj export údajov do rozličných formátov, bez dôslednej kontroly však nemožno finančné údaje napríklad agregovať za účelom odvetvovej analýzy.

Zdrojom finančných údajov, informátorom o trhových cenách i o vlastníckych pomeroch vo firme, je kapitálový trh. Minimálny rozsah údajov z Informačného systému o emitentoch - ISE, ktorý prevádzkuje RM-Systém Slovakia, a. s. je dostupný na CD nosiči pod názvomKniha faktov RMS. Elektronická kniha faktov má tri užívateľské formáty na prezeranie a analýzu údajov (HTML, DBF a MS ACCESS). Vybrané údaje, v súčasnosti za rok 1999 a dva predošlé roky, sú voľne prístupné na Internete na adrese http://www.rms.sk. Informácie sú spoľahlivé, finančné údaje majú užší rozsah ako zverejňované údaje a okruh ich poskytovateľov sa zužuje na spoločnosti s cennými papiermi registrovanými na trhu RMS. Informačnou “lahôdkou” sú údaje o vlastníkoch spoločností a ich percentuálnych podieloch na hlasovacích právach, ktoré RM-Systém každoročne do Knihy faktov čerpá zo Strediska cenných papierov. Prostredníctvom Internetu poskytujú najaktuálnejšie, predovšetkým cenové, údaje obaja licencovaní organizátori kapitálového trhu, RM-Systém Slovakia, a. s. ako aj Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. na adrese www.bsse.sk, RM-Systém aj v on-line režime. Napriek nespornej informačnej hodnote Knihy faktov ťažko dnes odpovedať na otázku, či sa bude spracovávať aj v ďalších rokoch a kto nadviaže na infotradíciu RMS, ktorý k 30. 4. pravdepodobne prestane vykonávať činnosť organizátora trhu s cennými papiermi, v dôsledku čoho zanikne aj informačná povinnosť firiem, ktorých cenné papiere sú na trhu RMS obchodovateľné. Ani uvažovaná fúzia s Burzou cenných papierov na túto otázku zrejme nedá okamžitú odpoveď, pričom v poslednej novele Zákona č. 600/1992 o cenných papieroch z novembra 2000 sa uvažuje s tým, že voči Burze cenných papierov budú mať informačnú povinnosť len kótované spoločnosti, pretože iba akcie týchto spoločností by mali byť, podľa ustanovení zákona, verejneobchodovateľné.

Na báze neverejných zdrojov vzniká infoproduktFinančné analýzy . Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a. s. (www.bzcs-as.sk) pod týmto názvom ponúka na CD nosiči štatistické charakteristiky odvetví v členení podľa OKEČ. Počítajú sa z najrozsiahlejšej bázy údajov z finančných výkazov v plnom a skrátenom rozsahu, predkladaných s daňovým priznaním. Vďaka kontrole vstupov sú charakteristiky odvetví dôveryhodné, využiteľné pre porovnanie podniku s odvetvím i pre porovnanie odvetví navzájom. Zdrojovú bázu nemožno šíriť verejne, BZCS ponúka možnosť objednať si variantnú, exkluzívnu analýzu.

Systémy komerčných informácií slúžia na vyhľadávanie obchodných partnerov. Vznikajú na báze údajov, ktoré poskytnú samotné firmy, získajúc tým určité výhody ako klienti vydavateľa. Slovenské firmy sa môžu zaradiť doSKKOD - SlovaK Kompass On Disc od KOMPASS Slovakia, a. s., do Produktovej databázy Európskej databanky, spol. s r. o., do BRE, WIC atď.

Na podklade údajov, ktoré zasielajú oslovené firmy na osobitnom formulári vzniká produkt Top 200 od Trend Holding, spol. s r. o. (www.trend.sk). Užšia údajová škála zahŕňa zaujímavé informácie (o. i. export, priemerný počet pracovníkov za materskú spoločnosť i konsolidovanú skupinu podnikov) a slúži ako podklad pre zostavovanie odvetvových rebríčkov. Firmy zasielajú údaje na osobitnom formulári a konkrétna osoba garantuje ich správnosť a dôveryhodnosť.

Súčasný trend spočíva v tvorbe produktov, ktoré integrujú údaje z viacerých verejných zdrojov, umožňujú pridávať vlastné dáta a obsahujú aj analytické nástroje. Zaniká nutnosť prevodu dát a s ním spojené problémy s odlišnou dátovou štruktúrou. V ČR tento pomerne silný trend vyústil do vznikunových produktov: WEBOvel, Finanční analýza, Spider analýza, Ariadna, Sofia. V SR je dostupný iba produkt holandskej firmy Bureau van Dijk pod názvom Amadeus. Jeho európsku údajovú bázu však tvoria zverejňované údaje, preto výsledky analýz možno prakticky využívať len veľmi opatrne. Nespornou výhodou produktu však je prevod údajov na báze MS Excelu a rovnako možnosť udržiavať vlastné dáta a aplikovať analytické i grafické nástroje integrované v produkte.

Cestou integrácie informácií z viacerých zdrojov, v jednom informačnom on-line dostupnom produkte, sa v Českej republike uberá i štátna správa. A dministratívny Register Ekonomických Subjektov (ARES), informačný systém Ministerstva financií ČR, na adrese http://www.info.mfcr.cz/ares.html sprístupňuje všeobecné údaje z verejných registrov i vlastnícke štruktúry zo Strediska cenných papierov.

Informácie je však možné získať aj individuálnym spôsobom a to i o subjektoch, ktoré nepodliehajú žiadnej informačnej povinnosti. Špecializované firmy napĺňajú medzinárodné interné databázy a poskytujú z nich osobitný informačný produkt, ktorý predstavuje obchodná alebo hospodárska informácia, založená na aktuálnom preverení obchodného registra, spojená s vyhodnotením kredibility preverovaného subjektu. V Bratislave pôsobia kancelárie troch zahraničných firiem Creditreform, k. s., Európska databanka, spol. s r. o, Intercredit, spol. s r. o., ktoré sa zaoberajú touto činnosťou. Rovnaké služby v spojení so svojou hlavnou činnosťou, poistením pohľadávok, ponúka aj Poisťovňa Gerling. Poskytované údaje sú vysoko aktuálne a metodika hodnotenia kredibility firmy je spoľahlivá. Spoločnosti Creditreform, Intercredit a nemecká spoločnosť Kasolvenzia sa zaoberajú aj mimosúdnym inaksom pohľadávok.

Podľa Druckera sú dnes z pohľadu riadenia firmy máloktoré informačné potreby nové. To čo je nové sú technické možnosti spracovania dát, ktoré umožňujú vykonávať rýchlo a lacno to, čo len pred pár rokmi bolo pracné a veľmi drahé. Dôležité sú myšlienky, ktoré umožnili pretvoriť rozdelené techniky, používané izolovane a pre zvláštne účely do jedného integrovaného informačného systému, ktorý vytvára možnosti pre firemné analýzy (diagnostiky), tvorbu firemných stratégií a podporuje firemné rozhodovanie. To je nový a radikálne odlišný pohľad na význam a účel informácie, vystupujúcej ako meradlo, na ktorom sa zakladá budúca činnosť skôr než na minulosti, ktorá slúži iba ako pamiatka toho, čo sa stalo.

Prehľad použitej literatúry:

Drucker, P. F.: The information executives truly need. InformationWeek, 5/1/95. Databáza: Academic Search Elite

Drucker, P. F.: The next information revolution. Forbes, 08/24/98, Databáza: Academic Search Elite

Šebejová, K.: Firemný monitor - dátový zdroj finančno-ekonomickej analýzy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave: Transformácia podnikov v podmienkach globalizácie ekonomiky, Vyhne 9.9. - 10.9.1998

Šebejová, K.: Finančná celoeurópska elektronická báza dát Amadeus. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave: Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ, Smolenice 13. decembra 1999

Šebejová, K.: Elektronické databázy finančných údajov na CD-ROM. Zborník príspevkov z Medzinárodných vedeckých dní 2000. SPU Nitra 25. – 26. 5. 2000

Šebejová, K.: Externé informačné zdroje a ich význam v ekonomike firmy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach: Ekonomika firiem 2000, Snina 7. – 9. 9. 2000

Šebejová, K.: Predpoklady pre vznik transparentného podnikateľského prostredia v SR. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Zmeny podnikateľského prostredia v súvislosti so vstupom do Európskej únie, Banská Bystrica 24. – 26. September 2000

Šebejová, K.: Význam informácií z pohľadu firmy. Seminárny bulletin CPHR – INEKO: Správa a riadenie podnikov, Bratislava 18. 9. 2000 (www.ineko.sk)

Šebejová, K.: Transparentnosť českých a slovenských firiem – legislatívna úprava, verejne prístupné údaje a dokumenty, elektronické informačné zdroje. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu: Ekonomika, financie a manažment podniku 2000, Bratislava 7. 12. 2000

Šebejová, K.: Význam informácií v obchodných vzťahoch. Finančný manažér, štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, Bratislava 31. 1. 2001

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papierochv znení neskorších predpisov a úprav

 


Ing. Katarína Šebejová, absolvovala štúdium na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze v r. 1983 – 1987, odbor Ekonomika dopravy. Po ročnom študijnom pobyte na VŠE v Prahe odchádza na VŠE do Bratislavy. Tu pôsobila spočiatku ako vedecký pracovník, od roku 1993 ako pedagóg, najprv na Katedre organizácie a riadenia priemyselných podnikov fakulty Ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, neskôr už na Ekonomickej univerzite na Katedre podnikových financií fakulty Podnikového manažmentu. V súčasnosti pracuje ako manažér marketingových analýz v Československej obchodnej banke, ZP v SR. Celé svoje pedagogické úsilie venovala informačným zdrojom a ich využitiu v počítačových aplikáciách, ktoré prinášali študentom kontakt s praxou a zároveň umožnili pre prax vychovať pohotových manažérov, ktorí sa vedia v informačných zdrojoch dobre orientovať a s informáciami pracovať.

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001