Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Knihovní informační systémy a automatizace knihoven

VERSO - vývojové prostředí pro tvorbu IS agendy vědy a výzkumu na Intranetu a Internetu.

Libor Straka, DERS s.r.o.

VERSO je vlastní vývojový nástroj, který umožňuje efektivní návrh a tvorbu informačních systému řešících agendu vědy a výzkumu včetně bibliografických záznamů. Návrh i tvorba aplikací pomocí nástroje VERSO probíhá v prostřednictvím dynamických www formulářů. Výsledná aplikace je potom provozována na Internetu a/nebo Intranetu.

Úvod

S narůstajícími zkušenostmi s počítačovým zpracováním agendy vědy a výzkumu na velkých institucích krystalizovala naše myšlenka vytvořit systém, který umožní na jednom místě přehledně shromáždit data z mnoha dílčích databází, doplnit je manuálním vstupem, a nabídnout vše v uceleném systému.

Postupně jsme vybudovali platformu, respektive vývojové prostředí, které využívá služeb a prostředí Internetu a nabízí uživatelům širokou variabilitu a konfigurovatelnost. Vývojové prostředí dostalo název VERSO z latinského “eviduj”.

Vývojové prostředí VERSO

VERSO je vývojové prostředí určené především ke tvorbě Intranetového a Internetového informačního systému instituce a datových skladů.

Jeho hlavním cílem je nabídnout uživatelské instituci nové pohledy na data především prostřednictvím manažerských a provozních sestav, které integrují data různého původu, přičemž využití prostředí Internetu umocňuje jejich dostupnost.

Integrační možnosti

Jak již bylo výše zmíněno, prostředí VERSO umožňuje ON-LINE a OFF-LINE komunikaci s různými datovými zdroji. Na základě takto získaných dat vzniká integrující pohled, vzdáleně připomínající Internetovský portál, navíc lze získaná a zobrazená data doplnit o další údaje manuálním vstupem pomocí WWW formulářů.

VERSO umožňuje jednoduchým způsobem takové formuláře vytvářet nebo pouze upravit již existující šablony. Dalšími zdroji , které přispívají k integračnímu pohledu na data jsou externí Internetovské databáze. VERSO obsahuje nástroje pomocí nichž lze tyto zdroje “připojit”.

VERSO jako nástroj pro tvorbu datových skladů

Pro náročné operace s daty, kdy není vyžadován aktuální stav dat, ale postačí data jeden den stará, může VERSO sloužit i pro budování datových skladů.

Při definici datových skladů je zásadní období Implementace prostředí VERSO, v tomto období musí být definovány datové struktury a způsob jakým budou data “předzpracována”.

Veškerá iniciální nastavení musí vycházet jak z požadavků vedení instituce tak i z potřeb provozních výstupů, neboť Internetovské prostředí umožní přinést potřebné informace na všechny úrovně v dané instituc i a neomezuje se pouze na úzkou skupinu vrcholového vedení.

VERSO je konstruováno tak, aby umožňovalo administrátorům jednoduchým způsobem iniciální nastavení měnit a přizpůsobovat datové můstky, sestavy i formuláře pro sběr dat změnám v referenčních Informačních systémech, případně tvořit vlastní pohledy a moduly.

VERSO jako publikační systém

VERSO obsahuje funkcionalitu pro publikování formátovaného textu a grafiky na Internetu uživatelům, kteří nemají znalost html. Uživatel volí pro publikaci pouze šablonu cílové stránky a kategorie příspěvku. Na tyto kategorie jsou potom navázána přístupová práva.

Zjednodušený modul umožní tímto způsobem publikovat neformátovaný text zadáním přímo do WWW formuláře, jeho kategorizací je opět určena dostupnost příspěvku na základě přístupových práv.

Vlastní vývojové prostředí

VERSO je tvořeno dvěma základními skupinami modulů Jádro a Systém. které umožňují definovat jakým způsobem budou data sbírána, ukládána a interpretována.

Vzhledem k tomu, že je VERSO určeno pro tvorbu informačních systémů a datových skladů, jsou ve skupině Systém integrovány moduly pro správu uživatelů, přístupových práv, nástroj pro definování stromové struktury organizace, identifikačních údajů osob a pracovišť.

Jádro systému

Jádro systému obsahuje tři moduly, které zabezpečují propojení html šablony s datovými zdroji.

Umožní uživatelské nastavení základního propojení dat s HTML šablonou. Tato šablona je vytvářena pomoci syntaxe systému VERSO, čímž je docílena aplikace nadefinovaných přístupových práv a nastavení v Jádru systému v nadefinované šabloně.

Obsahuje definici a nastavení seznamu hodnot, který bude použit při vstupu dat z www formuláře.

Seznam hodnot může být vytvořen manuálním vstupem nebo vazbou na databázi. Rozlišujeme pak seznam statický a dynamický.

Systém

Systém se dělí na dva velké celky. První z nich obsahuje moduly pro správu uživatelů, jejich profilů a přístupových práv. Druhá část se týká více aplikační roviny VERSA a obsahuje moduly Osoby a Pracoviště s členěním do stromové struktury. Oba moduly jsou pravidelně součástí všech informačních systémů., proto jsou dodávány standardně ve skupině modulů Systém jako součást vývojového prostředí.

Blok správy systému obsahuje moduly určené pro definici struktury organizace a pro správu přístupových práv.

Tento modul slouží k sestavení uživatelských profilů, nabídky jsou sestaveny z funkcí a jsou přiděleny roli. Role jsou potom přidělovány uživatelům.

Tento modul slouží k restrikci přístupů definovaných na položku, práva jsou současně s nabídkami přidělována roli. Tímto způsobem lze nadefinovat několik rolí se stejnou nabídkou, ale různou možností editovat nebo vidět určité položky formuláře.

 

Funkce jsou základním stavebním kamenem Vašeho budovaného Informačního systému, z uživatelského hlediska jsou reprezentovány odkazem (tlačítko, hyperlink) na určitý modul.

Modulem z tohoto hlediska může být jednoduchý formulář pro zadání dat nebo skupina několika do sebe vnořených formulářů či tiskový výstup.

Modul pro definici rolí je určen pro sestavení uživatelských profilů. Na roli jsou navázány nabídky, skládající se z funkcí, a přístupová práva, která modifikují způsob zobrazení výstupu či formuláře.

Tento modul je obvykle v úzké vazbě s operačním systémem, který obsahuje správu uživatelů. Přístup do Informačního systému vybudovaného na platformě VERSO obsahuje v popisovaném modulu nástroje, kterými je přístup kontrolován s právy uživatele operačního síťového systému, takže uživatel nemusí používat zvláštní přihlašovací jméno a heslo do Informačního systému.

Z hlediska uživatele je tento modul určen k přidělování uživatelských profilů. Pro zvýšení komfortu je možné nadefinovat výchozí profil pro nové uživatele a provádět hromadné operace nad seznamem uživatelů.

Blok struktury organizace obsahuje datovou strukturu pro zadání detailů osob a pracovišť včetně možnosti strukturalizace pracovišť instituce do stromové hierarchie.

 

Vývoj konkrétní aplikace pomocí VERSO

Vývoj konkrétní aplikace pomocí prostředí VERSO sestává z několika kroků.

   Vstupní analýza

   Definice rozhraní

   Implementace prostředí

   Implementace komunikačních rozhraní

   Tvorba doplňkových modulů

   Tvorba výstupů a sestav

   Úprava existujících modulů n základě zkušeností z výstupů

Při dodání vývojového prostředí VERSO, v základní sestavě uživatelská instituce automaticky získává:

 1. zpracovaný systém pro administrativu uživatelů a přístupových práv,
 2. h otovou datovou strukturu pro OFF-LINE komunikaci s ekonomickým, publikačním a personálním Informačním systémem,
 3. Vývojové prostředí pro tvorbu WWW šablon, syntaxe, která umožní aplikovat funkcionalitu přístupových práv a napojení dat z různých datových zdrojů.

Libor Straka, graduoval v roce 1992 na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1997 ukončil doktorské studium v oboru lékařská biofyzika. Ve společnosti DERS s.r.o. zastává funkci hlavního analytika a podílí se na vývoji aplikací pro zpracování agendy Vědy a Výzkumu.

Jan Mach je v současnosti studentem Elektrotechnické fakulty ČVUT v praze, ve společnosti DERS s.r.o. zastává funkci vedoucího vývojového oddělení, je autorem systému OBD PRO a přímo vede vývojový tým pracující na platformě VERSO.

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001