Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační etika a legislativa

Regionální evropské informační středisko při Okresní knihovně v Havlíčkově Brodě

Ivana Štrossová, Okresní knihovna, Havlíčkův Brod

Praktické zkušenosti z činnosti REIS v Havlíčkově Brodě.

Úvod

Vstup do Evropské unie je jednou ze zahraničně-politických priorit České republiky. Od roku 1998 proto Ministerstvo zahraničních věcí řídí a koordinuje tzv. komunikační strategii před vstupem do EU. Jejím cílem je probudit zájem veřejnosti o problematiku EU a poskytovat objektivní informace, týkající se EU a širokých souvislostí vstupu České republiky do EU.

Aby se informace dostaly k občanům co nejblíže, podporuje MZV po celém území České republiky vznik Regionálních evropských informačních center (REIS). Jedná se o kontaktní body, které pomohou občanům najít odpověď na nejrůznější otázky spojené s evropskou problematikou, a to osobně vyhledáváním na Internetu či prostřednictvím množství tištěných materiálů. REIS také pořádají různé soutěže, besedy , semináře, výstavy apod., zaměřené na konkrétní evropská témata.

Veškeré materiály, které vycházejí v rámci komunikační strategie, jsou také zasílány téměř pěti stovkám veřejných knihoven a je možné si je zdarma objednat v Distribučním středisku MZV.

Z historie REIS v Havlíčkově Brodě

Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě a Agentura Interes předložily na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky společný projekt zaměřený na zajištění informačních potřeb a vytvoření informačního zázemí pro občany Jihlavského kraje v oblasti zabezpečení přístupu k informacím o Evropské unii.

Projekt se setkal s pozitivním ohlasem jak na Ministerstvu zahraničních věcí ČR , tak i u dalších subjektů a osobností společenského, politického a kulturního života v našem městě. Vznik Regionálního evropského informačního střediska (REIS) podpořili některé významné osobnosti (např. Doc.JUDr. Petr Pithart), ale také zástupci Městského a Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě a další subjekty (Školský úřad, Agrární a Hospodářská komora, Okresní vlastivědné muzeum atd.).

V rámci přípravných porad a setkání se také postupně rozšířil počet spolupracujících subjektů. Navázali jsme například bližší kontakt s Kabinetem evropských informací na Vyšší odborné škole v Jihlavě a se studentským evropským klubem, který působí při chotěbořském gymnáziu.

Po několika měsících jednání, hledání a příprav byl 29.listopadu 1999 za přítomnosti 1.náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Pavla Teličky, Csc. slavnostně zahájen běžný provoz REIS v prostorách Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě.

Původní koncepce samotného projektu prodělala mnoho významných změn. Na základě mnoha jednání, hledání nejlepších příkladů a aktivit jsme si vytvořili velmi obecně formulované zásady pro naši činnost a program:

  • nebýt pouhým distributorem tiskovin, ale aktivním pracovním týmem,
  • s ohledem na výsledky nejrůznějších průzkumů se zaměřit konkrétním akcemi na vybrané cílové skupiny i nejširší veřejnost,
  • shromažďovat a zpřístupňovat zajímavé informace, které by měly být podloženy konkrétními příklady,
  • vytvořit pracovní tým pro tvorbu zajímavých projektů a jejich realizaci,
  • oslovovat a zvát odborníky na odborná setkání i besedy s laickou veřejností.

Nakolik se zatím daří dodržovat tyto obecné principy naší činnosti mohou asi nejlépe posoudit naši klienti a účastníci akcí, které jsme v rámci REIS již uspořádali.

Aktivity REIS v Havlíčkově Brodě

Za více než rok naší činnosti jsme uspořádali několik desítek nejrůznějších besed, setkání s odborníky, řadu soutěží a výstav.

Začátkem roku 2000 se aktivity REIS při naší knihovně zaměřily především na zviditelnění nově vzniklého střediska směrem k veřejnosti. Snažili jsme zaměřili naše jednotlivé aktivity na vybrané skupiny klientů. Pro každou z těchto skupin jsme připravili v rámci možností akci k problematice EU, která by mohla tuto cílovou skupinu oslovit a zaujmout. Při každé této akci jsme zároveň představili naše středisko, jeho plány, možnosti a cíle činnosti a snažili jsme se získat další náměty pro naši činnost.

K prvotním aktivitám našeho střediska patřila setkání se studenty a žáky, seznámení s elektronickými a dalšími zdroji informací o Evropské unii. Z tohoto důvodu jsme vyhlásili znalostní soutěž o Evropské unii určená pro studenty středních škol a pro žáky základníchškol proběhla beseda o Evropské unii, na které jsme i prezentovali především informační materiály, které vznikly v rámci komunikační strategie.

Vzhledem k tomu, že ke klíčovým otázkám EU patří také životní prostředí, uspořádalo naše Regionální informační středisko EU v Havlíčkově Brodě spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR besedu o životním prostředí na Vysočině v Měříně.

Uskutečnila se anketa, Jak vidí vstup do Evropské unie členové vlády České republiky. Ta vznikla a byla uskutečněna za výrazné podpory nynějšího předsedy Senátu České republiky Petra Pitharta. Jejím hlavním cílem a posláním bylo shromáždit a zpřístupnit veřejnosti konkrétní fakta ke vstupu České republiky do Evropské unie podle jednotlivých resortů a s ohledem na to, co vstup do EU přinese občanům v každodenním životě. Z šestnácti oslovených členů vlády odpovědělo dvanáct a jejich odpovědi jsou k dispozici na adresehttp://www.okhb.cz/eu/anketa/. Doufáme, že se nám podaří tuto anketu v nejbližší době zaktualizovat a doplnit o odpovědi nových členů vlády.

Přímým důsledkem ankety byla, kromě uveřejněných informací, také beseda Doc. Ing. Antonínem Peltrámem, Csc., bývalým ministrem dopravy a spojů. Beseda byla zaměřena na problémy dopravy v kontextu norem Evropské unie, ale i z hlediska nového krajského uspořádání. Pro občany města proběhly také besedy s bývalým ministrem zahraničních věcí Josefem Zieleniecem a poslancem Michalem Lobkowiczem

Řada knihoven se koncem roku 1999 a začátkem roku 2000 začala více zajímat o možnosti spolupráce s Ministerstvem zahraních věcí a naopak ministerstvo mělo velký zájem na navázání další spolupráce s řadou veřejných knihoven. Z tohoto důvodu naše středisko uspořádalo ve spolupráci s MZV setkání s pracovníky veřejných knihoven Jihlavského, Hradeckého a Pardubického kraje o úloze knihoven v informování veřejnosti o přípravě České republiky na vstup do Evropské unie.

Ve spolupráci s  cestovní kanceláří M tour jsme připravili besedu s paní PhDr. Kateřinou Kutnohorskou nazvanou Portugalsko, země u nás dosud neobjevenána které se široká veřejnost seznámila s krásami, historií a kulturou této země.

Agentura Media Trust Communications ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Regionálními evropskými informačními středisky v ČR připravila celostátní soutěž s názvem Co víte o Evropské unii? Soutěž s tematikou EU proběhla v únoru 2001 a soutěžící obdrželi drobné ceny od vyhlašovatele soutěže. REIS v Havlíčkově Brodě se samozřejmě k této aktivitě přidalo.

1000 dnů pro Evropu v Havlíčkově Brodě

Největším projektem REIS v Havlíčkově Brodě je projekt nazvaný 1000 dnů pro Evropu v Havlíčkově Brodě. V rámci našeho regionu se jedná o společný projekt Regionálního informačního střediska EU v Havlíčkově Brodě, Okresní knihovny a dalších kulturních zařízení , středních škol a neziskových organizací města Havlíčkův Brod, ale i Jihlavy a Chotěboře. Jde o dlouhodobý projekt ,který chce netradičním způsobem postupně přiblížit všech 15 členských zemí EU.

Mezi aktivní spoluorganizátory celé akce patří především osobnosti kulturního, společenského života a politického života v našem regionu, Městský úřad v Havlíčkově Brodě a zástupci regionálních médií. Velmi podstatná a významná je pomoc MZV při získávání a navazování kontaktů na jednotlivé odborníky a lektory

Finsko

Jako první země EU se občanům našeho regionu představilo Finsko. Dny Finska v Havlíčkově Brodě zahájil dne 3.dubna 2000 finský velvyslanec Risto Rännäli a proběhla celá řada akcí pro veřejnost.

O vzájemných vztazích České republiky a Finska diskutovali studenti středních škol s Mgr. Janou Hynkovou z MZV. Beseda nazvaná Finsko očima diplomacie přilákala i zájemce z řad běžné veřejnosti. Na další besedě pro veřejnost, která nesla název Finsko - země blízká i vzdálená, se o své zkušenosti a dojmy PhDr. Markéta Hejkalová.

REIS ve spolupráci s Velvyslanectvím Finska v České republice a Okresním vlastivědným muzeem v Havlíčkově Brodě uspořádalo výstavu fotografií Finská architektura a výstavu Svět finské knihy, která byla doplněna výtvarnými pracemi žáků Lidové školy umění v Havlíčkově Brodě, jejichž námětem byly finské knihy, zejména Kalevala.

V rámci Dnů Finska v Havlíčkově Brodě probíhal Týden finské kuchyně a multimediální kviz Nebojte se Evropy – poznávejte Finsko. Jeho vítězové obdrželi ceny na besedě s hokejistou Otakarem Janeckým, který působil ve Finsku.

Irsko

Na podzim se občanům regionu představilo Irsko - jeho ekonomika, historie a kultura. Dny Irska v Havlíčkově Brodě zahájil návštěvou města velvyslanec Irska Michael Collins.

V rámci Dnů Irska proběhla v Havlíčkově Brodě a jeho okolí celá řada akcí. Opět se uskutečnil Multimediální kviz Nebojte se Evropy - Poznávejte Irsko. V několika restauracích proběhly Dny irské kuchyně v několika restauracích a zcela novou záležitostí se staly koncerty irské hudby skupin Asonance a MBT.

Zorganizovali jsme celou řada tématicky zaměřených besed a setkání s českými i irskými odborníky pro širokou veřejnost, ale zejména pro studenty středních škol. V rámci Dnů Irska se uskutečnilo setkání s ministrem školství Irské republiky Dr. Michaelem Woodsem a proběhla beseda s irským básníkemJustinem Quinnem, spoluautorem antologie současné irské poezie Vzdálené tóny naděje.

Ve spolupráci s Agrární komorou se podařilo zorganizovat na Střední zemědělské škole v Humpolci a na Střední zemědělské škole v Havlíčkově Brodě besedu s Liamem Kinsellou, expertem Evropské unie v rámci projektu PHARE na podporu nevládních zemědělských organizací. Beseda s Jiřím Palánem, pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČR, byla zaměřena na Diplomatické vztahy s Irskem. S úspěchem se setkala beseda irském ekonomickém zázraku s Ing. Michaelou Erbenovou pro studenty gymnázia v Chotěboři. Velký úspěch měla i závěrečná beseda s irským velvyslancem Michaelem Collinsem, která byla spojena s vyhodnocením Multimediálního kvizu a s předáním cen jeho výhercům.

Nizozemské království

Dny Nizozemského království proběhly v lednu – březnu 2001 a v rámci této akce měla veřejnost možnost setkat se v Havlíčkově Brodě s mnoha zajímavými lidmi. Dvakrát přijel město navštívit velvyslanec Nizozemského království v České republice pan Robert Jan van Houtum, na koncertě vystoupil Jaroslav Hutka, Nizozemí přiblížil na besedě pro veřejnost Daniël Hagen - ředitel Holandské a Flanderské cestovní kanceláře, a o kráse holandských květin se zájemci mohli dozvědět na besedě s ing. Miroslavou Jandovskou.

S holandskou kuchyní se labužníci blíže seznámili hned v několika havlíčkobrodských restauracích.

V Havlíčkově Brodě se sešli zástupci měst, která mají partnerské vztahy s Nizozemím a při příležitosti této akce byly otevřeny dvě výstavy k problematice partnerských vztahů. Výstavu nazvanou 15 let partnerských vztahů Havlíčkův Brod - Brielle připravilo naše REIS a členové družebního výboru Havlíčkův Brod - Brielle a byla věnována historii a současnosti partnerství těchto dvou měst. Druhou výstavu - Partnerské Nizozemí očima novináře - připravil Jaroslav Zvára z Českého rozhlasu.

Další výstava, věnovaná krásám Nizozemí proběhla, v megamarketu Prima a výtvarné práce dětí z Brielle si mohli prohlédnout návštěvníci dětského oddělení Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě.

V megamarketu Prima v době konání výstavy probíhal kviz, který prověřil znalosti návštěvníků o tomto nákupním středisku, jeho službách a také o nizozemské společnosti Ahold Royal. Pro děti připravily pracovnice REIS sobotní výtvarnou soutěž o ceny. Malí kreslíři v prostorách Primy malovali to, co je podle nich pro Nizozemí typické - především větrné mlýny a květiny. Za dopoledne se nashromáždilo více než čtyřicet zajímavých dětských kreseb, které si zákazníci Primy se zájmem prohlédli.

Uskutečnil se tradiční Multimediální kviz: Nebojte se Evropy - poznávejte Nizozemí a soutěžní otázky nebyly uveřejněny jen v havlíčkobrodských médiích, ale také v Jihlavských listech, na internetových stránkách Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě a v kabeové televizi HBin. Kvizu se zúčastnili soutěžící z celého Jihlavského kraje. Vyhodnocení proběhlo na besedě s ing. Tomášem Hermannem - členem městského a krajského zastupitelstva a předsedou družebního výboru Brielle - Havlíčkův Brod.

Zprostředkování informací o Evropské unii

REIS v Havlíčkově Brodě má vedle svých aktivit, které jsme prezentovala v předchozích odstavcích, také svoji stálou nabídku služeb pro klienty, kteří potřebují získat informace o EU. K získávání informací slouží fond odborné literatury o EU (kolem 150 titulů) a elektronické zdroje na Internetu. Pokud se jedná o specializované dotazy týkající se problematiky EU, které nelze nalézt v běžně dostupných informačních zdrojích, obracíme se na další odborníky na ministerstvech, v odborných institutech a organizacích. Uživatelé mohou své dotazy klást přímo při návštěvě našeho střediska a nebo prostřednictvím kontaktu na naší webové stránce http://www.okhb.cz/eu/.

Závěr

To je přehled naší činnosti za dobu existence REIS v Havlíčkově Brodě. Domníváme se, že o jeho činnosti a aktivitách je veřejnost informována a že jeho služeb bude do budoucna využívat stále více uživatelů z řad běžné veřejnosti. Zatím našimi stálými klienty, jsou zejména ti kteří potřebují informace o EU ke svému studiu nebo ke své práce. Běžná veřejnost se o otázky EU zajímá jen nárazově a tak právě nejrůznější besedy a akce jsou pro ně zatím jedním z mála zdrojů informací.

Něco, z našich původních předsevzetí se nám daří plnit, ale jsou i věci, které se zdaleka nedaří tak, jak jsme doufali. Hlavním problémem pro nás zůstává, že REIS zatím nemůžeme obsadit pracovníkem na celý úvazek, a že většina našich aktivit probíhá nad rámec běžného pracovního vytížení.

Doufáme, že se nám přece jen podaří najít z této situace nejschůdnější cestu tak, aby se činnost našeho střediska mohla mnohem více zaměřit na jednotlivé kategorie uživatelské veřejnosti a pro tyto kategorie pak cíleně připravovat řadu zajímavých besed, akcí, informačních materiálů atd. a prezentovat výsledky naší činnosti na naší webové stránce. Na její aktualizaci a další úpravy nám zůstává velmi málo času a tak není v běhu událostí možné provádět pravidelnou aktualizaci, což nás samozřejmě mrzí.


PhDr. Ivana Štrossová, narozena v Havlíčkově Brodě. Po ukončení gymnázia vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – katedru knihovnictví a vědeckých informací (nyní ÚISK). Po promoci v roce 1980 nastoupila do Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě. Začala pracovat nanově zřízeném úseku informačních služeb. Činnost úseku informačních služeb byla uživateli  okresní knihovny hodnocena velmi dobře – byly zahájeny práce na kartotéce regionálních osobností a regionálního tisku. Vydala několik regionálních bibliografií (J. Hašek, Karel Havlíček Borovský, Jan Zrzavý), publikovala v odborném knihovnickém tisku. V roce 1983 získala titul PhDr. Od roku 1987 pracuje jako ředitelka Okresní knihovny. Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě se v roce 1998 stala první knihovnou v ČR, která nabízí přístup na Internet a k elektronickým informacím nevidomým a slabozrakým. Od roku 1990 je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Na 3. řádném sjezdu v Plzni byla zvolena členkou revizní komise SKIP. Mezi hlavní odborné zájmy patří zeména management, personální management , informační služby a regionální informace.

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001