Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence

Využití Internetu jako zdroj konkurenční výhody - Agrární www portál AGRIS.cz

Jiří Vaněk, Česká zemědělská univerzita v Praze; Jan Jarolímek, Provozně-ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha

Na PEF ČZU v Praze je vyvíjen a provozován agrární WWW portál AGRIS.cz. Navržené řešení se dnes ukazuje v plném souladu se závěry lisabonského summitu Evropské unie, kde byl definován jako klíčový faktor růstu ekonomiky výzkum v oblasti Internetu a špičkových informačních technologií.

Rozsah a zaměření systému AGRIS.cz již v současné době překračuje rámec běžného informačního systému, respektive klasických WWW stránek, a posouvá jej do role skutečného WWW portálu tak, jak je definován například v rámci koncepce MZe pro informační a poradenský systém. Právě integrace informací v rámci specializovaných informačních serverů - portálů je strategickým cílem řady špičkových řešení ve světě.

Úvod

V souladu se světovými trendy se v České republice s bouřlivým rozvojem informačních technologií postupně začaly na internetu objevovat informační servery (web site) řady institucí a firem. Výjimkou rozhodně nebyl a není agrární sektor. Jednotlivé systémy jsou charakterizovány odlišnou koncepcí a velmi odlišnou úrovní i kvalitou poskytovaných informací. Nejsou navzájem provázané, nebo často naopak poskytují duplicitní informace, případně je u nich problémem aktuálnost informací nebo jejich kvalita. To ve stejné míře platí také pro servery státních institucí, univerzit a výzkumných ústavů.

Stále více se projevuje potřeba přístupu podnikové sféry i běžných uživatelů ke kvalitním informacím a naprostá absence integrovaného informačního zdroje. To má za následek nedostatek relevantních informací pro podnikání, omezenost pronikání výsledků vědy a výzkumu do praxe a málo účinnou podporu poradenství. Proto byl v rámci výzkumného záměru řešeného na PEF ČZU v Praze zahájen vývoj portálového řešení informačních služeb agrárního sektoru. Na základě analýzy celkové situace v ČR přináší projekt AGRIS.cz souhrnné řešení – vytvoření agrárního WWW portálu jako integrační platformy a vstupní brány do internetu v oblasti agrárního sektoru a venkova.

 

Využití IT a internetu v agrárním sektoru

Využívání nových internetových technologií je od počátku budování systému AGRIS.cz základním principem, který plně odpovídá současným trendům rozvoje informačních služeb. Přístup do takto koncipovaného systému samozřejmě vyžaduje na straně potenciálního uživatele odpovídající technické vybavení. Jeho dostupnost se i v našich podmínkách neustále zvyšuje. To zřejmě ještě dočasně omezuje počet uživatelů, ale zároveň je motivačním prvkem pro vybavování se výpočetní technikou u dalších subjektů a následné celkové rozšiřování moderních informačních technologií. V oblasti agrárního sektoru, kde je primární okruh uživatelů plošně rozprostřen po celém území (s výjimkou silné uživatelské skupiny centrálních orgánů, univerzit a dalších institucí), bylo vždy pronikání moderních informačních technologií obtížnější a pomalejší. Vliv zde má nepochybně také současná obtížná ekonomická situace řady podnikatelských subjektů. Právě rozvoj internetových technologií pomáhá tyto problémy efektivně řešit.

Vzhledem k orientaci portálu AGRIS.cz na agrární sektor se nabízí otázka – “jaké je dnes informační zabezpečení v agrárním sektoru?”, v souvislosti s internetem potom - “jaké je využití internetu v agrárním sektoru?” Obecné charakteristiky a principy rozvoje IT zde samozřejmě platí a budou platit. Odlišnosti vyplývají z určitých specifik charakterizujících tento sektor a samozřejmě z časového zpoždění rozvoje daného především regionálními podmínkami. Obecně lze mít k situaci v zemědělské informatice velmi mnoho kritických připomínek.

S cílem zjistit aktuální situaci v resortu, Poradenské a informační centrum AGRIS na ČZU v Praze, které zajišťuje vývoj a provoz www portálu AGRIS.cz, připravilo a také se následně podílelo (období duben až červen 2000) na velmi rozsáhlém průzkumu podniků agrárního sektoru, jehož jedna část se orientovala právě na využívání informačních technologií v zemědělských podnicích ČR. Šetření bylo provedeno formou telemarketingu u 2026 zemědělských podniků z celé České republiky, jejichž minimální výměra je 100 ha orné půdy nebo mají více než 100 VDJ (velká dobytčí jednotka). Tento soubor respondentů obhospodařuje více než 75 % veškeré orné půdy v ČR. Základní souhrnné výsledky šetření jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka 1).

Připojení k Internetu

21,2 %

Vlastní www stránky (web site)

0,6 %

Lokální počítačová síť

18,6 %

Průměrný počet počítačů

3,7 ks

Tabulka 1. Využívání IT v zemědělských podnicích (zdroj: AGRIS)

Šetření ukázalo, že využití Internetu v zemědělských podnicích České republiky teprve začíná. K podobným závěrům došli autoři obdobného šetření, které realizoval Institut výchovy a vzdělávání MZE ČR (IVV MZe) [6]. Hlavní příčiny tohoto stavu lze  hledat v doposud malém množství dostupných informací a služeb, konzervativnosti zemědělců, vzdělanosti, ale také v přístupu státní správy. Jednou z cest pro zlepšení tohoto stavu je zpřístupňování dalších typů informací a tvorba specializovaných internetových aplikací. Podrobnosti uvedeného průzkumu spolu s hodnocením jsou podrobněji publikovány v [3] a [4]. Nový rozsáhlý a podrobný průzkum, který částečně navazuje na šetření z roku 2000, probíhá v období duben až červen 2001. Výsledky budou k dispozici během července a srpna.

Další zajímavý průzkum (s poněkud odlišným zaměřením) byl zahájen v březnu 2001 a v současné době probíhá jeho závěrečné vyhodnocení. V úzké návaznosti na vzdělávací proces zajišťovaný na celé univerzitě (výuka internetových technologií) a v souladu s tradiční celostátní akcí "Březen - měsíc Internetu" Katedra informačních technologií PEF ve spolupráci s poradenským a informačním centrem AGRIS uspořádala velmi rozsáhlé hodnocení www serverů se vztahem k podnikání a vzdělávání v zemědělství “Informační zdroje pro podnikání a vzdělávání v zemědělství - hodnocení WWW serverů”. Agrární portál AGRIS v současné době registruje více než 800 odkazů na www servery s uvedeným zaměřením (celosvětově). Tyto odkazy jsou průběžně prověřovány a nové zařazovány do příslušných rubrik dle zaměření. Studenti ČZU a řady vybraných středních škol se zapojili do hodnocení kvality těchto informačních zdrojů. Hodnocení se uskutečnilo za aktivní podpory pedagogů ve funkci vedoucích šetření. Hodnocení bylo prováděno plně elektronicky podle zpracované metodiky (kritéria - např. obsah, použitelnost informací, aktuálnost informací, originalita, funkčnost - přístupnost, rychlost, dynamika, vzhled - grafika, design). Na podzim se počítá s opakovanou sérií hodnocení, v roce 2002 potom s opakováním celé akce.

Agrární portál AGRIS.cz

Projekt agrárního WWW portálu AGRIS.cz si klade za cíl vytvořit platformu pro poskytování informací z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a z dalších navazujících odvětví zahrnujících venkovský prostor. Cílem je zpřístupňovat již existující informační zdroje, vytvářet vlastní zpravodajství a napomoci zveřejnění informací od subjektů, které nemají v současné době podmínky pro elektronické (internetové) prezentování. To postupně vede k vytvoření jednotného bloku informací z daného oboru, a tím ke zlepšení jejich dostupnosti pro řídící pracovníky podniků, státní správu, studenty, pedagogy, poradce a všechny další uživatele. Přístup k informacím a službám portálu AGRIS.cz je pro všechny uživatele zcela zdarma.

Obsahová náplň

Portál AGRIS.cz charakterizuje moderní a jednotný design a také stejná logika ovládání ve všech úrovních, což uživateli výrazně zjednodušuje orientaci v systému a práci s ním. Po spuštění systému je zobrazena úvodní stránka AGRISu s výstupem aktuálního zpravodajství a základní nabídkou voleb (viz obr.1).

Horní panel portálu obsahuje odkazy na nejdůležitější partnery AGRISu (ČZU – Česká zemědělská univerzita, MZe ČR – Ministerstvo zemědělství ČR, ČSÚ- Český statistický úřad, ÚZPI- Ústav zemědělských a potravinářských informací, VÚZE – Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky). AGRIS.cz tak ve spolupráci s orgány státní správy vytváří integrační platformu pro jejich jednotlivé oficiální informační zdroje na internetu, které uživatelům jednoduše a přehledně zpřístupňuje. Záložky v horní polovině portálu potom reprezentují hlavní - základní nabídku informací (hlavní rubriky) v členění: AGRIS, Zpravodajství, Komodity, Podnikání, Regiony, Evropská unie, Poradenství, Vzdělávání, Věda a výzkum, Rozcestník, Názory a Vyhledávač. Mezi nejnavštěvovanější rubriky v systému AGRIS.cz patří Zpravodajství, Komodity, Podnikání a Evropská unie.

  • Zpravodajství - v současné době tato rubrika představuje nejrozsáhlejší a nejkomplexnější zpravodajství z oblasti zemědělství dostupné na českém internetu, které jako jediné využívá oficiální servis České tiskové kanceláře. Zpravodajství připravuje vlastní tým redaktorů v úzké spolupráci s řadou externích odborníků. Denně je v rámci zpravodajství zařazováno několik desítek zpráv ze všech dostupných zdrojů, včetně vlastních článků a informací. Ty jsou uváděny jako “zdroj AGRIS” a předávány dalším informačním zdrojům. Aktuálně zařazené a vytvoření zprávy jsou kompletně dostupné volbou “Dnes nové” z hlavní nabídky. Akademické prostředí ČZU zároveň navíc garantuje nezávislost. Kromě zpráv je zde poskytováno také domácí a zahraniční ekonomické zpravodajství, předpovědi počasí a je zpřístupněna řada dalších internetových zpravodajství. Výstup AGRIS.cz – volba Zpravodajství 24 hodin je uveden na obrázku 2.
  • Komodity - zahrnují řadu odborných informací a odkazů z oblasti rostlinné a živočišné výroby, potravinářství, lesnictví, rybářství, myslivosti, životního prostředí, zemědělské techniky a zahraničního obchodu. Je zde využívána databáze informací, která je průběžně zpracovávána již od roku 1995.
  • Podnikání - každý podnikatel zde najde řadu nezbytných informací pro rozvoj jeho firmy, jako jsou ekonomické informace, databáze podniků a informace o nich, nové zákony, přístup k informacím o finančních prostředcích a dokumenty.
  • Evropská unie - přibližování k Evropské unii je dnes realitou, která je v agrárním sektoru velmi citlivě vnímána. V AGRISu lze najít celou řadu informací o činnosti EU, postupu vyjednávání o přistoupení, finančních zdrojích, akcích a  nové “harmonizované” legislativě.
  • Elektronický časopis AGRIS on-line - od podzimu 2000 je součástí portálu AGRIS.cz také první elektronický zemědělský časopis AGRIS on-line (ISSN 1213-1369), který je dnes členěn do 12 tématických rubrik. Veškeré zpracování a komunikace při tvorbě časopisu probíhá pouze elektronicky. Časopis je vydáván v češtině a angličtině. Zajišťuje také možnost on-line odborné diskuse k jednotlivým příspěvkům.

Technické řešení

Vlastní technické řešení využívá současné moderní informační technologie. To znamená orientaci na poskytování informací prostřednictvím internetu s využitím tříúrovňové architektury klient/server. Na základě požadavků klienta, který pracuje v prostředí svého www prohlížeče (například Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator), jsou v reálném čase systémem AGRIS dynamicky generovány požadované výstupy ve formě www stránek. Řešení je postaveno na serverové platformě MS, což konkrétně dnes představuje MS Windows NT Server (verze 4.0, SP 6a), databázový server MS SQL Server (aktuálně verze 7.0) a pro WWW služby MS Internet Information Server (aktuálně verze 4.0). Aplikace jsou naopak vyvíjeny v prostředí PHP s využitím ODBC rozhraní. Programové vybavení je průběžně zdokonalováno, především dle požadavků praxe a doporučení Odborné rady AGRIS.cz.

Organizační a provozní zabezpečení

Na vývoji a provozu systému AGRIS.cz se podílejí především Katedra informačních technologií, Středisko informačních služeb a  Poradenské a informační centrum AGRIS Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze. Na koncepci a obsahové náplni portálu AGRIS.cz spolupracují odborníci z dalších kateder Provozně ekonomické fakulty i ostatních fakult univerzity. Podařilo se  navázat spolupráci s řadou dalších institucí a jejich odborníky.

V rámci činnosti systému AGRIS.cz byla ustavena Odborná rada. Jejím hlavním posláním je odborná garance projektu, tvorba koncepce a rozvoje systému. Jejími členy jsou představitelé České zemědělské univerzity v Praze, děkani jednotlivých fakult ČZU, zástupci Ministerstva zemědělství ČR (MZe ČR), Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) a zástupci praxe. Koordinaci vývoje a provozu portálu AGRIS zabezpečuje Poradenské a informační centrum AGRIS na Provozně ekonomické fakultě.

Současný stav řešení

První verze systému AGRIS.cz byla uvedena do zkušebního provozu v listopadu 1999 [1]. Od té doby postupně následovalo několik dalších verzí systému. Současná verze ve formě plnohodnotného www portálu s novým designem je uživatelům k dispozici od dubna 2000. Na vývoji systému se dále intenzivně pracuje [2]. Od října 2000 je v provozu také anglická verze portálu.

AGRIS.cz se dnes stal nosným produktem na poli zemědělské informatiky České republiky, respektovaným Ministerstvem zemědělství ČR a řadou dalších institucí. Získal přízeň a uznání mnoha uživatelů z řad odborné i podnikatelské veřejnosti.

Agrární www portál AGRIS.cz byl v roce 2000 nejnavštěvovanějším serverem v zemědělství ČR. Současnou pozici WWW portálu AGRIS.cz nejlépe vystihuje neustále se zvyšující dynamika návštěvnosti, rozsáhlé vlastní zpravodajství se 40 až 50 aktuálními zprávami denně a prezentace v tisku, rozhlase a televizi. Agrární WWW portál AGRIS.cz dosáhl významného úspěchu na agrosalonu Země živitelka 2000 v Českých Budějovicích, kde získal hlavní výstavní cenu Zlatý klas. Systém AGRIS.cz se také postupně stal “inspirací” pro některé další informační systémy, a to nejen v agrárním sektoru.

Se systémem AGRIS.cz se lze seznámit na adrese http://www.agris.cz.

 

Závěr

Navržené řešení agrárního portálu AGRIS.cz přináší možnost, jak i zemědělský prostor aktivně zapojit do informační společnosti. Současné zkušenosti s provozem portálu ukazují, že největší počet návštěvníků tvoří obchodní společnosti (zpracovatelé, dodavatelé), státní správa a školství. Teprve potom následují podniky zemědělské výroby. To plně odpovídá i výsledkům průzkumů, které byly v roce 2000 a 2001 prováděny. Pronikání internetových technologií mezi podniky prvovýroby je stále relativně velmi pomalé.

Rozvoj vlastního portálu AGRIS.cz se bude v následujícím období orientovat (kromě průběžného zkvalitňování obsahu a služeb) především na podporu mobilní komunikace a dalších komunikačních služeb, například budování resortního komunikačního centra.

 

Seznam literatury:

  1. Jarolímek, J., Vaněk, J.: Agrární informační systém AGRIS a jeho koncepce, Mezinárodní vědecká konference Agrární perspektivy VIII, ČZU Praha, září 1999, ISBN 80-213-0563-0
  2. Jarolímek, J., Vaněk, J., Kubata, K., Šilerová, E., Hradecký, O.: AGRIS – Agrární informační systém pro podnikání a vzdělávání, Odborná konference Využití informačních technologií při budování konkurenční výhody, ČZU Praha, listopad 1999, ISBN 80-12-0556-8
  3. Jarolímek, J., Vaněk, J.,: Přístup k informacím jako zdroj konkurenční výhody, Medzinárodné vedecké dni, VŠP Nitra, květen 2000, díl II, s. 44 – 48, ISBN 80-7137-717-1
  4. Jarolímek, J., Vaněk, J.: Využití Internetu v českém zemědělství, Odborná konference Využití informačních technologií při budování konkurenční výhody II, ČZU Praha, listopad 2000, ISBN 80-213-0684-X
  5. Rolls, M., Slavík, M., Miller, I.: Informační systémy v českém zemědělství, IVV, Praha, 2000, ISBN 80-7105-206-X

 

 

Obr. 1. AGRIS.cz (úvodní obrazovka - hlavní nabídka)

 

Obr. 2. AGRIS.cz (Zpravodajství 24 hodin)

 

 

Obr. 3 AGRIS.cz (Ceny – denní ceny masa v ČR)

 

Obr. 4 AGRIS.cz (Vyhledávač)


Ing. Jiří Vaněk

Odborný asistent – Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (KIT PEF). Specializace: HW, SW, operační systémy, počítačové sítě.

Tajemník děkana PEF pro oblast výpočetní a audiovizuální techniky Zástupce vedoucího KIT PEF ČZU v Praze

Vedoucí projektu AGRIS.CZ, člen Odborné rady AGRIS. Odborná spolupráce s řadou firem v oblasti HW, SW a síťových řešení.

Ing. Jan Jarolímek

Odborný asistent – Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (KIT PEF). Specializace: využití IT v zemědělské výrobě a potravinářství

Tajemník Odborné rady AGRIS

Poradenská činnost v oblasti zavádění informačních systémů a aplikací

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001