Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Nadstandardní informační služby knihoven a informačních středisek

Výzkumná a informační činnost Parlamentu ČR

Robert Vyklický, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Parlamentní institut je jediným analytickým a výzkumným centerm, které působí v rámci Parlamentu ČR. Základní náplň činnosti Parlamentního institutu spočívá:

 • v odpovědích na dotazy poslanců a senátorů, které se týkají oblastí spojených s evropským právem i národním právem
 • v předkládání stanovisek k poslaneckým nebo senátorským návrhům zákonů, která zahrnují jejich slučitelnost s evropským právem
 • v pořádání školení o specifických evropských politikách
 • ve vypracovávání speciálních studií a analýz pro poslance a senátory Parlamentu ČR
 • v porovnávání zahraničních právních úprav v různých oblastech

Parlamentní institut také úzce spolupracuje s parlamentními Výbory pro evropskou integraci. Zejména jeho organizační jednotka - Centrum pro evropské právo - vypracovává informační podklady ke kompatibilitě nevládních návrhů zákonů s právem ES a v případě žádosti Výboru i k vládním návrhům zákonů, tak jak to stanoví stanovisko Organizačního výboru Poslanecké sněmovny č. 168/1997. Stanoviska jsou k dispozici v elektronické podobě na intranetu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v elektronické databázi ISAP. Podobné informace poskytuje Parlamentní institut i ke kompatibilitě pozměňovacích návrhů poslanců.

Úvod - historie

Informační a poradenská střediska parlamentů evropských států a USA jsou místem, které poskytuje v posledních 40 letech pro potřeby parlamentních rozhodovacích orgánů i jednotlivých poslanců nový typ informací, který tvoří podstatnou nadstavbu nad službami, poskytovanými po staletí parlamentními knihovnami.

Pracoviště tohoto nového typu uvnitř struktur kanceláří jednotlivých parlamentních komor či společné kanceláře se začala vytvářet podle vzoru střediska amerického, které dodnes působí ve struktuře Kongresové knihovny pod jménem Congressional Research Service. Není to náhoda, že první výzkumné a odborné středisko, sloužící výhradně parlamentu, bylo vytvořeno právě v USA. Při nejdokonalejším oddělení zákonodárné a výkonné moci, které reprezentuje prezidentský systém v USA, je zřejmé, že potřeba odborných informací je v takovém parlamentu nejvyšší. Zákonodárný proces se v USA, na rozdíl od parlamentních systémů, které dodnes převládají v Evropě, odehrává z velké části přímo v parlamentu a je tak soustředěn a závislý převážně na odborné úrovni poslanců a parlamentní správy.

Je proto logické, že v době, kdy se stala práce zákonodárce nezvladatelně odbornou, profesionální, komplexní a zároveň prací s dalekosáhlou odpovědností, byla právě v Kongresu USA postupně vytvořena obrovská centrála odborných informací a služeb. Congressional Reseach Service (CRS) byl vytvořen na několika zásadách, které dodnes odůvodňují jeho existenci. Základní zásadou je nestrannost poskytovaných informací a výzkumů. Další zásadou, které je s nestranností spojena, je zásada neposkytování informací o tazateli a o jeho zadání. CRS přitom pracuje nikoliv jako pracoviště čistě výzkumné, ale jako pracoviště úzce napojené na potřeby zákonodárného sboru - tedy v nejširším slova smyslu na objednávku. Objednávka je zaměřena jednak pro účely přípravy legislativního záměru, pro účely legislativního procesu individuálního zákona, nebo pro účely mimolegislativní, tj. pro jiné účely jednotlivých komor, jejich orgánů, poslanců a senátorů . Toto zaměření činí z CRS specifickou instituci, která stojí na pomezí mezi knihovními službami na straně jedné a odbornými a výzkumnými službami na straně druhé. Typy služeb, které dodnes poskytuje CRS, se od počátku jeho činnosti samozřejmě změnily a rozrostly, tak jak se měnily potřeby poslanců a senátorů. Nicméně smíšený charakter služeb zůstává zachován, služby se soustřeďují zejména na stabilní podporu legislativního procesu a zahrnují jak servis vyhledávací (rešeršní) a bibliografický, tak i výzkumné studie a modelování efektů budoucí legislativy.

I v parlamentech některých evropských států byla založena profesionální poradenská střediska, začleněná do struktury parlamentních kanceláří. Vzhledem k odlišné formě vlády, v níž hlavní úlohou parlamentu není vlastní tvorba zákonů, ale kontrolování návrhů, které vypracovává vláda, je potřeba poslanců po objektivních profesionálních výzkumných službách poněkud odlišná od situace v Kongresu USA. Hlavním úkolem těchto služeb se stala objektivita informací a výzkumů, která musela být dosahována v konkurenci informací, přicházejících z velkých informačních trustů soustředěných při ministerstvech. Práce v parlamentech se kromě toho stala v posledních desetiletích podstatně otevřenější a zároveň širší a náročnější, kromě toho se legislativní problémy internacionalizovaly, což klade na zákonodárce mimořádné odborné nároky. Nemalé nároky kladou na zákonodárce i nové informační technologie a z nich pramenící přetlak informačních zdrojů a potřeba kvalitního a nezávislého filtru. Z tohoto důvodu většina parlamentů vytvořily útvary, které poskytují poradenské služby výše popsaného typu.

Poradenská střediska jsou přitom různě velká a výčet služeb, které poskytují, se částečně odlišuje. Společným znakem zůstává zejména objektivita poskytovaných informací, operativnost a rychlost při poskytování informací, oceňována je i hospodárnost stabilních útvarů, které tyto služby dodávají, daná zejména vypracovanou orientací pracovníků v legislativním procesu, dále administrativní nenáročností zadávání žádostí o informace či výzkumné studie a v neposlední řadě i tím, že zpracované informace jsou hospodárně využívány i pro účely budoucí legislativy, pro účely zákonodárců, kteří o ně původně nežádali či často i pro účely exekutivních pracovišť.

Podoba poradenského střediska není přitom určena pouze potřebami poslanců, ale i tím, jaké další služby mají poslanci možnost využívat. Nejčastější situace v tomto směru je taková, že poslanec má možnost využívat odborných služeb, které organizuje jeho vlastní politická strana, dále má možnost zaměstnat odborného či pomocného asistenta a za určitých okolností má možnost si objednat i služby odborného ústavu mimo parlament. Profesionální poradenské pracoviště tak poskytuje služby, které není schopen v daném termínu poskytnout žádný z výše zmíněných "poradců". Jde tedy o specializaci zaměřenou velmi těsně na legislativní proces, přitom nejde o informace knihovnického charakteru na straně jedné ani o výzkum (vědecké bádání) na straně druhé.

V současné době je možno rozlišit několik typů poradenských a výzkumných středisek parlamentů. Samostatným typem je - jak už bylo naznačeno výše - CRS jako typ velkého univerzálního centra s více než 200 odbornými pracovníky, kteří se zabývají stabilní rešeršní činností na straně jedné a hodnocením vlivu připravovaných zákonů prostřednictvím ekonomického a sociálního modelování na straně druhé. Věcně není jejich výzkumná činnost nijak omezena, hlavní pozornost je kladena do oblastí ekonomických a právnických.

Do skupiny výzkumných středisek střední velikosti by se dala zařadit centra ve velkých západoevropských parlamentech, zejména Oddělení vědecké odborné služby při kanceláři německého Spolkového sněmu, ve Velké Británii Výzkumné oddělení, zabývající se výzkumnou a informační podporou legislativy a poslanců, Informační divize Senátu ve Francii nebo Výzkumné a dokumentační středisko a Služba zahraniční dokumentaristiky v Národním shromáždění Francie. Ve Španělsku pracuje Odbor studií. V Itálii se informacemi a výzkumy podporujícími legislativu zabývá zejména Služba studií, zahraniční a mezinárodní informace poskytuje Služba pro dokumentaci EU a mezinárodní dokumentaci. Velké výzkumné středisko je vytvořeno i ve Švédsku - Výzkumná služba má okolo 40 pracovníků, specializovaných na jednotlivé obory. Podobný přístup byl zvolen v Národní radě Švýcarska.

Kromě Švédska a Švýcarska většina menších západoevropských států vytvořila v parlamentech relativně malé specializované středisko (okolo 20 odborných pracovníků). Příkladem tohoto přístupu je Portugalsko s Úřadem parlamentního výzkumu, Řecko s Ředitelstvím studií, irský Senát s výzkumným oddělením.Dánsko poskytuje informační služby v rámci knihovny, i když jejich charakter podstatně přesahuje klasické knihovní služby. Obdobné informační služby poskytuje Oddělení informační služby ve finském parlamentu. Jedno z nejskromnějších středisek je naopak vytvořeno v Rakousku, zahrnující pouhé dva pracovníky. Výjimkou jsou parlamenty, kde je odborná služba roztříštěná mezi odborné útvary výborů, což je praxe nizozemského, norského a belgického parlamentu.

Potřebami vlastního parlamentu i příklady ze západní Evropy se řídí nové demokratické státy střední a východní Evropy. Velké a velmi aktivní výzkumné středisko vytvořil zejména polský Sejm, parlamentní Úřad pro výzkum má řadu oddělení a pracuje zde okolo 80 odborných pracovníků. Vlastní středisko menšího rozsahu je zřízeno i v polském Senátu. V parlamentech dalších států se vytvořila povětšinou střediska ve formě odboru kanceláře o 10 až 30 odborných pracovnících - kromě České republiky ještě v Bulharsku, Chorvatsku, Estonsku, Litvě, rumunské Poslanecké sněmovně, na Slovensku. Jediným parlamentem, kde není poskytování odborných informací soustředěno do jediného útvaru, je Maďarsko.

 

Parlamentní institut – typy zpracovávaných informací

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a školícího střediska pro Parlament České republiky, jeho orgány, poslance a senátory, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Parlamentní institut (PI) vznikl jako Oddělení vědecké služby Federálního shromáždění již v roce 1990. Od počátku roku 1991 byl usnesením předsednictva Federálního shromáždění ustaven jako Odbor pro analýzy a expertizy. Později byl potvrzen jako Parlamentní institut s vlastním statutem. Parlamentní institut poskytuje členům Parlamentu ČR a parlamentním orgánům různé typy informací. Podle jejich rozsahu, účelu a okruhu adresátů, je lze členit následujícím způsobem:

podle rozsahu zpracovávaného tématu

 1. telefonická odpověď na dotaz a ústní konzultace
 2. Okamžitě poskytujeme odpovědi na jednoduché dotazy v rámci odborností pracovníků Parlamentního institutu /ekonomika, sociální situace, právo, parlamentní materiály, politologie, zahraniční politika/.

 3. bibliografické informace s anotacemi
 4. písemná odpověď na dotaz
 5. Odpovědi a podklady jsou zpracovávány v časovém horizontu několika dní. často jsou předstupněm k informačnímu podkladu nebo informační studii. Tyto tzv. mimoseznamové práce jsou tématicky rozděleny do několika oblastí (parlamentarismus, ekonomika, masmédia, životní prostředí, zdravotnictví, školství, kriminalita, sociální politika, zaměstnanost, zemědělství, armáda a lidská práva).

 6. informační podklad
 7. Materiály, které jsou vypracovány na objednávku v dohodnuté m termínu. Nedosahují rozsahu informační studie. Termín vyhotovení podkladu je maximálně dva týdny.

 8. informační studie
 9. Samostatně zpracované nebo zprostředkované informace, analýzy a komplexní studie. Tento druh informací tvoří nejrozsáhlejší část činnosti PI. Jedná se o komplexní odborné komparace a teoretické práce, které zpracovávají zaměstnanci specializující se na daný obor, nebo externí odborníci.

 10. Ekonomicko-sociální monitoring

Je dodáván zájemcům z řad poslanců, senátorů a parlamentních výborů desetkrát ročně. V rámci monitoringu jsou zpracovávány základní ekonomické údaje a hospodářské, měnové a sociální ukazatele stavu ekonomiky. Prameny pro zpracovávání monitoringu jsou tiskové zprávy Českého statistického úřadu, České národní banky, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí České tiskové kanceláře.

podle věcného tématu

právo

 • komparativní studie
 • stanoviska k zákonům
 • popisy cizích právních úprav
 • popisy účinku cizích právních úprav
 • komentáře

politologie a historie

 • volební systémy v zahraničí a jeho účinky
 • rozbor politických systémů
 • parlamentní praxe (př. způsob projednávání návrhů zákonů, lobbování)

ekonomie

 • monitory
 • statistiky
 • rozpočtové studie
 • ekonomické dopady zákonů

podle účelu

pro potřeby poslanců a senátorů

 • při přípravě legislativy
 • při projednávání vládních návrhů zákonů (zejména pozměňovacích návrhů)
 • pro projevy, vystoupení a jiné politické a odborné aktivity poslanců a senátorů
 • za účelem vyřešení petice nebo podnětů občanů
 • pro sněmovní a senátní výbory
 • posuzování návrhů zákonů v průběhu legislativního procesu

pro Kancelář poslanecké sněmovny a senátu

 • stanoviska týkající se praktického fungování parlamentů
 • oponentní stanoviska pro legislativní odbory Poslanecké sněmovny a Senátu

pro politické kluby

 • studie dle potřeby

vlastní iniciativa

 • publikační činnost
 • aktuální témata

 

Evropské právo

Parlamentní institut soustřeďuje informace týkající se práva Evropské unie a jednotlivých politik EU. Za dobu činnosti PI vznikl obsáhlý informační fond týkající se integračního procesu.

Od roku 1993 realizoval Parlamentní institut projekt v rámci programu Phare, jehož cílem je posílit aktivní účast Parlamentu České republiky v procesu transpozice legislativy ES do právního řádu ČR v němž uplatňuje zákonodárný sbor svoji konečnou a rozhodující pravomoc. V rámci těchto projektů vzniklo Parlamentní centrum pro evropské právo, které slouží jako expertní oddělení Parlamentního institutu pro oblast komunitárního práva. V rámci realizace uvedených projektů Phare byli pracovníci Parlamentního institutu vyškoleni ve spolupráci se zahraničními experty z T.M.C.Asser institutu pro soukromé a veřejné mezinárodní právo a evropské právo v Haagu a bylo vytvořeno technické a dokumentační zázemí pro poskytování informací o EU a vypracovávání analýz v oblasti komunitárního práva.

Informační zázemí tvoří především elektronické právní databáze - databáze komunitárního práva Justis-Celex, databáze francouzského práva Lexilaser, německého spolkového práva Bundesrecht a práva italského Leggi d´Italia a systematické rešerše odborné literatury, zabývající se právem a institucemi EU.

Informace o komunitárním právu

Odborní pracovníci Parlamentního institutu poskytují v rámci své specializace informace o komunitární primární a sekundární legislativě a informace o judikatuře Evropského soudního dvora. Dále na základě žádosti zpracovávají analýzy komunitárního práva a komparativní studie jeho implementace členskými státy. Tyto studie jsou přístupné v elektronické podobě jako práce Parlamentního institutu v rámci extranetu Poslanecké sněmovny. Vybrané práce jsou přístupné i přes internet.

Pro poslance a senátory se znalostí anglického jazyka poskytuje odborný pracovník školení zaměřené na používání právní databáze komunitárního práva Justis-CELEX.

Stanoviska kompatibility

Centrum pro evropské právo zpracovává na základě usnesení Organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 168 z roku 1997 obligatorně informační podklad o kompatibilitě s komunitárním právem ke všem nevládním návrhům zákonů a u vládních návrhů zákonů, navrhovaných pozměňovacích návrhů a přijatých pozměňovacích návrhů na požádání. Zpracovaná stanoviska jsou k dispozici v seznamu prací na serveru Poslanecké sněmovny I:\info\parlinst\prace_pi, stanovisko začíná číslicí 7, poslední trojčíslí názvu znamená číslo tisku, ke kterému je stanovisko zpracováno. Stanoviska jsou umístěna i na webové stránce PI (extranet): http://www.psp.cz/extra/pspinfo/parlinst/prace_pi/ipkkp.htm

Informační podklad (stanovisko) je zpracováván k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje eventuální pozdější pozměňovací návrhy!

Tyto informační podklady slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora. Z těchto důvodů je přístup k pracím omezen pouze na uživatele extranetu Poslanecké sněmovny!

Předběžné konzultace

Usnesení vlády č. 257 z roku 2000 stanoví způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s  právem Evropských společenství (ES) a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V textu každého návrhu zákona se vyznačí ta ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice nebo adaptace a bude uvedeno identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu ES. Předkladatel zašle materiál, v němž je návrh zákona obsažen, upravený o výsledky připomínkového řízení, předsedovi výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu a dohodne s ním termín konzultace tohoto materiálu.
Předseda výboru určí k návrhu zákona zpravodaje , který ve spolupráci s pracovníkem Parlamentního institutu svolá k uvedenému návrhu konzultaci.
O výsledku konzultace se pořídí záznam, který zpravidla obsahuje závěrečná doporučení výboru, podepsaný oběma nebo alespoň jednou z jednajících stran. Vyjádří-li předseda výboru stanovisko, že výbor na konzultaci v daném konkrétním případě netrvá, pořídí zástupce předkladatele o tom s předsedou výboru rovněž záznam. Uvedené záznamy jsou součástí materiálu, v němž je předkládán návrh zákona vládě. Bez záznamu materiál s příslušným návrhem zákona nelze předložit k příslušnému jednání schůze vlády, nestanoví-li předseda vlády jinak.

Konzultace zahraničních expertů

V rámci realizace projektu Phare spolupracují s Parlamentním institutem průběžně nebo ad hoc zahraniční právní experti, jejichž konzultační činnost je financována z prostředků tohoto projektu.

Výběr dokumentů EU

Ve spolupráci se Sekretariátem Delegace pro EU francouzského Národního shromáždění připravuje Centrum měsíční Výběr dokumentů EU.

Rešerše odborné literatury

Průběžné rešerše odborné právní literatury a tvorba informačního fondu pro jednotlivé oblasti evropského práva.

Knihovní fond

Ve spolupráci s Parlamentní knihovnou je postupně vytvářena ucelená sbírka specializované právní literatury a souvisejících dokumentů z oblasti práva ES, která je součástí knihovního fondu Parlamentní knihovny.Vytváření tohoto specializovaného knihovního fondu bylo zahájeno již v roce 1993 z finančních prostředků projektů Phare a pokračuje dalším rozšiřováním, aktualizací a specializací současné knihovní sbírky v individuálních oblastech práva ES a politik EU.

 

Školení a informační činnost Parlamentního institutu

Nabídka a struktura školení

Úvodní kurs evropského právaje koncipován jako cyklus přednášek rozdělených do šesti tematických okruhů. Přednášky v rámci každého tématického okruhu poskytují základní přehled o evropském právu a politice Evropské unie v dané oblasti. Cílem tohoto kursu je podat základní informace o evropských institucích a jejich pravomocích a také o jednotlivých politikách EU.

Účastníci školení:

 • výbory Poslanecké sněmovny a Senátu
 • vyšší úředníci Kanceláří Poslanecké sněmovny a Senátu
 • nižší úředníci Kanceláří Poslanecké sněmovny a Senátu

 

Tématické okruhy a seznam přednášek:

Vývoj evropské integrace

 • Evropská integrace
 • Evropské organizace
 • Evropská společenství
 • Evropská unie
  • Maastrichtská smlouva
  • Amsterodamská smlouva
  • Niceská smlouva

 • Evropská měnová unie

Instituce Evropské unie

 • Struktura
 • Pravomoci
 • Rozhodovací procesy
 • Rozpočet EU

První pilíř EU

 • Celní unie, volný pohyb zboží
 • Zemědělská politika a životní prostředí
 • Právo obchodních společností
 • Volný pohyb osob
 • Služby, doprava, telekomunikace
 • Soutěžní právo, Sociální politika

Druhý a třetí pilíř Evropské unie

 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí

Vnější vztahy

 • Vnější ekonomické vztahy
 • Evropská dohoda

Harmonizace práva

Semináře obecné povahy zaměřené na institucionální, mezinárodněprávní a mezinárodněpolitické otázky realizují vyškolení odborníci Parlamentního institutu ve spolupráci se zahraničními experty.

 

Informace související s procesem přistupování k EU

 • analýzy zpráv a jiných dokumentů, které vzešly z vrcholných summitů Evropské unie
 • rezoluce Evropského parlamentu
 • usnesení výborů Evropského parlamentu (zejména zahraničního výboru a výboru pro životní prostředí) týkající se ČR v procesu přistoupení a monitorování politického systému
 • stanoviska Evropského parlamentu na pravidelnou zprávu Komise
 • dokumenty vztahující se k Mezivládní konferenci (IGC)

 

Překlady

PI v rámci zpracovávání odborných dotazů může v omezené míře zadávat překlady zahraničních publikací, výňatků z odborné literatury, studií poskytnutých jinými parlamentními výzkumnými a informačními centry, překlady textů ze zahraničních sbírek zákonů a překlady dokumentů, které se týkají nejaktuálnějších témat.

  Příklady:

 • Bílá kniha o modernizaci pravidel pro provádění článku 85 a 86 smlouvy o ES
 • Francouzský zákon č. 95-101 o posílení ochrany životního prostředí
 • Francouzský zákon č. 92-3 o vodním hospodářství z 3. ledna 1992
 • Vzájemné vztahy mezi Směrnicemi IPPC, EIA, SEVESO a Nařízením EMAS
 • Francouzský zákon č. 99-5 z 6. ledna 1999 o nebezpečných a potulných zvířatech a o ochraně zvířat

 

Vlastní prezentace

Statistika vlastní práce

Statistika vlastní práce

Statistiky vlastní práce Parlamentního institutu se zpracovávají jednou ročně z údajů průběžně zaznamenávaných do databáze zadání úkolů. V elektronické databázi evidujeme data zadání, jméno zadavatele, jeho politickou příslušnost, stručné zadání úkolu a termín pro zpracování. V průběhu zpracovávání úkolu přibývají další údaje – jméno pracovníka pověřeného zpracováním úkolu, datum odevzdání, forma vyřízení úkolu. Databáze umožňuje rychlé vyhledávání zadání a momentální fáze zpracování úkolu, ovšem především usnadňuje práci při závěrečné celoroční statistice. Roční statistika obsahuje přehled prací podle výsledné formy, podle účelu a podle politické příslušnosti zadavatele. Statistiky PI jsou volně přístupné veřejnosti na internetových stránkách Parlamentního institutu.

Práce Parlamentního institutu
/od 1.1. 2000 do 31.12. 2000/

Počet prací

ks

%

Práce celkem

221

100

z toho:

 

 

- uvedené v Seznamu vybraných prací

38

17

- neuvedené v Seznamu vybraných prací

70

32

- odpověď na dotazy (dopis, fax, e-mail)

91

41

- stanoviska k posl. návrhům zákonu - v Seznamu prací

22

10

 

 

 

 

 

 

Práce vypracované:

221

100

- na požádání /celkem/

210

95

- pro Poslaneckou sněmovnu

152

69

- pro Senát

58

26

- ostatní

11

5

 

 

 

Práce objednané:

210

100

- sněmovním nebo senátním výborem či komisí

24

12

dle politické příslušnosti poslance či senátora

 

 

- ČSSD

19

9

- ODS

64

31

- 4K

72

34

- KDU - ČSL

31

15

- US

30

14

- ODA

11

5

- DEU

0

0

- KSČM

28

13

- bez politické příslušnosti

3

1

 

Web – struktura – vnitřní síť – dostupnost

Web – struktura – vnitřní síť – dostupnost

Web – struktura – vnitřní síť – dostupnost

Webové stránky Parlamentního institutu lze rozdělit do čtyř základních oblastí, které jsou strukturálně propojeny hyperlinkovými odkazy.První blok První blok můžeme charakterizovat jako popisnou, nachází se zde informace o historii, současnosti a činnosti Parlamentního institutu včetně přehledu zaměstnanců. Ve druhém bloku Ve druhém bloku je podrobně popsána struktura a činnost Centra pro evropské právo – podjednotky Parlamentního institutu, včetně přehledu a stručného výtahu z přednášek kurzu Evropského práva. Třetí blok - Vybrané práce PI obsahuje volně přístupnou statistiku a formulář na zadání dotazu PI. Veškeré ostatní informační podklady (Práce PI, Novinky, Stanoviska kompatibility) jsou přístupné pouze z extranetu pouze z extranetu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Čtvrtým blokem jsou aktuální informace, zde se nacházejí některé užitečné dokumenty a překlady, které Parlamentní institut prostřednictvím svého webu zpřístupňuje veřejnosti. Součástí tohoto bloku je Mezivládní konference o institucionální reformě (IGC 2000) a dokumenty s  ní související, dále Parlamentaria Evropského parlamentu a překlady dokumentů pořízené v rámci projektu Phare.

Webové stránky Parlamentního institutu jsou veřejně přístupné z internetu na adrese http://www.psp.cz/kps/pi/ , pouze do částí obsahujících studie a stanoviska kompatibility vypracované Parlamentním institutem pro potřeby poslanců a senátorů Parlamentu ČR, je přístup omezen na uživatele počítačů  Poslanecké sněmovny a Senátu. Web PI má umístěn odkaz na úvodní stránce intranetu Poslanecké sněmovny.

 

Závěr

Proč mají informační a výzkumná střediska parlamentů značný význam jako poskytovatelé odborných informací?

 • Střediska jsou jedinými nezávislými a nestranickými informátory. Poslanci bývají zahlceni informacemi, pocházejícími od různých lobbystických skupin /společenské skupiny, průmyslové nátlakové skupiny, místní organizace/, od vlády jako hlavního navrhovatele zákonů a z volebního obvodu. Středisko slouží jednak k doplnění těchto informací, ale zejména k jejich ověření a zjištění jejich důležitosti a autentičnosti.
 • Střediska udržují v tajnosti jak informace získané od poslanců a senátorů tak i jejich požadavky a zadání úkolů.
 • Střediska jsou navíc poslancům a senátorům snadno dostupná. Pohotovost a dobré spojení s personálem poslanců, senátorů a parlamentních orgánů /zejména výborů/ šetří poslancům čas i náklady. Zároveň mají střediska stabilní spojení s knihovnami, což umožňuje využívat parlamentní informační systém.

Použitá literatura:

 1. Parliamenty Libraries and Information Services, Dermot Englefield, Roma 1990
 2. Parliamentary Research Organization, Przemyslav Grudzinski, Wieslaw Staskiewicz, Warsaw 1992
 3. Parliamenty Libraries and Research Services in Central Europe, william H. Robinson and Raymond Gastelum, München 1998

Robert Vyklický, nar. 4. února 1975, Praha

Vzdělání Univerzita Karlova – Právnická fakulta, Praha, specializace Evropské právo, diplomová práce – “Záruky soudcovské nezávislosti v ČR, vybraných evropských státech a v USA”. V průběhu studií obdržen certifikát “Anglo-americký právní systém”

Kariéra

od listopadu 1998 Parlament ČR, Parlamentní Institut

červen 1999 Školení z evropského práva – španělský parlament, Madrid

únor 2000 Školení z evropského práva – Asser Institute, Haag

čevenec 2000 Studijní pobyt (evropské právo, mezinárodní právo), Asser Institute, Haag

září 2000 Vyjednávací a lobovací praktiky před vstupem do EU, Drew Associates Limited, Londýn

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001