ceny Inforum

Cenou INFORUM 2002 bylo oceněno 5 nejvýznamnějších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou informační scénu v období od ledna 2001.

Cena INFORUM

Ceny INFORUM 2002

Stát

JIB (Jednotná informační brána NK a UK, CASLIN) - Příkladný projekt založený na nejmodernějších softwarových prostředcích a otevírající uživatelsky vlídným způsobem nepřeberné množství informačních zdrojů pro akademickou i širší odbornou uživatelskou obec. Unikátní řešení u nás, srovnatelné s nejvyspělejšími knihovnicko-informačními projekty ve světě. ČR
Národní licence KnowEurope - Významný počin v rámci programu VISK8 a v návaznosti na dřívější projekty LI, který umožňuje celoplošný přístup k unikátní informační službě o Evropské unii. ČR
Portál digitálnej knižnice - CASLIN.SK - Portál digitálnej knižnice www.caslin.sk je medzinárodný projekt knižníc v Bielefelde, Brne a v Bratislave. SR
Program VISK - První systematická víceletá státní podpora veřejných informačních služeb a uznání knihoven jako jejich plnoprávného poskytovatele. ČR
Výuková centra pro další vzdělávání knihovníků v NK ČR a STK za cykly přednášek a kurzů věnovaných elektronizaci služeb knihoven - Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví. Elektronické služby knihoven prakticky (v cyklu Elektronické zdroje a databáze). Citované cykly akcí pomohly výrazně v lepší orientaci a rutinním zavádění elektronických informačních zdrojů do běžné práce knihoven různých typů. ČR

(oceněné nominace jsou uvedeny v pořadí dle abecedy)

Hlasování

Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na přihláškách. Uzávěrka hlasování byla společná s uzávěrkou přihlášek.

Vyhlášení výsledků

Ceny INFORUM 2002 byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOMEJDANu dne 22. 5. a zveřejněny na www.inforum.cz

nominace 

Nominovat na Ceny INFORUM 2002 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře. Uzávěrka nominací byla 15. 2. 2002.

(pořadí podle data nominace, popisy jsou kráceny na 3 řádky)

Nominace

Stát

Rekonstrukce a znovuotevření Mahenovy knihovny v Brně - Významná posila informačního zajištění druhého největšího města ČR plně na na výši doby. ČR
Výuková centra pro další vzdělávání knihovníků v NK ČR a STK za cykly přednášek a kurzů věnovaných elektronizaci služeb knihoven - Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví. Elektronické služby knihoven prakticky (v cyklu Elektronické zdroje a databáze). Citované cykly akcí pomohly výrazně v lepší orientaci a rutinním zavádění elektronických informačních zdrojů do běžné práce knihoven různých typů. ČR
Český lékařský citační index - Národní lékařská knihovna Praha - Vychází se ze zkušenosti elektronické verze Bibliographia Medica Čechoslovaca (od 1990) a na výběr ze tří časopisů (Vnitřní lékařství, Folia Biologica a Bratislavske lekárské lsity) z let 1999 a 2000 - vytvořen první experimentální soubor článků včetně v nich citované literatury. Potvrzena možnost vyhledávaná způsobem obdobným jako v Science Citation Index, resp. nyní Web ob Science, včetně možnosti stanovit pro daný časopis impact a immediacy factor. Podporováno grantem IGA MZd ČR. ČR
Národní licence KnowEurope - Významný počin v rámci programu VISK8 a v návaznosti na dřívější projekty LI, který umožňuje celoplošný přístup k unikátní informační službě o Evropské unii. ČR
Odborná literatura a informace v chemii. Praha : Orac, 2001. 378 s. od autoru: Jan Vymětal, Bohumil Boček, Oldřich Horák, Jaroslav Horký, Dobroslav Pičman a Miriam Váchová - Přehled informačních systémů a zdrojů pro chemii, neboť chemické experty lze považovat za představitele využívání progresívních informačních služeb. Prostě informační zdroje potřebují a využívají. ČR
REAL-TIME prodej letenek - Letuska.cz nabízí pomocí API Amadeus všem zákazníkům jakožto i provizním prodejcům stát se SÁM SOBĚ OPERÁTOREM. Vyhledání i rezervace letenky je řešena on-line připojením do GDS Amadeus. Dalším krokem je zprovoznění funkce Value Pricer - vyhledá 4 nejlevnější letenky v celém GDS. Připojení provizních prodejců je řešeno pomocí XML. ČR
JIB (Jednotná informační brána NK a UK, CASLIN) - Příkladný projekt založený na nejmodernějších softwarových prostředcích a otevírající uživatelsky vlídným způsobem nepřeberné množství informačních zdrojů pro akademickou i širší odbornou uživatelskou obec. Unikátní řešení u nás, srovnatelné s nejvyspělejšími knihovnicko-informačními projekty ve světě. ČR
Digitalizovaný rukopis Práwa saszká - Rukopis "Práwa saszká" sestává z několika dobových právních knih a svou kvalitou se řadí mezi nejstarší a nejúplnější české překlady německých pramenů saského (magdeburského) městského práva. Byl pořízen městským písařem Jakubem Koženým z Krbova v letech 1469-1470 v Litoměřicích, kde byl také v historických dobách používán a patřil zde k nejstarším litoměřickým právním kodexům. Rukopis se řadí mezi nejdůležitější právní knihy, jejímiž zemskými a lenními zákony se řídily nejen Litoměřice a další města země Koruny české, ale i celá Lužice a Slezsko. Zpřístupnění digitalizované verze rukopisu má význam nejen pro odborníky z oblasti historie práva, ale i pro badatele. ČR
Portál digitálnej knižnice - CASLIN.SK - Portál digitálnej knižnice www.caslin.sk je medzinárodný projekt knižníc v Bielefelde, Brne a v Bratislave. SR
EKES - elektronická knižnica Európskeho dokumentačného a informačného strediska CVTI SR - Sprístupňuje elektronické informačné zdroje dostupné v prostredí internetu. SR
ITlib - ITlib. Informačné technológie a knižnice - celoslovenský odborný knihovnícky časopis o moderných informačných technológiách a ich využívaní v knižniciach a informačných strediskách vydávaný v tlačenej i elektronickej podobe. SR
Bibliotheca Hungarica - Knižnica zameraná na spracovanie hungarík týkajúcich sa Maďarov na Slovensku. SR
Multimediálny kabinet UKB - Doplnenie vybavenia Multimediálneho kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave prezentačnou technikou. SR
WebArchiv - Jedinečný pilotní projekt NK ČR s cílem připravit podmínky pro zpracování ČNB online elektronických zdrojů. Aktuální celosvětová problematika. Informace, software nástroje a odkazy dostupné na webu projektu. ČR
LINK - The Visionar Information Service - Konzorcium Springer je akademickou konzorciálnou licenciou, prostredníctvom ktorej vydavateľstvo Springer garantuje neobmedzený prístup členov konzorcia k vybraným elektronickým titulom časopisov. Na Slovensku je predbežne prístup zabezpečený do polovice r. 2004. Služba LINK umožňuje v rámci konzorcia Springer prístup k 485 titulom časopisov až do úrovne plných textov v PDF formáte. Pri niektorých tituloch je elektronická verzia publikovaná pred tlačenou verziou (Online First - OF). Služba Link poskytuje naozaj obrovské množstvo informácií a pri súčasných cenách periodík je to neoceniteľná pomoc ako aspom čiastočne eliminovať ich nedostatok v knižniciach. SR
"De Jure - O b s a h u j e: Právne predpisy - Zbierky zákonov od r.1945, i s aktuálnymi zneniami, Judikatúra - Najvyššieho súdu a Ústavného súdu Obchodný vestník a verejné obstarávania, Legislatíva (databáza predpisov nižšej právnej sily), Uznesenia vlády, VZN miest a obcí SR, Finančný spravodajca, Vestníky a spravodaje ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy, Literatúra - dôvodové a predkladacie správy, Návrhy zákonov, Vzory zmlúv a právnych podaní a Doplnkové databázy (Klasifikácia produkcie, Colný sadzobník, Certifikácia výrobkov apod.). De Jure je databáza vhodná pre profesionálov, právanikov, študentov, audítorov, daňových poradcov, podnikateľov, účtovníkov, ekonómov a manažment. SR
AGROKATALÓG - Databáza popisuje vo forme bibliografických záznamov knižničný fond rezortu pôdohospodárstva SR na základe príspevkov pracovísk VTI rezortu, zapojených do Integrovaného informsystému VTI. Databáza je členená podľa typov dokumentov nasledovne: knihy, zborníky, periodiká, audiovizuálne dokumenty, cestovné správy,články, interné preklady, kartografické dokumenty, normy, separáty, študijno-rozborové práce a výskumné práce.Záznamy sú spracúvané v slovenskom a anglickom jazyku. Databáza je vystavená v Internete a umožňuje interaktívnu komunikáciu. Databáza umožňuje vyhľadávať knižničné dokumenty v dvoch režimoch: . plnotextové vyhľadávanie (cez klúčové slovo) . vyhľadávanie podľa abecedy (voľba podľa jednotlivých typov dokumentov, podľa pôvodcov, signatúry, čísla normy, roku vydania, vydavateľstva, krajiny vydania, jazyka a lokácie. Na základe zadaných kritérií dostáva používateľ komlexnú informáciu o hľadanom dokumente (ak je takýto spracovaný v databáze). Databáza je zdrojom informácií pre odbornú i laickú verejnosť. V súčasnosti je v databáze 55 270 záznamov. Využitie IS: Podľa potreby možno vyhotoviť retrospektívne a priebežné rešerše z domácich a zahraničných informačných zdrojov, zameraných na odbornú poľnohospodársku problematiku. SR
Knihovní zákon (Zákon o knihovnách a ....) - Po deseti letech práce konečně legislativní prostředí pro české knihovny (vady na kráse pominuvši). ČR
Program VISK - První systematická víceletá státní podpora veřejných informačních služeb a uznání knihoven jako jejich plnoprávného poskytovatele. ČR
Systém informací pro členy sítě veterinární biotechnologie a epidemiologie ve střední a východní Evropě (CENTAUR) - Systém je určen pro pracovníky státních veterinárních správ, učitele veterinárních fakult, pracovníky diagnostických laboratoří, výzkumných ústavů i pro praktické veterinární lékaře, chovatele a odborně zaměřené novináře. Zájemci o informace se mohou přihlásit k odběru informací z jednoho až 27 oborů biotechnologie a epidemiologie, veřejného zdraví, výuky a výzkumu. Zdrojem informací jsou mezinárodní organizace (FAO, WHO, IAEA, OIE, EU, NATO), systémy ProMED-mail, Afro-nets, BioMedNet, odborné časopisy a zprávy členů sítě. Informace jsou rozesílány téměř 600 členům sítě v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku. ČR
Akreditované kurzy ProLIB (EDULIB) - Nominácia za moduly kurzov venované rozvoju a využitiu moderných informačných technológií v knižniciach, v duchu nových prístupov k používateľovi, progresívnou formou dištančného vzdelávania v novovybudovaných strediskách vzdelávania knihovníkov ProLIB v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach a v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene. SR
 

Hlavní stránka ] O konferenci ] Program a příspěvky ] Sponzoři ] Výstava ] [ Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ]

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio