Informační zdroje a služby v kontextu vstupu ČR do Evropské unie

Předseda: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

22.5.2002

8:30 - 11:30

Posluchárna D

Projekt EURQUELL – spolupráce v oblasti poskytování informací v plzeňském regionu

Eva Beranová, BIC, Euro Info Centrum, Plzeň

V průběhu roku 2001 byl v plzeňském regionu realizován projekt EURQUELL, jehož cílem bylo podpořit spolupráci organizací a institucí poskytujících služby zaměřené na podporu malého a středního podnikání a na šíření informací pro přípravu na vstup České republiky do Evropské unie. Projekt byl součástí celoevropské iniciativy sítě Euro Info Center, podporované Evropskou komisí a v jeho rámci byly navázány kontakty mezi všemi subjekty, které v regionu působí jako součást oficiálních evropských i národních informačních a poradenských sítí. Byly vytvořeny trvalé komunikační vazby mezi partnery projektu, umožňující jejich vzájemnou informovanost o poskytovaných službách a dostupných informačních zdrojích a komplexní nabídku těchto služeb.
Konkrétním výstupem projektu je společný informační server EURQUELL, který poskytuje podnikatelským subjektům a veřejné správě, ale i všem dalším zájemcům, odpověď na otázku, kam se v Plzni a Plzeňském kraji obrátit, potřebují-li informace o Evropské unii, o postupu přípravy ČR na připojení, o programech a finančních zdrojích, dostupných poradenských službách či vzdělávacích a propagačních aktivitách týkajících se podpory podnikání v EU i v ČR.
Zkušenosti z projektu mohou posloužit také jako základ pro diskusi o dostupnosti a efektivitě různých informačních zdrojů v uvedených oblastech.Co je to EURQUELL?

V současné době je EURQUELL především informační portál, poskytující odpověď na otázku, kam se v Plzni a okolním regionu obrátit pro informace o Evropské unii, o podpoře podnikání v EU i v ČR, o programech a finančních zdrojích, dostupných poradenských službách a vzdělávacích či propagačních aktivitách v uvedených oblastech.

Jeho název chce vyjádřit jednak "evropskou" dimenzi projektu, jednak jeho regionální působnost připomínkou nejznámějšího výrobku, který proslavil Plzeň v celém světě.

Server byl vytvořen jako společný projekt řady organizací a institucí v regionu, které jej mohou využívat k informování veřejnosti a k propagaci svých aktivit. Zajímavou dimenzí tohoto projektu je mimo jiné to, že těmito organizacemi jsou jak knihovny a informační střediska, tak i poradenské instituce různého typu a rovněž subjekty z oblasti veřejné správy.

EIC Plzeň - koordinátor projektu

V Plzni působí již od poloviny 90. let informační pracoviště, které je součástí sítě Euro Info Center (EIC) - jedné z oficiálních sítí zřizovaných Evropskou komisí na podporu malého a středního podnikání. V prvních letech fungovalo toto centrum jako pobočka pražského EIC, ale od roku 1999 se stalo plnoprávným členem sítě, která sdružuje kolem 270 středisek v členských státech EU i v řadě dalších zemí. Specifikou EIC přitom je, že nejsou samostatnými subjekty, ale vždy fungují v rámci institucí zaměřených na podporu podnikání (např. hospodářských komor, regionálních rozvojových agentur, poradenských center, ale i bank apod.). V Plzni je EIC součástí Podnikatelského inovačního centra BIC Plzeň, spol. s r.o.

Hlavními úkoly pracovišť sítě EIC je působit v následujících oblastech:

  1. Podporovat rozvoj a mezinárodní spolupráci firem
  2. Poskytovat firmám poradenské služby
  3. Informovat firmy o politikách, aktivitách a programech Evropských společenství
  4. Zpětně informovat Evropskou komisi o potřebách a zájmech firem a o dopadech komunitárních programů a legislativy

Evropské sítě

Euro Info Centra ovšem nejsou jedinou sítí Evropské komise zaměřenou na podporu podnikání - víceméně nezávisle vznikaly v působnosti jednotlivých Generálních ředitelství (tzv. DG) sítě orientované na podporu např. inovačního podnikání (Business Innovation Centres - BIC), vývoje nových produktů a technologického transferu (Innovation Relay Centres - IRC), zaměstnanosti (European Employment Services - EURES) aj., jejichž společným posláním je poskytovat nejen informace, ale rovněž poradenské a asistenční služby a jejichž cílovou skupinou jsou především malé a střední podniky. Kromě toho se postupně vyvíjely i sítě pracovišť ryze informačních, zaměřených na širokou veřejnost (tzv. Euro Info Points) nebo na jednotlivé kategorie uživatelů (např. akademickou sféru - European Documentation Centres - EDS). I když každá z těchto sítí má své specifické zaměření, dochází někdy samozřejmě i k překrývání jejich aktivit a nežádoucím duplicitám. V posledních letech proto Evropská komise různými formami stimuluje a podporuje spolupráci jednotlivých sítí, a to jak na úrovni jejich koordinátorů, tak na úrovni jednotlivých zemí či regionů.

V České republice sice zastoupení uvedených evropských sítí zdaleka nedosahuje takové hustoty jako je tomu ve většině členských států EU, přesto zde v loňském roce již působila pracoviště zahrnutá do sítí EIC, BIC, IRC či Evropských dokumentačních středisek. Vedle toho bylo před několika lety založeno v Praze také oficiální informační středisko při Delegaci Evropské komise (tzv. ICEU), které je obdobou výše jmenovaných Euro Info Points působících v členských státech Unie.

V rámci tzv. Komunikační strategie před vstupem ČR do EU, jejímž koordinátorem je Ministerstvo zahraničních věcí, byl dále podpořen vznik několika informačních středisek, jejichž název se postupně sjednocuje na Regionální evropská informační střediska - REIS. Do této komunikační strategie MZV zahrnulo také všechny větší knihovny, kterým distribuuje informační brožury a letáky s “evropskou” tematikou. Vedle toho vzniká v ČR v posledních letech i celá řada dalších aktivit a projektů prezentujících se jako zdroje informací o Evropské unii, jejichž kvalita a důvěryhodnost je velmi různorodá.

Projekt podpory spolupráce v regionech

Pro běžného uživatele informací, ať se jedná o firmu nebo individuálního zájemce, ovšem vůbec není důležité, jaký je název a poslání jednotlivých sítí a které pracoviště je či není jejich členem. Zajímá jej ale, kam se má obrátit, potřebuje-li konkrétní informační a poradenské služby a jaká je jejich kvalita. V tomto se situace mezi kteroukoli členskou zemí EU a Českou republikou prakticky neliší, i když se může lišit obsah požadovaných informací.

V rámci iniciativy DG Enterprise Evropské komise vyhlášené pod názvem “Posílení spolupráce na místní úrovni” mohla v letech 2000 a 2001 přihlašovat své projekty Euro Info Centra z kterékoli země. V roce 2000 se takovýto projekt realizoval v Praze, v roce 2001 se k jeho realizaci přihlásilo Euro Info Centrum Plzeň.

Podle původního zadání měl projekt zahrnovat jen spolupráci oficiálních “evropských” sítí, a to zejména těch, které jsou zaměřeny na podporu podnikání. Vzhledem k nepříliš početnému zastoupení těchto sítí v plzeňském regionu a rovněž vzhledem k tomu, že naše EIC dosud do určité míry plnilo i roli poskytovatele všeobecných informací o EU pro veřejnost, rozhodli jsme se pojmout projekt poněkud velkoryseji a přizvat ke spolupráci jak subjekty zaměřené na podporu podnikání, tak i ty, které šíří informace o EU jakýmkoli cílovým skupinám. Na této škále se pak EIC nachází zhruba uprostřed. Kromě toho jsme vycházeli z předpokladu, že nelze striktně rozlišovat mezi “evropskými” a “národními” iniciativami na podporu podnikání (mimo jiné například proto, že pro některé národní programy jsou využívány evropské finanční zdroje programu Phare).

Přizvali jsme proto ke spolupráci vedle knihovny Západočeské univerzity (která se nedávno stala Evropským dokumentačním střediskem) i Státní vědeckou knihovnu v Plzni (dnes Studijní a vědeckou knihovnu) a Knihovnu města Plzně, a to právě s ohledem na jejich působení v rámci Komunikační strategie MZV. Partnery našeho projektu byli dále:  

  1. BIC Plzeň (člen evropské sítě BIC /Podnikatelská inovační centra/, partner CIRC /České inovační relay centrum - člen evropské sítě IRC, hostitelská organizace Euro Info Centra - člen evropské sítě EIC)
  2. Hospodářská komora Plzeň (člen sítě obchodních a hospodářských komor)
  3. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (člen sítě RRA)
  4. Regionální rozvojová agentura Šumava (implementační jednotka programu Phare CBC - Fond malých projektů)
  5. Západočeská univerzita (partner RKO /Regionální kontaktní organizace/ pro 5. rámcový program EU, člen evropské sítě EDS /Evropské dokumentační středisko/)
  6. Městské informační středisko (REIS - Regionální Evropské informační středisko, partner Komunikační strategie před vstupem ČR do EU MZV
  7. Českomoravská záruční a rozvojová banka - pobočka Plzeň (pověřena realizací Programů podpory malého a středního podnikání v ČR)
  8. Institut průmyslového managementu (člen národní sítě RPIC /Regionální poradenská a informační centra/)
  9. Zemědělská agentura Ministerstva zemědělství pro okr. Plzeň jih (pověřena realizací podpůrných programů Ministerstva zemědělství a předvstupního programu SAPARD)

Jako cíle projektu byly definovány

  1. Posílení spolupráce mezi institucemi zaměřenými na podporu malého a středního podnikání a na zpřístupňování informačních zdrojů potřebných pro přípravu firem i občanů na vstup ČR do EU
  2. Zajištění vzájemné informovanosti těchto subjektů o službách a zdrojích poskytovaných ostatními partnery projektu a tím i rozšíření a zkvalitnění vlastních služeb
  3. Umožnění koordinované propagace a komplexní nabídky dostupných služeb a zdrojů
  4. Vytvoření nástroje umožňujícího podnikatelským subjektům a regionálním orgánům,ale i dalším zájemcům jednoduchým a srozumitelným způsobem získat přístup k potřebným informacím
  5. Vytvoření trvalé komunikační vazby mezi všemi partnery projektu

Realizace projektu

Projekt se realizoval v období únor - červen 2001. Po počátečním oslovení potenciálních partnerů a získání jejich souhlasu se zapojením do projektu byly v jednotném formátu shromážděny informace o jejich aktivitách a byla vytvořena “matice” poskytovaných služeb a dostupných informačních zdrojů. Tyto informace se staly základem pro vzájemnou komunikaci a potenciální dvoustrannou spolupráci jednotlivých partnerů.

Během následujících zhruba pěti měsíců realizace pak byly prodiskutovány návrhy společné prezentace aktivit a služeb. Výsledkem je především vytvoření společného informačního serveru vystaveného na adrese www.eurquell.zcu.cz . Jeho cílem přitom není poskytovat primární informace o konkrétních programech, pojmech evropské integrace atd., ale především být jakýmsi rozcestím do institucí, které v regionu tyto informace poskytují. Prokliknutím na stránky jednotlivých partnerů se pak lze dostat k dalším konkrétnějším informacím. Dalším cílem je shromáždit na jednom místě aktuální informace o "evropských"  i dalších akcích a aktivitách všech partnerů projektu.

Druhým výstupem je tištěný informační leták, který je k dispozici nejen pro klienty a návštěvníky všech zúčastněných institucí, ale např. i v prostorách informační kanceláře města Plzně a na dalších veřejných místech. Na tyto informační výstupy byli upozorněni také pracovníci veřejné správy a o projektu informovala rovněž regionální média.

Jak dál

Kromě realizace uvedených informačních výstupů se partneři projektu rozhodli podpisem společného prohlášení vyjádřit svoji vůli nadále spolupracovat a koordinovat své aktivity. I když byl projekt v červnu 2001 oficiálně ukončen, podařilo se v jeho rámci skutečně vytvořit prostor pro spolupráci, a kontakty, které byly v jeho rámci navázány se nadále rozvíjejí. EIC Plzeň zajišťuje aktualizaci serveru a bude i v budoucnu shromažďovat a předkládat k diskusi náměty jednotlivých partnerů.

 


O autorovi:

VZDĚLÁNÍ
1967 - 1972 Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta
PRAXE
1995+ BIC Plzeň, s.r.o.
1992 - 1995 Magistrát města Plzně
1977 - 1992 ŠKODA Plzeň (VTEI závodu Výstavba jaderných elektráren, později Hlavní technická knihovna)
1976 Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plzeň, knihovna
1973-1974 Knihovna města Plzně

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio