Využití informačních zdrojů v podnikové sféře a v Competitive Intelligence

Předseda: Richard Papík, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví

22.5.2002

13:30 - 16:05

Posluchárna D

Průmyslově právní informace na Internetu

Hana Božková, Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Praha

Průmyslově právní informace představují jeden z významných informačních zdrojů vědy a techniky. Tento specifický druh informací může sehrát významnou úlohu v oblasti podpory malého a středního podnikání nebo inovačních aktivit vědy a výzkumu. S jejich využitím lze provádět restrukturalizaci výroby či zavádět nové technologie. Podnikatelům umožňuje eliminovat problémy související s porušováním cizích práv, a zabránit tak možným ztrátám, svou nezastupitelnou úlohu mají rovněž ve vedení licenční politiky firmy. Významným kvalitativním posunem v této oblasti bylo zpřístupnění řady národních a mezinárodních databází průmyslově právních informací prostřednictvím Internetu.Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Do jeho působnosti však dnes již nenáleží jen udělování patentů na vynálezy a vedení rejstříků ochranných známek, rozsah předmětů průmyslového vlastnictví se neustále rozšiřuje. Průmyslovým vlastnictvím dnes rozumíme širokou škálu práv k tzv. nehmotným statkům jako jsou výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), a také práva na označení (ochranné známky označení původu) nebo konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků).

V oblasti průmyslově právních informací (IPR informací) ÚPV buduje a zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. V současné době má k dispozici cca 30 mil. patentových dokumentů z 26 států světa včetně dokumentů, na které byly uděleny patenty na základě Evropské patentové úmluvy (EPC) a Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). ÚPV pracuje také jako informační centrum. Ve studovně pro veřejnost jsou k dispozici klasické i elektronické dokumenty. V současné době má ÚPV rovněž smluvně zajištěn přístup do databázových center STN, Questel, Dialog, EPIDOS, EPOIS a CompuServe.

Stále větší důraz klade ÚPV na zpřístupňování IPR informací prostřednictvím Internetu. O zájmu veřejnosti o stránky ÚPV (http://www.upv.cz) svědčí loňský nárůst přístupů na 130 000 oproti 50 000 přístupů v roce 2000. Také množství informací poskytovaných veřejnosti roste; od konce roku 2000 přibylo 7 nových sekcí. Na základě připomínek veřejnosti byl zřízen samostatný odkaz Helpdesk umožňující získat rychlou cestou základní informace o činnosti ÚPV; během druhé poloviny roku 2001 těchto služeb využilo 86 tazatelů. Postupně je také vyrovnáván rozsah české a anglické jazykové mutace internetových stránek.

Od č. 1/2000 je na Internetu zveřejňován Věstník ÚPV. Pro zjednodušení orientace v problematice zatřiďování jednotlivých předmětů průmyslových práv byly na Internetu rovněž vystaveny aktuální verze třídicích systémů - Mezinárodní patentové třídění (7. verze), Lokarnské třídění průmyslových vzorů (7. verze), Niceské třídění výrobků a služeb (8. verze) a Vídeňské třídění obrazových prvků ochranných známek (4. verze).

V průběhu roku 2000 byly rovněž uvedeny do provozu rešeršní databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů, databáze patentů a užitných vzorů. Ve všech uvedených databázích mohou uživatelé bezplatně provádět informativní rešerše. Rešeršní dotaz je možné definovat prostřednictvím jednoduché rešeršní masky, např. podle slov z názvu dokumentu, jména původce nebo majitele/přihlašovatele, znaků relevantního mezinárodního třídění apod.

Rovněž řada zahraničních patentových úřadů vytváří a na Internetu zpřístupňuje své národní databáze IPR informací. Pro usnadnění přístupu k těmto bezplatným rešeršním zdrojům byl na stránce ÚPV vytvořen samostatný odkaz On-line databáze, kde jsou tyto databáze roztříděny podle jednotlivých předmětů průmyslově právní ochrany:

 1. On-line patentové databáze
  • Databáze patentů a užitných vzorů (ÚPV)

  obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty a zapsané užitné vzory. Záznamy o dokumentech obsahují základní bibliografická data, v některých případech jsou k dispozici anotace, obrázek nebo chemický vzorech. Databáze je průběžně i retrospektivně doplňována.

  • ESP@CEnet (Evropský patentový úřad)

  celosvětová databáze obsahující přes 30 mil. patentových dokumentů. Databáze je přístupná prostřednictvím Evropského patentového úřadu a národních patentových úřadů členských zemí EPC. Od roku 2001 je v provozu rovněž české rozhraní; jako první z kandidátských zemí.

  • U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)

  umožňuje přístup do fulltextových databází udělených patentů a přihlášek USPTO. Databáze obsahuje data od roku 1976.

  • Hungarian Patent and Utility Model Database (Maďarský patentový úřad)

  databáze Hunpatéka Online nabízí přístup k bibliografickým datům platných maďarských patentů, užitných vzorů a přihlášek v řízení. Dokumenty zahrnují období posledních 20 let.

  • Patent Abstracts of Japan (Japonský patentový úřad)

  umožňuje prohledávání abstraktů japonských zveřejněných přihlášek v angličtině a příbuzné informace o právním stavu. Databáze zahrnuje data od roku 1993.

 2. On-line známkové databáze
  • Databáze národních ochranných známek (ÚPV)

  obsahuje národní ochranné známky a přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny a zapsány u ÚPV. Databáze je aktualizována každých 10 min. Bibliografická data přihlášek včetně seznamu výrobků a služeb jsou do databáze doplněna již v den jejich podání. V případě obrazových ochranných známek jsou jejich vyobrazení k dispozici během 3 dnů.

  • Databáze mezinárodních ochranných známek platných v ČR (ÚPV)

  zkušební provoz databáze obsahující jak ochranné známky a přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny a zapsány u ÚPV, tak také mezinárodní ochranné známky přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu a platné na území České republiky.

  • Madrid Express Database (WIPO)

  data o mezinárodních přihláškách ochranných známek a designacích, které přijal Mezinárodní úřad v Ženevě, ale které ještě nejsou zapsány v mezinárodním rejstříku ochranných známek.

  • CTM-ONLINE (OHIM)

  databáze ochranných známek Společenství (platí ve všech státech Evropské unie).

  • U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)

  databáze zahrnuje bibliografické záznamy zapsaných ochranných známek USA včetně přihlášek v řízení.

 3. On-line databáze průmyslových vzorů
  • Databáze průmyslových vzorů (ÚPV)

  obsahuje české zapsané průmyslové vzory, a to v rozsahu bibliografie a vyobrazení. Databáze je ve zkušebním provozu a je průběžně i retrospektivně doplňována.

  • Australian Designs Data Searching (Australský patentový úřad)

  informace o australských průmyslových vzorech. Databáze neobsahuje vyobrazení průmyslových vzorů.

  • INDIGO Database Search (Maďarský patentový úřad)

  databáze obsahuje bibliografická data, vyobrazení průmyslových vzorů a přihlášek v řízení.

  • The Patent Office Design Search Service (Patentový úřad Velké Británie)

  zahrnuje databáze Design Status Information Service a Designs Image Search Service. Obě uvedené databáze jsou přístupné po registraci.

  • Register “Priemyselne vzory” (Úřad průmyslového vlastnictví SR)

databáze slovenských průmyslových vzorů. Pro vstup dnes již není nutná registrace.

ÚPV usiluje o to, aby rozsah IPR informací, které zpřístupňuje pomocí Internetu, byl i nadále srovnatelný s prezentací zahraničních patentových úřadů. Dbá přitom pravidel přijatých Stálým výborem pro informační technologie WIPO, standardů Státní informační politiky České republiky a požadavků Evropského patentového úřadu na formáty výměny dat. Cílem nového projektu Informační systém duševního vlastnictví, který je součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky, oblast veřejných informačních služeb, je podstatně zkvalitnit stávající internetové stránky a s využitím dosavadních pozitivních zkušeností a ohlasů přepracovat dnešní rešeršní databáze tak, aby plně vyhovovaly potřebám vlastních odborných pracovišť a především veřejnosti.


O autorovi:

Od ledna 2000 webmaster Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), od prosince 2001 vedoucí oddělení informačních služeb ÚPV. Praxe v oblasti vědeckých, technických a ekonomických informací od července 1993, od roku 2000 zaměření na problematiku zpřístupnění rešeršních služeb a informací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím Internetu.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio