Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Předseda: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

22.5.2002

13:30 - 17:00

Nová aula

Český citační rejstřík - nový nástroj hodnocení lékařského výzkumu

Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

Milan Špála, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Hana Pessrová, CERGE, Univerzita Karlova v Praze
Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha
Eva Weichetová, Národní lékařská knihovna, Praha

Citační rejstříky představují propojením citujících a citovaných autorů publikovaných prací nový rozměr v bibliograficko-informační činnosti. Snahy přiblížit se na národní úrovni kvalitám a vypovídacím schopnostem zahraničních rejstříků (hlavně Science Citation Index, který je dnes v ČR dostupný jako Web of Science) vedly k vytvoření demoverze Českého citačního rejstříku lékařské literatury (CR-CZ). Základními zdrojovými prvky pro zpracování jsou bibliografická databáze "Bibliographia medica čechoslovaca" (BMČ) a její modifikovaný software Tornádo (produkt firmy AiP Beroun). Na vzorku cca 15 000 záznamů 3 titulů časopisů(ročníky 1999 a 2000) jsou ověřeny možnosti výpočtu impakt faktoru, indexu bezprostředního vlivu a dalších scientometrických parametrů pro jednotlivé tituly časopisů. Projekt rovněž naznačuje možnosti propojení všech databází, které se v oblasti lékařství, v České republice zabývají výsledky výzkumu a vývoje (IGA, RIV, CEP) a ukazuje možnosti nového hodnocení výzkumu v ČR. Projekt rovněž potvrdil nutnost změny zpracování zdrojové báze BMČ a nutnost změn v autorských, redakčních a edičních postupech v národní lékařské časopisecké produkci.1. Úvod

Citační rejstříky představují svým základním principem, tj. propojením citujících a citovaných článků, zcela nový rozměr v bibliograficko-dokumentační činnosti. Pomocí takovýchto citačních propojení a jejich shlukování je možno sledovat komunikační strukturu vědních oblastí, včetně možnosti kvantitativního, numerického vyjádření vlivu či dopadu (impact) toho kterého článku či autora. Statistické hodnocení publikační činnosti a citačních ohlasů vyžaduje však nesmírné opatrnosti a velké pragmatické zkušenosti při hodnocení jak jednotlivců, tak vývoje celých vědních oborů.

Naše vědecká komunita zná již řadu let výhody i úskalí Science Citation Index tak, jak ho v 60. letech představil celému světu Eugene Garfield (ISI, Philadelphia, USA). A i když je dnes v České republice dostupný na více místech jako Web of Science a Journal Citation Reports, stále tam postrádáme větší zastoupení českých lékařských zdrojů.

 

Tabulka č. 1 -Pořadí titulů časopisů podle impakt faktoru - Česká republika

Pořadí

Zkratka titulu časopisu

Počet citací r.2000

Impakt faktor

Počet článků r.2000

1.

Physiol. Res.

475

1.366

110

2.

Collect. Czech Chem.C.

2759

0.960

133

3.

Folia Parasit.

476

0.844

51

4.

Stud.Geophys.Geod.

257

0.761

44

5.

Folia Microbiol.

624

0.752

43

6.

Eur. J. Entomol.

381

0.716

73

7.

Folia Geobot.

294

0.649

22

8.

Acta Virol.

495

0.558

41

9.

Photosynthetica

778

0.482

39

10.

Folia Biol. Prague

225

0.351

41

11.

Czech J. Phys.

988

0.298

218

12.

Čs. Psychol.

78

0.295

32

13.

Chem. Listy

304

0.278

107

14.

Rost. Vyroba

173

0.256

81

15.

Acta Vet. Brno

87

0.240

41

16.

Folia Zool.

250

0.240

71

17.

Vet. Med.Czech

128

0.188

42

18.

Kybernetika

140

0.178

38

19.

Czech J. Anim.Sci.

29

0.172

80

20.

Ceram-Silikaty

37

0.167

25

21.

Czech Math. J.

303

0.103

73

22.

Cesk. Slov. Neurol. N.

17

0.059

60

23.

Listy Cukrov.

10

0.018

-

Zdroj: Journal Citation Reports 2000, ISI Philadelphia USA

Proto se již před více lety objevily snahy vytvořit obdobný nástroj i pro českou vědu a výzkum. V loňském roce dostaly tyto snahy pevnější obrysy v podobě uděleného grantového projektu Interní grantové agentury MZ ČR s názvem “Informační charakteristiky vývoje lékařské vědy a výzkumu” a vznikající databáze byla nazvána “Český citační rejstřík lékařských časopisů” (dále jen CR-CZ).

 

2. Metodika

Zpracování této báze koncepčně vychází z počítačového zpracování národní lékařské bibliografie “Bibliographia medica čechoslovaca” (BMČ). A jako programového produktu bylo využito upraveného programu Tornádo (AiP Beroun). Báze obsahuje dvě subbáze - Citační rejstřík (CR) a Citační rejstřík -faktory (CRF). Pro potřeby demoverze vybrány tři modelové tituly časopisů - Vnitřní lékařství (základní časopis pro nechirurgické obory), Folia biologica (molekulární biologie a genetika) a Bratislavské lekárske listy (klinická i experimentální medicína, všeobecné lékařství), byly zpracovány vždy dva ročníky uvedených titulů časopisů, což je nutný rozsah pro výpočet impakt faktoru a dalších parametrů.

Tabulka č. 2 - Přehled zpracovaných záznamů

Báze “Citační rejstřík”

Počet záznamů celkem

Z toho českých a slovenských (podle země vydání)

Z toho českých a slovenských (podle země vydání) v %

1 - Počet záznamů v bázi Citační rejstřík na CD-ROM [5-6]

14 593

2 - Počet citujících záznamů (převzaté z BMČ)

782

782

3 - Počet zapsaných citovaných záznamů

14 580

1 803

12, 8 %

4 - Průměrný počet citací na záznam

18,6

5 - Počet citovaných a citujících záznamů před odstraněním duplicit [2+3]

15 362

6 - Počet odstraněných duplicitních či multiplicitních záznamů [5 - 1]

769

Poznámka:V závorkách na pravém okraji řádků [ ] vyznačeny výpočetní postupy.

Již v průběhu zápisu údajů, které měly být podkladem pro další zpracování, se objevily některé, které nebylo možno zjistit a doplnit přímo při zápisu, bylo je třeba odvozovat, v řadě případů dodatečně a často i složitě zjišťovat. Zásadní otázkou pro výpočet scientometrických faktorů se ukázala skutečnost, že periodika mění své názvy, některá zanikají a nově vzniklá nemusí mít vždy stejné zaměření a otázka, jak tuto skutečnost zohlednit v databázi. Dalším důležitým faktorem při zpracování je odstraňování duplicit - které bylo někdy i obtížné odhalit, protože autoři článků často nedodržují ani závazná pravidla stanovená redakcí jednotlivých titulů časopisů. Při tom existují i doporučení International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE - pravidla Vancouverské dohody) s příklady jednotlivých typů citací.

K vytvoření vazebného nástroje mezi citovaným a citujícím dílem, které musí být jednoznačné, bylo využito osmimístného zpracovatelského čísla zdrojového (tj.citujícího) záznamu, které se při pořizování dat doplňuje do záznamu citované literatury.

Pro zpracované tituly časopisů byl také vypočítán impakt faktor (IF) a faktor bezprostředního vlivu (II) .

 

Tabulka č. 3 - Základní bibliometrické faktory (BMČ)” podle tří modelových časopisů pro 10 vybraných časopisů z BMČ - Řazeno abecedně podle názvu časopisu

Č.

Název časopisu

ISSN

Počet

článků celkem

Počet článků

citovaných v 2000

Impact

Factor

·

2000

Immed.

Index

¨

2000

·

1998

·

1999

¨

2000

·

1998

·

1999

¨

2000

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

1

BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKÉ LISTY *)

0006-9248

204

176

172

12

6

8

0,047

0,047

2

COR ET VASA

0010-8650

162

265

199

7

1

1

0,019

0,005

3

časopis lékařů českých

0008-7335

293

310

309

0

6

1

0,010

0,003

4

Česká a slovenská Gastroenterologie

1210-7824

194

60

94

1

2

2

0,012

0,021

5

česká gynekologie

1210 7832

137

96

124

1

0

1

0,004

0,008

6

Folia biologica

0015-5500

92

41

45

3

5

5

0,060

0,111

7

klinická biochemie a METABOLISMUS

1210 7921

67

74

71

0

4

1

0,028

0,014

8

neoplasma

0028-2685

68

67

72

2

0

3

0,015

0,042

9

remedia

0862-8947

56

53

70

4

1

1

0,046

0,014

10

vnitřní lékařství

0042-773X

170

164

175

15

23

11

0,114

0,063

*) Časopisy z BMČ tištěné tučně = kompletně zpracované za roky; 1999 a 2000; d, e, f - uveřejněných v daném časopise excerpovaném v BMČ v daném roce; g, h, i - počet článků daného časopisu z daného roku citovaných v 3 modelových časopisech v roce 2000; j - počet citací článků daného časopisu z BMČ  z let 1998 (g) a 1999 (h) zjištěných v třech modelových časopisech v roce 2000 / celkovým počtem článků publikovaných v daném časopisu v letech 1998 (d) a 1999(e);k - počet citací daného časopisu v roce 2000 (i) v třech modelových časopisech / celkovým počtem článků publikovaných v daném časopise v roce 2000 (f).

 

Tabulka č. 4 -Základní bibliometrické údaje z báze “Citační rejstřík-faktory (BMČ)” podle tří modelových časopisů pro 10 vybraných časopisů z BMČ - Řazeno podle impact factor

Č.

Název časopisu

ISSN

Počet

článků celkem

Počet článků

citovaných v 2000

Impact

Factor

·

2000

Immed.

Index

¨

2000

·

1998

·

1999

¨

2000

·

1998

·

1999

¨

2000

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

1

vnitřní lékařství

0042-773X

170

164

175

15

23

11

0,114

0,063

2

Folia biologica

0015-5500

92

41

45

3

5

5

0,060

0,111

3

BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKÉ LISTY *)

0006-9248

204

176

172

12

6

8

0,047

0,047

4

remedia

0862-8947

56

53

70

4

1

1

0,046

0,014

5

klinická biochemie a METABOLISMUS

1210 7921

67

74

71

0

4

1

0,028

0,014

6

COR ET VASA

0010-8650

162

265

199

7

1

1

0,019

0,005

7

neoplasma

0028-2685

68

67

72

2

0

3

0,015

0,042

8

Česká a slovenská Gastroenterologie

1210-7824

194

60

94

1

2

2

0,012

0,021

9

časopis lékařů českých

0008-7335

293

310

309

0

6

1

0,010

0,003

10

česká gynekologie

1210 7832

137

96

124

1

0

1

0,004

0,008

*) Časopisy z BMČ tištěné tučně = kompletně zpracované za roky; 1999 a 2000; d, e, f - uveřejněných v daném časopise excerpovaném v BMČ v daném roce; g, h, i - počet článků daného časopisu z daného roku citovaných v 3 modelových časopisech v roce 2000; j - počet citací článků daného časopisu z BMČ  z let 1998 (g) a 1999 (h) zjištěných v třech modelových časopisech v roce 2000 / celkovým počtem článků publikovaných v daném časopisu v letech 1998 (d) a 1999(e); k - počet citací daného časopisu v roce 2000 (i) v třech modelových časopisech / celkovým počtem článků publikovaných v daném časopise v roce 2000 (f).

 

Tabulka č. 5 -Základní bibliometrické údaje z báze “Citační rejstřík-faktory (BMČ)” podle tří modelových časopisů pro 10 vybraných časopisů z BMČ - Řazeno podle immediacy index

Č.

Název časopisu

ISSN

Počet

článků celkem

Počet článků

citovaných v 2000

Impact

Factor

·

2000

Immed.

Index

¨

2000

·

1998

·

1999

¨

2000

·

1998

·

1999

¨

2000

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

1

Folia biologica

0015-5500

92

41

45

3

5

5

0,060

0,111

2

vnitřní lékařství

0042-773X

170

164

175

15

23

11

0,114

0,063

3

BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKÉ LISTY *)

0006-9248

204

176

172

12

6

8

0,047

0,047

4

neoplasma

0028-2685

68

67

72

2

0

3

0,015

0,042

5

Česká a slovenská Gastroenterologie

1210-7824

194

60

94

1

2

2

0,012

0,021

6

klinická biochemie a METABOLISMUS

1210 7921

67

74

71

0

4

1

0,028

0,014

7

remedia

0862-8947

56

53

70

4

1

1

0,046

0,014

8

česká gynekologie

1210 7832

137

96

124

1

0

1

0,004

0,008

9

COR ET VASA

0010-8650

162

265

199

7

1

1

0,019

0,005

10

časopis lékařů českých

0008-7335

293

310

309

0

6

1

0,010

0,003

*) Časopisy z BMČ tištěné tučně = kompletně zpracované za roky; 1999 a 2000; d, e, f - uveřejněných v daném časopise excerpovaném v BMČ v daném roce; g, h, i - počet článků daného časopisu z daného roku citovaných v 3 modelových časopisech v roce 2000; j - počet citací článků daného časopisu z BMČ  z let 1998 (g) a 1999 (h) zjištěných v třech modelových časopisech v roce 2000 / celkovým počtem článků publikovaných v daném časopisu v letech 1998 (d) a 1999(>e); k - počet citací daného časopisu v roce 2000 (i) v třech modelových časopisech / celkovým počtem článků publikovaných v daném časopise v roce 2000 (f).

 

3. Vyhledávání v bázi CR-CZ

Vyhledávací možnosti jsou parametrizovány obdobně jako v SCI (resp. WoS) a odpovídají vyhledávacímu postupu v části “Cited Reference Search”. Jedná se o dotazy typu:

Které práce hledaného autora byly citovány?

Najdi práce, ve kterých byly citovány práce hledaného autora.

Kdo citoval hledaného autora v roce 1999?

Byl hledaný autor citován v roce 1999 ve Vnitřním lékařství?

Obr. 1 Ukázka vyhledávání v databázi CR - CZ

1

 

 

4. Další báze poskytující informace o řešených projektech vědy a výzkumu

K těmto bázím patří databáze závěrečných zpráv grantů přidělených Interní grantovou agenturou MZ ČR od doby jejího vzniku (1991) do roku 2000. Tyto zprávy zpracovává a zpřístupňuje na své webovské stránce Národní lékařská knihovna Praha.

Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj vytváří a doplňuje každoročně další báze jako CEP-Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (vytvořena v roce 1993), CEZ -Centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu a RIV-Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje.

Všechny tyto báze mají některé styčné parametry, které by vhodným propojením s bázemi BMČ a CR-CZ mohly poskytnout tolik žádané údaje pro porovnání s výsledky ve WoS a ukázat tak současné i budoucí směry vývoje.

 

Tabulka č. 6 -Přehled vyhledávacích polí v databázích CR - CZ, WoS, IGA, RIV a CEP a možnosti jejich využití pro propojování informačních zdrojů pro vědu a výzkum

CR - CZ

(CD-ROM)

WoS

(www.wos.cesnet.cz)

IGA

(www.nlk.anet.cz)

RIV

(www.vyzkum.cz)

CEP

(www.vyzkum.cz

Autoři

Autoři

Autoři

Autoři

Autoři

Instituce

(pracoviště 1. autora)event. Nositele grantu

Instituce

Instituce

(nositel grantu)

Instituce

(nositel grantu)

Instituce

(nositel projektu)

Název článku

Název článku

Název grantu

Název článku

(výsledku řešení grantu)

Název projektu

Typ dokumentu

(bibliogr. úroveň, článek, kniha)

Typ dokumentu

(bibliogr. úroveň, článek, kniha)

_

Typ dokumentu (druh výsledku, článek, kniha)

_

Jazyk dokumentu

Jazyk dokumentu

_

_

_

Citace

(zkratka časopisu, ročník, rok vydání, rozsah stran

Citace

(zkratka časopisu, ročník, rok vydání, rozsah stran)

Citace

(zkratka časopisu, ročník, rok vydání, rozsah stran)

Citace

(zkratka časopisu, ročník, rok vydání, rozsah stran)

_

-

-

-

ISSN

-

Kódy tezauru MeSH. (u záznamů převzatých z BMČ)

_

Kódy tezauru MeSH

_

_

Deskriptory tezauru MeSH (u záznamů převzatých z BMČ)

Klíčová slova

Deskriptory tezauru MeSH

_

_

_

_

Obory (třídění NLK)

Obory (třídění Rady vlády)

Obory (třídění Rady vlády)

Literatura/reference

Literatura/reference

-

-

-

Citovanost

Citovanost

-

-

-

-

Kolikrát citován

-

 

-

_

Příbuzné práce (propojení na základě reference)

_

_

_

-

-

-

Rezort

Rezort

Grant - (pouze u záznamů převzatých z BMČ) řešeno formálním tagem “grant” (ano/ne)

_

Registrační číslo IGA MZ ČR

Registrační číslo

RIV

Registrační číslo

CEP

_

_

_

Rok uplatnění

Období řešení úkolu

_

_

_

_

Přidělené prostředky ( na rok, na období)

-

Abstrakta

-

Anotace

-

_

_

_

Související výzkumné úkoly

(číslo úkolu)

_

Impact faktor+

Impact factor ++

-

 

 

Immedicy

Index+

Immediacy factor ++

 

 

 

+ najde se v subbázi Citační rejstřík faktory

++ najde v subbázi Journal Citation Reports

 

 

5. Závěry a doporučení

 1. Je nutno změnit způsob zpracování zdrojové báze BMČ, a tak vyřešit obtíže, které se ukázaly při zpracování dat do CR-CZ, a které zde nebyly zdaleka v celé šíři rozebrány. Chceme tudíž změnit celou zpracovatelskou linku, včetně možností připojení nejen abstraktu, ale případně i plných textů článků registrovaných v bázi (přechod na XML, ošetření copyrightových práv).
 2. Propojení báze BMČ s novou bází CR-CZ - tedy propojení citujících a citovaných primárních pramenů - zájemci získají informaci o dalších pramenech s totožnou nebo příbuznou tématikou - tedy obdoba propojení v bázi WoS.
 3. Informační propojení publikací, jako jsou grantové výstupy, s databázemi grantových agentur. Naše báze IGA totiž může nabídnout to, co WoS nemá, vyhledávání pomocí termínů z tezauru MeSH, který je v oblasti medicíny uznáván za terminologický jednotící prvek. Je však nutné při zápisu grantů používat přesnější rozlišovací prvky, které umožní odhalit jednoznačnou vazbu mezi grantovým projektem a články, které v rámci řešení grantu vyšly v časopisech ať již domácích či zahraničních. Tak by bylo možné také sledovat konkrétněji náklady na podporu vědy a výzkumu a mít informace o využívání těchto výsledků (costs-effectiveness) právě prostřednictvím citačních ohlasů v BMČ/CR-CZ.
 4. Komplexní propojení národních publikačních výstupů s informacemi na národní úrovni v oblasti řízení vědy a výzkumu by umožnilo na základě citačních analýz a citačního chování sledovat a mapovat výzkumné fronty a výzkumné trendy.
 5. V oblasti publikační aktivity jednotlivých nakladatelství je nutné požadovat dodržování jednotných závazných pravidel, a to jak při publikování jednotlivých článků, tak při citování použitých pramenů.
 6.  

   

   

  Literatura:

  1. Principy vědní politiky České republiky na přechodu 21. století. Vláda ČR, 29.4.2000. Dostupný na www: http://www.vláda.cz/1250/vrk/rady/rvv/legisl/w98_397.il2htm
  2. Garfield, E.: Citation indexes for science; a new dimension in documentation trough association of ideas. Science, 1995, vol. 122, p.108-111.
  3. Königová, M. - Pessrová, H.: Příklady užití informetrických metod. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1986. 126 s.
  4. Špála, M.: Jak publikují autoři z 1. lékařské fakulty v mezinárodním srovnání, také podle Science Citation Index. Sbor. Lék., 1997, roč. 98, č.1, s.45-50.
  5. Pitterová, K.: Využití citačních rejstříků a impact factor. Prakt. Lék., 1999, roč. 79, č. 12, s.714-716.

O autorovi:

Absolventka FF UK, katedra knihovnictví a vědeckých informací. Od r. 1972 pracovnice Národní lékařské knuihovny. Od r. 1978 ve funkci vedoucí oddělení bibliografie a katalogizace.
Odborné činnosti:
Řešení automatizace národní lékařské bibliografie v letech 1976 - 1978. Účast na zpracování projektu databáze MeSH - CZ (český překlad tezauru medical Subject Headings). Implementace tezauru MeSH- CZ při věcném zpracování dokumentů pro BMČ a věcném zpracování knih a ostatních typů neperiodické literatury v automatizovaném knihovnickém systému ALEPH v NLK. Odborný garant spolupráce v síti lékařských knihoven v oblasti věcného pořádaní s využitím tezauru MeSH.
Účast na řešení grantových projektů v rámci programu VISK (v roce 2000 a 2001). Hlavní řešitelka projektu Interní grantové agentuy MZ ČR Informační charakteristiky vývoje lékařské vědy a výzkumu (řešeno v roce 2001).

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio