Digitalizace sbírek a digitální přístup k dokumentům

Předseda: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

23.5.2002

8:30 - 11:00

Posluchárna D

Přístup k digitalizovaným sbírkám Slovenské národní galerie na internete s využitím databázového systému CDS/ISIS

Jana Bahurinská, Slovenská národná galéria, Bratislava; Slovenská republika

Marek Šmihla, CEIT, s.r.o.

Prezentácia pripravovaného projektu prezentácie zbierok Slovenskej národnej galérie na internete na báze databázového systému CDS/ISIS. História projektu digitalizácie textových i obrazových podkladov. Súčasný stav a plány do budúcnosti.História a súčasnosť projektu centrálnej evidencie diel výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku. Charakteristika obsahového, technického a organizačného riešenia databázy diel výtvarného umenia v SNG. Využívanie databázy pre odborné činnosti v SNG. Budovanie databáz v Archíve výtvarného umenia SNG a v Knižnici SNG. Prezentácia aktivít SNG prostredníctvom INTERNETu a CD ROMov. Ukážky.

OCHRANA A DOKUMENTÁCIA

V rezorte kultúry pôsobia dôležité inštitúcie, ktorých základnou úlohou je zhromažďovanie, dokumentovanie, ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva SR: Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Pamiatkový ústav, Slovenská národná knižnica. Ochrana kultúrneho dedičstva v SR je určovaná legislatívnymi normami: Zákon č. 115/1998 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty (jeho novela sa v súčasnosti pripravuje), Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 342/1998 o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov, Zákon č. 183/2000 o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej, Zákon SNR č. 27/1987 o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Evidencia a dokumentácia zbierok v galériách a múzeách patrí k najdôležitejším úlohám týchto inštitúcií. Dôsledne evidované a komplexne dokumentačne spracované zbierky umožňujú ich odborný výskum, prezentovanie zbierok navonok, ako aj vytvárajú predpoklady na ich ochranu a bezpečnosť.

Centrálnym evidovaním, spracúvaním a sprístupňovaním informácií o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku sa začala Slovenská národná galéria zaoberať v 70. rokoch. Dokumentačné karty diel, skatalogizované podľa Pravidiel katalogizácie umeleckých diel (SNG 1979), resp. podľa inovovanej metodiky z r. 1990 sa sústreďujú v centrálnom katalógu v SNG. Okrem textovej informácie - cca 20 položiek o každom diele - obsahuje každá dokumentačná karta č/b fotografiu popísaného diela. V súčasnosti centrálny katalóg obsahuje vyše 220 000 dokumentačných kariet diel výtvarného umenia. Zbierky SNG predstavujú v súčasnosti viac ako 55 000 záznamov. Zhromaždené informácie sú prístupné širokej odbornej verejnosti v zmysle Interného predpisu SNG o poskytovaní informácií z centrálneho katalógu.

Od roku 1990 sa v SNG vytvorili technické, organizačné i personálne podmienky na začatie prác, ktorých cieľom je využitie moderných informačných techník a technológií na zefektívnenie spracúvania a využívania širokej množiny informácií z oblasti výtvarného umenia. Galerijné informačné centrum sa vyprofilovalo na pracovisko, ktoré je zodpovedné jednak za viaceré projekty informatizácie v SNG (databázy v Archíve výtvarného umenia SNG, aplikácia projektu MAKS pre Knižnicu SNG, softvér pre Správu zbierok a depozitov, softvér pre ekonomické agendy, služby pre propagačno-edičné účely, prezentácia informácií o SNG v sieti INTERNET ap.), ale jeho ťažiskovou úlohou je projekt "Centrálna evidencia diel výtvarného umenia na Slovensku" (CEDVU). Tento projekt je od roku 1996 zaradený za rezort kultúry do Štátneho informačného systému. Keďže využívanie výpočtovej techniky predpokladá väčšiu mieru štandardizácie, unifikácie a formalizácie oproti klasickým postupom, pripravili pracovníci GIC na základe všetkých predchádzajúcich predpisov a metodík Štandard pre popis diel výtvarného umenia, ktorý predstavuje rámec vyhovujúci pre potreby databázového spracovania informácií uložených na kartách centrálneho katalógu. Pri spracovaní návrhu sa využili zahraničné skúsenosti, ale najmä odporúčania CIDOC - ICOM (Medzinárodný výbor pre dokumentáciu v rámci Medzinárodnej rady múzeí). Návrh štandardu pripomienkovali odborní pracovníci SNG, regionálnych galérií i pedagógovia VŠVU. V GIC SNG sa vybudovala databáza údajov o zbierkach výtvarného umenia v galériách a múzeách na Slovensku - v centrálnej databáze sú nahrané údaje o zbierkach SNG, galérií a múzeí na Slovensku, ktoré sa priebežne dopĺňajú, opravujú a aktualizujú.

Prevádzkovatelia informačného systému:

* SNG ako garant riešenia projektu CEDVU a ako správca centrálnej databázy

* galérie a múzeá ako prispievatelia centrálnej databázy: SNG+ 17 galérií, 58 múzeí

Projekt CEDVU sa realizuje na počítačoch typu PC a aplikácia je spracovaná v systéme micro CDS/ISIS. Na projekt retrospektívnej konverzie údajov z dokumentačných kariet (1994 - 1995) vyčlenilo Ministerstvo kultúry účelovú dotáciu a na zabezpečení úlohy participovali brigádnicky študenti FFUK - dejiny umenia, estetika, archeológia ap. Údaje o jednotlivých zbierkach výtvarného umenia poskytlo GIC SNG po ich nahraní a skontrolovaní jednotlivým galériám a t. č. ich poskytuje postupne múzeám na disketách tak, aby ich tieto mohli využívať pre svoje potreby či už v aplikácii systému CDS/ISIS, používaného v GIC SNG, alebo vo forme výmenného formátu podľa ISO 2709. Pracovníci galérií a múzeí sú zaškoľovaní v GIC SNG na prácu s databázou a systémom a od jednotlivých inštitúcií sa očakáva zaslanie opravených a doplnených údajov na disketách späť do GIC SNG. V GIC SNG sa tak postupne aktualizujú údaje v centrálnej databáze, čím sa zvyšuje ich výpovedná hodnota. Centrálna databáza je prístupná na rešeršovanie v GIC SNG. Pre používateľov centrálnej databázy platí Interný predpis SNG. GIC SNG spracovalo v r. 1997 prvý CD ROM, obsahom ktorého sú digitalizované farebné reprodukcie najvýznamnejších diel výtvarného umenia zo zbierok SNG. Použitý programový systém projektu CEDVU umožňuje okrem údajov o určitom výtvarnom diele zobraziť na obrazovke počítača aj jeho digitalizovanú podobu (obrázok) vo formáte tiff. V tejto práci sa pokračuje.

Programové riešenie projektu umožňuje zápis a opravu údajov o dielach výtvarného umenia, tlač dokumentačných kariet (cez T602 alebo WORD), tlač rôznych typov zoznamov:

Tlačené výstupy z centrálnej databázy predstavujú:

tlač štandardizovaných dokumentačných kariet (na zakladanie do katalógov)

tlač rešeršných výstupov (po uskutočnení rešerše)

tlač inventarizačných hárkov (pre potreby inventarizácie zbierok)

tlač zoznamov diel k výpožičným reverzom

tlač zoznamov podľa potrieb, napr. zoznamy vystavených diel ako súčasť výstavných katalógov, publikačných výstupov

tlač popisných štítkov k vystaveným dielam v expozíciách a na výstavách

Dokumentačný záznam o diele výtvarného umenia obsahuje tieto položky:

meno autora

názov diela

výtvarný druh (maliarstvo, kresba, grafika ap.)

žáner

kategória

inventárne číslo

prírastkové číslo

číslo fotografie, diapozitívu, resp. digitálneho zobrazenia

datovanie diela (obdobie vzniku diela, rok vzniku diela)

názov inštitúcie spravujúcej dielo

príslušnosť autora

materiál

technika

stupeň pôvodnosti diela

stupeň spracovania diela

rozmery

autorské značenia, signatúry, poznámky

integrita diela

spôsob a dátum získania diela

nákupná cena

meno pracovníka, ktorý dielo katalogizoval

meno kustóda (kurátora) zbierky

meno pracovníka, ktorý údaje o diele zapísal do databázy

dátum zápisu diela do databázy

Štandard pre popis diel výtvarného umenia, ako aj metodika na zápis a opravu údajov v databáze umožňujú využívať prednosti databázového systému CDS/ISIS - využívanie opakovaných polí (viaceré výskyty tej-ktorej položky) a podpolí (štrukturovanie položky do hierarchických úrovní).

Výraznou prednosťou centrálnej databázy diel výtvarného umenia je jednoduchosť a rýchlosť pri vyhľadávaní diel podľa kombinácie rôznych výberových kritérií. Táto prednosť sa prejavuje najmä pri rešeršiach historikov umenia, odborných pracovníkov galérií a múzeí pri výbere diel na prípravu výstavných projektov v galériách a múzeách.

V tomto roku plánujeme ďalší rozvoj projektu CEDVU (verifikácia a aktualizácia dokumentačných záznamov zbierok v centrálnej databáze) v spolupráci s galériami a múzeami v SR. Dokumentačné záznamy zbierok SNG evidované v centrálnej databáze budú dôsledne zrevidované v spolupráci s kurátormi tej-ktorej zbierky a po prebehnutí tejto revízie sa bude realizovať zmena v uložení dokumentačných kariet druhostupňovej evidencie do Galerijného informačného centra. Intenzívne budeme pokračovať v digitalizácii zbierok SNG (skenovanie diapozitívov, využívanie digitálneho fotoaparátu).

Pri realizácii projektu CEDVU sme využili a naďalej využívame odborné a metodické odporúčania Medzinárodného komitétu ICOM pre dokumentáciu (CIDOC). Sú prístupné na www-stránke:

www.icom.org/cidoc

Veľmi užitočné sú skúsenosti Informačnej siete kanadského kultúrneho dedičstva (CHIN - Canadian Heritage Information Network). Táto inštitúcia sídliaca v Ottawe ralizuje centrálnu databázu zbierok kanadských galérií a múzeí. Informačné materiály, odporúčania, prístup k centrálnej databáze možno nájsť na www-stránke:

www.chin.gc.ca

V súčasnosti ešte SNG nedisponuje takým technickým a programovým vybavením, aby mohla pristúpiť k realizácii prístupu širokej verejnosti prostredníctvom siete INTERNET k centrálnej databáze zbierok výtvarného umenia galérií a múzeí v SR. Napriek vyššie uvedenému sme sa rozhodli (zatiaľ na experimentálnej úrovni) využiť databázový systém CDS/ISIS a jeho nadstavbu PROFLIB/WEBIS-NT na prezentáciu klasickej databázy CDS/ISIS na Internete. Ukážky tejto prezentácie sú na adrese www.ceit.sk/webisnt/sngsk.htm

Úvodná stránka umožňuje koncovému užívateľovi vstúpiť do katalógu galérie a vstupovať do katalógu zbierok podľa abecedy alebo vyhľadávať dokumenty podľa rôznych kritérií, definovaných v invertovanom súbore bázy dát.

Abecedné prezeranie zbierok ponúka vyhľadávanie v abecedných katalógoch (podľa autorov, názvov diel, použitého materiálu, techniky, výtvarného druhu, storočia vzniku, roku vzniku ap.)

 

 

V tejto časti vyhľadávania je možné použiť logické operátory (and , or, and not...) pre jemnejšie vyhľadávanie.

Systém využíva veľké prednosti databázového systému CDS/ISIS a prakticky ničím neobmedzený vyhľadávací jazyk.

V ďalšej ukážke sme vykonali rešerš na tému "ALEXY". Užívateľ sa dozvie najskôr výsledok rešerše,

čo v našom prípade (z ukážky) bolo 18 záznamov. Potom nasleduje prezentácia výsledkov rešerše v skrátenej forme:

Kliknutím na vybrané dielo si užívateľ otvorí celý záznam pozostávajúci z obrazu a popisu diela:

Prezentácia umeleckých diel SNG na Internete je podporovaná softvérom PROFLIB/WEBIS-NT

Ako sme si v predchádzajúcich ukážkach ukázali, tento modul umožňuje vystavenie báz dát na Internete/Intranete. Je hardwérovo nenáročný. Funguje ako klient-server aplikácia na báze rozhrania CGI. Ako klientský prehliadač nie je potrebný žiaden špecializovaný modul - stačí bežný internetový prehliadač (MS Internet Explorer, Netscape, ...). Z hľadiska užívateľského komfortu a estetického riešenia je tento modul "výkladnou skriňou” galérie alebo knižnice do okolitého sveta.

Z testovania softvéru s dátami SNG môžeme zvýrazniť tieto výhody:

  • maximálne využitie softvéru CDS/ISIS , najmä vyhľadávacieho a zobrazovacieho jazyka
  • žiadne konverzie dát (vyhľadávanie prebieha priamo v databáze CDS/ISIS
  • rýchlosť odozvy
  • minimálne náklady na nákup softvéru

PREZENTÁCIA

Nové informačné technológie vytvorili pre galérie a múzeá nebývalé možnosti prezentovať svoje zbierky, stále expozície, výstavy, sprievodné podujatia pre širokú verejnosť jednak prostredníctvo INTERNETu a nových médií typu CD ROM, DVD ap.

Slovenská národná galéria priebežne aktualizuje svoju www-stránku,

www.sng.sk

na ktorej prináša informácie o svojom poslaní, aktuálnych výstavách, o svojich vedeckých výstupoch, programe na rok 2001. Verejnosť má možnosť zoznámiť sa so zbierkami SNG, s ďalšou odbornou činnosťou galérie, s menami a kontaktnými adresami pracovníkov, ktorí zodpovedajú za jednotlivé okruhy základných činností inštitúcie.

INTERNET ponúka odborníkom i laikom prístup ku kultúrnemu dedičstvu v medzinárodnom kontexte na mnohých www-stránkach. Ako príklad uvádzam virtuálne expozície galérií a múzeí na stránke ICOM (Medzinárodná rada múzeí)

www.icom.org

a na www-stránke CHIN

www.chin.gc.ca

WWW-stránky galérií a múzeí na Slovensku nájdete prostredníctvom www-stránky Ministerstva kultúry SR na adrese:

www.culture.gov.sk

Nosič informácií typu CD ROM netreba špeciálne predstavovať. SNG využila jeho prednosti a pripravila na tomto nosiči v SR prvú odbornú elektronickú publikáciu v nemeckej mutácii: Barok na Slovensku. Ide o sprievodný výstup projektu, ktorý tvorí súčasť rozsiahleho projektu SNG Dejiny slovenského výtvarného umenia. Doposiaľ sa realizovali výstavné a publikačné výstupy v klasickej podobe (Barok na Slovensku, Slovenské umenie 20. storočia) a spracovanie a vydanie CD ROMu je prvým výstupom tohto druhu na Slovensku. V roku 2001 plánujeme realizovať v anglickej mutácii na nosiči CD ROM titul Slovenské umenie 20. storočia.

Prístup k informáciám prostredníctvom nových informačných technológií zatraktívnil aj služby Knižnice SNG pre svojich používateľov. V ostatnom roku 2000 sme sprístupnili pre nich počítač, prostredníctvom ktorého majú k dispozícii prírastky fondu knižnice od r. 1995, CD ROMy, ktoré má knižnica vo svojom fonde a prístup cez INTERNET na www-stránky.

PhDr. Jana Bahurinská

riaditeľka Informačno-dokumentačného centra SNG

Slovenská národná galéria

Riečna 1

815 13 Bratislava

e-mail: idc@sng.sk

tel.: ++421 2 54434119

fax : ++421 2 54433971

Ing. Marek Šmihla

CEIT s.r.o.

Biskupická 1

821 06 Bratislava

tel. +421 2 45523320

fax +421 2 45 244175

E-mail smihla@ceit.sk


O autorovi:

Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - Katedra knihovedy a vedeckých informácií (1975-1979). Od r. 1990 práca v Slovenskej národnej galérii. V súčasnosti vo funkcii riaditeľky Informačno-dokumentačného centra SNG. Riešiteľka projektu Centrálny evidencia diel výtvarného umenia v zbierkach SNG a galérií a múzeí na Slovensku na báze nových informačných technológií. Aktívna účasť na rôznych významných medzinárodných konferenciách organizovaných najmä Medzinárodnou radou múzeí (ICOM). Členka odborného komitétu pre dokumentáciu ICOM - CIDOC. V súčasnosti tajomníčka Slovenského komitétu Medzinárodnej rady múzeí (SK ICOM).

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio