Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část I

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

22.5.2002

8:30 - 12:30

Nová aula

Je plné úplné? Analýza pokrytí "cover to cover" u databází EBSCOhost a PROQUEST 5000

Marie Paráková, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova v Praze

Petr Boldiš, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Ačkoliv se v databázi periodik s plným textem vyskytuje stejný titul, neznamená to automaticky, že se jedná o elektronický ekvivalent tištěné verze. Stejný titul se může lišit ve dvou databázích jak počtem článků, tak i způsobem jejich zpracování. Analýza se snaží poukázat na rozdílný způsob zpracování a konkrétní rozdíly v pokrytí ruzných typů článků a informací v konkrétním čísle časopisu.Při srovnávání

několika různých informačních zdrojů jsme zjistili, že mezi nimi existuje titulové překrytí. Snahou naší další studie bylo zjistit, zda titulové překrytí znamená i překrytí veškerých obsažených článků.

Pro srovnání jsme si položili následující otázky:

 • jak se překrývají články v periodiku, které se vyskytuje v několika databázích s plnými texty
 • jaká je úplnost čísel v jednotlivých databázích (úplnost všech vydání, ročníků)
 • jaká je aktuálnost čísel v jednotlivých databázích (rychlost aktualizace).

Pro porovnání úplnosti byl zvolen vzorek titulů, které jsou excerpovány oběma databázemi. Pro zkoumaný vzorek byl vybrán vždy jeden titul, který začínal na jedno písmeno abecedy. Ke každému časopisu byla v jednotlivých databázích dohledána veškerá dostupná čísla za poslední dva roky (tento postup byl zvolen pro porovnání aktuálnosti jednotlivých databází). U každého titulu byly zjištěny následující údaje:

 • počet čísel, dostupných v databázi
 • počet článků, dostupných v rámci jednotlivých čísel
 • formáty dostupnosti článků.

Celkem bylo ve vzorku 24 periodických titulů ve 202 vydáních.

 

Závěry

Ze zkoumaného vzorku jsme zjistili , že titulové překrytí neznamená překrytí čísel časopisu nebo překrytí všech článků. Problémem v databázích s plnými texty jsou:

 • chybějící čísla v rámci jednotlivých ročníků

  Ne všechny ročníky jsou ve fultextových databázích kompletní - chybět mohou například speciální čísla (výroční, speciálně zaměřená apod.)

 • chybějící články v jednotlivých číslech

  I když je číslo identické s tištěným exemplářem, neznamená to, že jsou v elektronické formě k dispozici veškeré články.

 • změny ve formátech dostupnosti jednoho titulu (změny ve formátech dostupnosti jednoho titulu v jeho jednotlivých číslech)

  Titul v databázi může několikrát změnit formát dostupnosti plného textu (PDF, ASCII) nebo plný text již po několika měsících či letech nemusí být k dispozici vůbec.

 • nejednotná excerpční politika ohledně pokrytí specializovaných článků (recenze, krátké zprávy apod.)

  I když producenti deklarují pokrytí "cover-to -cover" často jsou vynechávány některé typy článků, nebo jsou zpracovávány nejednotným způsobem.

 • nesoulad ve fyzickém popisu článků -informace ostránkování a rozsahu

  Fyzický popis článku v databázi nemusí vždy vystihovat rozsah článku kvůli jeho složitějšímu formátování a uvedené informace mohou čtenáře spíše mást.

 • nejednotný zápis názvových informací v záznamech

  Názvy článků nejsou uváděny v úplném znění, což znamená i ztrátu části informace pro čtenáře.

 • zvláštní způsoby indexace a uvádění článků v databázích

  Některé typy článků nejsou zapisovány jednotně. Objevuje se místo nich uvádění typu článku místo jeho názvu, uvádění recenzí souborně pod jménem recenzenta nebo slučování několika článků do jednoho.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio