Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Předseda: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

22.5.2002

13:30 - 17:00

Nová aula

Sto let informací v síti STN International

Jaroslav Horký, MEDISTYL, s.r.o., Praha

Bohumil (Bob) Boček, MEDISTYL, s.r.o.

Ukázky nejstarších informací v síti STN International z Chemical Abstracts a dalších databází doplněné o ukázky informací nejnovějších, připravených k uveřejnění.ÚVOD

Existují informace, které zastarávají krátce po zveřejnění (možná ještě před ním), existují však i “trvalky”, které mají svojí informační hodnotu ještě po mnoha letech. Zatímco např. některé ekonomické informace (zvláště údaje o cenách) mají značně omezenou platnost (a producenti databází se jim většinou příliš nevěnují), jiné jsou zajímavé ještě po dlouhé době.

Také v nabídce dnešních databázových center dochází k zesilování dvou tlaků - aby byly operativně k dispozici informace co nejnovější, ale také co nejstarší. Díky prvnímu tlaku máme v databázích k dispozici záznamy o publikacích z celého světa krátce po jejich uveřejnění (často bez důkladného a časově náročného věcného popisu). Není výjimkou, když máme dříve k dispozici záznam v databázi než daný materiál v tištěném zdroji, např. v časopise. Druhý tlak není možná tak aktuální, ale i starší informace mohou mít velkou důležitost, vždyť 20 let staré patenty mohou hrát strategickou roli v podnikání a někdy jsou žádány materiály i mnohem starší. Ve firmě Medistyl máme v dobré paměti britský patent z poloviny 19.století (A.D.1841), u něhož byl uživatelem vyžádán originální text a krátce po dodání byl prakticky využit k přípravě jakési chemické látky.

 

HISTORIE V BD NAPRALERT

Databázová síť STN International (www.stn-international.de) v současnosti nabízí prakticky jedno století informací ve dvou stovkách databází různých oborů, především chemie a farmacie.

S trochou nadsázky jsme již dříve mohli tvrdit, že databáze STN International začaly vznikat krátce po Bílé hoře. V katalogu u velmi zajímavé databáze NAPRALERT, zaměřené na přírodní produkty (producentem je University of Illinois, College of Pharmacy), je uváděno časové pokrytí od roku 1650 do současnosti. Dále se uvádí, že přibližně polovina databáze NAPRALERT je tvořena systematicky zpracovávanými záznamy od roku 1975 a druhá polovina je výsledkem retrospektivní selekce dat zpětně do roku 1650.

Převážně se přitom jedná o materiály z 20.století, ovšem nejstarším pramenem je informace o Culpererově herbáři z roku 1650, která byla do DB NAPRALERT zpracována v roce 1992 a zkrácený záznam je uveden v dálším textu.

Záznam je velmi obsáhlý a obsahuje více či méně podrobné informace o klasifikaci a charakteristice, včetně zajímavých poznámek více než 150 rostlin. Při připojení do sítě STN International jej můžete mít za méně než 9 euro.

 

Zkrácená historická ukázka z databáze NAPRALERT:

 

L1 ANSWER 1 OF 1 NAPRALERT COPYRIGHT (C) 2002 BD. TRUSTEES, U. IL.ACCESSION NUMBER: 92:4593 NAPRALERT

DOCUMENT NUMBER: A04995

TITLE: CULPEPER'S COMPLETE HERBAL. W.FOULSHAM + CO.,LTD.,LONDON

AUTHOR: CULPEPER N

SOURCE: BOOK ***(1650)*** p. 430PP-..

DOCUMENT TYPE: Journal; (Ethnomedical paper)

LANGUAGE: ENGLISH

CHARACTER COUNT: 54980

ORGN Class: MONOCOT Family: LILIACEAE Genus: ASPARAGUS Species: SATIVUS Organism part: ROOT Geographic area (GT): ENGLAND; EUR TYPE OF STUDY (STY): FOLKLORE. Classification (CC): APHRODISIAC

ACTIVITY

Extract type: HOT H2O EXT

Dosage Information: ORAL; HUMAN ADULT; MALE

Comment(s): DECOCTION OF ROOTS STIRRETH UP BODILY LUST IN MAN OR

WOMAN.

 

V DB NAPRALERT je uvedeno ještě dalších 28 záznamů, u nichž je uveden datum publikace starší než rok 1848. Neověřovali jsme historičnost jednotlivých zdrojů, tj. zda se nejedná o překlep - jako je tomu v případě Chemical Abstracts, která uvádí 21 záznamů starších než 1848, ale skutečnost může být následující:

L4 ANSWER 7 OF 21 CAPLUS COPYRIGHT 2002 ACSACCESSION NUMBER: 1965:59778 CAPLUS

DOCUMENT NUMBER: 62:59778

ORIGINAL REFERENCE NO.: 62:10640g-h,10641a

TITLE: Reinforced concentrated styrene-butadiene latexes.

II. Effect of the butadiene-styrene ratio in the

basic latex on the properties of foamed rubber

AUTHOR(S): Mysik, Stanislav; Liska, Jiri

SOURCE: Plasticke Hmoty Kaucuk ( ***1665*** ), 2(2), 43-4

DOCUMENT TYPE: Journal

LANGUAGE: Czech

 

Nemusíme být odborníky v českém plastikářství, abychom poznali, že tento článek nebyl zpracován v roce 1965 ke třístému výročí časopisu Plastické hmoty a kaučuk, ale že se jedná o překlep.

 

CHEMICAL ABSTRACTS OD ROKU 1907

Jednou z hlavních novinek, které přinesla svým uživatelům v roce 2001 databázová síť STN International je rozšíření retrospektivy databáze Chemical Abstracts do roku 1907, tj. od počátku vydávání stejnojmenného referátového časopisu v oblasti chemie.

Záznamy od roku 1967 obsahují bibliografickou informaci, důkladné indexování, včetně registračních čísel CAS a anotaci. Na rozdíl od nich záznamy starší obsahují pouze bibliografickou informaci a anotaci. Pro roky 1907-1966 jsou k dispozici TÉŽ obrázky stran ve formátu  tiff.

Záznam s pořadovým číslem 1 prvního ročníku pochází z časopisu Zeitschrift der angewandten Chemie z roku 1907, jsou však zpracovány i záznamy, publikované v letech předcházejících.. Na některých záznamech je patrné, že si předkové dnešních abstraktorů dali na zpracování záležet- např. záznam s přírůstkovým číslem 1:5266 má anotaci na dvě stránky a pro nedostatek místa zde nemůže být uveden.

 

Záznam z historicky prvním číslem je v databázi CA zpracován následovně:

L14 ANSWER 1 OF 1 CA COPYRIGHT 2002 ACSACCESSION NUMBER: ***1:1*** CAORIGINAL REFERENCE NO.: 1:1c-eTITLE: New Apparatus for the Determination of Sulphur and Carbon

AUTHOR(S): Kleine, A.

SOURCE: Z. angew. Chem. (1907), 19, 1711

DOCUMENT TYPE: Journal

LANGUAGE: Unavailable

CLASSIFICATION: 1 (Apparatus)

ABSTRACT:

The flask which serves as generator in the determination of sulphur by the

evolution method, is, in this apparatus, blown with a long neck, the diameterof the upper three-fourths of which is considerably larger than the neck of the flask proper. Into the narrowest part of this neck is ground a

delivery-tube which carries a small groove or slit to within a short distance of the lower end. By turning the delivery-tube this groove may be made to connect with a small groove cut in the neck of the flask, thus forming a channel from the funnel to the interior of the flask. The acid for the reaction is placed in this funnel-shaped neck, with the delivery-tube so placed with respect to the two grooves as to offer a tight stopper. When the flask is connected with the absorbing system the acid is allowed to enter the flask by turning the delivery-tube so that the two channels connect. The opening is again closed and the funnel is filled with water, which serves as a cooler for the escaping gases and also as a water seal for the flask.

 

 

NEJNOVĚJŠÍ ZÁZNAMY - CAPLUS, MEDLINE

Snaha po co nejrychlejším informování vede k zařazování záznamů do databází ještě před důkladnou indexací. Tento trend je zřejmý zvláště u databází Chemical Abstracts (verze CAPLUS) v chemii, MEDLINE (tzv.záznamy IN-PROCESS/FS) a EMBASE (verze EMBAL) - obě v medicíně.. K dispozici je zpravidla uvedena pouze bibliografická část a anotace. Někdy může chybět i anotace (zvláště v případě Medline), někdy jsou k dispozici alespoň základní klíčová slova (ve verzi EMBAL).

Právě rychlost aktualizace je základním rozdílem mezi databázemi Chemical Abstracts ve verzích CAplus a CA. Na první pohled je tento rozdíl zřejmý vždy na konci roku.

Ke dni zpracování 5.12.2001 bylo v CAPlus obsaženo 2580 záznamů, publikovaných (resp.připravených k publikaci) v roce 2002, zatímco v CA jich v té době bylo obsaženo pouze 36. Např. na téma expoxidových pryskyřic bylo k uvedenému datu zařazeno 5 záznamů s datem publikace v roce 2002 ve verzi CAPLUS a žádný v CA.

Jedná se o renomované časopisy, které dávají své články v předstihu k dispozici a (dříve nebo později) budou většinou zařazeny rovněž do CA.

CAplus obsahuje na rozdíl od CA několik vyhledávacích polí navíc. Jedná se o záznamy jako jsou biografie (BIO/DT), zařazující různé nekrology, životní jubilea apod., přehledy o knihách (book review: BR/DT), editoriály (ED/DT), errata (ER/DT), tzv. letters (LE/DT) aj. Všechny tyto záznamy byly pro následující srovnání NEGOVÁNY, aby nedošlo k celkovému zkreslení výsledků.

 

Srovnání počtu časopisových článků podle data uveřejnění v CAPlus/CA: (ke dni 6.12.2001/ 9.4.2002)

J/DT NOT (BIO OR BR OR ED OR ER OR LE OR MI OR NA OR RP)/DT

6.prosince 2001 9.dubna 2002

CAPLUS CA CAPLUS CA

2002=PY 2580 36 ( 1,4%) 101542 17402 (17,1%)

2001=PY 487953 300331 (61,5%) 587233 472070 (80,4%)

2000=PY 596910 561309 (94,0%) 599456 568153 (94,8%)

1999=PY 558964 532224 (95,2%) 559422 532975 (95,3%)

1998=PY 566285 543218 (95,9%) 566441 543393 (95,9%)

 

 

Z tabulky vyplývají především dvě skutečnosti:

  1. že už na konci kalendářního roku musíme při zpracování rešerše rozšířit vyhledávání na rok následující
  2. že důkladná indexace databází je otázkou řady měsíců a v případě potřeby co nejaktuálnějších informací jsou k dispozici “předběžné” záznamy bez indexace.

Na příkladu srovnání Chemical Abstracts a CAPLUS je zřejmé, že vypořádání se

s předcházejícím rokem si vyžaduje nejméně polovinu roku následujícího (a navíc že

5% časopisových článků zůstává zpracováno pouze ve verzi CAPLUS.

 

ZÁVĚR

Je lákavá představa, že si během několika sekund můžeme najít informace, které napsal někdo v předcházejících sto letech či jen před několika málo dny, včetně více či méně podrobného popisu, jak je to možné v síti STN International. Každopádně to stojí za pokus, přičemž informace na nově koncipované stránce www.stn-international.de poskytují

řadu důležitých pomůcek pokročilému i začátečníkovi..


O autorovi:

Ing.Jaroslav Horký v roce 1980 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor ekonomika a řízení. V letech 1980-1988 pracoval v informačním středisku VÚSPL Pardubice, od počátku se zaměřením na využívání strojových bází dat. V letech 1988-1991 pracoval v Ústřední informační službě chemie (VÚTECHP-ÚISCH), kde zajišťoval zpracování rešerší z bázích dat zahraničních databázových center. Od roku 1992 se zabývá ve firmě MEDISTYL zpracováním rešerší ze zahraničních databázových center (převážně STN International) a vývojem informačních systémů o nebezpečných látkách. Od roku 1993 je garantem zastoupení STN International.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio