Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část I

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

22.5.2002

8:30 - 12:30

Nová aula

Virtuální polytechnická knihovna

Zuzana Švastová, Státní technická knihovna, Praha

Štěpánka Žižková, Státní technická knihovna v Praze

Virtuální polytechnická knihovna je virtuální společenství knihoven bez právní subjektivity, které společně a od 1.6. 2001 v rutinním provozu poskytuje široký repertoár kvalitativně vyšších informačních služeb včetně meziknihovních, reprografických a digitálních. Pro tento účel byl vybudován kooperační systém VPK pracující na základě multifunkčního centra informačních služeb, koordinovaně budovaného fondu periodik, disponujícího příslušným informačním aparátem a technologiemi, komunikaci digitalizačních pracovišť jako hlavních nástrojů a s využíváním Internetu, resp. WWW jako základního prostředí.
Ústředním uzlem VPK je tzv. Servisní centrum pro techniku a související přírodní vědy (dále jen Servisní centrum). Servisním centrem se na základě dohody s ostatními knihovnami (institucemi), zúčastněnými v projektu, stala Státní technická knihovna, jejíž projekt INVIK STK - Integrovaná virtuální knihovna a z něj získané teoretické, praktické a zejména i autorsko-právní zkušenosti tvoří východisko pro záměry a cíle VPK.V roce 1999 podala STK projekt v rámci programu LI (tj. “Informační zdroje pro výzkum a vývoj”) s názvem Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd, který byl zadavatelem - MŠMT - přijat pod označením LI200028. Deklarovaným cílem projektu je: “…vytvořit věcné, organizační, personální a technologické podmínky pro koordinované a ekonomicky i uživatelsky účelné získávání informačních zdrojů typu periodik v elektronické i tištěné formě klíčových z hlediska vědy a výzkumu. Na jejich základě a s využitím meziknihovních služeb národních i mezinárodních zajistit přístup uživatelů k primárním informačním zdrojům v prostředí a technologiemi virtuální polytechnické knihovny.” Zakládajícími členy a spolunositeli projektu jsou: Státní technická knihovna, knihovny ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, Univerzity Pardubice, Západočeské univerzity v Plzni, Technické univerzity v Liberci, SVK Plzeň a SVK Ostrava, od roku 2001 se připojila knihovna UTB Zlín.

Hlavní přínos tohoto projektu pro oblast vědy a výzkumu (VaV) v ČR tedy spočívá především v:

 • zabezpečení přístupu k rozšířenému repertoáru primárních informací z časopisů nezbytných pro VaV v technických a příbuzných vědách, jehož nejviditelnějším výsledkem je sjednání tří velkoplošných licenčních smluv na elektronické verze plných textů periodik vydavatelství Elsevier Science, Springer Verlag a American Chemical Society

 • kvalitativním posunu ve směru komfortu uživatele v rámci služeb dodávání dokumentů uvedením Virtuální polytechnické knihovny do rutinního provozu (od 1.6.2001)

 • postupném virtuálním propojování informačních institucí s fondy hodnotnými pro rozvoj VaV, jehož konečným cílem je vytvoření virtuální národní informační infrastruktury zabezpečující potřeby VaV, a to komplexními a ekonomicky efektivními službami

 

 

1. část Elektronické informační zdroje LI200028

Informační instituce působící v rámci VaV se kvůli koordinaci vyjednávání s poskytovateli (producenty) elektronických verzí světových periodik sdružují do konsorcií, čímž získávají daleko lepší vyjednávací pozice a sílu při sjednávání konečných finančních podmínek jednotlivých licencí. Je však nutno také dodat, že většina producentů je v jednáních vstřícná a pomáhá českým institucím ve skloubení jejich informačních požadavků a finančních možností s celkem samozřejmou podmínkou, že členové konsorcií musejí souhlasit s využitím licencovaných plných textů ke studijním a výzkumným, tedy neziskovým účelům - a za tím je jejich samozřejmý zájem uchytit se na rodícím se trhu.

V rámci LI200028 byly v roce 2000 sjednány velkoplošné licenční smlouvy na poskytování elektronických periodik vydavatelství Elsevier Science, Springer Verlag a American Chemical Society, které jsou rutinně využívány od roku 2001.

 

Elektronická periodika vydavatelství Elsevier Science, zpřístupněná prostřednictvím multilicence Science Direct, byla v roce 2001 využívána dvěma samostatnými, avšak současně smluvně vázanými konsorcii. Základem se stalo “Konsorcium STK”, tvořené spoluřešitelskými pracovišti projektu LI200028 a jejich předplatné “papírových” titulů z produkce ES, které vytvořilo základní jádro souboru elektronických titulů, zpřístupněných službou SD. Se souhlasem zadavatele, tj. MŠMT, se k projektu LI200028 připojilo konsorcium spravované firmou Suweco, které ke konci roku 2001 čítalo dalších 38 institucí ze sféry VaV.

Časopisy odebírané pouze členy tohoto druhého konsorcia výrazně rozšířily spektrum zpřístupňovaných elektronických verzí. V roce 2001 nabídl ES/SD kvůli kompenzaci počátečních závad všem členům obou konsorcií přístup do všech titulů SD, tj. i do titulů nepředplacených.

Původní nabídka Elsevier Science (a cena výsledné licence) byla konstruována na základě odběrů tištěných časopisů členy konsorcia VPK, dalším faktorem byl přibližný počet fyzických uživatelů, kteří budou mít do elektronických verzí plných textů přístup. ES/SD požaduje, aby po dobu platnosti licenční smlouvy nebylo možno významně měnit odběry “tištěných” verzí časopisů, resp. celkový finanční objem jejich předplatných. Licenční poplatek za přístup k elektronickým verzím plných textů - tzv. “content fee”- definuje ES jako percentuální podíl z objemu tištěných časopisů předplacených v kalendářním roce členy konsorcia. K tomu přistupuje tzv. “platform fee”, které se odvozuje z počtu potenciálních fyzických uživatelů služby (v tomto případě se jednalo o přibližně 87 000 uživatelů). Poplatek v podstatě kryje technologické náklady na zpřístupnění služby. Jako bonus je ve smlouvě zahrnuta i možnost omezeného stahování plných textů článků z titulů, které nejsou členy konsorcia předplaceny - tzv. “transaction allowances” (TA).

 

Transaction Alowances - TA v roce 2002

Rok 2001 poskytl statistické údaje, podle nichž byl pro rok 2002 konstruován model rozdělení celkového počtu TA mezi členy konsorcia. Základním ukazatelem pro výpočet TA v roce 2002 je “souhrnný statistický ukazatel” (dále SSU), který je aritmetickým průměrem tří dílčích ukazatelů - podílů podle počtu stažených článků, navštívených stránek a provedených hledání. Pro rok 2002 je též důležité, že VŠCHT využila nabídky SD z loňského roku a na rok 2002 si “připlatila” na přístup do všech titulů zpřístupněných SD. Přístup ostatních členů konsorcia zůstává nezměněn: v roce 2002 mají přístup do všech titulů předplacených konsorciem, tedy i do titulů předplacených VŠCHT.

 

 

Zásadní body smlouvy o SD:

 • Smlouva byla koncipována jako trilaterální, tj. mezi ES/SD, “konsorciem STK” a “konsorciem SUWECO”, přičemž byl náležitě ošetřen případ odstoupení jednoho nebo druhého konsorcia. Smlouva je uzavřena do konce roku 2003 s možností dalšího prodloužení.
 • Byla zpřesněna definice oprávněných uživatelů a byla prosazena možnost přístupu i pro tzv. “remote users”.
 • Byla prosazena garance stropu 7,5% meziročního nárůstu ceny tištěných časopisů bez ohledu na distributora; v případě meziročního nárůstu ceny nižšího než 7,5% platí skutečná cena.
 • Bylo vyjednáno 1,5% fluktuační pásmo pro celkovou finanční hodnotu odebíraných tištěných dokumentů, při kterém ještě nedochází ke změně “content fee”.
 • Byl přesněji definován mechanismus výpočtu “content fee” a “transaction allowances” při klesajících odběrech.
 • Původní výše “platform fee” pro konsorcium VPK zůstala v platnosti pro obě konsorcia.
 • Součástí smlouvy jsou dále podmínky pro využívání služby SD pro oblast MVS za předpokladu, že požadavek na tyto služby bude pocházet z akademické nebo jiné nekomerční, vědecké instituce v rámci ČR a požadovaný článek bude předán v tištěné formě. Současně je poskytovatel MVS povinen jednou za šest až dvanáct měsíců posílat SD zprávu o počtu uskutečněných MVS, včetně názvu takto využitého titulu.
 • Využívání archivních ročníků časopisů v elektronické podobě - od roku 1995.

 

Vlastní přístup k plným textům ES/SD je ze stránky http://www.sciencedirect.com/. Identifikace uživatelů se děje na základě IP adres, případně jejich kombinací s heslem, vlastní nabídka titulů je standardně barevně odlišená:

 • zelenou ikonkou (subscribed journals) jsou označeny tituly odebírané v tištěné verzi členy konsorcií VPK a SUWECO, do nichž je pro individuální uživatele garantován přístup (resp. hrazený v rámci konsorciální smlouvy). Uživatel je povinen dodržovat způsob práce, nakládání se staženými texty apod. v souladu se smlouvou.
 • bílou (neprobarvenou) ikonkou (unsubscribed journals) jsou označeny tituly SD, které nejsou předplaceny ani konsorciem VPK ani SUWECO. Na tyto tituly se vztahují tzv. “transaction allowances” zmíněné výše. Jakékoliv stažení jednoho článku z takto označených titulů odčerpá vždy jednu transakci z “transaction allowances”.
 • kliknutím se uživatel dostane na domovskou stránku konkrétního titulu; z ní pak pokračuje na úroveň ročník→ číslo sešitu→ článek, kde má na výběr plný text článku v HTML a/nebo plný text článku ve formátu PDF. Plný text v HTML obsahuje živé odkazy na literaturu apod., článek v PDF formátu je faksimile z tištěné verze časopisu včetně nákresů, obrázků, schémat apod.

 

SD poskytuje na svém informačním serveru dostatečné množství a šířku statistických údajů o využívání této služby v měsíčních intervalech. Tato statistika splňuje požadavky ICOLC.

 

 • Springer Verlag / LINK (http://link.springer.de)

První nabídka nakladatelství Springer Verlag, resp. služby LINK (jejímž prostřednictvím je přístup k plným textům realizován) na konsorciální přístup k jejich plným textům byla učiněna již v polovině roku 1998 (stejně jako ES), zcela nezávisle na později podaném projektu LI00028. Tato licenční smlouva zajišťuje pro všechny členy konsorcia neomezený přístup ke všem 441 titulům, které Springer elektronicky zpřístupňuje ve službě LINK. Na konci roku 2001 tuto licenci využívalo celkem 71 institucí.

Smluvní závazky této plošné licence jsou řešeny dvoustupňově. Vlastní konsorciální smlouvu uzavírala STK v rámci nabídky programu nakladatelství Springer “Academic Consortia Licence”. Ta používá pro tento typ licence resp. způsobu využívání služeb LINK termínu “LINK Test Installation”. Ve smlouvě jsou definovány: doba trvání licence, její cena a v příloze jsou uvedeny údaje o všech členech konsorcia v rozsahu a struktuře, v jaké je vyžaduje individuální smlouva LINK. Vlastní konsorciální smlouva zastřešuje dílčí smlouvy s LINK které musel uzavřít každý účastník konsorcia. Tím se automaticky zavázal k plnění podmínek LINK uvedených v “General Terms and Conditions for Online Access (GTC Online Access)”. Po uzavření této smlouvy obdržel každý člen konsorcia účastnické číslo LINK a byl mu otevřeno uživatelské konto.

Vlastní přístup do elektronických časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer a zpřístupněných službou LINK je z webovské stránky http://link.springer.de/. I zde, stejně jako u ES/SD, je uživatel identifikován na základě IP adresy, kterou předtím uvedl do smlouvy s LINK. Přístup je zcela nekomplikovaný: uživatel může použít jednoduché nebo expertní vyhledávání, popřípadě si vybere jednu z jedenácti “Online Library”, obsahující tematicky příbuzné tituly Springer nebo jejich souhrn. Poté se mu otevře nabídka titulů dané tematiky (nebo všech), opatřených barevnými ikonkami. Ty symbolizují sortiment služeb poskytovaných u jednotlivých titulů - tištěnou resp. elektronickou verzi, plný text, abstrakt apod. Z této nabídky si uživatel vybere titul, který jej zajímá, a po kliknutí na název titulu otevře stránku tohoto titulu, která obsahuje základní údaje o časopise. Kliknutím na tlačítko “Contents” se mu otevře struktura běžného a zpřístupněného zpětného ročníku “elektronického” titulu.

Kromě titulů časopisů jsou v “Online Libraries” zpřístupněny i knihy, edice evtl. další služby vydávané a elektronicky zpřístupňované nakl Springer. Přístup do nich však není licenční smlouvou s STK pokryt. Uživatel se tak sice dostane na úroveň jednotlivého příspěvku resp. “Table of Contents”, stažení plného textu však již není možné.

Statistické údaje poskytované LINK byly v roce 2001 velmi stručné a po upozornění na jejich nedostatečnost (nepochybně nejen ze strany STK, resp. ČR) byla pro rok 2002 přislíbena ze strany LINK náprava.

 

 

Hlavním impulzem pro zahájení sjednávání této plošné licence bylo řešení nestandardní situace v předplatném periodik vydávaných ACS v ČR, kdy většina předplatného časopisů ACS na vysokých školách byla realizována formou členského předplatného. Zpřístupnění těchto titulů, resp. poskytování kopií z nich, bylo nelegální, navíc elektronické verze časopisů ACS byly přístupné pouze předplácejícím členům a nikoli v rámci celé vysoké školy či univerzity.

Jednání se zástupci vydavatele probíhalo od roku 1999. Základním kamenem multilicenční smlouvy sjednané na konci roku 2001 (v roce 2002 se nepředpokládají v tomto směru výrazné změny) je závazek STK, VŠCHT v Praze a Akademie věd ČR předplatit celý soubor časopisů Americké chemické společnosti (tzv. “package”) a na tomto základě sjednat přijatelné ceny pro další zájemce (např. Univerzita Pardubice, VUT Brno, atd.)

Přístup do ACS Web Editions je z webovské stránky http://pubs.acs.org/about.html. Uživatel je identifikován na základě IP adresy, kterou předtím uvedl do smlouvy s ACS. V rámci této licenční smlouvy je sjednán přístup k elektronickému archívu periodik ACS s retrospektivou do roku 1996. Na výše uvedené internetové adrese je vystaven jmenný seznam časopisů zpřístupněných prostřednictvím licenční smlouvy, po kliknutí na konkrétní titul se uživateli nabídne webová stránka titulu s odkazy na běžná i archívní čísla a to ve formě PDF, HTML (jde-li o plný text) či možnosti stažení abstraktu.

ACS se zavázala poskytovat statistické informace o využívání elektronických časopisů čtvrtletně. Vzhledem ke krátké době rutinního provozu nejsou (duben 2002) zatím k dispozici žádné statistické informace a nelze tedy říci, zda je jejich rozsah dostatečný.

 

2. část - Virtuální polytechnická knihovna jako systém poskytování služeb

V roce 2001 byl splněn jeden ze základních cílů projektu - zahájení provozu Virtuální polytechnické knihovny (VPK) jako systému poskytování služeb elektronického dodávání dokumentů. Provoz VPK byl spuštěn k 1. červnu 2001 a služby v rámci VPK poskytuje celkem 21 účastnických knihoven z 10 institucí (2 studijní vědecké knihovny a 8 vysokoškolských). V souvislosti se zahájením provozu byly vytvořeny základní organizační dokumenty VPK: “Knihovní řád VPK”, “Ceník služeb VPK” a “Provozní řád VPK”. Tyto dokumenty určují charakteristiky systému jak z hlediska uživatele služeb, tak z hlediska knihoven služby poskytujících. Dále byly ve spolupráci s právními poradci připraveny dvě verze smlouvy, kterou uzavírají koncoví uživatelé se Servisním centrem VPK: “Smlouva o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru STK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny” - pro jednotlivce i pro kolektivní uživatele VPK, kterými mohou být pouze knihovny, školská zařízení nebo archivy.

Tyto dokumenty staví poskytování služeb dodávání kopií dokumentů elektronickou cestou a vypořádávání závazků mezi poskytujícími a požadujícími na pevný právní základ. V České republice jsou bezprecedentní, do jisté míry se mohly opřít o zkušenosti s INVIK STK. Právě v době jejich přípravy se měnil Autorský zákon a Směrnice EU o autorských právech v elektronickém prostředí, což celé věci činilo docela podstatný problém.

 

Knihovní řád VPK

Knihovní řád VPK jako základní dokument upravující vztah mezi uživatelem a VPK, definuje VPK jako kooperační systém knihoven, které společně poskytují služby typu document delivery uživatelům prostřednictvím internetu. Knihovny zúčastněné v systému vybudovaly Souborný katalog VPK, na němž je postavena základní nabídka pro potřeby poskytování těchto služeb. Souborný katalog VPK poskytuje informace o dokumentech, které mohou knihovny zúčastněné ve VPK prostřednictvím VPK uživateli zpřístupnit formou document delivery, resp. Current Contents.

Dokumenty jsou uchovávány v účastnických knihovnách VPK v tištěné formě. Jejich mezitímní elektronická kopie je pořizována VPK pouze dočasně pro účely pohodlnějšího a rychlejšího doručení uživateli s využitím technologie internetu. Na jejím základě si uživatel zhotoví finální - uživatelskou kopii v tradiční (papírové) formě, kterou si může ponechat. Elektronická mezitímní kopie je po doručení uživateli zničena, ani knihovna jako prostředník ji nebude a nesmí používat k jinému účelu, než k doručení dokumentu danému jednotlivému uživateli ve finální tradiční (papírové) formě. K tomuto postupu jsou příjemci služeb VPK smluvně zavázáni.

Pokud VPK výjimečně poskytuje uživatelům systémem document delivery kopie dokumentů z elektronické předlohy, je to vždy se souhlasem příslušného držitele autorských práv k databázi či jiných práv k takovému elektronickému dokumentu.

Státní technická knihovna jako Servisní centrum VPK (SC VPK) zajišťuje provoz VPK, vedení adresářů - uživatelských kont včetně uzavírání smluv s uživateli VPK.

Knihovny zúčastněné v systému VPK poskytují služby v jednotných časových lhůtách a za jednotnou cenu s výjimkou knihovny Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která má odlišnou finanční politiku v rámci svých služeb.

Záznam o uživateli vede SC VPK v databázi uživatelů do doby, dokud uživatel neukončí smluvní vztah s VPK a nevyrovná své závazky vůči VPK. Databáze uživatelů je součástí systému VPK a slouží k identifikaci uživatelů služeb - majitelů uživatelských kont. Databázi uživatelů spravuje STK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. tj. garantuje, že osobní údaje uživatele nezpracovává k jiným účelům a v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb. chrání tyto údaje před neoprávněným či nahodilým přístupem, zneužitím a jiným neoprávněným využitím.

Základními službami, které VPK poskytuje, jsou:

 • Kopie dodávané elektronickou cestou
 • Reprografické kopie
 • Kopie "Current contents"
 • Výpůjčky a kopie ze zahraničí
 • Meziknihovní služby poskytované z licencovaných plných textů časopisů

Kopie dodávané elektronickou cestou a reprografické kopie poskytují všechny knihovny systému (s výjimkou VŠCHT, která poskytuje pouze reprografické kopie), kopie current contents a výpůjčky a kopie ze zahraničí poskytuje v rámci VPK zatím pouze Státní technická knihovna.

 

Provozní řád VPK

Provozní řád VPK definuje základní vztahy mezi účastnickými knihovnami systému a Servisním centrem VPK.

Účastnickou knihovnou VPK se může stát kterákoliv knihovna, jejíž fondy jsou zcela nebo částečně zaměřeny na dokumenty z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd. Účast v systému služeb VPK je podmíněna:

 1. spoluprací na budování SK VPK a poskytováním služeb VPK
 2. zpřístupňováním elektronických verzí časopisů (multilicencí) - týká se knihoven účastnících se řešení projektu LI200028 “Multifunkční centrum VPK…” v letech 2000-2003 a projektu LI01018 “Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování” v letech 2001-2003.

Účastnická knihovna VPK je ve vztahu k SK VPK jeho přispěvatelem i uživatelem a ve vztahu k systému uživatelských kont a systému pro komunikaci digitalizačních pracovišť jejich uživatelem. Účastnická knihovna má k dispozici uživatelské konto se zvláštním režimem: na tomto kontu probíhají finanční transakce nejen v rámci využívání služeb (jednorázové vklady na konto a úhrady objednaných služeb), ale současně v rámci poskytování služeb (příjmy za poskytnuté služby)

Servisní centrum VPK (dále jen SC VPK) je správcem a provozovatelem systému (SK VPK, uživatelských kont a systému pro komunikaci digitalizačních pracovišť) a zároveň účastnickou knihovnou. Funkce SC VPK zajišťuje Státní technická knihovna.

Základní funkce účastnických knihoven

 • poskytování služeb
 • aktualizace dat SK VPK
 • zpřístupňování elektronických časopisů na základě multilicencí

Základní funkce Servisního centra

 • vedení a správa SK VPK
 • vedení a správa uživatelských kont (+ další vývoj a údržba této technologie), v SC VPK zůstává založen jeden exemplář smlouvy s uživatelem (s tím souvisí i ochrana údajů o uživatelích dle předpisů o ochraně osobních údajů)
 • poskytování služeb
 • zajištění a provoz dalších souvisejících technologií (distribuce požadavků, finanční účty apod.)
 • zajišťování multilicencí

Přijímání nových členů - účastnických knihoven VPK

Knihovna, která se chce zapojit do VPK, uzavře se SC VPK “Smlouvu o účasti na budování Souborného katalogu VPK a o poskytování služeb v rámci VPK”.

Smlouva knihovnu zavazuje:

 • doplnit svá data do SK VPK a zajistit jejich průběžnou aktualizaci
 • organizačně zajistit poskytování služeb podle požadavků systému v obvyklých lhůtách a cenách daných Knihovním řádem VPK a Ceníkem služeb VPK a dodržovat i ostatní ustanovení tohoto KŘ VPK

Provozním řádem jsou dále řešeny: služby VPK, způsoby vyřízení a obvyklá doba vyřízení požadavků, základní parametry technologie služeb, reklamace služeb, účetnictví VPK včetně definování příjmů a výdajů.

 

Smlouva o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru STK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny

STK jako Servisní centrum VPK na základě smlouvy zajistí uživateli možnost užívání adresáře - tzv. uživatelského konta (dále jen uživatelské konto) na zabezpečeném serveru STK. Uživatelské konto je určeno k využívání služeb, zejména elektronických, poskytovaných VPK v souladu s Knihovním řádem VPK a vyhláškou ministerstva školství a kultury č. 51/1963 Sb., o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů. Služby zahrnují zejména zaslání rozmnoženin z tiskových (papírových) předloh za účelem pořízení rozmnoženiny uživatelem na papír nebo podobný podklad fotografickou nebo podobnou technikou pro jeho osobní potřebu ve smyslu §§ 30, 90 a 91 autorského zákona, případně další služby podle Knihovního řádu VPK, resp. Ceníku služeb VPK, ty jsou nedílnou přílohou této smlouvy a budou průběžně aktualizovány.

Jednou z nejdůležitějších částí smlouvy je část 3.2 Práva a povinnosti uživatele, vymezující užívací práva k rozmnoženinám děl, získaným prostřednictvím systému služeb VPK:

Uživatel se zavazuje nakládat s rozmnoženinami autorských děl, databází a dat získaných prostřednictvím služeb SC VPK v souladu s autorským zákonem. Uživatel nedostává žádná užívací práva kromě nevýlučného oprávnění nakládat se získanými rozmnoženinami děl, databází a dat pouze pro vlastní osobní potřebu, tj. např. pro potřebu studia, zájmovou činnost aj., nikoli však pro plnění pracovních úkolů, pro podnikání a jiné hospodářské účely, s výjimkou, kdy uživatelem je nevýdělečná knihovna, školské zařízení nebo archiv jako prostředník, využívající tuto službu pro osobní potřebu svého koncového uživatele - fyzickou osobu.

Uživatel se dále zavazuje v souladu s §§ 30 a 90, 91 autorského zákona zhotovit z elektronické mezitímní podoby (= prozatímní elektronický soubor pouze umožňující dálkový přenos) zaslaného dokumentu jednu tiskovou (papírovou) rozmnoženinu, popř. jednu náhradní tiskovou (papírovou) rozmnoženinu, pokud předchozí bude pro vadné vytištění nepoužitelná, a po vytištění vymazat (zničit) uvedenou elektronickou podobu zaslaného dokumentu, resp. všechny elektronické soubory ji obsahující. Uživatel je srozuměn s tím, že k jeho osobní potřebě může sloužit jen tisková (papírová) rozmnoženina, nikoliv elektronická podoba zaslaného dokumentu, která byla použita pouze pro usnadnění a urychlení komunikace uživatele s původní předlohou a jakékoliv jiné její použití je hrubým porušením této smlouvy i autorského práva. Uživatel je po zpřístupnění rozmnoženiny povinen z této elektronické mezitímní podoby zaslaného dokumentu zhotovit tiskovou (papírovou) rozmnoženinu nejdéle do 1 týdne od jejího doručení.

Uživatel nesmí dále kopírovat, upravovat či jinak modifikovat, překládat nebo jakkoliv šířit získané rozmnoženiny autorských děl nebo dat, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno příslušným zákonem. Uživatel nese výlučnou odpovědnost za porušení autorského zákona či jiných právních předpisů a je si vědom všech možných důsledků takového protiprávního jednání včetně náhrady škod, které by SC VPK z jeho protiprávního jednání vznikly.

Tato ustanovení smlouvy - verze pro jednotlivé uživatele (fyzické osoby) byla vypracována Doc. JUDr. Martinem Boháčkem, CSc. (VŠE Praha), který spolupracuje na projektu při řešení autorskoprávních problémů. Doc. Boháček rovněž doporučil vypracování verze pro kolektivní uživatele (právnické osoby), ve které jsou ustanovení v části 3.2 modifikována s ohledem na povahu uživatele - prostředníka, který služby zajišťuje pro osobní potřebu svých koncových uživatelů:

Uživatel se zavazuje nakládat s rozmnoženinami autorských děl, databází a dat získaných prostřednictvím služeb SC VPK v souladu s autorským zákonem a k témuž prostřednictvím svého vnitřního předpisu (například knihovního řádu) zaváže své uživatele.

Uživatel souhlasí s tím, že z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných držitelů autorských práv k  dokumentu může být na zaslané rozmnoženině připojena informace, že byla vytvořena pro osobní potřebu koncového uživatele s uvedením jeho jména a příjmení a že k jinému účelu jím nesmí být využita (vzhledem k tomu, že jiné osobě tato rozmnoženina nesmí být předána, nepřipadá ani v úvahu, že by mohla být jinou osobou legálně využita), pokud by k tomu došlo, je za to uživatel plně odpovědný. (Plný text smlouvy viz příloha.)

 

Služby Virtuální polytechnické knihovny

Běžný provoz systému VPK byl zahájen k 1.6.2001. Služby knihoven zúčastněných v systému VPK jsou poskytovány v jednotných časových lhůtách (obvyklá doba vyřízení požadavku je do 72 hodin) a za jednotnou cenu (u xerokopií a kopií doručovaných elektronickou cestou je cena 2,- Kč za 1 kopii + poštovné) s výjimkou knihovny VŠCHT, která pracuje s jiným finančním režimem platným pouze pro VŠCHT ; ceny služeb poskytovaných výhradně Státní technickou knihovnou (tzn. Current Contents a MVS) vycházejí z Ceníku služeb STK.

Služby poskytované prostřednictvím uživatelských kont jsou objednávány WWW formulářem z uživatelského konta a hrazeny z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě.

VPK v současné době poskytuje následující služby:

 • Kopie dodávané elektronickou cestou

Uživatel služeb VPK má možnost objednat si z žádaného titulu nalezeného v SK VPK kopie dodávané elektronickou cestou. Objednávka se podává prostřednictvím www formuláře přístupného z SK VPK.

Objednané kopie jsou uživateli zpřístupněny na jeho uživatelském kontě v souboru PDF (záleží na celkové velikosti souboru, který by neměl přesáhnout 1 MB, v takovém případě bude uživateli zpřístupněno více souborů - dle potřeby). Kopie (dodávané elektronickou cestou) jsou na uživatelském kontě zpřístupněny po dobu jednoho týdne ode dne vystavení.

Kopie dodávané elektronickou cestou poskytují všechny účastnické knihovny kromě knihovny VŠCHT, u jejíchž titulů tato služba není nabízena.

 • Reprografické kopie (xerokopie)

Uživatel služeb VPK má možnost objednat si z žádaného titulu nalezeného v SK VPK xerokopie. Objednávka se podává prostřednictvím www formuláře přístupného ze SK VPK.

Xerokopie jsou uživateli zasílány poštou vyřizující knihovnou.

Statistika kopií dodávaných elektronickou cestou a xerokopií

K 31.3.2002 bylo vyřízeno celkem 4538 požadavků na elektronické kopie nebo tradiční xerokopie, což představuje 30755 naskenovaných stran. Celková cena poskytnutých kopií činí 67680 Kč.

 • Kopie "Current contents"

Pokud účastnická knihovna VPK poskytuje tuto službu, může si uživatel objednat xerokopie nebo kopie (dodávané elektronickou cestou) obsahu každého nově došlého čísla žádaného periodika. Tato služba se objednává prostřednictvím www formuláře přístupného z uživatelského konta. Kopie (dodávané elektronickou cestou) jsou na uživatelském kontě zpřístupněny po dobu jednoho týdne ode dne vystavení. Tuto službu poskytuje dosud pouze STK.

Statistika

K 31.3.2002 bylo vyřízeno celkem 938 požadavků na elektronické kopie “current contents”, což bylo celkem 871 naskenovaných stran v celkové ceně 1742 Kč a 104 požadavků na xerokopie “current contents” v celkové ceně 662 Kč. Celková cena poskytnutých kopií “current contents” činí 2404 Kč.

 • Výpůjčky a kopie ze zahraničí

Není-li ve fondech časopisů jednotlivých účastnických knihoven VPK požadovaný dokument, může uživatel VPK požádat o jeho zapůjčení nebo zaslání kopií prostřednictvím meziknihovních služeb STK (tuto službu poskytuje pouze STK). STK požaduje u kolektivních uživatelů prověření požadavku v databázi KZP - Souborný katalog-zahraniční periodika, resp. SKK - Souborný katalog - knihy + v online databázích s celonárodní licencí - EIFLDirect, Link Springer, ProQuest5000. Požadavky podávají uživatelé prostřednictvím WWW formuláře ze svého uživatelského konta.

Objednávání dokumentů ze zahraničních knihoven a institucí se řídí platnými předpisy pro oblast mezinárodních meziknihovních služeb. MMS VPK obstarává pouze dokumenty z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících.

Tyto služby jsou poskytovány dle Knihovního řádu STK, část V - Služby za úhradu, bod 2 a Přílohy I - Ceník služeb STK (viz též Ceník služeb VPK).

Statistika

K 31.3.2002 bylo vyřízeno celkem 1521 požadavků na výpůjčky a kopie ze zahraničí v celkové ceně 355600 Kč.

 • MVS poskytovaná z licencovaných plných textů časopisů jako nová služba VPK i STK

Je-li uživatelem požadovaný dokument dostupný prostřednictvím licencovaných plnotextových titulů časopisů, může VPK - v závislosti na licenčních podmínkách konkrétního dodavatele (držitele práv k plným textům) - poskytnout kopii článku z elektronické verze daného titulu. Podle podmínek pak lze takovou kopii doručit uživateli elektronickou cestou či v klasické (papírové) podobě.

Statistika

K 31.3.2002 bylo vyřízeno celkem 37 požadavků na MVS z licencovaných plných textů časopisů.

 

 

Základním cílem roku 2001 v oblasti služeb VPK bylo především uvedení systému do rutinního provozu. Tento cíl byl naplněn a to nejen knihovnami zúčastněnými na řešení projektu, ale i dalšími knihovnami, které se rozhodly zpřístupnit své časopisecké fondy prostřednictvím elektronických služeb VPK. Teprve nynější období, tj. takřka roční provoz systému, dovoluje řešitelům správně nastavit analytické sledování zpětnovazebních ukazatelů těchto služeb, a to jak z hlediska knihoven poskytujících služby, tak z hlediska uživatelské obce a struktury jejich požadavků a potřeb.

Z výše uvedené tabulky je patrné, že hlavními partnery systému VPK jsou vysokoškolské knihovny pracující v režimu “akademického” roku, tzn. načasování požadavků a vyřizování požadavků je spojeno s průběhem semestru na vysokých školách (to ostatně dokládají také zkušenosti STK z provozu těchto služeb v rámci projektu INVIK - Integrovaná virtuální knihovna, na jehož základech je VPK postavena). Počty požadavků do jisté míry poskytují i představu o rozsahu a obsahu fondů jednotlivých knihoven. Z 10ti měsíčních zkušeností je zřejmé, že požadavky na “obecnější” časopisy s širším záběrem jsou vyřizovány spíše STK, zatímco “speciální” tituly jsou dostupné spíše prostřednictvím vysokoškolských knihoven. V této fázi však nelze vyvozovat hlubší závěry, předpokládáme je v příštím roce řešení projektu a provozu systému. Nicméně, z hlediska perspektivy těchto služeb lze již nyní usuzovat, že služby tohoto typu se jednoznačně stávají nedílnou součástí systému knihovních služeb České republiky. Počet dalších knihoven, které se chtějí do systému služeb zapojit, stále vzrůstá a lze předpokládat, že během krátkého období bude do VPK zapojena většina knihoven, jejichž tematický profil fondu je alespoň z části zaměřen na techniku a související přírodní vědy. Dalším cílem, jehož dosažení je však vázáno na řadu zákonných norem (knihovní zákon, autorský zákon apod.) je zapojit do VPK také odborné nestátní, avšak neziskové knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby, které díky své dlouholeté tradici a často i finančním možnostem disponují velmi zajímavými fondy, často pro běžného uživatele nedostupnými.

Jedním z cílů řešení projektu v roce 2002 je analýza vlivu dostupnosti elektronických informačních zdrojů (multilicencí) na množství a strukturu požadavků na kopie (doručované elektronickou cestou či xerokopie). Tento ukazatel nelze bohužel dostatečně prokázat po tak krátkém provozu VPK, nicméně předpokládáme první závěry již koncem roku 2002.

 

Příloha 1

Rozdělení TA v roce 2002 - konsorcium STK

Instituce

Odběr v NLG 2001

Podíl podle odběrů

Podíl 2002 podle odběrů - bez VŠCHT

Souhr.stat.ukazatel-všichni 2001

SSU bez VŠCHT

TA 2002 podle SSU (bez VŠCHT).

Podíl SSU mezi aktivními

TA 2002

VŠCHT

79 000

9,11%

0,00%

37,49%

0,00%

0

0

0

ČVUT

48 077

5,54%

6,10%

18,17%

29,07%

1 126

29,65%

1 059

VUT Brno

129 096

14,88%

16,38%

13,92%

22,27%

862

22,71%

811

U Pardubice

28 565

3,29%

3,62%

11,51%

18,41%

713

18,78%

671

ZČU Plzeň

8 482

0,98%

1,08%

7,90%

12,64%

489

12,89%

461

STK Praha

558 937

64,44%

70,90%

5,68%

9,09%

352

9,27%

331

TU Liberec

15 213

1,75%

1,93%

4,11%

6,57%

255

6,71%

240

UTB Zlín

0

0,00%

0,00%

0,72%

1,15%

45

100

MSVK Ostrava

0

0,00%

0,00%

0,25%

0,40%

15

100

SVK PK Plzeň

0

0,00%

0,00%

0,25%

0,40%

15

100

Celkem

867 370

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3 873

100,00%

3 873

 

 

 

Příloha 2

6/01

7/01

8/01

9/01

10/01

11/01

12/01

1/02

2/02

3/02

kumulace

pracoviště

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

ABA013

205

164

314

262

378

337

444

368

521

451

595

507

329

274

779

642

602

516

538

490

4705

4011

ABD015

1

1

3

2

0

0

9

7

3

3

10

9

1

0

5

4

3

3

5

2

40

31

ABD016

3

1

0

0

1

1

0

0

5

0

9

5

3

1

7

4

3

2

4

2

35

16

ABD017

2

1

1

1

0

0

0

0

3

3

11

8

5

2

6

3

2

2

1

1

31

21

ABD018

3

2

4

3

2

1

2

2

6

4

3

1

4

4

5

4

14

10

6

5

49

36

ABD025

2

0

0

0

0

0

1

0

29

16

9

8

9

6

8

6

9

6

14

7

81

49

ABD066

1

0

0

0

0

0

0

0

6

1

2

0

1

0

1

1

2

2

0

0

13

4

ABD101

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

3

2

3

1

1

0

14

9

BOD009

8

5

4

0

0

0

1

0

4

1

0

0

7

0

8

1

2

1

10

3

44

11

BOD026

0

0

7

2

1

1

10

8

16

12

34

26

4

2

6

6

10

9

5

5

93

71

BOD115

3

3

10

3

0

0

1

0

1

1

5

3

1

1

4

3

8

3

3

2

36

19

BOD116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

LID001

4

3

2

2

1

1

6

6

7

6

2

2

3

1

14

9

10

8

0

0

49

38

OSA001

4

3

0

0

5

3

2

0

7

7

3

2

6

6

3

3

5

3

7

5

42

32

OSD002

0

0

0

0

0

0

7

6

8

6

14

11

4

4

6

5

5

4

8

7

52

43

PAD001

7

6

15

12

3

3

7

7

17

12

26

21

10

8

31

27

17

13

6

5

139

114

PNA001

0

0

0

0

0

0

3

3

2

2

2

2

9

9

1

1

2

2

3

3

22

22

PND003

0

0

0

0

0

0

2

1

3

0

1

0

1

1

3

1

2

0

2

0

14

3

ULD001

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

3

2

1

1

1

1

1

3

1

12

8

ZLD002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

celkem

244

190

362

288

391

347

495

408

640

526

731

610

403

322

891

723

700

586

617

538

5474

4538


O autorovi:

Od roku 1995 pracuje jako systémová knihovnice Státní technické knihovny v Praze, od 1.7. 1999 je vedoucí referátu Koncepcí a metodiky.
Řešitelka projektu: Retrokonverze GK knih - VISK 5, spoluřešitelka projektů: LI200028: Multifunkční centrum VPK.., INFRA: Retrokonverze GK časopisů, Právní aspekty knihovních, elektronických a reprografických služeb knihoven (RISK), Legal Aspects of Providing Library Electronic and Reprographic Services (OSI).

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio