Informační zdroje a služby v kontextu vstupu ČR do Evropské unie

Předseda: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

22.5.2002

8:30 - 11:30

Posluchárna D

Služby veřejné správy - internetový portál pro podnikání a export

Michal Sontodinomo, Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Praha


Úvod

Současná situace velké řady informací poskytovaných státními subjekty je nepřehledná a činí tak informace složitě a těžko dostupné pro podnikatelské subjekty, zejména pro malé a střední podniky (MSP) a exportéry. Chybí ucelený systém a propracovaný způsob souhrnné prezentace informací, které by byly jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelné pro hospodářskou sféru.

Zřízení integrovaného systému informací typu internetového informačního portálu pro podnikatele na základě koordinace všech existujících státních agentur,  institucí i nestátních organizací zajistí souhrnnou prezentaci a dostupnost informací z veřejnoprávních zdrojů pro podnikovou sféru. Roztříštěné informace se tak soustředí do uceleného systému, zajistí se jejich průběžná aktualizace a rozvoj. Podle zkušeností a trendů ze zahraniční (např. Kanada, USA, Irsko, Singapore) lze centralizací, utříděním a prezentací všech informací o podnikání z vládních a dalších důležitých zdrojů na jednom dostupném a přehledném místě výrazně přispět k posílení informační konkurenceschopnosti českých hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností.

Gestorem projektu s názvem Integrovaný systém pro podnikání a export je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), koordinací a realizací byl pověřena Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade – příspěvková organizace MPO. Partneři a aktivní poskytovatelé informací, kterých je v současné době 20, jsou sdruženi v České radě na podporu podnikání a exportu vedené MPO. Partnery jsou ministerstva (MZe, MF, MZV, MMR, MPSV), státní instituce a organizace (ARP, CzechInvest, ČEB, EGAP, ČMZRB, SČC, CRR, EIC) a nestátní organizace, svazy a sdružení (SPD ČR, HK ČR, SČMVD, SO ČR, KZPS).

 

Stručný popis nedostatků současného stavu

Identifikace problému aneb co podnikatelům vadí:

 • roztříštěnost informací pro podnikatele produkovaných veřejnou správou (např. v tradičních vyhledávačích trvá při neznalosti struktury ministerstev vyhledání konkrétního dotazu až 125 kliknutí a 5hodin a strávených na Internetu. Test proveden v lednu 2001 ÚVIS a nezávisle CzechTrade),
 • překrývání služeb státních institucí v jednotlivých oblastech (nedostatečná horizontální koordinace mezi ministerstvy),
 • neorganizovanost ,
 • neaktuálnost informací,
 • nepřehlednost existujících datových zdrojů vedoucí k obtížnému vyhledávání dané informace,
 • “konkurence“ státních institucí vedoucí ke snaze o zachování výlučnosti,
 • převážná neexistence sjednocujících metodik a doporučení,
 • velké množství “spících” informací, které jsou k dispozici státním institucím, ale nejsou dostatečně zveřejňovány,
 • není definována konkrétní zodpovědnost za zveřejnění informací a z toho vyplývající slabá schopnost tyto informace šířit,
 • nedostatečná nabídka na stávajících internetových stránkách veřejné správy (přes částečné zlepšení zejména MV, MPO a CzechTrade),
 • neexistence průřezových informací a služeb veřejné správy,
 • nedostatečné kapacity jednotlivých institucí zajistit projekt ve vlastní režii.

Specifikace cílů projektu:

a. Strategický cíl:
 • podpořit konkurenceschopnost českých podniků zpřístupněním informací relevantních pro jejich podnikatelské a exportní aktivity.
b. Dílčí cíle:
 • Všeobecně dostupné jednotné “on-line“ informační místo na Internetu zastřešuje a propojuje nabídku informací ministerstev, vládních agentur a organizací pro podnikání a export.
 • Systém umožňuje dynamické vyhledávání dokumentů a informací ve všech zúčastněných orgánech státní správy a organizacích.
 • Systém dále umožňuje autorizovanou komunikaci a interaktivní vztah státní správa-podnikatel/občan.
 • Systém zajišťuje pravidelnou aktualizaci informací
 • Jsou určena pravidla identifikace obsahu informací podle potřeb hospodářských subjektů.
 • Vytvořeno metodické a organizační zázemí pro vznik a pořizování průřezových informací a služeb veřejné správy odpovídajících potřebám hospodářských subjektů.
 • Jednotný marketing systému.
 • Portál bude vybudován jako otevřený systém s možností budování nadstaveb nebo přizpůsobování stávajících částí systému dle rozvoje Internetu a informačních a komunikačních technologií obecně (systém bude budován modulově na základě podpůrných projektů a hlavního zastřešujícího projektu)

Návaznost na koncepce a širší strategie

Projekt Integrovaný systém pro podnikání (ISI) a export je součást Akčního plánu realizace státní informační politiky. Jedná se o meziresortní úkol veřejné správy.

Základním koncepčním dokumentem pro zpracování ISI je vládou schválená Státní informační politika (schválena usnesením vlády č. 525 ze dne 31. května 1999, ISI je jeden z projektů naplňujících prioritu Veřejné informační služby). Vládou dále schválená Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (schválena usnesením vlády č. 1059 ze dne 11. října 1999) již pojednává o celém komplexu tzv. Veřejných informačních služeb, jejichž je ISI také součástí. ISI je uveden jako jeden z projektů v rámci Akčního plánu realizace státní informační politiky – rámcový program Elektronická veřejná správa. ISI je také součástí programu MPO a je v souladu s cíli Informační politiky MPO.

ISI je koncipován jako integrovaný systém a portál na Internetu sdružující informace pro podnikatele z informačních zdrojů resortů státní správy a dalších organizací, včetně vývoje aplikací, metodického, redakčního a organizačního zázemí. ISI bude využívat a navazovat na výsledky dalších projektů v rámci AP, například program Portál veřejné správy (ÚVIS), Registry, Metasystém ISVS a další.

Co přináší systém podnikatelům?

Projekt integrovaného systému informací bude fungovat jako informační portál. Cílem je zmenšit bariéru mezi poskytovateli informací především ze státní správy a podnikatelskou veřejností. Britští a kanadští podnikatelé vidí ve fungování takového systému přínosy v několika základních směrech.

 1. Systém v prvé řadě vytváří jednotné místo, kde jsou přístupné služby státní správy a dalších organizací. Umožňuje tak podnikateli rychlý a snadný přístup k plnému spektru zdrojů, které vyžaduje.
 2. Nonstop služba - zájemci mohou získat aktuální informace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 3. On-line dostupné - je možné se připojit odkudkoli a kdykoli, protože informace jsou dostupné přímo z Internetu, event. na jednom tel. čísle.
 4. Další důležitou předností systému je možnost vyhledat z jednoho místa informaci o daném problému napříč všemi zúčastněnými institucemi. Vyhledávací služba prohledává vlastní dokumenty zveřejněné na serveru systému, ale také internetové stránky všech institucí. Například katalog institucí umožní českým podnikatelům vyhledávat jednotlivá klíčová témata, adresy institucí, semináře apod..
 5. Informace jsou seskupeny a organizovány do složek či kapitol. Tím se získá přehled a snadnější orientaci v moři podnikatelských informací. Kapitoly jsou utvořeny dle požadavků podnikatelů – na základě analýzy jejich informačních potřeb.
 6. Díky redakčnímu systému vkládání dat a nepřetržitému monitorování informací samotným systémem jsou informace aktuální.
 7. Zpětná vazba – Informovanost o potřebách podnikatelské sféry se bude moci zvýšit díky koncentrovanému připoutání pozornosti podnikatelů.
 8. Deklarace státní správy – realizace projektu je jasným a užitečným krokem, který naplňuje informační potřeby podnikatelské sféry. Jednotlivé státní úřady budou deklarovat snahu společně pomoci hospodářským subjektům získávat informace.

Závěr

Státní správa na mnoha úrovních produkuje cenné informace, ke kterým je mnohdy stejně časově obtížný přístup jako za dob, kdy člověk musel obcházet či s telefonním seznamem v ruce obvolávat ministerstva osobně. Přestože jsou tyto informace dosažitelné na Internetu, a není jich málo, začíná být těžké se v bludišti jejich poskytovatelů orientovat. Rozvoj Internetu, uvědomění si podstatné části subjektů státní správy, že je nezbytné zveřejňovat své informace na svých stránkách bezplatně, vedl k situaci, že existuje téměř tolik samostatných webovských stránek, kolik je různých státních institucí. Zveřejňování informací produkovaných státní a veřejnou správou je možno chápat jako pozitivní krok. Nicméně samo o sobě nečiní vyhledávání informací výrazně snadnějším.

Internet se stal fenoménem, který již dnes ovlivňuje všechny složky společnosti ve vyspělém světě. Rozšiřuje se tak rychlým tempem, že si můžeme připadat až zahlceni velkým množstvím informací. Přestože počet informací dostupných na Internetu se neustále zvyšuje a neměl by být problém se k nim dostat, je čím dál obtížnější získávat ty správné informace a znalosti, které jsou pro naše podnikání či jinou činnost opravdu důležité. Uživatelé mají k dispozici nové nástroje, které jsou schopny vyhledávat a dopátrat se informací i ze složitých databází v nejrůznějších možných kombinacích. Na druhé straně i producenti informací už postupně chápou, že minuly doby, kdy se vystačilo jen s vystavením informací na webovské stránce. Klíčem k zjednodušení přístupu k vybraným informacím na Internetu se jeví efektivní uspořádání a organizování informací do oblastí či složek v jednom integrovaném systému typu informačního portálu s dalšími službami.

Jedním z důvodů vysoké konkurenční schopnosti podnikatelů v Severní Americe a v mnoha zemích Evropské unie je i přístup k cenným informacím poskytovaných státní správou. Malé a střední podniky v Kanadě mají přístup k novým způsobům využití Internetu a práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), které jim poskytují jejich státní správa. Úředníci z kanadského Ministerstva průmyslu vytvořili internetový a komunikační projekt, který sdružuje informace a informační zdroje o podnikání ze státní správy i dalších subjektů do jednoho integrovaného systému. Podnikatel tak může využívat efektivně a přehledně uspořádané informace poskytované státní správou. Na jednom on-line přístupném místě lze nalézt v kompletní formě téměř vše o podnikání a exportu. Tento projekt kanadské vlády získal několik prestižních mezinárodních ocenění jako vynikající příspěvek k podpoře podnikání. I v dalších vyspělých zemích jsou obdobné systémy významným příspěvkem státu k informační podpoře podnikatelů. Co je však nejdůležitější, podnikatelé získávají za své daně kvalitnější informační služby rychle, levně a na jednom místě.


O autorovi:

Michal Sontodinomo je v současné době odborným pracovníkem agentury CzechTrade. Je koordinátorem projektu Integrovaný systém pro podnikání a export, který je součástí Akčního plánu státní informační politiky (AP SIP).
Od roku 1997 se věnoval problematice Evropské unie, nejdříve na regionální úrovni, poté v Agentuře pro rozvoj podnikání. Od roku 1998 působí v CzechTrade, kde spoluzakládal a rozvíjel činnost specializovaného oddělení Euroservis, které je zaměřené na poskytování informací o EU podnikatelské sféře. Během období 1999/2000 se začal podílet na rozvíjení a prosazování myšlenky E-government iniciativ pro oblast podnikání v rámci AP SIP. V roce 2002 byl vybrán kanadskou vládní organizací CIDA pro krátkodobý studijní program Strategic Information Management Programme. Výsledky a poznatky pobytu jsou aplikovány při realizaci projektu Integrovaný systém pro podnikání a export.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio