Digitalizace sbírek a digitální přístup k dokumentům

Předseda: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

23.5.2002

8:30 - 11:00

Posluchárna D

Současné možnosti digitalizace vzácných dokumentů

Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Příspěvek srovnává technické a personální požadavky na digitální fotografování pro dokumentační a publikační účely s požadavky na hromadnou digitalizaci zpřístupňující virtuální přístup k originálům. Na praktických zkušenostech a příkladech z digitalizačního pracoviště v Národní knihovně dokumentuje vlastnosti technologií, zejména studiových scannovacích kamer a specializovaného jednoúčelového pracoviště provozovaného v NKČR. Příspěvek věnuje velkou pozornost potřebným vlastnostem a kvalifikaci personálu. Na vybraných příkladech digitalizace pro knihovny, archivy a pro Národní galerii dokumentuje unikátní možnosti tohoto pracoviště. Rozebírá efektivitu pracoviště a stručně informuje o praktických zkušenostech s věrným tiskem.Obsah

Úvod

Fotografování s využitím digitální techniky

Hromadná digitalizace

Porovnání technických možností

Praktické zkušenosti s výběrem personálu

Organizační členění a odborné zázemí digitalizačního pracoviště

Odlišnosti specializovaného a volného pracoviště.

Specializace přináší efektivitu a kvalitu

Samostatný vývoj

Rozšiřování služeb - digitalizace map a obrazů

Zkušenosti s věrným tiskem

Kvalita dat předbíhá současné reprodukční možnosti

Závěr

Předvedení ukázek z Národní galerie, z projektu VISK 6 a ze soukromé sbírky astronomických map.

 

Úvod

Naše společnost digitalizuje vzácné knihy a dokumenty v ČR již 6. rok. Zkušenosti nám ukazují jak moc a v kolika ohledech se naše práce liší od běžného fotografování. Při návštěvních dnech na tomto pracovišti, které jsme organizovali v loňském roce, se opakovaně objevovaly zásadní otázky, na které jsme si museli již dávno najít praktické odpovědi. V příspěvku se chci s vámi podělit o praktické zkušenosti s výběrem pracovníků a seznámit vás s možnostmi i omezeními tohoto pracoviště. Pracoviště vzniklo na popud NKČR po té, co byla vybrána vhodná kamera - dosud sloužící KODAK DCS 460 RGB (6 mil. pixelů - 18 MB RGB). Personální zajištění tvořili plným úvazkem dva fotografové - středoškoláci, fotografka z NKČR a náš pracovník zvládající navíc v potřebném rozsahu obsluhu počítačů. Po dobu několika měsíců řídil rozjezd pracoviště inženýr specialista. Díky tomuto dosti mohutnému personálnímu zajištění se podařilo pracoviště vcelku rychle rozjet. Své sehrálo i značné nadšení a profesionální zaujetí všech zúčastněných, kteří byli iniciativní a byla znát radost z příležitosti pracovat se špičkovou technikou (kamera byla tehdy druhá prodaná do Evropy).

Pracoviště bylo hned od počátku koncipováno pro maximální produktivitu, nikoli však za každou cenu, nikdy ne na úkor bezpečnosti dokumentů. Byla sledována efektivita jednotlivých činností, optimalizován postup zpracování, zaváděny paralelní činnosti. Paní fotografka zvládla velmi brzo rutinu, náš pracovník zajišťoval kompletaci obrazů s texty, kontrolu a vypalování CD-R, administrativu s přebíráním a vracením dokumentů. Odměňování obou nebylo vázáno na počet obrazů, ale na spolehlivost, rovnoměrnost a bezchybnost práce. Množství obrazů se pochopitelně sledovalo, ale na odměňování nemělo vliv. Chtěli jsme dosáhnout bezestresového a iniciativního přístupu k odpovědnému plnění úkolů. Odpovědnost za bezpečnost dokumentů a za kvalitu výsledků klademe ostatně trvale na první místo, nezávisle na počtu vytvořených obrázků‘.

Po počátečním velmi optimistickém náběhu výroby, kdy se činnost na pracovišti odladila a strojek provozu začal hezky tikat :) začaly problémy. Nejprve se začal znovu zvyšovat počet chyb, na pracovišti bylo znatelně méně nadšení, pak se navíc znatelně snížila produktivita. Příčina byla zřejmá - monotónní práce. Paní fotografka konstatovala, že takovouto monotónní práci není schopna dělat trvale. To jsme také pochopili, respektovali a rozešli jsme se s úsměvem. Pro obě strany to byla významná zkušenost. Trochu podobný průběh mělo částečně i zavedení druhé, mnohem výkonnější kamery BetterLight 6000 (48 mil. pixelů tj. 144MB RGB). Zavedení třetí kamery CRUSE (75 mil.pixelů tj. 225 MB/RGB) již bylo připraveno bezchybně a proběhlo velmi rychle..

 

Fotografování s využitím digitální techniky

Vraťme se k počátku, který byl nejvíce poučný. Je třeba si uvědomit, že kvalifikovaný fotograf je vyškolen ke kreativní činnosti, je schopen samostatně a často s uměleckými ambicemi řešit individuální úkoly. V klasické a digitální fotografii nejsou z tohoto hlediska rozdíly. Naopak, možnosti digitální fotografie přinášejí nové vyšší možnosti uplatnění kreativity. Navštívili jsme během let několik pracovišť i v zahraničí a nutno konstatovat, že pokud byl řídícím pracovníkem fotograf z profese a přesvědčení, šlo o klasické fotografické ateliéry vybavené s ohledem na obvyklé představy fotografů o individuální tvorbě. Jejich výkonnost však byla řádově nižší.

Zdá se že klasický fotografický přístup zůstane nezbytný při pracích prvoplánově uměleckých a nebo neustále se podstatně měnících, při práci v terénu. Tento způsob práce může být charakteristický pro dokumentační a inventarizační práci, kdy příliš pevné a specializované zařízení je na obtíž a kdy je prvotním požadavkem aby technika přišla za objektem, nikoli naopak. Pak samozřejmě přichází ke slovu klasická fotografická technika v digitální formě. Digitalizace rukopisů a starých tisků je práce velmi málo se měnící, vyžadující spíše kázeň, dodržování vyzkoušených postupů. I nejnáročnější práce jako například snímání iluminovaných rukopisů se zlacením je záležitost postupného vyladění metody na konkrétním zařízení. Celou přípravu lze zvládnout podle typu dokumentu a zlacení na základě využití předchozích vyzkoušených postupů a nastavení. Jen případné doladění lze ponechat na specialistovi. A tak metody, které zpočátku nesou punc určitého mistrovství se opakováním dostávají na úroveň dobrého řemesla a to je vlastně dobře.

Typické je, že právě v době, kdy se na našem pracovišti zaběhla rutina a ubylo nových podnětů, objevila se myšlenka ‚elektronického restaurování‘. Konstatovali jsme však, že pokud není stanoven konkrétní úkol, nemá elektronické restaurování prováděné ‚preventivně‘ žádný smysl. Každá úprava obrazu nezávisle na subjektivním zlepšení dojmu z dokumentu je nebezpečnou ztrátou počáteční informace. Nelze vyloučit vliv názoru restaurátora na významnost či nevýznamnost měněných informací. Úpravy kvalitního obrazu lze udělat kdykoli později, obvykle výkonnějšími prostředky a podle konkrétních aktuálních potřeb. Elektronického restaurování jsem použili až teprve v roce 2000 při vydání Bratislavského (Hánova) kodexu na CD-ROM, kde byly ‚vmontovány‘ vystřižené iluminace na původní místo.

 

Hromadná digitalizace

U hromadné digitalizace je nutno dosáhnout vysoké kvality a reprodukovatelnosti výsledků, vysokých výkonů, při zachování vysoké bezpečnosti dokumentů. Pro klasickou ateliérovou práci jsou to nepříjemně protichůdné požadavky.

Při budování pracoviště v NKČR nebyly hlavní problém investice a nákup a oživení techniky jak se zprvu zdálo, ale vytvoření týmu lidí schopných tuto techniku zvládnout a efektivně využívat.
K navržení a dokonalému zvládnutí celého technologického procesu jsou nutní lidé zvládající na vrcholové úrovni digitální fotografii a všechny související fyzikální aspekty problematiky, musí zde být specialisté na výpočetní techniku, analytici a programátoři, musejí zde být lidé mající vztah k samotným dokumentům. Na druhou stranu zde musí být lidé schopní trvale a spolehlivě opakovat určený technologický proces. Jediná cesta k jejich splnění vede přes specializaci jednotlivých pracovníků v rámci rozsáhlejšího týmu.

 

Porovnání technických možností

Bude doplněno.

 

Praktické zkušenosti s výběrem personálu

Jednoznačně nutno rozdělit pracovníky na ty, kteří zajišťují výrobu, jejich řídící pracovníky a specialisty tvořící odborné zázemí. Navážu volně na naši historii, kdy jsme se rozloučili s profesionální fotografkou. Vědomi si příčin tohoto prvního neúspěchu jsme se rozhodli hledat nové pracovníky pro rutinní práci nikoli podle kvalifikace, ale podle motivace a morálních vlastností. V současnosti je kolektiv již stabilizován, nicméně tomuto stavu předcházela ještě dlouhá řada hledání, kratších i delších školení a také velmi mnoha rozluk. Jako ilustrativní příklad chci uvést jednu z našich současných nejlepších pracovnic, která k nám přišla po dlouhé mateřské dovolené, vyučená v nesouvisejícím oboru, bez jakýchkoli zkušeností s počítači. Při vstupním pohovoru však bylo zřejmé, že jde o klidnou paní s přirozenou inteligencí, dostatkem trpělivosti a dobrým rodinným zázemím. Její zaškolení, kdy nejprve pozorovala práci, pak ji prováděla pod dozorem, pak samostatně se zvýšenou kontrolou, trvalo cca půl roku. Nicméně rutinní práci zvládla tak, že při zacházení s rukopisy nemá nijaké obavy (mnohem větší obavy mám, když mají rukopis v ruce profesionální badatelé) a při práci na počítači ji nestačím sledovat. Lze se zcela spolehnout, že předepsaný postup přesně dodržuje, jakoukoli odchylku od normálu zaregistruje a ohlásí. Nutno konstatovat, že na této rutinní práci se buď neosvědčili nebo dlouho nevydrželi muži. V současnosti se této rutinní práci věnují pouze ženy (většinou SŠ), které se střídají na dvou až třech pracovištích ve dvou individuálně pokrytých směnách.

 

Organizační členění a odborné zázemí digitalizačního pracoviště

Pracoviště vede vedoucí - inženýr, který zvládá do detailu celý proces a zařízení, řídí a kontroluje chod pracoviště, rozhoduje o variantách zpracování, ale který také hodnotí stav rukopisů před digitalizací, jedná se zákazníky. Není výjimkou odmítnutí digitalizace, jestliže nemůžeme s jistotou zaručit vrácení rukopisu v nezměněném stavu. Při kompletaci a kontrole finálních digitálních dokumentů mu pomáhá další pracovnice. Obsluha každého digitalizačního pracoviště je samostatná, výsledné obrazy se kontrolují a kompletují s doprovodnými texty do formy digitálního dokumentu na centrálním pracovišti.

Při závažnějších problémech nebo při zavádění nových věcí do této výroby tvoří zázemí tohoto pracoviště vývojová skupina AiP Beroun a okruh samostatných spolupracujících firem. Zde je charakteristické, že tyto odborné špičky nemohou být zaměstnanci na digitalizačním pracovišti - pro trvalé svázání s pracovištěm by byli špičkoví odborníci neúnosně drazí a nedostatečně využití. Ve vztahu k tomu pracovišti dvojnásob platí, že specialisté jsou buď levní nebo dobří :). Snažíme se spolupracovat s těmi dobrými a ti nejsou levní.

Pro funkčnost a spolehlivost celého tohoto kolektivu je kromě odbornosti nezbytná vysoká kázeň, vědomí sounáležitosti, osobní odpovědnosti a významu každého člena kolektivu.

 

Odlišnosti specializovaného a volného pracoviště.

Druhé pracoviště s kamerou BetterLight 6000 je vlastně digitální obrazové studio dovolující libovolné fotografování počínaje například architekturou přes jakékoli prostorové objekty až k libovolným plochým dokumentům. Specializace na ploché dokumenty však například z pracoviště odsunula do skladu příliš univerzální stativy osvětlení, které byly nahrazeny jednoduššími, dala vzniknout jednoúčelové ‚kolébce‘ zvyšující bezpečnost a efektivitu při manipulaci s knihami, přísavným lištám pro přidržování stránek, nebo malému přísavnému panelu pro fotografování jednotlivých listů, například dopisů. Vznikl i velký (2x3 m) sklopný přísavný panel, pro fotografování plakátů.
Charakteristické je, že konfigurace a nastavení pracoviště se postupně stabilizovalo k určitému optimu. Změny jsou možné, ale při dostatku zakázek stejného typu k nim není důvod. Tesnto stabilizovaný stav se stal vzorem pro návrh zcela specializovaného pracoviště ve splupráci s firmou CRUSE. Toto pracoviště díky další specializaci zcela odstranilo problémy s překážejícími stativy i při zvýšení možností a variability osvětlení (ale jen pro ploché objekty), zcela zautomatizovalo vyrovnání bíle a zaostřování (ale jen pro ploché objekty), zjednodušilo přechod mezi digitalizací volných listů a knih (tedy jen pro ploché objekty). Toto třetí pracoviště rezignovalo na možnost volné fotografické tvorby, jde vysloveně o specializovaný nástroj. Výhodou je v dané specializaci dokonalá kvalita. ‚Nevýhodou‘ je, že nelze fotit třeba nábytek a interiéry.

 

Specializace přináší efektivitu a kvalitu

Pracoviště v NKČR je primárně koncipováno pro digitalizaci nejrozmanitějších rukopisů, starých tisků, knih a nyní již obecně jakýchkoli plochých dokumentů. Vysoká specializace, úspěšná řešení souvisejících projektů ‚Věda a výzkum‘ MK v AiP Beroun souvisejících se standardizací, zpřístupněním a uchováním digitálních dat, to vše přineslo tomuto pracovišti dostatek práce. Rozsah zakázek si vyžádal směnný provoz, který není na pracovištích tohoto typu obvyklý. Nicméně tyto symboly průmyslové práce - směnný provoz, vysoké využití zařízení, - to vše vede k tomu, že naše ceny jsou na úrovni cca 25% cen obrazů srovnatelné kvality, které jsou nabízeny v DTP studiích. Zde je nutno připomenout ještě několik ‚drobných‘ rozdílů. Digitální obrazy jsou i při této nízké ceně svázány do funkční elektronické knihy, existuje dokonalá barevná kalibrace, celoplošné vyrovnání bílé, individuální ICC profily, záznamy na vybraná archivační media včetně a protokolů o kvalitě záznamu na CD-R. Navíc je zde také zajištěna a kontrolována ochrana proti UV i IR záření, je zajištěna bezpečnost dokumentů, jsou řešeny otázky standardizace a návaznosti na související evropské projekty. Toho lze na zařízeních mnohamilionové hodnoty a s tak rozsáhlým lidským zázemím dosáhnout jen specializací a masivním využíváním existujících kapacit.

Z uvedeného vyplývá, že náklady stoupají při požadavcích na individuální práci, například digitalizace jen jediné stránky z rukopisu.

 

Samostatný vývoj

Takovéto pracoviště se již neobejde bez kvalitního vývojového zázemí. Tak byla přímo pro toto pracoviště vyvinuta řídící jednotka pro bleskové osvětlení, která dovolovala v té době jinak nedosažitelně jednoduché vyrovnání bílé. Novinkou je i vlastní metodika hexachromově tištěných kalibračních tabulek s dlouhodobou stabilitou, které se používají pro zlepšení možností nastavení tiskáren a monitorů na věrnou reprodukci podoby originálu. Metodika tvorby dokumentů SGML, která zde byla vyvinuta, byla v roce 2000 přijata jako doporučení projektu UNESCO ‚Paměť světa‘. Ostatně nové digitalizační pracoviště je uděláno ‚na míru‘ - jde o unikát vytvořený na základě našich zkušeností a požadavků spolu s firmou CRUSE.

V současnosti je soustředěna pozornost na vytvoření další generace nástrojů pro automatizované zpracování vznikajících dat (obrazových i odborných textových) do formy XML dokumentů s velkým důrazem na návaznost na evropské projekty.

Vážně se zabýváme otázkami nejen tvorby digitálních dokumentů ale i vytvoření prostředků pro jejich lepší badatelské i běžné kulturní využití. Představy míří k vytvoření komplexního prostředí ve kterém bude možné nejen digitální dokumenty zpřístupnit, ale i vytvářet, sdílet, doplňovat nové informace jen volně svázané s konkrétními dokumenty. O těchto vizích bude workshop který proběhne v pondělí 20.5. v Klementinu.

 

Rozšiřování služeb - digitalizace map a obrazů

V počátečních stadiích vývoje digitalizačního pracoviště bylo nemyslitelné uvažovat o rutinní digitalizaci map a obrazů. Hlavním důvodem byla především vysoká pracnost přestavení pracoviště, která podstatně snižuje efektivitu. Jen výjimečně lze přijmout zakázky neodpovídající tomu, pro co je zařízení primárně konstruováno a v čem je jeho použití nejefektivnější. To nevylučuje účelně a promyšleně připravovat rozšiřování spektra nabízených služeb, tak aby efektivita práce zůstala průběžně zachována. V současnosti už můžeme nabídnout digitalizaci velkých map a obrazů, a to při zachování dostatečné efektivity a tedy i za akceptovatelné ceny.

Proto jsme také mohli vyhovět poptávce Národní Galerie na digitalizaci obrazů významných francouzských impresionistů. Tyto obrazy se nedařilo digitalizovat a vytisknout obvyklými cestami - přes velkoplošné diapozitivy a následnou digitalizaci. Výsledek přímé digitalizace na našem pracovišti předčil očekávání zadavatele.

Podobně nám nečinilo problémy vyhovět požadavku na digitalizaci map v Národní knihovně nebo digitalizaci soukromé sbírky astronomických map.

 

Zkušenosti s věrným tiskem

Právě s Národní galerií souvisí naše poslední zkušenosti s využitím našich dat pro účely kvalitního a věrného tisku. Při digitalizaci tužkových kreseb jsme pracovali s maximálním dostupným rozlišením a již v digitální formě na monitoru bylo zřejmé, že specifický charakter tužky na hrubším papíře zůstane výborně zachován. Úskalím se ukázala být podle očekávání zdánlivě banalita - snaha zachovat v reprodukci také věrně barvu použitého nekvalitního papíru. Problémy tisku totiž vůbec nespočívají v reprodukci sytých barev (jsou-li v rozsahu gamutu), ale naopak v oblasti jemných, zejména světlých barevných odstínů, málo se lišících od šedé. Mimořádnou výhodou byla možnost využít individuálních kalibračních tabulek, které jsme zavedli do rutinního provozu již v loňském roce. Tyto tabulky digitalizujeme běžně spolu se vzácným originálem. Tabulku (na rozdíl od originálu) si lze vzít k tiskárně nebo na DTP pracoviště a přímo ji porovnávat s výtiskem. Tak jsme měli možnost objektivně porovnat možnosti různých technologií, ale i znovu ověřit velký vliv osvětlení na vnímání barev.

Překvapením pro nás byla neočekávaně dobrá reprodukce barev na dobře nastavené laserové tiskárně.

 

Kvalita dat předbíhá současné reprodukční možnosti

Originální digitální obrazy byly pro NG pořízeny v rozlišení cca 580 DPI. Byl zkoušen vliv použitého rozlišení na subjektivní kvalitu tisku. Až do rozlišení sníženého na 300 DPI však nebyly rozpoznatelné rozdíly. Lze tedy konstatovat, že z vytvořených dat by bylo možno vytvořit zcela dokonalou dvojnásobnou zvětšeninu.

 

Závěr

Zkušenosti ukazují, že vysoké kvality a současně dobré efektivity při hromadné digitalizaci lze dosáhnout jen při vytvoření rozsáhlejšího týmu, s výraznou dělbou práce a specializací jednotlivých pracovníků. Know-how, které vytvoří specialisté, nemají již tito specialisté dlouhodobě rutinně aplikovat, je nutno zajistit jeho přenos na jiné pracovníky.Tento postup zvyšuje specializaci celého pracoviště a to ani ne tak z hlediska technického vybavení pracoviště, jako z hlediska specializace rutinních pracovníků. Práce atypické, mající nízkou sériovost a vývojový charakter, mohou zajistit pouze specialisté. To je efektivní pouze ve zdůvodněných případech a samozřejmě tehdy, předpokládá-li se převod vzniklých znalostí a dovedností na další pracovníky.

Z tohoto hlediska lze říci , že pracoviště v NKČR je specializováno na digitalizaci plochých dokumentů, zejména vzácných rukopisů, tisků, map a obrazů.

Digitalizační pracoviště má i v letošním roce před sebou dostatek úkolů.
Přesto rádi konstatujeme, že je možné rozšířit existující kapacity, a to i pro větší projekty. Zakázky v rozsahu jednotlivých knih jsou samozřejmě zvládnutelné po dohodě i za současného běžného provozu.

 

Předvedení ukázek z Národní galerie, z projektu VISK 6
a ze soukromé sbírky astronomických map.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio