Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část I

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

22.5.2002

8:30 - 12:30

Nová aula

Duplicity informačních zdrojů II. : Vývojové trendy

Petr Boldiš, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Na INFORU 2001 byla představena analýza překrytí databází ProQuest 5000, EBSCOhost, PCI Full Text a Springer LINK. Tento příspěvek sleduje vývoj překrytí po jednom roce od první studie a snaží se naznačit vývojové tendence v překrytí titulů časopisů mezi jednotlivými databázemi s plnými texty.V druhé části srovnávání překrytí došlo ke změně ve složení porovnávaných databází. Srovnání bylo provedeno na databázích: ProQuest 5000, EBSCOhost, SpringerLINK a Periodicals Contents Index Full Text (PCI Full Text) a nově byla přidána databáze JSTOR. Tato databáze sice není dostupná v rámci celorepublikové licence projektů LI MŠMT, ale byla přidána pro svou značnou blízkost databázi PCI Full Text a množstvím a kvalitou excerpovaných periodik.

Veškeré podkladové seznamy jsem získal aktuálně k 25.2.2002. Stejně jako v první etapě výzkumu byla většina titulových seznamů stažena z webovských stránek producentů. Výsledky v první části výzkumu ovlivnil i starý seznam databáze ProQuest 5000. Protože na webovských stránkách nebyl nový seznam k dispozici, požádal jsem o jeho dodání firmu ProQuest Information & Learning prostřednictvím místního zástupce - společnosti Albertina Icome.

Metodika srovnání byla upravena. Srovnání proběhlo v databázi MS Access podle jedinečného identifikátoru každého titulu - čísla ISSN. Změnou oproti první části srovnání byla i změna sledování časového rozsahu excerpce titulu v databázi. Při prvním srovnání byla jako výchozí data pro určení překrytí stanovena data dostupnosti prostého plného textu - ASCII. V druhé části jsem toto omezení zrušil, protože plný text nemusí být ve všech formátech dostupný po stejně dlouhé období. Plný text ve formátu PDF se objevuje už od 80. let, a tak došlo také k posunu časové hranice překrytí.

Stejně jako u prvního srovnávání byl výzkum proveden pouze na vlastních databázích periodik s plnými texty - tj. byly z něj vynechány veškeré licencované databáze, dostupné prostřednictvím těchto databázových systémů, a veškeré tituly bez dostupného plného textu.

 

Použitá terminologie

titulová duplicita

- titul, který se nachází v obou porovnávaných databázích

duplicita vydání

- v obou databázích se nachází stejná vydání jednoho titulu

uzavřené duplicita

- časově uzavřené překrytí vydání titulů

perspektivní duplicita

- časové překrytí titulů, které od určitého roku dále pokračuje; je zde předpoklad překrytí i do budoucnosti

 

Výsledky překrytí

Springer LINK - PCI FullText

Celkem duplicit vydání titulů: 0

Springer LINK - EBSCOhost

Celkem duplicit vydání titulů: 65

Springer LINK - ProQuest 5000

Celkem duplicit vydání titulů: 3

PCI FullText - ProQuest 5000

Celkem duplicit vydání titulů: 19

Celkem titulových duplicit: 86

PCI Full Text - EBSCOhost

Celkem duplicit vydání titulů: 46

Celkem titulových duplicit: 86

ProQuest 5000 - EBSCOhost

Celkové překrytí databází - duplicity vydání: 16,7%

Celkem duplicit vydání: 1473

Celkem uzavřených duplicit: 234

Celkem perspektivních duplicit: 1239

Springer LINK - JSTOR

Celkem duplicit vydání: 0

Periodicals Contents Index FullText - JSTOR

Celkem duplicit vydání: 3

Titulově se mezi bibliografickou verzí PCI Web a JSTOR překrývá 109 titulů.

EBSCOhost - JSTOR

Celkem duplicit vydání: 86

Celkem titulových duplicit: 91

ProQuest 5000 - JSTOR

Celkem duplicit vydání titulů: 76

Celkem titulových duplicit: 79

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio