Informační zdroje a služby v kontextu vstupu ČR do Evropské unie

Předseda: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

22.5.2002

8:30 - 11:30

Posluchárna D

Program e-Europe+ 2003 pro oblast zdravotnictví – uplatnění kritérií kvality pro www informace

Pavel Kasal, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Štěpán Svačina, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Pro formu ani obsah zdravotnických webových prezentací nejsou dosud u nás k dispozici pravidla, jejichž zavedení by mohlo nesporně ovlivnit celkovou úroveň informací pro odbornou i laickou veřejnost. Dále na českém internetu dosud nejsou využívány některé aktivity, které se již v zahraničí stávají významný nástrojem v rámci zdravotnické osvěty, postgraduálního vzdělávání atd. Řada uvedených problémů je pro oblast medicíny řešena v rámci plánu EU k realizaci informační společnosti – „e-Europe+“, v oddílu „Zdravotnictví online“. Kromě vybudování telematické infrastruktury zdravotnictví a propojení sítí a databází EU je zde uváděna především implementace základních kvalitativních kritérií pro zdravotnické informace: dostupnost kvalitních informací pro občany, kvalitní informace pro zdravotníky a uplatnění kvalitativních kritérií při tvorbě webových stránek.


Součásti řešené problematiky

I. Informační zdroje

1. Evropská unie

Situace: Materiály EU o oblasti lékařské informatiky jsou poměrně obsáhlé a nepřehledné. Ve členských zemích jsou stále vytvářeny další dokumenty, což značně stěžuje jejich případné využití.

Cíl: Vytvoření přehledů, které by usnadnily konfrontaci, převzetí informací a aplikace v našich podmínkách.

Řešení: Zpracování stávajících a průběžná rešerše nových dokumentů. Vytvoření tabulkového systému pro sledování konkrétní řešení a naplňování jednotlivých směrnic EU v této oblasti.

 

2. Standardy kvality informací

Situace: Neexistence pravidel pro publikování zdravotnických informací na Internetu a velké množství webových zdrojů s rozdílnou kvalitou ztěžuje orientaci odborníků i laické veřejnosti v informacích na Internetu.

Cíl: Zpracování evropských standardů pro publikaci zdravotnických dokumentů na Internetu a zhodnocení jejich aplikovatelnosti na české prostředí. Vytvoření národního loga kvality. Srovnání českých internetových zdrojů s přijatými kritérii kvality a publikace výsledků tohoto hodnocení na webu.

Řešení: Prezentace existujících standardů a norem, perspektivně vytvoření národního loga kvality. Prezentace databáze vybraných zdrojů podle zvolených kritérií.

Konkrétní náplň:

Navržený postup:

2.1 Standardy pro hodnocení zdrojů

2.1.1 Standardy autorské

Záměr: Prezentace používaných zahraničních autorských norem. Normy stanovující pravidla prezentace informací na webu. Jsou pro autora závazné a autor se zaváže je plnit. Zvážení možného použití (po transformaci) v českém prostředí.

2.1.2 Standardy hodnotící

Záměr:

Záměr:Prezentace hodnotících norem - normy stanovující hodnocení webových publikací. Sajty jsou prověřeny podle daných kriterií a je jim přiděleno určité hodnocení (např. známka od 1 do 5)

2.1.3 Standardy testovací

Situace: Písemné testy (event. realizované i na PC) jsou stále více využívány ve všech stupních zdravotnického vzdělávání. V řadě případů jsou tyto testy vytvářeny a používány bez hlubší analýzy jejich kvality.

Cíl: Vytvoření materiálů, které umožní

 • Porozumět charakteristikám testu, které ukazují jeho kvalitu
 • Vypočítat základní charakteristiky
 • Zvýšit objektivitu testů správným vyhodnocením výsledků

Řešení: K těmto tématům bude vytvořen výkladový text s příklady.

Dále bude vytvořen jednoduchý nástroj (program v Excelu) pro hodnocení kvality testu.

Po zapsání výsledků zkušební administrace testu program vyhodnotí

jeho parametry a také parametry jednotlivých položek.

Automaticky se vypíší komentáře k charakteristikám, které nedosáhnou potřebné kvality.

Vytvořené internetové stránky budou doplněny o slovníček pojmů a seznam odkazů na stránky s tematikou testů.

Podrobněji problematika rozvedena v samostantém sdělení.

 

3. Ranking zdrojů

Situace: Základním problém při využívání webových zdrojů je jejich rozdílná kvalita, což znesnadňuje orientaci zdravotníků v internetových informacích.

Cíl: Publikace objektivních hodnocení (rankingu) informačních zdrojů, včetně zdrojů institucionálních.

Řešení: Jako východisko pro ranking informačních zdrojů může sloužit po úpravách databáze Citmed, pro ranking zdravotnických institucí (nemocnic, škol, ústavů) standardní sada objektivních kritérií..

Konkrétní náplň:

3.1 Citmed - informační zdroje

Záměr: Databáze webových zdrojů zaměřených na prezentaci obrazové informace. Zdroje budou do databáze zařazovány dle zvolených kritérií.

Výstup: Seznam zdrojů na zadaný dotaz (název, obor, typ, citovanost) - příklad pro oblast histologie:

3.2 Citmed - instituce

Rozpracování katalogu webových institucí “Citmed” strukturovaného pro jednotlivé lékařské obory. Řazení insitucí bude vycházet z vyhodnocování jejich citovanosti.

3.2.1 Hodnocené parametry

Citovanost nahradí výchozí parametr počet internetových zdrojů, uvádějící zpětný odkaz (link) na dané webové stránky (- “zájem” ostatních účastníků internetu o dané webové stránky)

3.3 MedRank - Hodnocení kvality webových stránek zdravotnických institucí

 

II. Klinické informace

4. Medicína prokázaných faktů

Situace: Medicína prokázaných faktů (EBM - Evidence Based Medicine) je považována za zásadní kvalitativní skok v lékařství, pro její rozvoj v ČR však dosud chybí institucionální báze. S výsledky EBM se pak zdravotnická veřejnost seznamuje jen nahodile, většinou ze zahraničních materiálů.

Cíl: Poskytnutí relevantních informací o postupech a zdrojích EBM.

Řešení: Využití zkušeností s provozem databáze Cochrane Collaboration.

Konkrétní náplň:

4.1 Východiska projektu

4.2 Řešení

 • Anketa mezi pregraduálními studenty, absolventy, klinickými lékaři a praktiky pomocí dotazníků (před státnicemi, atestací) - o vyhledávání informací nutných k rozhodování v klinické praxi, zda vědí co je to EBM, zda jsou studenti na fakultách vedeni k získání základních dovedností nutných k vyhledávání zdravotnických informací na internetu a k jejich kritickému hodnocení.
 • Detailní rešerše zdrojů o EBM v ČR i v zahraničí.
 • Kontaktování zainteresovaných odborníků z různých institucí (lékařské fakulty, lékařské knihovny atd.).
 • Časopisecké články, knižní publikace o EBM (CD-ROM verze).
 • Kurs o EBM - pregraduální, postgraduální, on-line na internetu .
 • Doporučení jak změnit pregraduální výchovu.

5. Prezentace klinických případů

Situace: V našem zdravotnictví dosud není zaveden online systém pro vzájemnou informaci v oblasti prezentace konkrétních klinických případů.

Cíl: Vytvoření prostředí pro sdílení obrazových a textových informací, vzácných a instruktivních případů konkrétních pacientů (kazuistik). Využití možností extenzivní publikace obrazové informace.

Řešení: Využití filozofie serverů MedPix a Atlas Olympus, jež umožní standardizované bezproblémové zařazování případů z nejrůznějších zdrojů našich zdravotnických zařízení do společné databáze.

 

Konkrétní náplň:

5.1 Zdroje

5.1.1 Všeobecná charakteristika

Situace: V rámci jednotlivých lékařských specializací již existují menší jednooborové zdroje kazuistik a dále pak je možno počítat s dalšími potencionálními zdroji.

Cíle: Vytipovat možné postupy pro trvalé naplňování databáze zdroji z různých oborů.

Řešení: Ověřit možnosti na jednotlivých úrovních, vymezit právní vztah k autorskému dílu při odevzdávání kazuistik na straně poskytovatele a na straně tvůrců databáze (ÚLI, MZ). Pro body 3-5 v následující tabulce zdrojů bude nutné uzavření dohod s příslušnými institucemi.

 

III. Vzdělávací informace

6. Alternativní medicína

Situace: Na českém webu je publikace dokumentů z oblasti alternativní medicíny aktuálně zcela neregulovaná.

Cíl: Vytvoření prezentace, jež by pomohla široké veřejnosti k orientaci v této oblasti a přispěla k odborné a etické korekci jejích možných nepříznivých dopadů.

Řešení: Vybudování české verze serveru Qack Watch, včetně vytvoření fóra pro publikaci konkrétních případů, kdy alternativní medicína negativně ovlivnila zdravotní stav pacienta.

Konkrétní náplň:

6.1 Přehled českých webových zdrojů

6.1.1 Databáze vyhledávacích služeb

Záměr: Orientace v aktuální situaci na českém webu - kvantifikace v rámci katalogových služeb.

6.1.2 Databáze problémových webových stránek

Záměr: Jednotlivé stránky se ukládají i u téže služby na několika místech. Bude nutno vyvinout systém, jenž zamezí dublování informace, pravděpodobně klíčováním. Bude provedena redukce na problémové kategorie.

6.1.3 Klasifikace kategorií

Záměr:

 • nalezení optimálního třídění pro další využití
 • možnost selekce stránek při výběru z vyhledávacích služeb (kupř. pro účely tvorby jednotné databáze)
 • ověření podobnosti (kdo od koho “opisoval”)

6.2 Diskuze o české alternativní medicíně

6.2.1 Kazuistiky - příběhy

Záměr: Vytvoření seznamu na základě

 • publikovaných údajů z webových stránek
 • perspektivně dopisů pacientům, odpovědí na doplnění údajů po dotazu redakce

6.2.2 Právní aspekty

Záměr: Východiskem bude komentovaný výčet právních předpisů, jež mohou být porušeny v rámci alternativní medicíny. Navazovala by pak databáze právně projednaných případů u nás (event. i v zahraničí).

6.2.3 Komentáře odborníků

Záměr: Evidence všech názorů a informačních zdrojů, které se zabývají hodnocením dopadu alternativní medicíny. Perspektivně pak moderovaná elektronická konference- vyzvané komentáře odborníků k efektům dopadům a rizikům v rámci jednotlivých kategorií.

6.3 Specializovaný webový zdroj Quackwatch - výběr článků

Záměr: Vyhodnocení obsahu z hlediska převzetí vhodných námětů z tohoto neziskového sajtu pro “zdravotnictví online”. Uzavření dohody s provozovatelem - dr. S. Barretem o zveřejňování překladů na našem webu.

 

7. Distanční vzdělávání

Situace: Většina zdravotníků střední generace je v oblasti lékařské informatiky zcela nepřipravena, znalosti získává nesystematicky samostudiem, instrukcí kolegů často jen o málo poučenějších, atd.

Cíl: Využití postupů e-learning pro vytvoření kurzu informatiky pro zdravotníky.

Řešení: Aplikace existujícího kurzu Medinfor, jenž je již využíván k výuce na lékařských fakultách pro účely postgraduálního samostudia.

 

Literatura

 1. Kasal P.: Možnosti objektivního hodnocení zdravotnických internetových zdrojů. In: Medsoft 2001, nakl. Tech-Market, Praha, vyd.1., s.33-40, 2001, ISBN 80-86114-40-6.
 2. Adla T., Hladíková M., Kasal P.: Využití situací pro hodnocení internetových zdrojů. In: Medsoft 2001, nakl. Tech-Market, Praha, vyd.1., s.51-56, 2001, ISBN 80-86114-40-6.
 3. Janda A., Kasal P.: Testování skladby zdravotnických webových stránek. In: Medsoft 2001, nakl. Tech-Market, Praha, vyd.1., s.57-63, 2001, ISBN 80-86114-40-6.
 4. Kasal P.: Cimed - citovanost webových zdrojů medicíny [online] Praha: Ústav lékařské informatiky 2. LF, 2001 [cit 2001-10-10] Dostupný na: <www.citmed.cuni.cz>.
 5. Kasal P., Naidr J., Feberová J., Hladíková M.: Současný stav a perspektivy mezinárodní spolupráce “Cochrane Colalboration”. Sborník lékařský. Vol 99 (1998) No.4, p.601-607. ISSN 0036-5327.
 6. Kasal P.: Posuzování kvality informace. Internet a medicína. Grada 2001, s.46-56.
 7. MedPix™ [online] 1999-2001 [cit 2001-09-11] Dostupný na: <http://rad.usuhs.mil/medpix/radpix.html#top>.
 8. @lbum olympus [online] OLYMPUS C&S spol.s r.o., 2000 [cit 2001-09-11] Dostupný na: <http://album.olympus.cz/eFotoGalerie/Public/pMain.asp>.
 9. Svačina Š., Kasal P., Doležalová R.: Informace pro pacienty a veřejnost. Internet a medicína. Grada 2001, s.170-174.
 10. Naidr J., Kasal P., Hladíková M., Feberová J.: MEDINFOR2 - informatika pro zdravotníky - praktická cvičení [online] Praha: Ústav lékařské informatiky 2. LF, 2000 [cit 2001-10-04] Dostupný na: <medinfor.lf2.cuni.cz>.
 11. Květoň K., Naidr J., Adla T., Kasal P.: WebCT - zkušenosti s aplikací pro tvorbu kuru lékařské informatiky. Medsoft 2001. Tech-Market. 2001. s.71-76.
 12. Naidr J., Hladíková M.: První zkušenosti s distanční výukou informatiky. Lékař a technika 2001 (redakčně přijato v tisku).

O autorovi:

Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., nar. 19. března 1942 v Praze

Vzdělání a funkce
1966 - absolvování Fakulty dětského lékařství
1967 - 1970: Mikrobiologický ústav ČSAV; zahraniční stáže Německo, Francie
1970 - 1989: 1. dětská klinika FDL UK - vedoucí imunologického oddělení
1989 - dosud: vedoucí Ústavu lékařské informatiky 2. lékařské fakulty UK

Odborné zaměření
1980 – 1989: mnohorozměrné statistické metody, rozhodovací systémy, klinické informační systémy
1989 – dosud: klasifikace lékařských pojmů, znalostní a výukové systémy, kvalita lékařské informace
Celkem 92 prací z oblasti pediatrie a 54 prací z oblasti lékařské informatiky.
Autorství knih: Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Karolinum Praha, 1998.
Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Internet a medicína. Grada, 2001.


O autorovi:

Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., nar. 19. března 1942 v Praze

Vzdělání a funkce
1966 - absolvování Fakulty dětského lékařství
1967 - 1970: Mikrobiologický ústav ČSAV; zahraniční stáže Německo, Francie
1970 - 1989: 1. dětská klinika FDL UK - vedoucí imunologického oddělení
1989 - dosud: vedoucí Ústavu lékařské informatiky 2. lékařské fakulty UK

Odborné zaměření
1980 – 1989: mnohorozměrné statistické metody, rozhodovací systémy, klinické informační systémy
1989 – dosud: klasifikace lékařských pojmů, znalostní a výukové systémy, kvalita lékařské informace
Celkem 92 prací z oblasti pediatrie a 54 prací z oblasti lékařské informatiky.
Autorství knih: Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Karolinum Praha, 1998.
Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Internet a medicína. Grada, 2001.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio