Cenami INFORUM 2004 byly oceněny následující z nejvýznamnějších a nejlepších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2003. Výsledky hlasování o Ceny INFORUM 2004 byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOKONCERTu dne 26. 5. 2004.

Cena pro projekt Infolib InfoLib - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Kooperatívny projekt elektronického informačného sídla z odboru knižničnej a informačnej praxe, iniciovaný združením viacerých partnerov, na čele so Spolkom slovenských knihovníkov, Centrom VTI SR a redakciou časopisu IT-Lib, sponzorovaný nadáciou OSF Bratislava. Portál poskytuje širokú funkcionalitu vrátane podpory interaktívnej komunikácie, je tematicky rozčlenený. Jednotlivé témy odborne garantujú a informačne napĺňajú v spolupráci s odbornou komunitou (dobrovoľní) členovia redakčnej rady. Projekt sa realizoval v roku 2003, do prevádzky sa spustil v decembri 2003.
Cena pro projekt Memoria/Manuscriptorum MEMORIA / Manuscriptorum
Databáze Manuscriprorium je atraktivní a užitečné zpřístupnění výsledků projektu VISK6 (MEMORIAe mundi series bohemica). Přináší téměř 1000 kompletních digitalizovaných rukopisů a starých tisků. Kromě nich zpřístupňuje desítky tisíc dalších, často velmi podrobných informací o historických knihách, protože projekt je otevřen pro import každých hodnotných informací z oboru. Do kontextu se zde dostávají různé informační zdroje. Výborné rešeršní možnosti, kvalitní data, každoroční významný pokrok, jedinečné využití pro badatele a pro výuku.
Cena pro projekt Portál veřejné správy České republiky Portál veřejné správy České republiky
Portál veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Základem dnešních služeb Portálu veřejné správy jsou čtyři navzájem propojené databáze: 1) Zákony 2) Adresář subjektů veřejné správy 3) Katalog životních situací 4) Podání
Cena pro projekt Infozdroje.cz Infozdroje.cz
Infozdroje.cz provozuje firma Albertina icome Praha s.r.o. Po zobrazení stránek Infozdroje.cz je identifikována IP adresa uživatele a automaticky zobrazena odpovídající nabídka dostupných informačních zdrojů. Tak se každému uživateli zobrazí jakási individuální "brána k informačním zdrojům", které má v daný okamžik k dispozici. Pokud uživatel pracuje přes tzv. redirektor nebo proxy server, je respektována adresa takového serveru a nabídka je aktuální např. i při práci z domova. Cíle projektu: - zpřehlednit přístup k informačním zdrojům z jednotlivých institucí - usnadnit zveřejňování informací o konsorciálních projektech - informovat uživatele o novinkách a pomůckách k jednotlivým informačním zdrojům - usnadnit správu rozsáhlých konsorciálních licencí - sdružit informace o IP adresách - usnadnit zpětnou vazbu mezi uživateli, koordinátory na úrovni jednotlivých institucí, technickou podporou AiP a vydavateli

Nominace

Nominovat na Ceny INFORUM 2004 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře v termínu do 25. 2. 2004.

Hlasování

Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na přihláškách, nejúspěšnější nominace pak byly oceněny Cenou účastníků INFORUM 2004. Uzávěrka hlasování byla společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 29. 3. 2004.

Přehled přijatých nominací

Aleph-to-Rapid Modul na podporu kooperatívnej katalogizácie SKP Modul na podporu komunikácie bibliografických záznamov v rámci súborného katalógu periodík umožňujúci kooperatívnu katalogizáciu v rámci hybridnej siete knižničných systémov (Aleph od ExLibris a Rapid Library od Cosmotron) Na vývoji spolupracovali fy. Cosmotron a UKB Bratislava. Systém sa v praxi osvedčil a dodnes používa. Jeho prínos spočíva aj na popretí psychologickej bariery súčinnosti knižničných systémov v hybridnej sieti.
Bašagičova knižnica - Pamäť sveta (Digitalizácia bibliografie s pridanou hodnotou) Bibliografické a analytické spracovanie Bašagičovej zbierky rukopisov zaradenej do programi Pamäť sveta doplnené o dogitalizované stránky a ilustrácie jednotlivých diel. CD-ROM pripravené a vydané v spolupráci Univerzitnej knižnice v Bratislave a fy. AIP Beroun. Ide o vydanie 1. CD ROM zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktoré vytvara predpoklad na akceleráciu ďalších aktivít na digitalizácii a sprístupnení bohatých zbierok historickej knižnice.
CZilla Webové stránky projektu zaměřeného na českou lokalizaci prohlížeče Mozilla. Návštěvníci zde najdou aktuální verze programu (včetně jeho rozšíření pomocí plug-inů), podrobnou dokumentaci, diskusní fórum apod.
Česká elektronická knihovna Poezie 19. století od thámovců po lumírovce Webová prezentace a demoverze projektu zaměřeného na plnotextové zpřístupnění české poezie 19. století. Kromě nástrojů pro základní vyhledávání jsou připojeny i další nástroje, např. pro statistiku a kontextualizaci termínů apod.
Čo chcem vedieť o EÚ? "Čo chcem vedieť o EÚ?" je elektronická referenčná služba, ktorú poskytuje Európske dokumentačné a informačné stredisko (EDIS) Centra VTI SR v Bratislave. Služba prostredníctvom e-komunikácie umožňuje záujemcom položiť otázku a získať na ňu odpoveď. Zameranie otázok nie je tematicky obmedzené. Služba naviguje na elektronické informačné zdroje, odporúča služby iných profesných inštitúcií, vhodné kontaktné adresy, informuje o publikáciách vo fonde EDIS.
Digitálna hudobná databáza Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity Digitálna hudobná databáza (DHD) je v rámci Slovenska unikátnym a jedinečným projektom. UK PU ju buduje od polovice roku 2002. Jej hlavnou myšlienkou je zachovať a reštaurovať nahrávky z vinylových platní či iných dnes už menej dostupných nosičov (magnetofónová kazeta, magnetofónový pás) a sprístupniť ich študentom a pedagógom na študijné účely. V databáze je možné vyhľadávať pomocou registrov (názvy, autori, kľúčové slová, vydavatelia, autori hudby, autori texty, interpreti sólo, interpreti sprievod, dirigenti, albumy, roky vydania) aj podľa slovných indexov (všetky polia, názvy, autori, autori hudby, autori textu, interpreti sólo, interpreti sprievod, dirigenti, vydavatelia, albumy, kľúčové slová, roky vydania).
Infinet Finančný portál InFinet - unikátny zdroj informácií o firmách, ktorý vznikol prepojením viacerých dostupných registrov a informačných zdrojov. Hlavným prínosom je kontrola údajov, garancia ich správnosti a neustále zdokonaľovanie produktu v spolupráci s užívateľmi, odbornými združeniami a univerzitami. Ďalšou výhodou predovšetkým v oblasti bankovníctva je možnosť kombinácie externých a interných informácií pri spracovaní výstupného reportu podľa potrieb užívateľa. InFinet umožňuje vyhľadávanie v nasledovných oblastiach: Trhy - historický prehľad obchodov s CP na kapitálovom trhu SR Denné obchody - prehľady denných obchodov k danému dňu Indexy - najdôležitejšie slovenské indexy kapitálového trhu Správy z trhov - oznamy z kapitálového trhu Vlastníci - prehľad štruktúry akcionárov vybranej spoločnosti a jej zmien (podľa zákona o CP) Majetkové účasti - prehľad majetkových účastí vybranej spoločnosti a jej zmien (podľa zákona o CP) Vlastné aktuality - výber z tlače - aktuality Archív tlače - ekonomický monitoring slovenských a českých periodík Ekonomické subjekty - informácie o ekonomických subjektoch zo štatistického Registra organizácií Obchodný vestník - informácie zverejnené v Obchodnom vestníku Konkurzy Finančné údaje - prekontrolované finančné údaje o spoločnostiach V štádiu prípravy je spracovanie širokého spektra odvetvových finančných analýz z údajov účtovných výkazov za podnikateľské subjekty účtujúce v systéme podvojného účtovníctva od roku 1994, získaných na základe zmluvy s Ministerstvom financií SR.
InfoLib - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax Kooperatívny projekt elektronického informačného sídla z odboru knižničnej a informačnej praxe, iniciovaný združením viacerých partnerov, na čele so Spolkom slovenských knihovníkov, Centrom VTI SR a redakciou časopisu IT-Lib, sponzorovaný nadáciou OSF Bratislava. Portál poskytuje širokú funkcionalitu vrátane podpory interaktívnej komunikácie, je tematicky rozčlenený. Jednotlivé témy odborne garantujú a informačne napĺňajú v spolupráci s odbornou komunitou (dobrovoľní) členovia redakčnej rady. Projekt sa realizoval v roku 2003, do prevádzky sa spustil v decembri 2003.
Infozdroje.cz Infozdroje.cz provozuje firma Albertina icome Praha s.r.o. Po zobrazení stránek Infozdroje.cz je identifikována IP adresa uživatele a automaticky zobrazena odpovídající nabídka dostupných informačních zdrojů. Tak se každému uživateli zobrazí jakási individuální "brána k informačním zdrojům", které má v daný okamžik k dispozici. Pokud uživatel pracuje přes tzv. redirektor nebo proxy server, je respektována adresa takového serveru a nabídka je aktuální např. i při práci z domova. Cíle projektu: - zpřehlednit přístup k informačním zdrojům z jednotlivých institucí - usnadnit zveřejňování informací o konsorciálních projektech - informovat uživatele o novinkách a pomůckách k jednotlivým informačním zdrojům - usnadnit správu rozsáhlých konsorciálních licencí - sdružit informace o IP adresách - usnadnit zpětnou vazbu mezi uživateli, koordinátory na úrovni jednotlivých institucí, technickou podporou AiP a vydavateli
Literární kapsář aneb osobité o osobitých Ti, kteří vyhledávají rádi zvláštnosti literárního rázu, mohou směle zabrousit na webové stránky Knihovny Petra Bezruče v Opavě a nahlédnout do zajímavých odkazů. Postupně zde najdou nezvykle zpracované celky o spisovatelích a básnících, kteří už buďto nejsou mezi námi, nebo jsou – přes vysokou kvalitu své tvorby – jaksi utajeni. Stejně jako jejich mnohdy pohnuté životní osudy. Práce poslouží nejen k ozvláštnění čtenářových chvil s literaturou, ale též jako studijní materiál, protože zahrnují z části i nedostupné informace. Tak vznikl první projekt, který už má variantu v angličtině, (s ohledem na své zaměření), pod názvem Tichá rozmluva s tebou. Jde o fiktivní rozhovor s přítelem spisovatelky Boženy Klímové se slavným australským spisovatelem Alanem Marshallem. Oficiálně od prosince 2003 se můžeme pochlubit dalšími internetovými medailony : Bohumil Pavlok očima Boženy Klímové a Utajený Jaromír Šavrda. V letošním roce chceme zpracovat poznatky o spisovatelce ze zámoří Jarmile Marii Skalné (rodačka ze severu Moravy žije po léta v Kalifornii), Vladimíru Sainerovi, který nečekaně zemřel 4. 10. 2003. Ačkoliv jde o pražského umělce, jeho vztah k Moravě a Slezsku byl více než vřelý.Dále se chystáme přiblížit zajímavou osobnost ze Slovenska, PhDr. Antona Habovštiaka, CSc. A Františka Lazeckého, protože i on, jako katolický autor, v minulé době byl více samizdatový než publikovaný oficiálně a k Moravě a Slezsku neodmyslitelně patří. Projekt vzniká díky spolupráci se spisovatelkou Boženou Klímovou a Dušanem Žárským.
MEMORIA / Manuscriptorum Databáze Manuscriprorium je atraktivní a užitečné zpřístupnění výsledků projektu VISK6 (MEMORIAe mundi series bohemica). Přináší téměř 1000 kompletních digitalizovaných rukopisů a starých tisků. Kromě nich zpřístupňuje desítky tisíc dalších, často velmi podrobných informací o historických knihách, protože projekt je otevřen pro import každých hodnotných informací z oboru. Do kontextu se zde dostávají různé informační zdroje. Výborné rešeršní možnosti, kvalitní data, každoroční významný pokrok, jedinečné využití pro badatele a pro výuku.
MUDRC pro každého - www stránky pro děti a mládež Www stránky pro děti a mládež jsou součástí webových stránek Krajské knihovny Karlovy Vary. Před vstupem upozorňujeme dětské uživatele na určitá bezpečnostní pravidla přístupu na Internet. Stránky jsou rozděleny podle věkových kategorií na stránky pro děti a stránky pro mládež. Systém odkazů člení stránky podle kategorií (aktuálně, knihovna, literatura, zajímavosti z regionu, CD-ROM, vzdělávání, SOS dětem, volný čas, nástěnka, galerie). Při tvorbě portálu je kladen důraz především na vzdělávací a informativní charakter stránek. Část věnovaná knihovně informuje o cestě do knihovny, knihovních fondech, podmínkách pro přihlášení, obsahuje vysvětlivky k označení knih a členění naučné literatury. Je zde jednoduše popsána i cesta knihy ke čtenáři (akvizice, katalogizace). Literární část obsahuje popis knižních novinek v knihovně, odkazy na internetové časopisy, vstup do on-line katalogu, příspěvky dětí z literárních soutěží vyhlášených dětským oddělením. Samostatnou část tvoří kalendárium a podrobně zpracovaná výročí v jednotlivých měsících. Postupně vzniká regionální část (pověsti a tradice, města a obce, architektonické a lidové památky, lidové zvyky a obyčeje, historické i současné osobnosti, příroda regionu). Na stránkách dále naleznete části věnované vzdělávání, SOS dětem, volnému času, diskuzní fórum.
Online služby na webu Vědecké knihovny v Olomouci Web Vědecké knihovny v Olomouci je průkopnický především ve vystavování naskenovaných katalogů a zavádění online služeb při práci s nimi, včetně dalších online služeb, jako je možnost předregistrace čtenáře, online objednávka dokumentů včetně MVS, zadání rešerší, deziderát, podání žádosti o instalování výstavy v prostorách knihovny, online změna mailové adresy čtenáře a služba Ptejte se knihovny. Nabídky online služeb této knihovny je patrně nejširší ze všech veřejných i odborných knihoven v ČR a SR.
Portál veřejné správy České republiky Portál veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Základem dnešních služeb Portálu veřejné správy jsou čtyři navzájem propojené databáze: 1) Zákony 2) Adresář subjektů veřejné správy 3) Katalog životních situací 4) Podání
Pravidla.cz Databáze pravidel českého pravopisu s jednoduchým rozhraním a rychlým vyhledáváním.
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu. Hlavním účelem projektu je vytvoření a provozování jednotného informačního systému: a. o činnosti zákonodárných orgánů České republiky a Slovenské republiky od jejich vzniku v roce 1993 do budoucna b. o činnosti společných zákonodárných orgánů Československé republiky v letech 1918 až 1992 a c. o činnosti českých a slovenských poslanců v různých zákonodárných orgánech (Slovenská národní rada, Říšská rada a Sněm království Českého) od roku 1848 do roku 1914 Dalším důležitým cílem projektu je nejenom zpřístupnění informací o současné a minulé činnosti obou parlamentů nejširší veřejnosti v jejich čisté objektivní podobě, tzn. bez interpretace a filtrace hromadnými sdělovacími prostředky, ale i urychlení přístupu poslanců a senátorů k parlamentáriím jako zdroji poučení a inspirace v jejich zákonodárné činnosti a záchrana "zlatého fondu" parlamentních knihoven a archivů pro budoucnost.

Vyřazené nominace

Organizační výbor rozhodl o vyřazení následujících nominací:

Grantový program LI 2000

Program LI 2000 byl již nominován na Ceny Inforum v roce 2001 a zároveň se nejedná o aktivitu zahájenou v období od ledna 2003 a neodpovídá proto zadání letošní soutěže.