Cena konference INFORUM 2012

Oceněn byl tento projekt:

Cenou INFORUM je každoročně oceněn jeden z nejvýznamnějších a nejlepších českých produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast.

Nominace

Nominovat na Cenu INFORUM 2012 může kdokoli prostřednictvím online formuláře níže na této stránce a to do 22. března 2012. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování

Z došlých nominací mohou vybírat sami účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci. Nejúspěšnější nominace bude oceněna Cenou účastníků INFORUM 2012. Uzávěrka hlasování je společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 11. května 2012.

Vyhlášení výsledků

Výsledky hlasování o Cenu INFORUM 2012 budou slavnostně vyhlášeny a cena předána na společenském večeru 23. května 2012.

Ceny INFORUM 2011

Jaké byly Ceny INFORUM 2011?

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Alternativní OPAC NTK ČR

Nově spuštěný katalog je postaven na Open source systému Vufind a za pomoci prostředků z programu VISK 3 byl upraven k potřebám českého prostředí. OPAC umožňuje uživatelům využívat výhody jednodušší grafiky, přehledného facetového zobrazení výsledků, propojení s projektem obálkyknih.cz, integrovaného řízeného slovníku PSH a další.

Audioknihy a portál Tomasbata.com ČR

Portál Tomasbata.com je společným projektem významných zlínských informačních institucí, který vede Knihovna Univerzty Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho hlavním obsahem je souborná bibliografie Tomáše Bati a za dobu své existence si získal mezinárodní prestiž.

V letošním roce byl portál rozšířen také o audioknihy Úvahy a projevy a Knowledge in action, které připravila Knihovna UTB ve spolupráci s projektem Audioknihy.net a Nadací Tomáše Bati. Cílem tohoto počinu je zpřístupnit dílo Tomáše Bati odborné i laické veřejnosti a také umožnit neomezený přístup k dílu studentům UTB – mnohé předměty na univerzitě mají tento titul v povinné literatuře, v knihovně není dostatek výtisků (a z kapacitních důvodů ani být nemůže), anglická verze je navíc k zapůjčení pouze prezenčně.

Obě audioknihy jsou dostupné k poslechu i ke stažení na portále Tomasbata.com. Českou verzi namluvil Alfred Strejček a anglickou Josef Guruncz.

Citace.com - Generátor citací 3.0 ČR

V prosinci 2011 zveřejnili tvůrci systému Citace.com novou verzi generátoru citací, který vůbec jako první systém v ČR podporoval normu ČSN ISO 690 platnou od 1.4.2011. Kromě implementace nové normy doznalo změn uživatelské rozhraní a vylepšil se i import dat z externích systémů na základě ISBN nebo DOI.

IVA informační výchova na UTB ve Zlíně ČR

IVA je portál informační výchovy pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, který připravila Knihovna UTB. Má sloužit především studentům a vyučujícím jako zroj informací a materiálů z oblasti informační výchovy i příbuzných témat. Obsah webu je k dispozici pod licencí Creative Commons, která umožňuje sdílení, úpravu a využití pro nekomerční účely.

Portál je rozdělen do kurzů, které jsou navrženy podobně jako prezentace. Uživatelé tak mají možnost prohlížet jednotlivé slidy a zobrazit si informace, které potřebují. K dispozici je také full textové vyhledávání, které umožňuje prohledávat jak celý web, tak i jednotlivé kurzy. Na konci každého kurzu najdete materiály ke stažení (veškeré multimediální materiály, textové opory apod.), které můžete dále použít např. při výuce.

Portál Informační věda a knihovnictví v české Wikipedii ČR

Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii vznikl v roce 2011 za účelem podpory, zjišťování, zpřehledňování, analýzy, měření a hodnocení oborově relevantního obsahu české Wikipedie. Vznikl tak hlavní rozcestník k oborově relevantním obsahům české Wikipedie a k obsahům sesterských projektů.

Dílčími a podpůrnými cíli wikiportálu jsou také zviditelnění a zpřehlednění stávajícího oborově relevantního obsahu české Wikipedie a zlepšení přístupnosti uživatelů k tomuto obsahu, motivování dalších studentů a odborníků knihovnicko-informačních oborů do vlastního zapojení se do tvorby a vylepšování oborově relevantního obsahu české Wikipedie, zviditelnění oboru informační vědy a knihovnictví v rámci české Wikipedie i v rámci povrchového webu, ad.

Pravidla psaní odborného článku ČR

Publikace základní doporučení a pravidla pro psaní odborného článku, která by měli potenciální autoři dodržovat, aby minimalizovali riziko nepřijetí článku. V materiálu jsou po formální i obsahové stránce komentovány jednotlivé části odborného článku. Součástí publikace je i popis publikačního procesu od výběru časopisu, v němž autor chce publikovat, až po obdržení výsledku recenzního řízení. Publikace je především určena čtenářům z lékařských a přírodovědných oborů a byla vytvořena pro potřeby informačního vzdělávání v Knihovně univerzitního kampusu MU.

Repozitář publikační činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ČR

Repozitář publikační činnosti UTB ve Zlíně shromažďuje a zpřístupňuje hodnocené publikační výsledky pracovníků UTB. Je postaven na technologii DSpace, ale oproti jiným repozitářům nabízí velmi vyspělé technické řešení a řadu nadstavbových služeb pro uživatele. Unikátní je například projení v reálném čase na citační databáze Web of Science a Scopus, zabudování služeb SFX, doporučování příbuzné literatury skrze systém bX atd. Repozitář tak představuje cennou službu jak pro samotné autory, jejichž publikační výsledky propaguje, tak pro uživatele, kteří se mohou v komfortním prostředí seznámit s vědeckou činností prováděnou na UTB.

Retrobi ČR

Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945 je zřejmě největší oborovou článkovou bibliografií v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v českých zemích v češtině i němčině. Díky programu MŠMT INFOZ je tato kartotéka nově zpřístupněna online.

Původní kartotéční lístky byly při digitalizaci obohaceny o OCR přepisy a zpřístupněny ve speciálním software, který mimo jiné umožňuje:

  • fulltextové vyhledávání nad textovými daty s možnostmi další specifikace dotazu (omezení na vybrané části katalogu, konkrétní položky, obsah schránky atp.)
  • třídění a zpracování dat pomocí funkce schránka a jejich následné uložení v rámci systému či export ve formátech *.rtf, *.txt, *.jpg a *.png
  • editovat textová data původních OCR přepisů na několika úrovních (hrubý přepis, segmentovaný přepis, položkový přepis), ta jsou pak okamžitě přístupná pro export a vyhledávání
  • v administrátorském rozhraní pak má implementovány moduly pro hromadnou edici dat, správu uživatelských účtů, správu uživatelských hlášení a systémové nástroje pro správu dat v bázi a evidenci jejich pohybu
Rozečti.se - on-line výuka rychlého čtení ČR

Rozečti.se je on-line aplikace vytvořená pro výuku rychlého čtení. Jde o komplexní nástroj, který uživatelům nabídne jak potřebné pochopení této dovednosti, tak její skutečnou výuku formou postupného absolvování 20 pečlivě předpřipravených lek­cí.

Základy rychlého čtení jsou uživatelům předávány postupně kombinací ilustračních videí, přesných návodů a vysvětlení k jednotlivým cvičením. Všechna potřebná teorie je tak nenásilně rozprostřena mezi praktická cvičení, což velmi usnadňuje samotnou výuku.

Aplikace pak nabízí jednak základní cvičení potřebná pro výuku rychlého čtení a jednak doplňková cvičení vhodná například pro cvičení paměti a jiné. Základní cvičení, součást předpřipravených lekcí, zajistí uživatelům Rozečti.se nejprve tzv. rozšiření zrakového rozpětí a následně zlepšení očních fixací při pohybu v textu. Na závěr každé lekce si pak uživatel změří své dosavadní zlepšení.

Rozečti.se přínaší široké veřejnosti možnost ovládnout dovednost rychlého čtení již po několika týdnech krátkých pravidelných cvičení z pohodlí kanceláře nebo svého domova. On-line interaktivní forma výuky zásadně kvalitativně převyšuje klasické samostudium a zároveň zpřistupňuje rychlé čtení mnohem širšímu publiku než byly klasické kurzy dosud schopny.

Kolik emailů a jiného textu každý den přečtete? Díky online kurzu rychlého čtení Rozečti.se se naučíte číst o 100 až 200% rychleji již po 14 dnech 30 minutových cvičení 1× denně.

Výklad citační normy ČSN ISO 690 - Biernátová, Skůpa ČR

Interpretace nové verze normy ČSN ISO 690 od Olgy Biernátové a Jana Skůpy, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude pravidelně aktualizován.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner