EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Aký význam má terminologický slovník - tezaurus - v dobe elektronizácie a e-služieb?

Autor

Alena Zuzánková
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Terminologický slovník – tezaurus, riadený terminologický slovník sa považuje za súhrnný informačný materiál s vyššou informačnou hodnotou, ktorý prispieva k lepšej orientácii v terminológii danej vednej oblasti v dobe informačného „boom“.

Od bežného slovníka sa tezaurus odlišuje vypracovanou hierarchickou štruktúrou, ktorej zostava zodpovedá vzájomným väzbám medzi termínmi. Postupy pri zaraďovaní termínov do hierarchickej štruktúry tezauru, so zameraním na technické vedy, sa väčšinou riadia logikou technologických súvislostí a vzťahov, ktoré vznikajú v priebehu výrobných procesov daného odvetvia. Hierarchický register tezauru zaznamenáva termíny v abecednom poradí v dohodnutej štruktúre hierarchických vzťahov, najčastejšie určených nasledujúcimi pojmami: „širší termín“ (ŠT), „užší termín“ (UT) a „príbuzný termín“ (PT).

Spolu s výkonnou počítačovou technikou sa tak vytvoril uvedený informačný materiál pre celulózo-papierenskú vednú oblasť, ktorý v tomto regióne nebol doteraz prístupný. V súlade so súčasnými trendmi a plnením programu otvoreného prístupu (Open Access) k vedeckým informáciám je TEZAURUS CELPAP sprístupnený pre odbornú verejnosť prostredníctvom webovej stránky Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s.

O autorovi

Ing, Alena Zuzánková je absolventkou Slovenskej technickej univerzity, Bratislava, Katedra dreva, papiera a celulózy, pracovala ako výskumná pracovníčka na VÚPC. Neskôr, po rozšírení vzdelania v oblasti informačných činností s orientáciou na počítačové a elektronické spracovanie vedecko-technických informácií zabezpečovala rešeršné a študijné materiály pre pracovníkov výskumu aj z výrobných podnikov. V súčasnosti vedie odbor vedecko-technických informácií . Mimo bežných informačných a knižničných činností spolu s kolektívom buduje vlastnú bázu dát, ktorá je jedným zo základných pilierov zostavy tezauru v celulózo-papierenskej problematike.

Spoluautoři

  • Peter Medo, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři