13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Ceny INFORUM 2007

Cenami Inforum 2007 byly oceněny následující z nejvýznamnějších a nejlepších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2006. Výsledky hlasování o Ceny Inforum 2007 byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOKONCERTu dne 23. 5. 2007.

Fotografie ocenění pro nominaci Oborová brána knihovnictví a informační vědy, KIV

Oborová brána knihovnictví a informační vědy, KIV

Oborová brána knihovnictví a informační vědy je velmi užitečným projektem, který se bude i nadále rozvíjet a který dává velkou informační hodnotu studentům i profesionálům informačně-knihovnických oborů. Portálový způsob organizace informačně-knihovnické problematiky řešený technologicky via MetaLib je sub-bránou v rámci celého komplexu Jednotné informační brány.

Fotografie ocenění pro nominaci Archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity

Archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity

1. září 2006 zpřístupnila Masarykova univerzita na Internetu - jako první vysoká škola v České republice - v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce. Zveřejněny jsou všechny práce odevzdané po 1.1.2006 (od účinnosti novely VŠ zákona, která zveřejnění umožňuje resp. vyžaduje) plus práce z dřívějších let, u nichž byl získán souhlas autorů se zveřejněním na Internetu.

Archiv obsahoval začátkem září 2006 již více než 30.000 prací, z toho přes 9.200 prací bylo zveřejněno volně na Internetu ve fulltextové podobě.

Archiv je součástí studijního informačního systému IS MU vyvíjeného týmem na Fakultě informatiky MU a je součástí komplexního řešení elektronické podpory tvorby a zpřístupnění studentských kvalifikačních prací: od vypsání zadání práce učitelem, přes přihlašování studentů k tématům, vkládání finálních prací, generování webových přístupových formátů, skenování a vkládání oponentských posudků, vyhledávání, až po systém na odhalování plagiátů.

Fotografie ocenění pro nominaci Digitálna knižnica pre nevidiacich

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči začala sprístupňovať pre nevidiacich a slabozrakých používateľov digitálne zvukové dokumenty na svojom webovom sídle. Dokumenty sú pred neoprávneným šírením zabezpečené systémom WMA DRM (Windows media audio Digital right management). Vďaka prideľovaniu a menežovaniu licencií cez internet môžu nevidiaci používatelia počúvať knihy len na svojom počítači, prípadne notebooku. Na inom počítači (bez licencie) sú zvukové knihy nefunkčné, čo umožňuje knižnici sprístupniť aj najnovšie zvukové monografie bez porušenia Autorského zákona. Bez takéhoto zabezpečenia by knižnica mohla na svojej stránke zverejniť len staršie diela, ktoré už nie sú viazané Autorským zákonom.

Využívanie služby je veľmi jednoduché. Nevidiaci sa na stránke zaregistruje. Ak je používateľom knižnice, dostane oprávnenie na používanie mena a hesla, pomocou ktorého sa pred prvým vypočutím licencovanej knihy prevedie licencia na jeho konkrétny počítač.

Ani používatelia bez znalosti práce s počítačom a bez prístupu na internet nie sú ukrátení. Knihy je možné počúvať ako v prehrávačoch MP3 (s podporou funkcie WMA DRM), tak aj v mobilných telefónoch, čo umožňuje nevidiacemu prísť do knižnice, cez internet vybrať knihu a cestou z knižnice si ju už môže počúvať. Tu je priestor pre knihovníkov, ktorí nevidiacemu môžu pomôcť pri kopírovaní zvukovej knihy z internetu do MP3 prehrávača, alebo mobilného telefónu nevidiaceho.

Je samozrejmé, že webové sídlo s touto službou spĺňa štandardy prístupnosti pre nevidiacich a odporúčania W3C úrovne AA.

Nominace

Nominovat na Ceny Inforum 2007 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře v termínu do 26. 2. 2007.

Hlasování

Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na přihláškách, nejúspěšnější nominace pak byly oceněny Cenou účastníků Inforum 2007. Uzávěrka hlasování byla společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 7. 5. 2007.

Přehled přijatých nominací

Nominace z ČR

Archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity

1. září 2006 zpřístupnila Masarykova univerzita na Internetu - jako první vysoká škola v České republice - v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce. Zveřejněny jsou všechny práce odevzdané po 1.1.2006 (od účinnosti novely VŠ zákona, která zveřejnění umožňuje resp. vyžaduje) plus práce z dřívějších let, u nichž byl získán souhlas autorů se zveřejněním na Internetu.

Archiv obsahoval začátkem září 2006 již více než 30.000 prací, z toho přes 9.200 prací bylo zveřejněno volně na Internetu ve fulltextové podobě.

Archiv je součástí studijního informačního systému IS MU vyvíjeného týmem na Fakultě informatiky MU a je součástí komplexního řešení elektronické podpory tvorby a zpřístupnění studentských kvalifikačních prací: od vypsání zadání práce učitelem, přes přihlašování studentů k tématům, vkládání finálních prací, generování webových přístupových formátů, skenování a vkládání oponentských posudků, vyhledávání, až po systém na odhalování plagiátů.

BIBLIOSET

BIBLIOSET - Balík knihovnických a informačních služeb zahrnující meziknihovní výpůjční systém, systém pro usnadnění správy příručního knihovního fondu, databázi obsahující vícehlediskové (formální a věcné) zpracování beletrie a jiných vybraných děl, databázi obsahující časopisecké a novinové články z vybraných periodik a aplikaci pro statistickou evidenci využívání internetu a pro účtování provozu internetových služeb. Jako celek je Biblioset užitečnou pomůckou pro všechny knihovny a knihovníky, kteří potřebují nalézt užitečné a komplexní informace na jednom místě.

Blog Hloubkaři

Blog je unikátním zdrojem informací o útocích spojeneckého letectva na pozemní cíle v českých zemích v letech 1944 a 1945. Příspěvky jsou založeny na archivních pramenech domácí i zahraniční provenience, odborné a regionální literatuře, vzpomínkách pamětníků apod.

JaMM Journals

JaMM Journals umožňuje současné vyhledávání titulů časopisů ve vybraných EIZ dostupných pro instituci, přes kterou je uživatel k systému přihlášen. Ve výsledcích lze pak zjistit, ve kterém zdroji (případně kolekci) se hledaný titul nachází, zda ho má knihovna i v tištěné podobě, od kterého roku je dostupný plný text a další informace. Mimo to je systém napojen na Jednotnou informační bránu a na službu Citace.com. Hlavní výhodou JaMM Journals je jednoduché uživatelské rozhraní.

KDO JE KDO v české slavistice

Databáze věnující se české slavistické veřejnosti. Založena byla na počátku roku 2006. Zpřístupňuje biografické a bibliografické údaje lidí, kteří se odborně zabývají problematikou slavistiky. Představuje též pracoviště, na nichž lidé věnující se slovanským tématů pracují.

Databáze umožňuje vyhledávat podle jmen, odborné specializace nebo fulltextově. Díky anglické verzi jsou údaje dostupné i pro zahraniční zájemce.

Manuscriptorium pro školy

Manuscriptorium pro školy nyní nabízí plné texty vybraných digitalizovaných dokumentů v novém uživatelském prostředí, které bylo navrženo právě pro učitele a studenty. K digitalizovaným dokumentům nabízí i metodické popisy, nabídky, jak s nimi lze ve vyučování pracovat. Vychází při tom z cílů vzdělávání uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu, kterými je například podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Pro učitele může být tato nabídka zajímavou inspirací nebo i přímým návodem, studenti pak mají šanci stát se na okamžik skutečnými vědci, pracovat s autentickými prameny, nacházet v nich střípky historie a skládat si je do mozaiky. Důraz je kladen na aktivní učení. Historie už nemusí být (a neměla by být) jen souborem zprostředkovaných informací, ale může se stát dobrodružstvím vlastního objevování, poznávání.

Nový český překlad Dublin Core

Webová prezentace nového českého překladu metadatového formátu Dublin Core. Zohledňuje a aktualizuje uplynulý vývoj formátu v letech 2000-2006 a nabízí tak jeho aktuální podobu v českém překladu, srozumitelnou formou pro všechny případné zájemce.

Oborová brána knihovnictví a informační vědy, KIV

Oborová brána knihovnictví a informační vědy je velmi užitečným projektem, který se bude i nadále rozvíjet a který dává velkou informační hodnotu studentům i profesionálům informačně-knihovnických oborů. Portálový způsob organizace informačně-knihovnické problematiky řešený technologicky via MetaLib je sub-bránou v rámci celého komplexu Jednotné informační brány.

Přírodovědná encyklopedie BioLib

BioLib je nekomerční přírodovědný vzdělávací server, který nabízí rozhraní pro jednoduchou tvorbu a správu informací biologického charakteru a jejich efektivní prezentaci. Vedle taxonomické databáze rostlin, hub a živočichů obsahuje rozsáhlý slovník pojmů, galerii fotografií a řadu dalších funkcí. Jedná se o polootevřenou encyklopedii, podílet se na rozšiřování obsahu BioLibu může každý, kvalita dat je však ověřována odborníky. Systém je optimalizovaný pro řadu prohlížečů, je kladen důraz na použitelnost a dostupnost stránek, ať už technickou, jazykovou nebo vědomostní. Zároveň BioLib slouží jako platforma pro vývoj dalších nástrojů a funkcí využitelných k popularizaci přírodovědy či spolupráci odborníků s veřejností. Databáze obsahuje přes 300 tisíc taxonů, v galerii je 25 tisíc určených fotografií. BioLib je v současné době využíván řadou uživatelů, včetně studentů, pedagogů, taxonomů, fotografů, překladatelů a redaktorů časpisů a knih z České republiky i ze zahraničí.

Publikační činnost-ošetřovatelství a nelékařské profese

Knihovna Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů již od počátku svého vzniku (1963) vedla v klasické lístkové formě tzv. kartotéku publikační činnosti pedagogických pracovníků tehdejšího Střediska pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně. Po celou dobu vývoje této vzdělávací instituce (do roku 2003 IDV PZ a nyní NCO NZO) tuto kartotéku průběžně doplňovala. Na základě projektu „Redakční systém-APC“ knihovna získala dotaci MZ ČR k převedení kartotéky do elektronické podoby s možností online vstupů. V roce 2005 projevila zájem o sdílení této databáze oboru ošetřovatelství knihovna Zdravotně sociální fakulty JČ Univerzity, a tak se na základě uzavřené smlouvy začala podílet na tvorbě speciální databáze autorů (pedagogických pracovníků) zabývajících se problematikou ošetřovatelství a dalších nelékařských profesí. V letošním roce by ráda umožnila "veřejný přístup" a ráda by získala další spolupracovníky a zájemce z řad vzdělávacích institucí, zabývajících se vzděláváním ve zmíněných oborech. Databázi si lze prohlédnout po zadání login: host heslo:knihovna

Nominace ze SR

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči začala sprístupňovať pre nevidiacich a slabozrakých používateľov digitálne zvukové dokumenty na svojom webovom sídle. Dokumenty sú pred neoprávneným šírením zabezpečené systémom WMA DRM (Windows media audio Digital right management). Vďaka prideľovaniu a menežovaniu licencií cez internet môžu nevidiaci používatelia počúvať knihy len na svojom počítači, prípadne notebooku. Na inom počítači (bez licencie) sú zvukové knihy nefunkčné, čo umožňuje knižnici sprístupniť aj najnovšie zvukové monografie bez porušenia Autorského zákona. Bez takéhoto zabezpečenia by knižnica mohla na svojej stránke zverejniť len staršie diela, ktoré už nie sú viazané Autorským zákonom.

Využívanie služby je veľmi jednoduché. Nevidiaci sa na stránke zaregistruje. Ak je používateľom knižnice, dostane oprávnenie na používanie mena a hesla, pomocou ktorého sa pred prvým vypočutím licencovanej knihy prevedie licencia na jeho konkrétny počítač.

Ani používatelia bez znalosti práce s počítačom a bez prístupu na internet nie sú ukrátení. Knihy je možné počúvať ako v prehrávačoch MP3 (s podporou funkcie WMA DRM), tak aj v mobilných telefónoch, čo umožňuje nevidiacemu prísť do knižnice, cez internet vybrať knihu a cestou z knižnice si ju už môže počúvať. Tu je priestor pre knihovníkov, ktorí nevidiacemu môžu pomôcť pri kopírovaní zvukovej knihy z internetu do MP3 prehrávača, alebo mobilného telefónu nevidiaceho.

Je samozrejmé, že webové sídlo s touto službou spĺňa štandardy prístupnosti pre nevidiacich a odporúčania W3C úrovne AA.

Leaders.sk

Leaders.sk obsahuje štruktúrované profily osobností slovenského verejného života, viac ako tisíc archívnych článkov a vo vybraných prípadoch aj pôvodné analýzy.

SciTech navigátor

Navigačný nástroj Centra VTI SR umožňujúci efektívny prístup do vyše 650 najdôležitejších bezplatných sieťových e-zdrojov pre vybrané oblasti vedy a techniky (databázy, e-archívy, špecializované vyhľadávače, portály a pod.). Budovaný je v katalógovej podobe s anotáciami e-zdrojov, dôrazom na plnotextový obsah, slovenské, české a anglické jazykové pokrytie a s možnosťou vyhľadávania pomocou kľúčových slov alebo výberom z menu. Okrem toho v sekcii "rýchle vyhľadávanie" umožňuje priamo zadávať dotazy do vybraných vyhľadávačov. V ponuke má aj zasielanie informácií o novinkách e-mailom alebo cez službu RSS.

VEREJNÉ PRÍSTUPOVÉ BODY K INTERNETU

Zriadenie verejne prístupných bodov k internetu je výsledkom projektu, ktorý spracovala Verejná knižnica Jána Bocatia v súčinnosti s Úradom Košického samosprávneho kraja.. Projekt bol realizovaný v knižniciach Košického samosprávneho kraja: vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, v regionálnych knižniciach: v Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a v mestských knižniciach v Moldave nad Bodvou, Sobranciach a v Gelnici. Knižnice získali celkom 79 počítačov pre používateľov, ďalej tlačiarne a kopírovacie stroje. Súčasťou technického vybavenia regionálnych knižníc sú aj počítače pre nevidiacich. Prostredníctvom tohto projektu sa podarilo zabezpečiť široký prístup občanov k informáciám a k novému portálu Košického samosprávneho kraja. Vytváranie prístupových bodov k sieti internet prinieslo zlepšenie dostupnosti informačných technológií i pre ekonomicky a zdravotne znevýhodnených občanov. Internetové služby sú používateľom poskytované bezplatne.

Zlatý fond denníka SME

Zlatý fond denníka SME je najväčšia elektronická knižnica slovenskej literatúry. Diela sú digitalizované pod odborným vedením Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Pri digitalizácii sú plne akceptované všetky európske odporúčania pre digitalizáciu národného kultúrneho dedičstva, projekt sa snaží o čo najčistejšie spracovanie z hľadiska gramatiky, bibliografie i typografie textu.
Súčasťou projektu je postupne pripravovaná multimediálna encyklopédia slovenskej literatúry a popularizačná činnosť realizovaná formou pravidelných článkov o slovenskej literatúre v denníku SME.
Vznik projektu v decembri 2006 okrem laickej verejnosti privítali viaceré univerzitné pracoviská doma i v zahraničí. Mnohé základné a stredné školy používajú Zlatý fond denníka SME ako učebnú pomôcku na hodinách literatúry.

Zrekonštruované priestory Ústrednej knižnice SAV

Rekonštrukcia priestorov a nové riešenie študovne Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied na Klemensovej ulici v Bratislave, umožnili okrem iného lepší prístup používateľov k elektronickým informačným zdrojom.