13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Profesní růst informačních pracovníků

Koordinátor: Petra Jedličková, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Kdy a kde: 22. 5. 2006, 14.00 - 15.25, Posluchárna D

Chceme vědět, jak jsme kompetentní?

Autor: Zlata Houšková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Spoluautoři:

Jarmila Burgetová / Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Abstrakt:

Od roku 1997 probíhá pod záštitou Evropské unie ve skupině evropských států (Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Rumunsko, Česká republika, Velká Británie) projekt CERTIDoc (dříve DECIDoc) zaměřený na definování a certifikaci kompetencí informačních pracovníků. Obecně známými výstupy tohoto projektu v ČR jsou dvě vydání publikace Euroguide LIS (Evropský průvodce kompetencemi pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb). Obě vydání, druhé v roce 2006, vyšla v českém překladu v edici Aktuality SKIP. Nejde ovšem pouze o přehled žádoucích kompetencí; projekt nabízí mnoho dalších využití: k tvorbě obsahu vzdělávacích programů, pro autoevaluaci vlastních kompetencí, stanovení profesního růstu ad. A vývoj by měl směřovat ještě dále - k zavedení systému certifikace těchto kompetencí v České republice. Jde o projekt dlouhodobý, který se bude vyvíjet tak, jak se bude vyvíjet naše profese. Ale - jsme schopni a ochotni porovnávat se s informačními specialisty v ostatních evropských zemích? Máme o něco takového vůbec zájem? Dokážeme z našich řad vybrat a respektovat skupinu expertů, kteří budou naše kompetence posuzovat? Jsme již na něco takového připraveni? SKIP nabízí odborné veřejnosti nejen diskusi, ale i spolupráci při využití všech možností, které projekt CERTIDoc oboru nabízí.

O autorovi:

Zlata Houšková absolvovala obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium oboru Výchova a vzdělávání dospělých tamtéž. Pracuje v Národní knihovně České republiky jako manažer vzdělávání. Profesnímu vzdělávání se věnuje jak teoreticky, tak prakticky; přednáší v celé řadě kurzů, spolupracuje s oborovými školami, vede diplomové práce apod. Je spoluautorkou dvou výzkumů "Věková, vzdělanostní a platová analýza situace v českých knihovnách" (1998, 2004), řady vzdělávacích projektů; za posledních 10 let publikovala na 70 článků v oborovém periodickém tisku, sbornících a dalších publikacích. Je odbornou garantkou grantového programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Podstatná část jejího profesního působení je spjata s prací v profesní organizaci SKIP, kde je mimo jiné předsedkyní Secke vzdělávání, jež se kromě mnoda dalších aktivit angažuje v projektu CERTIDoc.

PhDr. Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), e-mail: Jarmila.Burgetova@seznam.cz; 233-335-030 rovnocenný podíl autorek na příspěvku Jarmila Burgetová po maturitě na gymnáziu vystudovala knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1967 obhájila titul doktora filozofie. Od roku 1952 pracuje v oboru. Po dvouleté praxi v Krajské knihovně v Prešově na Slovensku od roku 1956 až do roku 1970 pracovala v tehdejší Státní knihovně ČSR, nyní Národní knihovně ČR. V průběhu Pražského jara 1968 se angažovala ve věci ustavení profesního spolku knihovníků Svazu knihovníků a informačních pracovníků, z politických důvodů dostala ve Státní knihovně na podzim roku 1970 výpověď. Teprve v květnu 1972 jí podařilo vrátit se do oboru, vedla odbornou knihovnu Psychologického ústavu ČSAV v Praze. Od roku 1976 působila v metodickém oddělení Základní knihovny - Ústředí vědeckých informací ČSAV. V Knihovně AV ČR (dnešní název bývalé ZK-ÚVI) pracuje dodnes na menší úvazek jako poradkyně ředitelky a redaktorka zpravodaje „INFORMACE“. Publikovala vedle několika samostatných metodických publikací desítky článků zejména k problematice organizace a řízení knihoven, jejich doplňování, využívání a šíření vědeckých informací, informační výchovy, k otázkám knihovnické legislativy a k rozvoji spolkové činnosti. Přednášela na nejrůznějších typech kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí, na jejichž organizaci se podílela, a to zejména v rámci Akademie věd ČR. Jako předsedkyně Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v letech 1990 – 1998, od roku 2001 jeho čestná předsedkyně, se aktivně věnuje rozvoji zahraničních styků spolku a mezinárodní spolupráci. V roce 2001 obdržela Cenu českých knihovníků a medaili Z.V.Tobolky za celoživotní přínos českému knihovnictví.

 


Ostatní příspěvky v sekci

Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů

Autor: Russell Bailey, Providence College Library, USA

Vzdělávání knihovníků v Rumunsku

Autor: Anca Cristina Rapeanu, "Carol I" Central University Library of Bucharest, Rumunsko

Spoluautoři:

Corina Dovinca / "Carol I" Central University Library of Bucharest