13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 13.30 - 15.30, Nová aula

Užití Open alternativ v knihovních a informačních službách

Autor: Čestmír Halbich, Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt:

V článku jsou popsány současné trendy ve využití Open Access, open source softwaru a Open Document Format standardů v oblasti informačních služeb a elektronických informačních zdrojů a služeb. Jsou popsány výhody a nevýhody výše jmenovaných služeb a produktů ve srovnání s placeným přístupem ke knihovnickým službám a užitím softwaru s uzavřeným kódem. Kromě ekonomické stránky věci se autor zabývá ve své analýze též otázkami bezpečnosti informačních systémů, protože jsou podle jeho názoru dobře dokumentovatelné a navíc se autor oblastí bezpečnosti informačních systémů dlouhodobě zabývá. Na závěr jsou uvedena doporučení pro knihovnickou praxi a pro praxi dalších informačních služeb.

O autorovi:

Současný zaměstnavatel: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačních technologií. Doba působení: 1995 – stále trvá. Pracovní zařazení: odborný asistent. Náplň práce: tvorba osnov, garance a výuka SW orientovaných předmětů (Informatika, Programovací jazyk C++, Bezpečnost informačních systémů).Tvorba osnov a výuka vlastního nového předmětu Základy ochrany počítačových dat (později Bezpečnost informačních systémů), ve spolupráci s Dr.Brechlerovou. Vedoucí diplomových a bakalářských prací zejména v oblasti informatiky a bezpečnosti IT. Vedení několika grantů (FR VŠ, interní granty ČZU, PEF ČZU), spoluřešitel na grantech FR VŠ, záměrech MŠMT (VZ 411100010) Autorem 5 patentů, autorem či spoluautorem několika kapitol knih u nás i v zahraničí, několika vysokoškolských skript a zhruba 50 příspěvků na konferencích ( v ČR i v zahraničí), v časopisech apod., v posledních letech zejména v oblasti bezpečnosti IS, systémových přístupů v užívání informačních technologií atd. Několik vyzvaných přednášek na univerzitách v USA, v Malaze a Tampere. Člen pracovní skupiny 11.7 IFIP, která se zabývá zejména vztahem bezpečnosti a práva, dále ISA RC51 Sociocybernetics. Zájmy v oblasti bezpečnosti: systémový přístup k bezpečnosti informačních systémů, problematika digitálního podpisu, autentizace, detekce průniků, vzdělávání v bezpečnosti, bezpečnostní rysy internetových technologií atd. Člen redakční rady Journal of Computer Virology, Springer Verlag France


Ostatní příspěvky v sekci

Efektivní řešení přístupu k elektronickým zdrojům - zkušenosti ústřední knihovny Warsaw University of Technology

Autor: Anna Tonakiewicz, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko

Spoluautoři:

Grazyna Komorowska / Main Library of Warsaw University of Technology

Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spoluautoři:

Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Propojení primárních a sekundárních informačních zdrojů - vědecká digitální knihovna v plném slova smyslu

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluautoři:

Ludmila Zetková / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.