Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 16.20 - 17.05, Vencovského aula

Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Autor: Zuzana Halienová, Slovenská národná knižnica, Martin

Plné texty

Abstrakt:

Slovenská národná knižnica bola riešiteľom projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. Celkovým cieľom projektu je uľahčiť prístup podnikateľom, ako aj akademickej a vedeckej obci k informáciám a tým napomôcť k inováciám v priemysle a budovaniu znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike. V rámci projektu boli vytvorené, resp. rozšírené súčasné priestory knižníc formou stavebných úprav. Takýmito úpravami sa vytvoril priestor, ktorý slúži ako Informačno-vedecké centrum, ktoré poskytuje kvalitatívne vyšší štandard knižnično-informačných nadstavbových služieb prostredníctvom elektronických informačných zdrojov. Po vybavení najmodernejšou výpočtovou technikou a modernými informačnými technológiami sú pracoviská schopné poskytovať svoje služby elektronickou formou. Používateľ tak dostane priamo fulltextové informácie podľa svojich konkrétnych požiadaviek. Od realizácie projektu sa očakáva predovšetkým rozšírenie knižničných, informačných a poradenských služieb a zlepšovanie ich kvality, nárast využívania internetu a moderných informačných technológií malými a strednými podnikateľmi, práca s informáciami prostredníctvom elektronických informačných zdrojov, rast vedomostnej úrovne používateľov smerujúcej k zvýšeniu ekonomického prospechu, informačné prepojenie vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc za účelom spolupráce pri poskytovaní informácií z čo najširšieho spektra informačných zdrojov, vytvorenie priestoru podnikateľom na vzájomné stretnutia umožňujúce uzatvárať nové kontakty.

O autorovi:

Som absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor História. Pracujem v Slovenskej národnej knižnici v Martine od roku 1996. Od roku 2006 som vedúcou Referátu referenčných služieb a venujem sa elektronickým informačným zdrojom, ich nákupu, sprístupňovaniu a využívaniu v SNK. Od toho istého roku som aj národnou koordinátorkou národnej licencie databáz EBSCO, ktorú zabezpečuje Slovenská národná knižnica v Martine od roku 1999 pre všetky akademické, vedecké, špeciálne a verejné knižnice na Slovensku. Od roku 2009 som vedúcou Oddelenia elektronických služieb a koordinujem realizáciu a napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. V rámci tohto projektu vediem Informačno-vedecké centrum v SNK a som vedúcou pracovnej skupiny pre informačno-vedecké centrá na Slovensku. Prednášam o rešeršovaní, stratégiách a princípoch, o vyhľadávaní v systémoch OPAC Virtua, EBSCOhost a ďalšie. Publikujem články o elektronických informačných zdrojoch, ich sprístupňovaní a využívaní. Od januára 2008 pracujem ako Freelance Trainer - prednášam o rešeršovaní a využívaní elektronických informačných zdrojov pre firmu Elsevier.


Ostatní příspěvky v sekci

Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky

Autor: Alena Brůžková, Národní technická knihovna, Praha

Spoluautoři:

Jitka Hladká, Andrea Kučerová, Národní technická knihovna, Praha

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky

Autor: Alena Brůžková, Národní technická knihovna, Praha

Spoluautoři:

Jitka Hladká, Andrea Kučerová, Národní technická knihovna, Praha

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko