Workshop

WORKSHOP A: Informační generace: změna, nebo kontinuita?

Koordinátor: David Bawden, City University London, Velká Británie

Kdy a kde: 26. 5., 10.00 - 13.00, CERGE, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Cílem workshopu je zamyslet se a prodebatovat společně s účastníky možné rozdíly mezi potřebami a chováním nové generace uživatelů informací. Jsou jimi středoškoláci chystající se na vysokou školu, z nichž se poté stanou profesionálové v oboru?

V Británii a Spojených státech se vedla řada debat na téma informační zvyklosti nadcházející „nové generace“ mladých lidí, tj. generace X, generace Y, Millenials, generace Google atd. Tato diskuse vyústila v rozdílné postoje v této otázce. Někteří odborníci věří, že nová generace narozených již v digitálním věku, tzv. digital natives, má zcela odlišné chování, potřeby a dokonce i způsob myšlení a strukturu mozku. To by znamenalo, že tito lidé budou vyžadovat zcela jiný způsob přístupu k informacím, založený spíše na digitálních a sociálních médiích než na knihovnách a databázích. Jejich odpůrci se domnívají, že změny v chování a potřebách nové generace nejsou tak velké a významné.
Po úvodní prezentaci se bude workshop touto problematikou zabývat z obou pohledů a to strukturovanými diskusemi, brainstormingem a prací ve skupině.
Nejprve se zaměříme na naše vlastní zkušenosti s informačním chováním a očekáváním mladých lidí a možné porovnání anglosaského světa s Českou republikou a střední Evropou. Pokusíme se společně dojít k závěru, jaké změny lze v příštích 10 letech očekávat.
Poté se pokusíme vyjít z tohoto faktu a zvážit, jakými změnami v knihovně a informačních službách bychom měli na tuto situaci reagovat. Měly by se knihovny a informační centra prezentovat na Facebooku? Nebo v rámci Second Life? Přemění se knihy a časopisy ve wiki a blogy? Do jaké míry se stanou elektronické knihy a časopisy standardem? Budou uživatelé očekávat poskytování informací prostřednictvím mobilních zařízení? Pokud k těmto změnám ve větším rozsahu dojde, kde se pak ocitnou knihovny a informační centra? 

UPOZORNĚNÍ: workshop bude veden v angličtině.

logo CERGE-EI

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

WORKSHOP B: Přehled rámce pro výměnu a opětovné využití digitálních objektů v otevřených archivech OAI-ORE

Koordinátor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Kdy a kde: 26. 5., 13.00 - 16.00, Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, č. místnosti 205

YouTube, Flickr, del.icio.us, blogy, mash-ups a další technologie webu 2.0 naznačují, jakou zkušenost uživatelé na webu získávají. Proto také narůstá zájem o začlenění těchto nástrojů a postupů do komunikace mezi vědci, ve výzkumu a vzdělávání. Cílem bude dostat vlastní hodnotu digitálních objektů zpoza hostujících repozitářů, neboť objekty používané ve vědě a vzdělávání jsou typicky složené objekty tj. součástí jsou jak metadata, tak i obsah. Například složené objekty “virtuálních dat” představené v rámci projektu National Virtual Observatory Project, tzv. datuments popsané v rámci komunity chemiků a objekty pro výuku implementovány NSDL, sdílejí  složky, které jsou rozmístěné ve více databázích a webových serverech.

Aby bylo možné využít možnosti webu 2.0 pro takové složené objekty, program OAI-ORE navrhuje přístup, který by se zcela vyrovnal architektuře webu.

Stanovuje všeobecně aplikovatelné modely a protokoly na podporu vysoce distribuovaných interoperabilních vědeckých komunikačních systémů za využití unikátního identifikátoru pro agregaci webových zdrojů tzv. URI.

Díky tomu se složené digitální objekty více začleňují do struktury webu, a tudíž se stávají přístupnějšími pro standardní webové aplikace a uživatele.

Workshop podá základní přehled o rámci pro interoperabilitu OAI-ORE a také: důvody a motivace, datový model, standardy (Atom, RDF/XML), zásady protokolu http a postupy k zpřístupnění. Viz http://www.openarchives.org/ore/toc

UPOZORNĚNÍ: workshop bude veden v angličtině.

KAV ČR

Workshop je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR.