Ceny konference INFORUM 2011

Oceněny byly tyto projekty:

Mimořádné ocenění bylo uděleno paní Ing. Janě Hartmanové za trpělivou pomoc a vstříctnost při přípravě konferencí INFORUM.

Infoceny 2011

Cenami INFORUM je každoročně oceněno několik nejvýznamnějších a nejlepších českých produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast.

Nominace

Nominovat na Ceny INFORUM 2011 může kdokoli prostřednictvím online formuláře do 22. března 2011. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování

Z došlých nominací mohou vybírat sami účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci. Nejúspěšnější nominace budou oceněny Cenou účastníků INFORUM 2011. Uzávěrka hlasování je společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 9. května 2011.

Vyhlášení výsledků

Výsledky hlasování o Ceny INFORUM 2011 byly slavnostně vyhlášeny a předány na společenském večeru 25. května 2011.

Ceny INFORUM 2010

Jaké byly Ceny INFORUM 2010?

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Bibliotheca economica ČR

Bibliotheca economica je unikátní virtuální knihovna, která vzniká na základě spolupráce Národohospodářské fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze. Bibliotheca economica obsahuje mnohdy zapomenuté tituly ekonomické literatury, které byly publikovány před rokem 1948. Bibliotheca economica je budována studenty VŠE v rámci výuky českého ekonomického myšlení. V této podobě byla zprovozněna v létě 2010. Do knihovny může vstoupit kdokoliv a odkudkoliv. Uvnitř se může čtenář pohybovat díky originálnímu způsobu vyhledávání, které jej zavede ke konkrétní knize, v níž může listovat. Čtenáře provází na této cestě stovka virtuálních knihovníků – studentů VŠE. Ke každé knížce si díky nim může čtenář najít standardní abstrakt, ale i rozsáhlejší hodnocení. Jsou zde také biografie a bibliografie jednotlivých autorů. Knihovna je uživatelsky jednoduchá a otevřená. Jediné omezení tvoří autorský zákon. Každý semestr do knihovny Bibliotheca economica přibude na 20–30 nových knih a desítky článků z odborných časopisů, protože každý semestr se do projektu zapojí 10–20 nových studentů.V této chvíli databáze obsahuje téměř 400 publikací.

Kontaminovaná místa - historické ortofotomapy ČR ČR

Letecké snímky území České republiky z 50. a 60. let jako výsledek první etapy realizace projektu CENIA, české informační agentury životního prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Kurz práce s informacemi ČR

E-learningový kreditovaný kurz pro studenty Masarykovy univerzity vznikl na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF ve spolupráci s ostatními knihovnami MU. Je určen studentům všech fakult i stupňů studia a jeho cílem je zvyšování informační gramotnosti účastníků. Zabývá se nejen problematikou vyhledávání a vyhodnocování informací, ale také úzce spojenou funkční gramotností (literární, dokumentové, jazykové a numerické) a prostřednictvím dílčích úkolů podporuje rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích. Kurz je vypisován vždy jednou ročně. V jarním semestru 2011 si ho zapsalo přes 1000 studentů.

Mácha on-line ČR

Městská knihovna v Praze zpřístupnila online dílo K. H. Máchy u příležitosti 200. výroční jeho narození. Představují se i méně známé první Máchovy básně, které byly psány pouze v němčině. Jejich překlad do českého jazyka a dvojjazyčné vydání připravila PhDr. Zdenka Bergrová a spolu se svým mužem výtvarníkem Věroslavem Bergrem vydala v publikaci s názvem Jitro.

Metodika tvorby bibliografických citací ČR

Metodika tvorby bibliografických citací je volně dostupná elektronická publikace popisující interaktivním způsobem metody citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver, APA style apod.). Kromě citačních pravidel publikace obsahuje shrnuje také základní zásady citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a návod k užívání online aplikace EndNoteWeb. V neposlední řadě jsou v publikaci zahrnuty i tutoriály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora v databázích Web of Science a Scopus (impact factor, h-index, SNIP a SJR).

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha ČR

Elektronickou kopii důležitého fondu týkajícího se okupační správy v českých zemích – Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu – zpřístupnil Národní archiv ČR.

Nový katalog Carmen ČR

Katalog který zpřístupňuje aktivní prvky standardu WEB 2.0 široké veřejnosti. Prohlédnout si jej můžete také na: http://www.okpb.cz:666/Opava

Portál Kurzy.knihovna.cz ČR

Portál Kurzy.knihovna.cz je součástí portálu knihovna.cz, který rozvíjí knihovnická komunita. Zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti e-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví. Cílem portálu je také poskytnout prostor všem tvůrcům e-learningových kurzů a nabídnout jim možnost sdílení jejich kurzu s dalšími uživateli portálu. Portál byl spuštěn v roce 2010 pod záštitou projektů NAKLIV a PARTSIP, které probíhají na KISK FF MU.

scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum SR

Vyhľadávací portál scientia.sk pre vedu a výskum je celoslovenským riešením umožňujúcim používateľom 22 verejných vysokých škôl a 3 vybraných vedeckých knižníc z jedného miesta vyhľadávať a získavať informácie z viac ako 100 elektronických zdrojov a databáz. Portál sprístupňuje okrem významných databázových kolekcií získaných pre slovenskú vedeckú komunitu prostredníctvom národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) aj ďalšie licencované a voľne dostupné elektronické zdroje. Ponuka zdrojov sa priebežne dopĺňa. Technologicky je portál založený na federatívnom vyhľadávači, linkovacom systéme a odporúčacej službe. Ide o jeden z výstupov národného projektu NISPEZ, ktorého riešiteľom je Centrum VTI SR v Bratislave.

WikiSkripta ČR

WikiSkripta (www.wikiskripta.eu) jsou prostorem a nástrojem pro kolektivní tvorbu a sdílení výukových materiálů z oblasti medicíny. Vznikla v roce 2008 na 1. LF UK v Praze a následoval zkušební provoz a vývoj.

Klíčovým okamžikem byl rok 2010, kdy se do projektu zapojilo sedm dalších lékařských fakult ČR a SR. Rozvoj WikiSkript v tomto roce byl bouřlivý: počet článků vzrostl o 2313 (tj. 199 %), počet přístupů stoupnul z 978 802 za rok na 4 603 531 za rok (tj. růst 4,7×).

Na tvorbě WikiSkript se podílejí studenti i pedagogové. Studenti zpracovávají témata podobně, jako by to činili při přípravě na zkoušky, ale díky přínosu učitelů jsou články kvalitnější a očištěné od omylů. Učitelé píší kapitoly podobně, jako pro klasická papírová skripta, dostává se jim však okamžité redakční podpory. Talentovaní a nadšení studenti pomáhají rovněž s rozvojem systému a posouvají jeho vývoj kupředu. Rozsáhlá je i studenty zajišťovaná redakční práce, která zaručuje jednotnou metodiku zpracování.

Za dva roky intenzivní práce vzniklo ve WikiSkriptech tři a půl tisíce výukových článků a měsíčně jich přibývá asi 300. Jde o nejrychleji rostoucí výukový web v České republice. Návštěvnost se podle dne v týdnu pohybuje od 3000 do 8000 unikátních návštěvníků denně. Celkový počet přístupů přesáhl již počet 5,5 miliónu.

Tento projekt otevírá studentům prostor pro aktivní spolupráci na tvorbě výukových materiálů. Převádí studenty z pasivní do aktivní role. Na vlastní oči vidí, že lékařské fakulty jsou schopny tvořivé a přátelské spolupráce, což v nich navozuje důvěru v celý systém. Významný je i aspekt spolupráce a otevřenosti. Všechny lékařské fakulty v ČR a SR mají možnost WikiSkripta využívat, ale i podílet se na jejich tvorbě, a tuto možnost využívají. Otevření WikiSkript ostatním školám je ukázkou spolupráce, kterou by si přály i jiné než lékařské fakulty.

Projekt WikiSkript je nejen příkladem zapojení nejnovějších technologií do výuky, ale i důkazem, že spolupráce je motivující a může vést k vyšší efektivitě.

Xerxes - portál informačních zdrojů UTB ČR

Portál Xerxes je přístupovým bodem k informačním zdrojům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Uživatelům nabízí intuitivní prohledávání více než 90 zdrojů v jednotném a přívětivém prostředí. Odstraňuje tak největší slabinu současných informačních služeb knihoven – roztříštěnost platforem jednotlivých producentů databází, která znesnadňuje využívání jednotlivých zdrojů.

Mezi zapojenými zdroji jsou nejen předplácené prestižní databáze, ale i lokální katalog Aleph, repositáře kvalifikačních prací DSpace, Theses a celá řada kvalitních volně dostupných databází.

Unikátnost celého projektu spočívá ve využití uživatelského rozhraní Xerxes (modulární interface vyvíjený pod licenci GNU, využívající X-Server pro komunikaci s MetaLibem). Klíčovou vlastností je možnost integrování vlastních nadstavbových služeb.

V současné již uživatelé profitují z kvalitnější identifikace dostupnosti plného textu dokumentu pomocí integrace služeb SFX. Díky této spolupráci taktéž mohou využít širokou paletu nadstavbových služeb jako je zjištění dalších článků autora, citačních identifikátorů nebo generování citací na serveru Citace.com. Druhou zcela unikátní službou je bX pro doporučování podobných dokumentů, které by čtenáře také mohly zajímat.

V portálu Xerxes lze nejen vybírat předdefinované kolekce databází podle oborů nebo formátů, ale zároveň umožňuje uživatelům vytvářet vlastní kolekce oblíbených zdrojů. Vyhledané dokumenty si čtenář může ukládat, třídit, popisovat a případně exportovat pro různé citační manažery.

Portál je i nadále ve vývoji a uživatelé se mohou těšit na nové funkce, které jistě usnadní orientaci v komplexním světě informačních zdrojů.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo