PROGRAM SEKCE
 

Veřejné informační služby a e-government

29.5.2003
13:30 - 16:30

Nová aula

Koordinátor sekce: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Přínos e-governmentu - komunikace mezi úřady veřejné správy a občany nebo podniky pomocí IT. Veřejná knihovna nabízející občanům levný přístup k Internetu jako jeden z pilířů e-governmentu. Role nově zřízeného ministerstva informatiky. Srovnání situace v oblasti e-governmentu (a informační gramotnosti) u nás v zahraničí.

Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu

Jitka Krčilová, Ministerstvo informatiky ČR

K otázce úrovně využívání možností e-governmentu v české populaci

Stanislav Hampl, Taylor Nelson Sofres Factum

Veřejné informační služby & PHARE 2001

Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR
Spoluautoři: Katarína Husárová, Ministerstvo vnitra

14:45 - 15:05 Přestávka na kávu

Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy

Dana Petrýdesová, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti veřejných informačních služeb

Jana Kalousková, Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřictví a katastru.

Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi

Denisa Faltová, Národní Vzdělávací Fond - NK EQUAL

Závěrečné slovo

Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio