PROGRAM KONFERENCE

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Místo konání hlavního programu:   Nová aula a posluchárna D Vysoké školy ekonomické, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3

Místa konání workshopů:     viz údaj v záhlaví workshopu

WORKSHOP A: Tipy pro pokročilé vyhledávání na Internetu

26.5.2003
10:00 - 13:00

místnost č. 206, Knihovna AVČR

Koordinátor sekce: Mary Ellen Bates, Bates Information Services

Mary Ellen Bates, dlouholetá online rešeršérka, povede tento praktický workshop zaměřený na zlepšení schopnosti efektivního vyhledávání na Síti. Workshop se zaměří na:

  • jak pracují vyhledávače ("search engines")
  • tipy, jak používat vyhledávače
  • co je "skrytý" nebo "neviditelný" web a jak na něm vyhledávat
  • jak se rozhodnout kdy využít volné zdroje a kdy placené služby

UPOZORNĚNÍ: workshop je určen zkušeným uživatelům vyhledávacích služeb znalých anglického jazyka - bude veden v angličtině bez tlumočení!

WORKSHOP B: Historické dokumenty v digitálním prostředí

26.5.2003
10:00 - 16:00

Zasedací místnost Národní knihovny ČR

Koordinátor sekce: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Dopolední část: Zpřístupnění digitalizovaných rukopisů z projektu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB) na Internetu, volný a licencovaný přístup ke kompletním výsledkům digitalizace, společný postup hlavních účastníků projektu MMSB.
V této části bude podrobně představena koncepce společného zpřístupnění výsledku digitalizace v projektu VISK6 na Internetu. Budou vysvětleny podmínky volného přístupu k digitalizovaným dokumentům a podmínky licencovaného přístupu, principy řízení projektu, pohled na projekt z hlediska autorských práv.
Očekáváme diskusi především k otázkám využitelnosti takovéhoto zpřístupnění ve světle obvyklé badatelské praxe.

Odpolední část:Význam využití XML při sdílení dat z různých zdrojů.
Při vývoji prostředků pro projekt MMSB je stále zřetelnější výhoda ba dokonce nezbytnost oddělení dat od nástrojů pro jejich tvorbu, údržbu a zpřístupnění. Nabízí se nové efektivní využití již existujících nástrojů i možnosti využívání DTD projektu MASTER v této oblasti. Tuto možnost již některí zájemci využili, další ji připravují. Dosavadní výsledky budou představeny.
Kromě výše uvedené informace bychom uvítali příspěvky a diskusi predevším nad otázkami: Jaké jsou perspektivy, skutečné potřeby a praktické prekážky pro zpřístupnění informací o historických fondech?

Registrace

27.5.2003
9:30 - 11:00

předsálí

Zahájení konference: Informační chování a informační zdroje

27.5.2003
11:00 - 13:00

Nová aula

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Po oficiálním zahájení konference se soustředíme na otázku: Proč a jak uživatelé používají (nebo nepoužívají) elektronické informační zdroje a Internet?

Zobrazit příspěvky v této sekci

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

27.5.2003
14:00 - 17:30

Nová aula

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Svět elektronických informačních zdrojů se mění doslova před očima. Kdysi strohé databázové záznamy se k nepoznání změnily v bohaté kolekce elektronických časopisů, knih a referenčních příruček. Co není na webu jako by snad neexistovalo… Je to pravda? Co se nabízí dnes? Co je nadosah? Co je hudba budoucnosti? Co je užitečné a přínosné? Na tyto a podobné otázky se snaží odpovědět tradiční a oblíbená sekce Trendy & Novinky.

Zobrazit příspěvky v této sekci

Digitální knihovny: brány do naší minulosti

27.5.2003
14:00 - 17:30

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha

Sekce je zaměřena na tvorbu sbírek digitálních dokumentů, jejich ochranu a zpřístupnění. Jde jak o dokumenty vzniklé digitalizací klasických originálů, tak i o dokumenty, které již jako digitální vznikly. Důraz je kladen na mechanismy organizace a zpřístupnění digitálních dat, spolupráci s vnějšími systémy a nadstavbami a řešení integrace heterogenních digitálních zdrojů za účelem vytváření virtuálních badatelských prostředí.

Zobrazit příspěvky v této sekci

Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu

28.5.2003
8:30 - 12:00

Nová aula

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Seznámení s nástroji pro efektivní pokročilé vyhledávání v online informačních zdrojích. Adresáře, vyhledávací stroje a metavyhledávače – jak pracují, čím se liší a jak se rozhodnout pro výběr správných vyhledávacích technik. Prohledávání neviditelného webu, profesionální placené online zdroje a služby expertů na Internetu. Knihovníci a pokročilé vyhledávání – případové studie.

Zobrazit příspěvky v této sekci

Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání

28.5.2003
8:30 - 12:30

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

Zapojení knihovníků a informačních pracovníků do výukového procesu - práce s odbornou literaturou a informacemi. Způsoby a formy informační výchovy uživatelů. Knihovník jako zprostředkovatel nových výukových metod. E-learning - výhody a nevýhody z pohledu informačních pracovníků a uživatelů. Příprava a realizace interaktivních multimediálních kursů (např. v prostředí Internetu). V sekci by se měly především prezentovat úspěšné nebo připravované projekty vzdělávání uživatelů v ČR s praktickými ukázkami.

Zobrazit příspěvky v této sekci

Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání

28.5.2003
13:30 - 17:00

Nová aula

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha

Co se skrývá pod pojmem e-book? Co s sebou přináší přechod knihoven a informačních pracovišt z tištěných na elektronická média? Jaké jsou uživatelské zkušenosti s elektronickými knihami a časopisy a jaké služby nabízejí vydavatelství, která je uvádějí na trh? Publikovat “elektronicky“ či klasicky?

Zobrazit příspěvky v této sekci

Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů

28.5.2003
13:30 - 17:00

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Petr Pojer, Taylor Nelson Sofres Factum s.r.o., Praha

Úspěšnou strategii podniku je možné vytyčit jen na základě neustálého monitorování externího a interního prostředí, správné interpretace informací a jejich kvalifikovaného využití. Tato sekce je zaměřena na vybrané aspekty související s využíváním externích zdrojů informací a především pak na jejich interakci s podnikovými procesy a interními znalostními sítěmi. Také shrnuje konkrétní manažerské postupy a metody, které jsou založeny na využití externích zdrojů informací a vyjmenovává faktory, které představují limitující prvky pro efektivní využití externích zdrojů informací.
Téma KM je doplněno o pohled z pozice správy dokumentů: v dnešním moderním sviti, který usiluje o stále vyšší míru integrace, nestačí již uchovávat dokumenty pouze ve formi tištěné, ale stále žádanější se stává možnost jejich uložení v digitalizované podobě, což s sebou přináší rychlejší a jednodušší přístup ke všem informacím. Mnoho firem během minulých let úspěšně zavedlo některý ze Systému pro správu dokumentů (document management systems), díky kterým je možné evidovat nejenom papírové i jiné hmotné dokumenty (foto, knihy, CD..), ale samozřejmě i dokumenty elektronické. DMS jsou vybaveny velkým množstvím uživatelsky konfigurovatelných nástrojů a umožňují tak snadné přizpůsobení "na míru" požadavkům zákazníka. Od základu se tím mění styl práce a komunikace mezi jednotlivými subjekty (firmy, partnerské společnosti, zákazníci, atd.).

Zobrazit příspěvky v této sekci

INFOKONCERT (pouze pro zvané)

28.5.2003
20:00 - 21:00

Zrcadlová kaple, Klementinum

Koordinátor sekce: INFORUM 2003, organizační výbor

Vzhledem k omezené kapacitě Zrcadlové kaple, tradičního místa společenského večera konference, který tak mohla navštívit jen menšina účastníků, vystavovatelů a hostů konference, se organizační výbor rozhodl oddělit INFOKONCERT v Zrcadlové kapli od INFOMEJDANu - recepce na chodbách Klementina.
Během INFOKONCERTu budou slavnostně vyhlášeny výsledky ankety o Ceny INFORUM 2003. K poslechu bude hrát soubor Karmína, který se zabývá interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a barokní hudby, světské i duchovní.

INFOMEJDAN - Recepce v Klementinu

28.5.2003
21:00 - 23:00

Křižovnická a ředitelská chodba, Klementinum

Koordinátor sekce: INFORUM 2003, organizační výbor

Večerní program konference INFORUM se bude - vzhledem k uzavření Révového nádvoří - konat na obou hlavních chodbách I. patra Klementina. Vedle pokrmů pro tělo na stolech prohýbajících se lahodnou krmí bude připraven také pokrm pro duši - k poslechu i k tanci bude hrát jazzová kapela Blue Star.

Informační zdroje a služby ve světle vstupu České republiky do Evropské unie

29.5.2003
9:00 - 12:00

Nová aula

Koordinátor sekce: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

Evropská unie – proč Ano, proč Ne. Chystané legislativní změny spojené se vstupem do Evropské unie z pohledu knihoven a informačních pracovišť. Stav harmonizace s právními předpisy EU. Etické otázky vyplývající z autorského zákona. Jak získat prostředky z grantů EU?

Zobrazit příspěvky v této sekci

Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví

29.5.2003
8:30 - 12:00

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha
Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Oblast biomedicíny a lékařské péče patří k nejvýznamnějším oblastem uplatnění informačních zdrojů.

Zobrazit příspěvky v této sekci

Veřejné informační služby a e-government

29.5.2003
13:30 - 16:30

Nová aula

Koordinátor sekce: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Přínos e-governmentu - komunikace mezi úřady veřejné správy a občany nebo podniky pomocí IT. Veřejná knihovna nabízející občanům levný přístup k Internetu jako jeden z pilířů e-governmentu. Role nově zřízeného ministerstva informatiky. Srovnání situace v oblasti e-governmentu (a informační gramotnosti) u nás v zahraničí.

Zobrazit příspěvky v této sekci

Postery a/nebo další publikace ve sborníku

27.-29.5.2003
 

ochoz Nové auly

Koordinátor sekce: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Zobrazit příspěvky v této sekci

 

Hlavní stránka ] O konferenci ] [ Program konference ] Místo konání ] Sponzoři ] Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ] Přihláška ]

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio