Ceny konference INFORUM 2010

Oceněny byly tyto projekty

Ceny INFORUM

Cenami INFORUM 2010 bylo opět oceněno několik nejvýznamnějších a nejlepších českých produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2009.

Nominace

Nominovat na Ceny INFORUM 2010 mohl kdokoliv prostřednictvím online formuláře v termínu do 24. března 2010. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování

Z došlých nominací mohli vybírat sami účastníci konference hlasováním na přihláškách. Nejúspěšnější nominace byly oceněny Cenou účastníků INFORUM 2010. Uzávěrka hlasování je společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 10. května 2010.

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Centrální rozhraní NUŠL ČR

Šedá rozhodně není nudná a stojí za pozornost! Centrální rozhraní Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) zpřístupňuje šedou literaturu produkovanou v České republice. Šedá literatura (polopublikovaná či nepublikovaná) je těžko dostupným ovšem cenným zdrojem informací pro vědu, výzkum a vzdělávání. Projekt Národní technické knihovny otevírá přístup k výše uvedenému širokému spektru dokumentů prostřednictvím uživatelsky přehledného rozhraní.

Inovativní rozhraní obsahuje funkce Web 2.0, používá vizualizaci dat a kontextovou dynamickou navigaci, které se mění během zpřesňování dotazu. Všechna propojení vznikají dynamicky na základě aktuálně sestaveného dotazu a umožňují tak pracovat se souvislostmi mezi dokumenty. Rozhraní vzniklo na konci roku 2009 ve spolupráci s VŠE v Praze. Více informací o projektu naleznete na http://nusl.techlib.cz.

Citace 2.0 ČR

On-line služba, která nabízí možnost generovat citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690–2. V nové verzi 2.0 získali uživatelé možnost pokročilé správy svých citací (editace, ukládání do složek, vyhledávání ve vlastních citacích, vkládání komentářů, anotací, hodnocení, vkládání obsahů, zobrazování obálek a odkazů na plné texty), export citací, tvorba RSS, sdílení citací, přebírání záznamů od jiných uživatelů atd.

Naprostou novinkou je možnost generování citací knih zadáním ISBN. Služba také nabízí propojení s katalogy (v současnosti např. na souborný katalog MU). Uživatelé mohou využít 12 základních modulů (6 pro tištěné a 6 pro elektronické dokumenty). Další budou postupně přidávány.

ČTE_SY_RÁD: ČTEnářův SYmpatický RÁDce ČR

ČTE(SY)RÁD je online dostupná elektronické databáze na doporučování čtivých knih. Projekt vytvořily studentky KISK FF MU Brno ve spolupráci s Ústřední knihovnou FF MU a je financován z grantu Ministerstva kultury pro Veřejné informační služby knihoven (VISK 3).

Databáze je rozdělena do pěti hlavních skupin:

 • Nejčtivější napříč žánry
 • Statistický TOP
 • Literární ceny
 • Novou krev
 • Známé osobnosti doporučují

a pokrývá mimořádně široké pole zájmu. Propojení s Jednotnou informační bránou a službou Heureka umožňuje zjistit dostupnost knihy – v knihovně, internetovém knihkupectví.

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze ČR

Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy byly v prosinci 2009 zpřístupněny široké veřejnosti. Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze umožňuje dlouhodobou archivaci, správu a zpřístupňování elektronických dokumentů v nejrůznějších formátech.

V rámci projektu se v současné době zpřístupňují vysokoškolské kvalifikační práce a digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK, do budoucna se plánuje zpřístupnění digitalizovaných rukopisů Archívu UK a dalších typů akademických prací (výroční zprávy, výukové a studijní materiály apod.). Na projektu univerzitního repozitáře se aktivně podílí 11 fakult a součástí UK.

DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna ČR

Koncem roku 2009 byla uživatelům z celého světa zpřístupněna plná verze České digitální matematické knihovny http://dml.cz – rozsáhlého a propracovaného systému digitální knihovny, na jejímž vzniku se podílela Akademie věd ČR, Masarykova univerzita v Brně a Karlova univerzita v Praze.

Knihovna zpřístupňuje na 26 000 vědeckých matematických článků (přes 275 000 stran textu) z časopisů, sborníků a monografií vydaných na území České republiky od poloviny 19. století do současnosti a zahrnuje tak podstatnou část české matematické odborné literatury. Kromě plných textů článků ve formátu PDF (většinou volně dostupných komukoliv) nabízí knihovna podrobná článková metadata včetně bibliografických referencí (seznamu použité literatury), věcnou klasifikaci všech článků podle systému MSC (Mathematics Subject Classification), propojení článků na jejich recenze ve světových referenčních databázích MathSciNet a Zentralblatt MATH, nabídku obsahově příbuzných článků podle míry podobnosti vypočtené na základě strojové analýzy textu a řadu dalších vymožeností.

To vše je zpřístupněno v rámci digitální knihovny na bázi DSpace poskytující bohaté možnosti procházení obsahu podle různých rejstříků a vyhledávání v metadatech a plných textech.

Guerrilla Readers ČR

Skupina studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU Brno propaguje netradiční metody k propagaci čtení a čtenářství.

Portál BiblioHelp ČR

Webový portál, vytvořený za účelem zpřístupnění knižních titulů z oblasti biblioterapie. Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka.

Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby – měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat a neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým.

Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře.

Praha v knihovně ČR

Projekt Městské knihovny v Praze určený pro zájemce o historii. Uživatelům Internetu nabízí:

 • asi 700 knih online ke čtení z domova
 • více než 500 míst na mapě Prahy, ze kterých vede odkaz k příslušným knihám
 • prohlížení samotných knih v digitalizované podobě
 • odkazy na tématické seznamy knih týkajících se Prahy

a další.

ProInflow: Časopis pro informační vědy ČR

Časopis pro informační vědy je odborným recenzovaným periodikem. Časopis vznikl na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako společný projekt jeho studentů a vyučujících.

Cílem časopisu je, aby sloužil jako prestižní zdroj informací z oboru. Měl by vytvářet prostor, v němž by se setkávaly cenné myšlenky odborníků především z České a Slovenské republiky. Časopis také usiluje o širší mezinárodní spolupráci, a proto zde mohou autoři publikovat své stati i v angličtině.

Registr digitalizace.cz ČR

RD.cz je společným projektem Národní knihovny České republiky, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti INCAD.

Záměrem výchozího projektu bylo vytvořit národní registr digitalizovaných dokumentů, který by sloužil k řízení digitalizačního workflow jednotlivých institucí, zamezil duplicitě zpracování a umožnil sdílení výsledků digitalizace. Poslední cíl se ukázal jako nosný nejen v národním měřítku, neboť se ukázalo, že podobný systém chybí ve většině evropských zemí. Důležitou se tak ukázala i nadnárodní spolupráce – řešitelé nyní připravují obdobný projekt zaměřený na spolupráci středoevropských institucí.

Pro zpřístupnění aktuálních informací o stavu digitalizace koncovým uživatelům je použit vyhledávací nástroj Fast. Všechny uživatelské přístupy jsou realizovány prostřednictvím webové aplikace, která je volně přístupná na adrese www.registrdigitalizace.cz. K datu podání nominace do soutěže, bylo na uvedené adrese k dispozici více než 23 000 záznamů, které jsou plně vyhledatelné nejen pomocí vyhledávacího okna, ale i dalších navigací (vlastník dokumentu, typ dokumentu, stav prací, časová osa atd.)

Řešení navazuje na další systémy využívané v knihovnách – zejména na systém Kramerius a Aleph.

V současné době připravuje projetkový tým přechod na další verzi systému, která by již měla být plně vystavěna na „Open Source“ komponentech.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

 • Springer

Mediální a technologičtí partneři

 • Český rozhlas - Leonardo
 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo