Detailní program

WORKSHOP A: Praktické aspekty hodnocení a výběru EIZ (v angličtině)

Koordinátor sekce: George Machovec, Colorado Alliance of Research Libraries, Spojené státy americké

Čas a místo: 23. 5., 10:00 - 13:00, CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Se vstupem do digitální éry je přirozené, že knihovny investují značnou část rozpočtů do databází, elektronických časopisů a knih aj. Smyslem workshopu je prezentovat metodiku, kterou knihovny mohou uplatnit při strategickém rozhodování v případě akvizice EIZ. Vedle tohoto shrnutí budou účastníci vyzváni, aby se podělili o své zkušenosti v této oblasti. Lektorem je George Machovec, zástupce ředitele Colorado Alliance of Research Libraries a hlavní editor The Charleston Advisor (TCA), recenzovaného časopisu zaměřeného na analýzu a hodnocení elektronických zdrojů a služeb pro knihovny. Témata workshopu:

 • Kritéria výběru EIZ (včetně cenové politiky a licenčních podmínek)
 • Význam konsorcií
 • Zkušební přístupy a proces výběru
 • Nástroje pro hodnocení EIZ (např. The Charleston Advisor)
 • Nástroje pro porovnání obsahu EIZ
 • Tipy pro efektivní vyjednávání a získání co nejpříznivější ceny
cerge.gif

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

WORKSHOP B: Jak spravovat elektronické informační zdroje a výrazně zvýšit jejich využití (v angličtině)

Koordinátor sekce: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Dánsko

Čas a místo: 23. 5., 13:00 - 16:00, Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, 1. patro, č. místnosti 108

V posledním desetiletí knihovny procházejí největší změnou od doby, kdy Guttenberg vynalezl knihtisk. Informace nejsou zaznamenány pouze v knihách, které jsou zpřístupněny za zdmi knihoven, ale v nemalé míře také na Internetu, který tak pro knihovny představuje precedentní konkurenci. Uživatelé neustále čelí problému, jak hodnotit kvalitu informací, které na Internetu získají, současně vzhledem k jejich snadné dostupnosti knihovny v očích uživatelů ztrácejí na původním významu. Proto je na místě zásadní otázka: Jakým způsobem mohou knihovny přimět studenty, učitele a vědecké pracovníky, aby se vrátili zpět? Knihovny sice investují značnou část svých rozpočtů do EIZ, ovšem často způsob jejich prezentace není ze strany uživatelů považován za příliš intuitivní. Webové stránky knihoven se ukazují – pro generaci lidí zvyklých na rychlou odezvu a jednoduchost Googlu – jako matoucí, těžkopádné a navigační systém nevhodný. Vzhledem k šíři portfólia EIZ nabízených knihovnou řešení tohoto problému tkví ve federativních vyhledávačích a systémů na efektivní správu EIZ jakožto nástupců linkovacích nástrojů. Na workshopu budou diskutovány jejich přednosti a především postupy při jejich implementaci a provozu s odkazy na poslední případové studie, které nesporně vyžadují nemalé úsilí.

Knihovna Akademie věd ČR

Workshop je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd České republiky.

Zahájení konference

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 10:30 - 13:00, Vencovského aula

Zahájení konference
Autor: Jindřich Soukup, prorektor pro sociální záležitosti a finance, Vysoká škola ekonomická v Praze
Úvodní příspěvek
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací
Autor: George Machovec, Colorado Alliance of Research Libraries, Spojené státy americké
Online katalog je mrtev
Autor: Jane Burke, ProQuest, Spojené státy americké
Čtení v době digitální
Autor: Jiří Trávníček, Akademie věd České republiky - Ústav pro českou literaturu, Brno

Trendy a technologie v elektronických informačních zdrojích

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:55, Vencovského aula

Předplatné EIZ v akademickém a komerčním sektoru
Autor: Barbara Dixee, Knovel, Spojené státy americké
Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - Výzva 21. století
Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna, Praha
Spoluautoři: Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha
Xerxes - Portál informačních zdrojů UTB
Autor: Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
Spoluautoři: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele
Autor: Martin Vojnar, MULTIDATA Praha s.r.o.
Federativní vyhledávač - Proč je centralizovaný index nezbytný?
Autor: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Dánsko
Novinky v produktových řadách Gale "In Context" a "Gale Virtual Reference Library"
Autor: Karsten Sydow, Gale - Cengage Learning (EMEA) Ltd, Německo
Social media marketing a knihovny
Autor: Olga Biernátová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově
Autor: Martin Vejražka, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
Spoluautoři: Čestmír Štuka, Stanislav Štípek, Antonín Šípek, Petr Kajzar, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Koordinace, kooperace, komunikace

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:05, Posluchárna D

Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET
Autor: Daniel Schwarz, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz, Brno
Spoluautoři: Martin Komenda, Lenka Šnajdrová, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz / Jaroslav Majerník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta / Vladimír Mihál, Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav lékařské biochemie
Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost
Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace
Autor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.
Podpora open access: Vznik agregátora vědeckého obsahu v rámci projektu "Europeana libraries"
Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Spoluautoři: Jelena Mitrovic, Adam Sofronijevic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Registr digitalizace a Digitální knihovny
Autor: Pavel Kocourek, INCAD spol. s.r.o., Praha
Hodnotenie nástrojov akademickej knižnice v oblasti transferu poznatkov
Autor: Kvetoslava Rešetová, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Slovensko

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Špalíček: Projekt digitální knihovny kramářských tisků
Autor: Iva Bydžovská, Národní muzeum, Praha
Spoluautoři: Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
Komiks a univerzitní knihovna - Jde to dohromady?
Autor: Blanka Jankovská, Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna
Budovanie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj, portálové riešenie prístupu k parciálne spracovávaným elektronickým zdrojom
Autor: Eva Králiková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko
Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích
Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o.
Nové a snadné vyhledávání publikací na PřF UK
Autor: Radka Lukášová, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací
Spoluautoři: Alena Volková Balvínová, Michal Šatal, Univerzita Karlova v Praze - Přírodověděcká fakulta - Středisko vědeckých informací
Výuka informačních zdrojů na univerzitě v Liberci
Autor: Kamil Nešetřil, Technická univerzita v Liberci - Ústav nových technologií a aplikované informatiky
COR: Webový nástroj pro získávání klinických důkazů v kardiologii
Autor: Vendula Papíková, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha
Spoluautoři: Miroslav Zvolský, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha
Shibboleth u Jednotné informační brány
Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky
Spoluautoři: Martin Ledínský, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky
Statistická analýza citací srbských vědeckých pracovníků
Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic" - The Scientific Information and Education Department, Srbsko
Spoluautoři: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Záchrana a sprístupnenie profesionálnych informačných zdrojov z oblasti spracovania drevnej hmoty v knižnici Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s.
Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, Slovensko

Elektronické knihy v akademickém prostředí

Koordinátor sekce: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 08:30 - 11:45, Vencovského aula

Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně (případová studie)
Autor: Lukasz Bejnar, Wrocław University of Technology - Main Library and Scientific Information Centre, Polsko
Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze
Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky
Spoluautoři: Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna psychologických a sociokulturních věd
Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech?
Autor: Krzysztof Murawski, ProQuest, Velká Británie
Elektronické knihy a katalogy knihoven
Autor: Barbora Drobíková, Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta a Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
Deset let Online Books vydavatelství Wiley - Od tištěných k elektronickým knihám a výhled do budoucna
Autor: Marta Dyson, Wiley - Blackwell, Velká Británie
Sto tisíc elektronických dokumentů na dosah
Autor: Jindřiška Pospíšilová, Národní knihovna České republiky, Praha
Spoluautoři: Hana Nová, Národní knihovna České republiky, Praha
Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru
Autor: Michael Neuroth, Elsevier bv, Nizozemsko

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Antiplagiátorský systém
Autor: Július Kravjar, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury
Autor: Iveta Fürstová, Národní technická knihovna, Praha
Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry
Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009
Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha
Spoluautoři: Ivana Laiblová Kadlecová, Akademická rada Akademie věd České republiky / Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha
CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR
Autor: Ľudmila Hrčková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko
Spoluautoři: Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD
Autor: Jiří Stöhr, Ders s.r.o.
Spoluautoři: Petra Niederlová, Josef Hanousek, Ders s.r.o.
Informační chování a kvantitativní analýza jako základní postupy k dosažení důvěryhodných vědeckých informací prezentujících výsledky výzkumu v primárních pramenech
Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Efektivita informačních zdrojů a služeb

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o., Slovensko

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 16:45, Vencovského aula

Využívanie elektronických informačných zdrojov vo výučbe na slovenských univerzitách z pohľadu študentov i knihovníkov
Autor: Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica, Slovensko
Spoluautoři: Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzitná knižnica
Vývoj v oblasti zpřístupňování agregovaného obsahu s cílem zvýšit komfort uživatelů
Autor: Jeff Wilensky, ProQuest, Spojené státy americké
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech
Autor: Marcin Roszkowski, National Library, Polsko
Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny
Autor: Ilona Trtíková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna
Spoluautoři: Věra Pilecká, Barbora Ramajzlová, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna
Čo nám povedia čísla alebo knižničná činnosť z pohľadu štatistík
Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica a Filozofická fakulta - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Slovensko
Optimální struktura a obsah anotací v materiálových vědách a v informační vědě
Autor: Eliška Veselá, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
Spoluautoři: Viktor Dobrovolný, Lenka Němečková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví / Alenka Šauperl, University of Ljubljana - Faculty of Arts - Department of Library and Information Science and Book Studies, Slovinsko
Hodnocení věrohodnosti Wikipedie
Autor: Zsuzsanna Müller, University of Debrecen - Faculty of Informatics - Department of Library and Information Science, Maďarsko

Historické fondy v digitální době

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 15:10, Posluchárna D

Manuscriptorium - Rok poté
Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
Metody a postupy digitalizace a online zpřístupnění starých kartografických děl
Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby
Spoluautoři: Filip Antoš, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby
Early European Books: Spolupráce při zajištění online přístupu do vzácných knih
Autor: John Tsihlis, ProQuest, Švédsko
Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití
Autor: Jakub Mlynář, Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Centrum vizuální historie Malach

Knihovna a finance

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 15:30 - 16:45, Posluchárna D

Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šancu pokračovať?
Autor: Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko
Spoluautoři: Michal Sliacky, Marián Vaňo - Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?
Autor: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko
Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací – předplatné, nebo individuální platba
Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Spoluautoři: Ludmila Zetková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústřední knihovna

Slavnostní večer k 20 letům aktivit AiP (společenský večer)

Koordinátor sekce: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 19:30 - 22:30, Rajská budova, Vysoká škola ekonomická v Praze

Slavnostní večer k 20 letům aktivit AiP – společenský raut s hudbou – se uskuteční ve středu 25. května 2011 v atriu Rajské budovy na Vysoké škole ekonomické – Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 (mapa).

Začátek je stanoven na 19.30.

Součástí bude předání Cen Inforum 2011 za nejlepší info počin, produkt nebo službu.

aip.gif Vysoká škola ekonomická

Slavnostní večer k 20 letům aktivit AiP je pořádán ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Budoucnost vyhledávání

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 08:30 - 12:40, Vencovského aula

Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích
Autor: Kateřina Hronová, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
Vývoj aplikace pro vyhledávání Fast Search pro Microsoft SharePoint
Autor: Roland Renner, Microsoft, Německo
Personalizace, lokalizace a sémantické vyhledávání skutečně fungují?
Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie
Mladá generace uživatelů a EIZ: Jak vyhledávají a co jim můžeme nabídnout?
Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation - International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI), Německo
Sémantický web - 10 let poté
Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství
Z oblasti vyhledávání informací…
Autor: Pavel Kocourek, INCAD spol. s.r.o., Praha
Ekologické informačné stratégie – Nový prístup k pojmovému modelovaniu
Autor: Jela Steinerová, Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Slovensko
Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů
Autor: Alžběta Vazačová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Závěrečné slovo
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha
 • VŠE

Hlavní sponzor

 • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa
 • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo