Výchova uživatelů na pedagogické fakultě [poster/příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Ivo Brožek, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Příspěvek popisuje třicet let zkušeností s informační výchovou na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V 70. letech 20. století zavedla tehdejší vedoucí fakultní knihovny PhDr. Věra Měsíčková výběrový kurs, od roku 1984 do 1989 v něm pokračoval autor příspěvku. Odraz tehdejších učebních osnov pro základní a střední školy, které zahrnovaly prvky práce s informacemi. V 90. letech byl na fakultě vytvořen výběrový kurs Základy knihovnictví a bibliografie, který trvá dodnes. S vznikem a rozšířením nových informačních technologií (Internet, CD-ROM, automatizované knihovní systémy) se jeho náplň postupně proměňuje, přesto i nadále je východiskem práce s tištěnými informačními prameny (dokumenty). Další realizované formy informační výchovy – instruktáže, prezentační semináře, využití celostátních akcí „Březen měsíc Internetu“ a „Týden knihoven“. Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Informační zdroje“ vyvolal potřebu školení uživatelů a současně akademickými celoplošnými licencemi některých zdrojů dal možnost zaškolení v plných verzích. Získávání zkušeností z jiných vysokých škol prostřednictvím odborné komise pro informační výchovu Asociace knihoven vysokých škol. Současná situace na fakultě a potřeba jejího zlepšení.
 
O autoru: PhDr. Ivo Brožek absolvoval obor knihovnictví a vědecké informace na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1974, titul PhDr. získal 1985. Od roku 1984 je vedoucím ústřední knihovny Pedagogické fakulty v Ústí n. L. (od roku 1991 je fakulta součástí Univerzity J. E. Purkyně ). Na této vysoké škole je členem knihovní rady a rady pro informatizaci. Je členem pracovní komise pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol, předsedou dozorčí komise Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, členem výboru Sdružení uživatelů Tinlib. V letech 1996-2001 byl řešitelem šesti grantových projektů Fondu rozvoje vysokých škol, v letech 2000-2003 je řešitelem 1 projektu v programu LI „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ a u několika dalších kooperativních projektů zabezpečuje v rámci UJEP jejich propagaci, instruktáže pro využívání elektronických informačních zdrojů. Účastní se práce odborné komise pro elektronické informační zdroje a odborné komise pro informační výchovu Asociace knihoven vysokých škol. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP (Úvod do knihovnictví, Základy knihovnictví a bibliografie).
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio