Vydávání odvětvových informačních CD-ROM s digitálními i digitalizovanými dokumenty [poster/příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Příspěvek seznamuje s postupy, získanými zkušenostmi a výsledky při vydávání informačních CD-ROM "Zeměměřictví a katastr". Tato CD-ROM jsou vydávána v Odvětvovém informačním středisku (ODIS) Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech již od roku 1999. Obsahují vždy ucelenou sadu odborných informací a dokumentů pro odborníky z odvětví. Hlavním cílem je dosáhnout postupně vytvoření ucelené sbírky předpisů z odvětví zeměměřictví a katastru, tak jak se vyvíjely v čase. Tj zpřístupnit odborné veřejnosti plnotextově všechny důležité i již neplatné předpisy z odvětví, které však mají dodnes praktický dopad na naši společnost. Znamená to kromě jiného vypořádat se s problémy digitalizace starých tisků pro potřeby jejich praktického odborného využití. Tyto tisky pak vhodným způsobem zpřístupnit veřejnosti. Nejde však pouze o zveřejňování předpisů, ale i o výběr a zpracování k uveřejnění dalších vhodných odborných informací z odvětvoví. Vydávání takovýchto informačních CD-ROM může být vhodnou doplňkovou činností odvětvových informačních středisek, které tím mohou podporovat rozvoj příslušného odvětví.
 
O autoru: V roce 1984 ukončil na ČVUT v Praze na Fakultě stavební, obor geodézie a kartografie. Po studiu nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK). Zde od r. 1987 pracoval v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM), kde se zabýval zpracováním geodetických sítí a problémy geodynamiky. V letech 1992 - 1993 absolvoval jednoroční studijní pobyt v Institutu pro aplikovanou geodézii ve Frankfurtu nad Mohanem (IfAG), kde zpracoval českou, slovenskou a maďarskou část sítě GPS Evropského referenčního systému EUREF. Byl to počátek současných moderních polohových geodetických základů v těchto zemích. Poté se věnoval otázkám zpracování GPS dat pro geodynamické účely a problémům spojeným s analýzou deformací z těchto dat. Od roku 1995 se začal zabývat informatikou v Odvětvovém informačním středisku (ODIS) VÚGTK. Byl autorem projektu a zodpovědným řešitelem úkolu automatizace knihovnických prací v Zeměměřické knihovně ODIS. Nyní se věnuje tvorbě informačních systémů, se zaměřením na webové informační systémy. V roce 2002 obhájil na stavební fakultě ČVUT doktorskou disertační práci "Informační systémy pro on- line poskytování odborných geodetických informací a jejich tvorba". Některé vybrané přednášky a zkoušky v rámci doktorandského studia však absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Na základě výběrového řízení byl od začátku roku 2003 jmenován vedoucím ODIS VÚGTK.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio