Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Propagace informačních zdrojů a služeb
Koordinátor: Ivana Kadlecová,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 13:30 - 16:00, Nová Aula

Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti

Autor: Katarína Vargová,  Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Príspevok pojednáva o marketingu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici: a/ ako o koncepcii jednotnej akvizície (nákupu a iných foriem získavania), spracovania, propagácie a sprístupňovania informačných zdrojov a politiky vychádzajúcej z vývoja potrieb a požiadaviek používateľov našej inštitúcie, so zameraním na uspokojovanie týchto potrieb, s cieľom dosiahnuť maximálny možný informačný efekt a z toho vyplývajúcu spokojnosť používateľov a b/ ako o súhrne činností, ktoré zabezpečujú pohyb informačných zdrojov od ich získavania (vrátane prieskumu trhu a záujmov) až po ich sprostredkovanie používateľovi. Výsledným produktom starostlivého marketingu sú kvalitné služby, ako jedna z najúčinnejších foriem propagácie knižnice. Okrem klasických a elektronických referenčných, absenčných a prezenčných služieb naša knižnica slúži aj ako informačné miesto kancelárie Národnej rady SR a stredisko europskych informácií, ako informačné miesto Rady Europy, v ktorom sú sústredené informácie o štrukturálnych fondoch EÚ, o programoch EÚ a informácie o Europskom súde pre ľudské práva. Koncom minulého roku bolo u nás otvorené Stredisko patentových informácií, ktoré je súčasťou študovne špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zastrešuje aj Literárne a hudobné múzeum, ktoré svojou špecializáciou patrí k ojedinelým múzeám na Slovensku i v Europe. Zameriava sa hlavne na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry a na významné osobnosti nášho regionu. V priestoroch knižnice má svoje miesto aj regionálna kancelária prezidenta SR. Značnú pozornosť naša knižnica venuje rôznym formám propagácie, permanentným prieskumom, kultúrno-spoločenským podujatiam pre verejnosť, ale tiež aj rozvoju ľudských zdrojov formou zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov, usporadúvaním odborných akcií, seminárov a školení pre pracovníkov našej knižnice, a tiež pre pracovníkov iných knižníc. Za veľmi dôležitú súčasť činnosti knižnice považujeme spoluprácu s inými knižnicami, vysokými školami a kultúrnymi inštitúciami v rámci Slovenska, ako aj medzinárodnú spoluprácu s rôznymi zahraničnými inštitúciami.

O autorovi

VZDELANIE:

  • 1966-1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola,Banská Bystrica
  • 1969-1971 Nadstavbová knihovnícka škola, Banská Bystrica
  • 1971-1976 Karlova univerzita, Praha, Filozofická fakulta, Katedra knihov. a věd. informací

ĎALŠIE VZDELÁVANIE: 2000 Akred. dištanč. kurzy ProLIB: Digitálne knižnice a Elektronické publikovanie (TÚ Košice - SLDK Zvolen)

PROFESIONÁLNA PRAX:

  • 1976-2003 Nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, Lekárska knižnica, knihovník - rešeršér, MVS - MMVS
  • Od 2.9.2003 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, Oddelenie prezenčných služieb, konzultant


Ostatní příspěvky v sekci:

Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE


Význam informačního centra veřejné vysoké školy

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová


Ptejte se knihovny - stará služba v novém

Autor: Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR


Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Autor: Barbora Katolická, Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Zpět na program