Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Propagace informačních zdrojů a služeb
Koordinátor: Ivana Kadlecová,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 13:30 - 16:00, Nová Aula

Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín,  Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Množství přístupů do placených elektronických zdrojů neodpovídá ceně, kterou vysoké školy za tyto zdroje platí. Přitom tyto zdroje obsahují často velmi kvalitní a ověřené informace. Proč je uživatelé nepoužívají? Autoři analyzují současný stav a nacházejí možné příčiny malého využívání zdrojů na všech stranách – u uživatelů, producentů zdrojů i u jejich poskytovatelů (knihoven, vysokých škol). Vědí uživatelé, co hledají? Mají dostatečné dovednosti a znalosti? Dokážou posoudit kvalitu nalezeného? Nejsou zdroje příliš složité na používání? Je správná cesta Googlu (co nejjednodušší dotazy mají dávat nejrelevantnější výsledky) nebo cesta zkušeného rešeršéra (znalost zdrojů a vyhledávacích nástrojů musí vést k cíli)? Jak mohou knihovníci zpopularizovat zdroje? Dokážou sdělit, co je ve zdrojích tak zajímavého? Autoři nastiňují možné řešení: spolupráci všech zainteresovaných stran na (1) vytvoření přehledného a jednoduchého přístupu do zdrojů; (2) vzdělávání uživatelů v práci se zdroji a (3) vytváření oborových přehledů. Analyzují silná a slabá místa nabízeného řešení a konfrontují toto řešení s praxí Vysoké školy ekonomické.

Příspěvek navazuje na loňský příspěvek autora, oproti němu zobecňuje chyby na obou stranách (uživatelů i poskytovatelů) a poskytuje nové tipy a doporučení ověřované ve výuce.

O autorovi

Autor je absolventem VŠE Praha, oboru Podniková ekonomika a Informatika. V současné době působí jako asistent na katedře systémové analýzy Fakulty informatiky VŠE a jako vyučující na Vyšší odborné škole informačních služeb Praha. Vyučuje kursy Ekonomické analýzy práva, Informatika pro ekonomy, Textové informace, Marketingová komunikace. V posledních letech byl řešitelem nebo spoluřešitelem projektů pro GAČR, IGA VŠE, Nadaci CERGE-EI, FRVŠ MŠMT a držitelem vědeckého Fulbrightova stipendia.


Ostatní příspěvky v sekci:

Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti

Autor: Katarína Vargová, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


Význam informačního centra veřejné vysoké školy

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová


Ptejte se knihovny - stará služba v novém

Autor: Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR


Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Autor: Barbora Katolická, Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Zpět na program