14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 9.00 - 12.20, Posluchárna D

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka

Autor: Anežka Compelová, MCR, s.r.o., Bratislava

Plné texty

Abstrakt:

Práca sa zaoberá vypracovaním profesiogramu (job analysis) informačného profesionála. Jadro práce tvorí výskum k zisteniu profilu informačného profesionála, ktorý sa odvíjal od štúdia a dôkladnej analýzy kompetenčných schém vypracovaných zahraničnými profesijnými asociáciami. Vlastný dotazníkový výskum bol realizovaný vo firmách pôsobiacich na Slovensku, ktorých hlavnou činnosťou je informačná činnosť, alebo ktoré si túto činnosť zabezpečujú z vlastných zdrojov. Syntetické poznatky o informačnej profesii vyúsťujú do návrhu profesiogramu informačného profesionála. V návrhu profesiogramu rozdeľujem vedomosti, zručnosti a schopnosti informačného profesionála do šiestich oblastí: oblasť informačnej vedy, oblasť interakcie s obsahom, oblasť interakcie s ľuďmi, oblasť biznisu, oblasť informačných a komunikačných technológií a oblasť špeciálnych vedomostí Využitie navrhovaného profesiogramu vidím v týchto oblastiach: stanovenie nárokov uchádzačov o zamestnanie, zaradenie pracovníka do konkrétnej funkcie a platovej triedy, stanovenie povinností pracovníka voči organizácii, identifikovanie nesprávnych postupov, vymedzenie právomocí. Vo sfére vzdelávania môže profesiogram poslúžiť na prehodnotenie študijných programov alebo stanovenie nového študijného programu, ďalej na vypracovanie osobných plánov rozvoja alebo poradenskú činnosť.

O autorovi:

Mgr. Anežka Compelová je absolventkou odboru Knižničná a informačná veda Univerzity Komenského v Bratislave. So svojou diplomovou prácou s názvom „Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka“ bola nominovaná na cenu rektora. V súčasnej dobe pracuje v softvérovej firme na pozícii web dizajnér, podieľa sa na vývoji nových produktov firmy a vykonáva školenia pre prácu s webovými aplikáciami.

Ostatní příspěvky v sekci

Virtuální sdílení tacitních znalostí

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů

Autor: Zuzana Helinsky, zh Consulting, Švédsko

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Interakce uživatele s informacemi

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Jak zhodnocovat informace v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha