Detaily příspěvku konference

Evaluace a elektronické informační zdroje

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Posluchárna D

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Plné texty

Abstrakt:

„Tento příspěvek pojednává o užívání a zneužívání na  citačních údajích založených indikátorech při evaluaci vědeckého výkonu ať jednotlivců, tak institucí, z nichž nejrozšířenější je IF databáze WoS společnosti Thomson & Reuters. V dnešní době vzrůstají tendence založené na myšlence, že evaluace musí být prováděna „jednoduše a objektivně“. Metody „jednoduše a objektivně“ jsou široce pojímany jako bibliometrie, tedy citační údaje a z nich odvozené indikátory. Takovéto indikátory jsou dnes považovány za daleko přesnější, protože zaměňují prostá čísla za složité posudky a tak překonávají možnou a přirozenou subjektivitu peer review procesu posuzování. Tato víra je však naprosto nepodložená a mylná.“

Tak začíná zajímavý dokument Citation Statistics, a report from the International Mathematical union in cooperation with the International Council of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) and the Institute of Mathematical Statistics autorů Roberta Adlera, Johna Ewinga a Petera Taylora, kteří na příkladech ukazují, že indikátory typu IF jsou daleko více fetiši moderní doby, než  skutečnými indikátory vědecké kvality, pokud jsou nesprávně chápany, vykládány a používány či doslova zneužívány. Vzhledem k tomu, že také u nás dochází téměř plošně k nesprávnému a mylnému použití tohoto indikátoru (např. IF = 2 je horší než IF= 8, protože v prvém případě se jedná o hodnotu menší než 1 celá na jednoho trpaslíka, zatímco v druhém je více než 1 celá na jednoho trpaslíka), považujeme za důležité seznámit účastníky Infora s tímto dokumentem.

O autorovi:

Doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (*1951) je vedoucí Sekce evoluční biologie a genomiky živočichů a vedoucí Laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v.v.i. V Liběchově. Byl na zahraničních pracovních dlouhodobých pobytech v MNHN v Paříži, UWM v Millwaukee, UL v Lisabonu a dalších. V současnosti je řešitelem části Centra pro výzkum biodiverzity a spoluřešitelem grantu GAČR, v minulosti byl řešitele nebo spoluřešitelem více grantů GAČR,GAAAV a MŽP zaměřených na různé genetické aspekty biodiversity ryb a zejména deskriptivní a molekulární cytogenetiku a cytotaxonomii sladkovodních ryb. WoS: 92 záznamů (6 prací přijato do tisku), 440 citací(bez autociatcí), h-index = 16. Je spoluatorem skript JU "Genetika ryb" a autorem nebo spoluatorem kapitol v 5 knihách. Habilitován pro obor zoologie na UK v Praze,kde vede výběrovou přednášku, v součastnosti je školitelem dvou PhD studentů, 5 PhD studentů již obhájilo, byl vedoucím několika diplomových prací. Je členem čtyř Oborových rad na UK v Praze, na JU v Č. Budějovicích a VURH ve Vodňanech. Je členem Akademické rady AV ČR odpovědným za institucionální financování, databáze vědeckých informací a hodnocení vědecké a odborné výkonnosti pracovišť AV ČR. Netrestán, bezúhonný, zato ženat, dvě dospělé dcery, dva malinkatí pejskové, sbírka kaktusů a několik akvárií.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak zhodnotit statistická data o využívání odborných informací

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v ČR - nástroj při rozhodování v oblasti VaV.

Autor: Martin Matějka, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WOS

Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy dle kritérií Registru informací o výsledcích. Předpoklady, podmínky, výsledky

Autor: Aleš Žák, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů. Význam pro rozvoj výzkumu a další kritéria pro hodnocení vědy (na okraj čtyřicátého výročí založení Vancouverské skupiny – ICMJE)

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica