Detaily příspěvku konference

Evaluace a elektronické informační zdroje

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Posluchárna D

Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy dle kritérií Registru informací o výsledcích. Předpoklady, podmínky, výsledky

Autor: Aleš Žák, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Plné texty

Abstrakt:

Evidence publikačních aktivit má na 1. lékařské fakultě UK (1. LF UK) velkou tradici. 1. LF UK začala jako jedna z prvních fakult publikační výstupy nejen sbírat, ale i hodnotit dle interně stanovených kritérií. Interní evaluční systém prošel velmi intenzívním vývojem, jeho výsledky jsou pravidelně prezentovány i jako součást výroční zprávy fakulty.

Systém hodnocení vědy a výzkumu v ČR čeká zásadní změna financování. Rada pro výzkum a vývoj vytvořila systém, podle kterého budou instituce dostávat finanční prostředky dle svého vědeckého výkonu. Na tuto situaci je třeba dostatečně včas nastavit interní parametry. Příspěvek seznámí s aktuální situací na 1. LF UK a dalším předpokádaným vývojem.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak zhodnotit statistická data o využívání odborných informací

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v ČR - nástroj při rozhodování v oblasti VaV.

Autor: Martin Matějka, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WOS

Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů. Význam pro rozvoj výzkumu a další kritéria pro hodnocení vědy (na okraj čtyřicátého výročí založení Vancouverské skupiny – ICMJE)

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica