Detaily příspěvku konference

Evaluace a elektronické informační zdroje

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Posluchárna D

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v ČR - nástroj při rozhodování v oblasti VaV.

Autor: Martin Matějka, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků (dále jen Hodnocení) je Radou pro výzkum a vývoj prováděno na základě usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č.644 k návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou vlády schválila dne 26. března 2008 usnesením č. 287 (dále jen Reforma).

Základním úkolem Hodnocení (stanoveném Reformou) je poskytnout faktografickou základnu pro přípravu návrhu státního rozpočtu na oblast výzkumu a vývoje tak, aby ve vládě předkládaném návrhu byly zohledněny dosahované výsledky výzkumu a vývoje v minulém 5-ti letém období.

První hodnocení bylo provedeno v roce 2004, kdy byla také poprvé vydána Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků. Do roku 2008 bylo provedeno celkem 5 Hodnocení, jejich pravidla vždy stanovovala příslušná Metodika platná pro daný kalendářní rok.

Průběžně docházelo jak k upřesňování výběrových pravidel, tak k úpravám bodových ohodnocení (vah) jednotlivých registrovaných výsledků, mnohdy byly tyto změny zásadní. Snahou tvůrců jednotlivých Metodik bylo celý systém optimalizovat a vyvážit. Jaký je současný stav, bude předmětem příspěvku.


O autorovi:

Ing. Martin Matějka je zástupcem ředitele Odboru výzkumu, vývoje a inovací na Úřadu vlády ČR a správcem Informačního sytému výzkumu a vývoje. Již 15 let zpracovává pro Radu pro výzkum a vývoj, poradní orgán vlády ČR, datové a analytické výstupy, studie a modely týkající se oblasti výzkumu a vývoje v ČR. Každoročně vytváří základní podklady pro přípravu návrhu státního rozpočtu ČR týkající se financování vědy v České republice.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak zhodnotit statistická data o využívání odborných informací

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WOS

Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy dle kritérií Registru informací o výsledcích. Předpoklady, podmínky, výsledky

Autor: Aleš Žák, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů. Význam pro rozvoj výzkumu a další kritéria pro hodnocení vědy (na okraj čtyřicátého výročí založení Vancouverské skupiny – ICMJE)

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica