Detaily příspěvku konference

Evaluace a elektronické informační zdroje

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Posluchárna D

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WOS

Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Plné texty

Abstrakt:

Web of Science je databáze, která se mimo jiné využívaná k hodnocení úrovně výsledků vědy a výzkumu. V závěru roku 2008 v jejích záznamech přibyla pole "Funding Agency" (poskytovatel finanční podpory) a "Grant Number" (číslo projektu). Cílem je poskytnutí informací o návaznosti registrovaných článků na příslušné projekty a jejich poskytovatele. Předpokladem úspěšného využití obou nových polí je poskytnutí jednotných údajů a jejich bezchybné vložení. Analýza provedená u dedikací směrovaných na české poskytovatele vykazuje alarmující množství chyb a nepřesností. Poskytovatelé jsou v dedikacích uváděni pod různými názvy (až pět názvů jednoho poskytovatele včetně českých a anglických akronymů). Aby tato nová služba databáze Web of Science mohla spolehlivě sloužit svému účelu, je třeba to řešit. Správná čísla projektů stejně jako jednotné (oficiální) názvy všech poskytovatelů včetně jejich překladů do angličtiny jsou uvedeny v informačním systému VaV. Z těchto názvů by se mělo vycházet a k nim vhodně doplnit název země. V časopisech vydávaných v ČR by měla být pravidla použití názvů poskytovatelů implementována do pokynů pro autory. Kontrolní a preventivní roli zde mohou sehrát také knihovníci odborných knihoven. Chybám se nevyhnuli ani zpracovatelé dedikací na straně tvůrce databáze.

O autorovi:

Věra Kroftová pracuje jako vedoucí knihovny a informačního centra v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. a zajišťuje také informační služby firmě Agrotest fyto, s.r.o. Zabezpečuje informační potřeby vědeckých a výzkumných pracovníků a shromažďuje jimi publikované výsledky. Od roku 2007 je pověřena hodnocením publikační činnosti vlastních pracovníků. V letech 1997-2004 byla hlavní řešitelkou několika informačních projektů, v nichž mimo jiné iniciovala spolupráci plodinově orientovaných výzkumných ústavů. Byla také členkou organizačních komisí dvou mezinárodních konferencí. Pracuje ve SKIP a je členkou mezinárodní profesní organizace IAALD (International Association of Agricultural Information Specialists - Mezinárodní asociace zemědělských informačních specialistů). Účastní se aktivně odborných domácích i mezinárodních konferencí a seminářů. V roce 2005 se zúčastnila 11. kongresu IAALD v Lexingtonu v USA. Od té doby se zasazuje o pomoc rozvojovým zemím v oblasti odborných zemědělských informací (např. přednáška pro doktorandy Ústavu tropů a subtropů ČZU v Praze – 2006; a přednáška v rámci Jinonického informačního pondělí pro posluchače FF UK - 2007). Spravuje on-line katalog knihovny ZVÚ Kroměříž, s.r.o., od roku 2008 na bázi SQL.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak zhodnotit statistická data o využívání odborných informací

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v ČR - nástroj při rozhodování v oblasti VaV.

Autor: Martin Matějka, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy dle kritérií Registru informací o výsledcích. Předpoklady, podmínky, výsledky

Autor: Aleš Žák, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů. Význam pro rozvoj výzkumu a další kritéria pro hodnocení vědy (na okraj čtyřicátého výročí založení Vancouverské skupiny – ICMJE)

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica