Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přínos informačního střediska v rámci firmy
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 8:30 - 12:00, Posluchárna D

Aké šance má firemné Informačné stredisko v súčasnosti?

Autor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

V čase formovania informačnej spoločnosti, keď IT zasahujú všetky oblasti spoločenského i hospodárskeho života, keď informácie nadobúdajú význam ako ďalší (popri ľudských a finančných zdrojoch, surovine a energii) zdroj rozvoja spoločnosti, keď hovoríme o znalostnej ekonomike, stojí nesporne pred IS vo firme výzva, šanca sa tu uplatniť. V mnohom, ale nie vo všetkom, aj tu platí pravidlo vis major, záleží od informačných špecialistov, od ich odborného i kreatívneho potenciálu, ako sa tejto úlohe zhostia. Predovšetkým klasické knižničné a informačné služby musia prejsť revíziou, musia flexibilne zareagovať na rýchlosť doby, neustále zmeny, ktoré sú snáď jedinou konštantou a musia ponúkať také služby, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a sú oceňované vrcholovým vedením firmy, ako cenný zdroj pre strategické rozhodnutia.

V príspevku budú predstavené skutočné riešenia, ako sa IS vo firme vyvíjalo a jeho súčasná strategická úloha vo firme pri snažení uspieť v konkurenčnom prostredí.

O autorovi

Ing. Anna Diačiková, PhD. po ukončení štúdia na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave pracovala vo VÚCHV Svit v oblasti vývoja. Od roku 1991 pracuje v a.s. CHEMOSVIT Svit na Úseku strategického rozvoja, ako vedúca odboru informácií.Vo firme je členkou, resp. vedúcou Rady pre informatiku a organizáciu riadenia, Rady pre procesné riadenie, Rady pre stratégiu holdingu a rôznych projektových skupín. Metodicky riadi vo firme marketingové činnosti. Je členkou org, výboru konferencie Inforum a Firemná knižnica. Externe prednáša na EU PHF v Košiciach marketing. Je autorkou,resp. spoluautorkou viac ako 120 pôvodných publikačných prác.


Ostatní příspěvky v sekci:

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace

Autor: Lesley Robinson, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Economist Intelligence Unit - informace z celého světa

Autor: Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství

Autor: Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha


Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektívy

Autor: Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave


Vysoká cena nedostupnosti informací

Autor: Dominik Mathauser, Incad, s.r.o., Praha


Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov

Autor: Anna Čabrunová, Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava


Zpět na program