Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přínos informačního střediska v rámci firmy
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 8:30 - 12:00, Posluchárna D

Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektívy

Autor: Judita Kopáčiková,  Staromestská knižnica v Bratislave

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Súčasné ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Využitie informácií a znalostí podniky konkurenčne zvýhodňuje. Rastúce nároky na informačnú podporu podnikania ovplyvňujú stratégiu budovania firemných informačných pracovísk.

Ich poslaním je monitorovanie externého prostredia prostredníctvom verejných informačných zdrojov, čím sa podieľajú na vytváraní, rozširovaní a skvalitňovaní znalostnej základne firmy s cieľom prispieť k znižovaniu rizika pri rozhodovacích procesoch. Cieľom je kvalitný informačný servis - maximálny používateľský komfort, kvalita, rýchlosť a relevantnosť informácií, pridanou informačnou hodnotou a konkurenčnou výhodou sú skúsenosti a znalosti informačných pracovníkov.

Portfólio knižnično-informačných služieb a produktov vychádza zo strategických cieľov a zámerov firmy. Rozsah a spôsob poskytovania informačných služieb priamo súvisí s meniacimi sa informačnými potrebami a požiadavkami používateľov. Súčasný stav a perspektívy firemných informačných pracovísk na Slovensku nedávajú veľa optimizmu.

O autorovi

PhDr. Judita Kopáčiková je absolventkou Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK v Bratislave.

V Centre vedecko-technických informácií SR pracuje vo funkcii vedúcej edičného a propagačného odboru. V rokoch 1995-2003 pracovala v Stredisku informácií Slovnaft, a. s. vo funkcii vedúcej Oddelenia informačných zdrojov, predtým v Knižnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Mestskej knižnici v Bratislave.

Je organizátorkou medzinárodnej konferencie INFOS. V minulosti organizovala a spoluorganizovala konferencie Firemná knižnica a CS online. Je predsedníčkou Sekcie pre informačnú vedu Spolku slovenských knihovníkov. Je predsedníčkou Technickej normalizačnej komisie č. 69 - Terminológia, informácie a dokumentácia a predsedníčkou Ústrednej metodickej rady Slovenskej národnej knižnice v Martine.


Ostatní příspěvky v sekci:

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace

Autor: Lesley Robinson, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Aké šance má firemné Informačné stredisko v súčasnosti?

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit, Svit


Economist Intelligence Unit - informace z celého světa

Autor: Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství

Autor: Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha


Vysoká cena nedostupnosti informací

Autor: Dominik Mathauser, Incad, s.r.o., Praha


Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov

Autor: Anna Čabrunová, Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava


Zpět na program