Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Současný rozvoj elektronické (e-) komunikace a publikace zasahuje stále více do oblasti knihovnických a informačních věd (LIS) i do činnosti dalších institucí a osob zúčastněných na vydávání časopisů a knih (vydavatelé, editoři, vědečtí pracovníci resp. autoři, dále jen účastníci), kteří se podílejí na vzniku konečného zveřejněného dokumentu, který je pak k dispozici knihovníkům a čtenářům. Výsledkem e-publishing, zvyšujícího u dokumentu rychlost difuse i dosažitelnost obsahu, jsou zákonitě i změny e-distribuce dokumentu (EDD) mezi účastníky celého řetězce, počínaje autorskou, redakční a preprintovou fází až po závěrečnou fázi doručování hotových dokumentů za účasti komerčních služeb (DDS). Ze studií je zřejmé, že je třeba přistoupit k restrukturalizaci časopiseckých fondů a méně využívané přestat odebírat. Na jejich místo na pak komerčně objednávat dle zájmu uživatelů jen jednotlivé články pomocí různých DDS nebo EDS. Jde o to přistoupit na omezovaní vlastnictví časopisů a zajišťovat si přístup k jednotlivým dokumentům. Je výhodné při jednání s vydavateli a providery vytvářet konsorcia knihoven.S rozvojem e-publishing dojde k přesunu vydávání časopisů od komerčních firem na vydavatelství univerzit a vědeckých společností, což povede k snížení cen. Sytém DDS a EDS je třeba co nejvíce vymanit z pravomoce copyrightu, k čemuž napomůže i vydavatelský přesun s volným přístupem k plnotetovým časopisům. Je třeba počítat i s tím, že ne všichni uživatelé mají plné předpoklady k využívání e-zdrojů i nových informačních technologií. Je zřejmé, že publikace tištěné na papíře (zvláště tradiční časopisy dostupné i v e-podobě) budou s rychle postupující digitalizací komunikačního prostředí přejímat ku prospěchu svých čtenářů stále více i některé nové operace z oblasti e-publikací, mají-li udržet zájem jak „paper-centric" tak i „screen-based" uživatelů.

O autorovi

Promován na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (UK) v Praze (MUDr. –1956), CSc.1963), docent patologické fyziologie (1988); pracovník Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK (1956 – 1996); hostující profesor a vedoucí Départment de Physiopathologie, Université d´Oran (Alžírsko) (1970-1974); Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK – vedoucí oddělení (1995-2001), - odborný pracovník (2001 - ); člen Redakční rady University Karlovy (1965 - ), vedoucí redaktor oficiálního vědeckého časopisu 1. lékařské fakulty UK "Sborník lékařský" (1991 - 2003).


Ostatní příspěvky v sekci:

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


Zpět na program