14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Plné texty

Abstrakt:

Jedním z mimořádně tíživých problémů vysokého školství, jemuž značný význam přikládá i široká veřejnost, je plagiátorství vysokoškolských prací. V loňském roce si sedmnáct vysokých škol vytýčilo cíl přispět ke zvýšení kvality těchto prací a vysokoškolského vzdělávání vytvořením celonárodního registru závěrečných prací spojeného s úložištěm prací včetně odhalování plagiátů. Projekt navazuje na technologické zkušenosti Masarykovy univerzity, která disponuje vlastním úložištěm elektronických verzí závěrečných prací od roku 2004 a od roku 2006 veřejně přístupným archivem závěrečných prací v rámci svého informačního systému pro podporu studia (Informační systém Masarykovy univerzity, IS MU) včetně jedinečné služby pro odhalování plagiátů. Dále navazuje také na zkušenosti koncepčního a metodologického charakteru, které jsou nutné pro sběr nebo zpřístupňování prací a souvisejí s univerzitními procesy. Masarykova univerzita je koordinátorem projektu. Od ledna 2008 je na adrese http://theses.cz/ již k dispozici testovací verze systému. Ukázky a informace k aktuálnímu stavu projektu jsou hlavní částí příspěvku. Projekt využívá v oblasti struktur a funkcí národního registru VŠKP zkušeností Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v čele s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Projekt se neomezuje jen na práce závěrečné, ale navazuje i na práce seminární nebo publikační díla. K projektu přistoupily také soukromé a zahraniční školy.

O autorovi:

Michal Brandejs vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu elektrotechnickou, obor Elektronické počítače. Od roku 1986 pracoval na Přírodovědecké fakultě a později na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity jako odborný asistent, jeho specializací je UNIX, architektura počítačů a počítačových sítí. Nyní je docentem na katedře počítačových systémů a komunikací. Od roku 1995 pracuje jako vedoucí Centra výpočetní techniky na FI MU. V roce 1998 byl pověřen celouniverzitním projektem vývoje Informačního systému Masarykovy university (IS MU), který byl mezinárodně oceněn EUNIS Elite Award 2005. V roce 2007 převzal za elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum.


Ostatní příspěvky v sekci

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.