14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Posluchárna D

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Otázky hodnocení výsledků vědecké práce na základě publikační aktivity se dostaly v poslední době díky mimořádnému mediálnímu zájmu do středu pozornosti nejširší veřejnosti a vyvolávají pochopitelně positivní i negativní reakce. Základním problémem je především co nejširší a nějakým způsobem charakterizovaná evidence publikační aktivity jako takové, která je pak podkladem hodnocení sama o sobě nebo je na tomto základě vytvářeno hodnocení další, např. zahrnutím úrovně daného zdroje apod. Existence více možných zdrojů pro zjištění počtu publikací pak vyvolává otázky jejich vhodnosti či úplnosti, což je pak prvním zdrojem nedorozumění a pochybností. K bibliografickým zdrojům zahrnujícím co nejširší spektrum vědeckých oborů mohou principiálně přistupovat i obdobné zdroje oborově specializované, což otevírá další otázky následného hodnocení. Na příkladu vysoké školy, jejíž publikační rozsah není sice největší, ale přepočet na počet studentů ji staví na přední místo, budou demonstrovány rozdíly v evidenci publikační aktivity u dvou hlavních univerzálních bibliografických bází a současně pro případ mimořádně rozsáhlé báze oborové. Výsledkem je nejenom závěr o rozsahu pokrytí, ale současně i demonstrace důvodů jak pro shodné, tak i pro rozdílné výsledky.

O autorovi:

Absolvoval VŠCHT v Praze obor organické technologie a obhájil kandidátskou práci z téhož oboru v r.1968. Postupně se začal zabývat problematikou chemických informací a informatikou obecně. Je autorem několika skript z oblasti Chemické literatury a Chemické informatiky, kterou v současné době přednáší jako povinný předmět v základním kursu pro všechny fakulty VŠCHT. Je autorem cca 70 publikací, patentů i přehledných článků v domácích i zahraničních časopisech. V posledních letech přednesl plenární přednášky na mezinárodních konferencích Online Meeting v Londýně (1997 a 1999) a na jednom z největších chemických kongresů ACHEMA ve Frankfurtu na témata z oblasti síťového přenosu a managementu chemických informací. Byl a je řešitelem řady projektů na zpřístupňování hlavních chemických databázových systémů pro většinu chemických fakult v České republice.


Ostatní příspěvky v sekci

Hodnotíme vědu profesionálně?

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Autor: Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ

Autor: Ján Grman, SVOP s.r.o.

Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Autor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Akademie věd ČR, Praha