14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Posluchárna D

Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ

Autor: Ján Grman, SVOP s.r.o.

Plné texty

Abstrakt:

Evidencia publikačnej činnosti je jednou z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Vykazovanie tejto činnosti má odozvu nie len v oblastiach akreditácie, posudzovania grantov a projektov, ale čoraz viac sa zvyšuje vplyv publikačnej činnosti aj na rozpočet vysokých škôl. Myšlienka realizácie centrálneho registra prirodzene vyplynula z potreby efektívnej automatizácie dodávania podkladov pre hodnotenie verejných vysokých škol (VVŠ) a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram, autorom, odbornej a aj laickej verejnosti. V prvej fáze bol definovaný formát pre výmenu údajov medzi informačnými systémami VVŠ pre evidenciu EPC a centrálnym registrom. Rovnako bol vytvorený portál CREPČ a importované dáta všetkých 20 VVŠ za rok vykazovania 2007 pre potreby tvorby rozpočtu.
Praktickým dôsledkom existencie dát v jednej databáze bola schopnosť nasadiť kontrolné mechanizmy a prezentovať problémy dodaných dát na priereze univerzít s cieľom odhaliť duplicity, či iné nezrovnalosti. V týchto dňoch prebehol opakovaný import dát za rok 2007 po korekciách v lokálnych IS VVŠ na základe reportovaných problémov. V nasledujúcom období projekt CREPČ čakajú ďalšie inovácie a najmä import dát s rokom vykazovania 2008 a rozšírenie záberu kontrolných mechanizmov nie len na priereze VVŠ, ale aj na priereze rokov. Projekt je realizovaný pod gesciou MŠ SR a implementovaný riešiteľskou skupinou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline a firmy SVOP spol. s r.o.

O autorovi:

Mgr. Ján Grman sa narodil 22. 6. 1975 v Topoľčanoch (Slovensko). Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - odbor Teoretická informatika a programovacie systémy. Od roku 1996 je vedúcim projektu a hlavným architektom knižnično-informačného systému DAWINCI. Je riaditeľom spoločnosti SVOP spol. s r.o, ktorá sa zaoberá vývojom a distribúciou softvéru a predaju informačných technológií. Od rolu 2001 pracuje pôsobí aj na pôde Katedry merania Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave, kde sa špecializuje najmä na oblasť deštruktívnej defektoskopie, prostriedky umelej inteligencie a vizuálne systémy. V oblasti IT sa špecializuje na aplikačné rozhrania, problematiku databázových systémov a systémovej integrácie v heterogénnom prostredí. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne ruský. Je ženatý, má dve dcéry.


Ostatní příspěvky v sekci

Hodnotíme vědu profesionálně?

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Autor: Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Autor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Akademie věd ČR, Praha