13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Abstrakt:

Úkolem firemního informačního střediska v současné informační společnosti je poskytovat kvalitní informační služby, za minimálních nákladů, maximálnímu počtu uživatelů, za minimální administrativní náročnosti v požadované formě. Tyto služby poskytuje informační středisko především pro strategické řízení firmy, za optimálního využívání informačních technologií a informačních zdrojů. Cílem tohoto procesu je zvyšování konkurenceschopnosti organizace, snižování rizikovosti rozhodování a v konečné fázi zvyšování zisku.
Postupným přechodem informační společnosti ve společnost znalostní se v podnikatelské sféře budou informační střediska transformovat ve střediska znalostní. Využívání informačního managementu se rozšíří o management znalostí. Základem poskytovaných služeb znalostního střediska bude maximální využívání znalostního potenciálu všech spolupracovníků organizace i externích znalostních zdrojů. Cíl poskytovaných služeb zůstane zachován.
Význam informačních a komunikačních technologií společnosti informační bude ve znalostní společnosti nahrazen rozšířenou a nově definovanou oblastí personalistiky. Úlohu technologií v průmyslové a informační společnosti převezmou takové oblasti jako sociologie, personalistika, psychologie, komunikace, socioinformatika, individuální vzdělávání, vzdělávání organizace, kultura organizace apod. Průvodním a předpokládaným jevem této transformace bude odpor proti její realizaci a nezbytnost řešení řady problémů s transformací spojených.

Bude se jednat především o

 • pojetí znalosti jako nejdůležitější a základní formy kapitálu v globální ekonomice, zajišťující perspektivu, strategický rozvoj, specifickou konkurenční výhodu a zisk;
 • nalezení nového fenoménu adekvátnímu informačním a komunikačním technologiím, které celosvětově výrazně urychlily rozvoj informační společnosti;
 • náhradu technokratického myšlení charakteristického pro průmyslovou a informační společnost, myšlením využívajícím ve zvýšené míře především humanitní obory;
 • zvyšování produktivity práce využíváním znalostních pracovníků, včetně jejich netradičního vedení a řízení, motivace, akceptace, sdílení znalostí, průběžného vzdělávání, pěstování networkingu, preference kritického analyticky-syntetického myšlení, akceptování intuice jako funkce vědomostí, zkušeností a znalostí, schopnost improvizace;
 • zásadu, že vědoucí nemusí být vedoucí – znalostní specialista nemusí být znalostním manažerem;
 • pojetí trvalých změn jako zásadní podmínky dalšího rozvoje organizace;
 • zahrnutí znalostní složky do produktu podnikání a tím zvýšení jeho atraktivnosti;
 • uchovávání znalostí v organizaci - zvýšené nebezpečí úniku znalostí v důsledku snižující se loajality pracovníků, zvyšující se poptávku po znalostních specialistech v rámci zvyšující se konkurence podnikatelského prostředí, nevyužívání seniorů;
 • změny v kultuře organizace, vedoucí k podporování významu, nabývání a sdílení znalostí, ocenění osobnosti, ocenění úspěchu;
 • vyrovnání se se skutečností, že k dosavadním špičkovým manažerům (manažer, lídr) přibude znalostní manažer (golden collars);
 • povinnost podstupovat riziko i za cenu chyby – jedinou jistotou je nejistota;
 • přehodnocení významu chyby a práva na chybu – v odůvodněných případech únosná tolerance chyby jako investice do budoucnosti, nikoliv jako důvodu represe;
 • restrukturalizace vzdělávacího procesu podle nových požadavků znalostní společnosti, podle požadavků praxe a zvýšení významu nadoborového vzdělávání.

O autorovi:

Doc.Ing. Jan Vymětal, CSc. absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě (1959), dálkové studium na katedře organické chemie VŠCHT v Praze (1969), externí vědeckou aspiranturu na katedře koksárenství a plynárenství v Praze (1972) a v roce 1994 se habilitoval pro obor chemické a energetické využití paliv na VŠB-TUO v Ostravě. Od roku 1959 byl nepřetržitě zaměstnán v Urxových závodech v Ostravě a ve Valašském Meziříčí – dnes DEZA, a.s. Třicet let pracoval v podnikovém Výzkumném ústavu pro koksochemii jako výzkumný pracovník a vedoucí výzkumné skupiny. V roce 1990 byl pověřen zřízením firemního informačního střediska, které vedl až do odchodu do důchodu roce 2002. V současné době působí jako externí vysokoškolský pedagog na PřF OU, EkF VŠB-TUO a na Vysoké škole podnikání v Ostravě na Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí. Zaměřuje se za využití informací ve firemní praxi, informační a znalostní management a na odbornou komunikaci a prezentaci.. Je členem vědecké rady PřF OU, předsedou a členem státních zkušebních komisí pro obhajobu diplomových a disertačních prací i odborným konzultantem.
Doc.Vymětal je vedoucím autorem odborných publikací „Informační středisko ve firemní praxi“ (1996), „Úvod do studia odborné literatury“ (2000), „Odborná literatura a informace v chemii“ (2001), „Informační a znalostní management v praxi“ (2005) a řady studijních příruček z oblasti dehtochemie a chemické technologie. Je autorem nebo spoluautorem 143 odborných a vědeckých prací, 38 patentů a řady přednášek na odborných konferencích. Je členem České společnosti chemické, České společnosti průmyslové chemie (člen představenstva od roku 1990), Českého svazu chemických inženýrů, American Chemical Society a New York Academy of Science. Jeho biografie je od roku 1980 pravidelně uváděna v publikaci Who’s Who in the World, v publikaci Hübners Who is Who (2006) a v řadě dalších světových biografických publikací. V roce 2006 mu byla Českou chemickou společností udělena Cena Vojtěcha Šafaříka za zásluhy o chemii a ČSCh.


Ostatní příspěvky v sekci

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha